Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


15-07-1768 Elisabeth van Maesdam


(voor den Armen)
Aan den Ed. Agtbare geregte van Swindregt
Geeft met behoorlijke Eerbied te kennen de kerkeraedt van desen voorsz. dorpe van Swindregt dat Elisabeth van Maesdam, geboortigh van hier, en nu eenige teijt sodaenig met kranksinnigheijt is besogt, dat deselve niet in staet is, sigh te kunnen hoeden, en vervolgens tot lasten van desen Armen is geraekt en dewijl de Supplianten met reden bedugt sijn, dat wanneer deselve Elisabeth van Maesdam niet onder de een of ander bewaering geschikt voor alsulke kranksinnige personen gestelt werde, daer uijt niet dan droevige gevolge te wagten sijn.
Soo keeren de Supplianten sigh tot UEd. Agtb. ootmoedelijk versoekende dat UEd. agtb. de goedheijt gelieven te hebben, om de Supplianten tot voorkoming van faileuse gevolgen te permitteren omme de meergemelte Elisabeth van Maesdam ten lasten van den Armen alhier, in het leprooshuijs der Stadt Dordregt te mogen doen Confineeren.
Twelk doende etc. De Predikant Apent zijnde Arie Flink, ouderling, Jan van Waart, ouderling, Eldert Pluijm, ouderling, Eeuwout de Jong, diake, Aalbart Brouwer, Diake.

Schout en Schepenen van Swindregt gesien en geexamineert hebbende nevenstaende requeste van de kerkenraet alhier, en gelet waer op in desen te letten stonde en alsoo ons ten volle gebleeken is vande Cranksinningheijt vande gemelde Elisabeth van Maesdam accorderen de Supplianten haer gedaene versoek permitteren de selve om de voorn. Elisabeth van Maesdam te brengen in het Leprooshuijs der Stadt Dordregt tot soo lange deselve weder van haere cranksinnigheijt is herstelt, Actum den 14 Julij 1768.
Ter ordonnantie van deselve als Secretaris Adn: Groenevelt.

[VOORKANT] Fol. 111
Elisabeth Maasdam in het huijs gekomen op den 15 Julij 1768, Sit voor 't kleijn
bij appoinctement van schout en schepenen van Swijndreght in dato 2 November 1769 uijt haar confinement ontslaegen.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.