Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


08-08-1768 Wouter Verduijn


(copie; Hoeufft) Aan den Ed.e Agtb. Geregte van West Barendrecht
Geven onderdanig te kennen Cornelis Verduijn, wonende te Oost IJsselmonde en Huijg van Oort, in huwelijk hebbende Pietertje Verduijn, wonende onder Oost Barendrecht. Dat tot hun Suppliante Grote Smerte en Droefheijt, der selver broeder Wouter Verduijn wonende onder West Barendrecht (gelijk aan UwEd: Agtb. volkomen bekent is, en waaren de Supplianten gene bewijzen deswegens hier nevens overgeven:) Zodanig met krankzinnigheit is bezogt, dat den zelven buijten staat is, om zig zelven bekunnen hoeden, en bovendien niet anders dan droevige gevolgen van hem te wagten zijn, waar voor de Supplianten zo veel mogelijk willende zorgen.
Zo keren zij zig tot Uw Ed.e Agtb:, Ootmoedig verzoekende dat uw Ed.e Agtb: de Goetheit gelieven te hebben hun Supplianten te permitteren omme hunnen Broeder voorn: Wouter Verduijn, gedurende des zelfs krankzinnigheit in 't beterhuijs de stad Dordrecht of elders te mogen doen confineren, en vervolgens de Supplianten te onthouden omme gedurende t voorschreve Confinement deszelfs goederen te administreren 't Welk doende &ca (was geteekent) Cornelis Clemen Verduijn, H:V:Oort (terzijde stont 't volgende appoinctement)

Schout en Schepenen van Westbarendrecht gezien en geexamineert hebbende de nevenstaande requeste, en gelet hebbende, Waar op in deze te letten stonde, accorderen de Suppliant.n hun verzoek, en permitteren mitsdien, dezelve omme hunnen Broeder Wouter Verduijn gedurende deszelfs krankzinnigheid in 't Verbeterhuijs der Stat Dordrecht of Elders te mogen doen Confienen, en authorizere dezelve verder omme gedurende 't voorschreve Confinement zijne Goederen te administreren. Actum den 17e Augustus 1768 (onder stont) in kennis van mij als Secretaris (en was geteekent) JZ; outraad.
Accordeert met de Originele Requeste en Appoinctement, bij mij ondergeteekden Notaris te Heerjansdam Hendrik ido, en Zwijndrecht, dezen 1 Maart 1769. J:V:Dijk.

[VOORKANT] Fol. 116
Wouter Verduijn in 't Huis gekomen 8 August: 1768
Zit op het groot
bij appoinctement van den Ed: achtb. Gerechte van West Barendreght in dato 19 Meij 1770 ten zelven daegen uijt zijn confinement ontslaegen.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.