Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


03-09-1768 Arij Buth


(Voor den Armen) Schout en Scheepenen van Stad aan 't Haringvliet, gezien en Geëxamineert hebbende de Requeste door Teunis de Zeeuw en Jan Edewaart, Diakenen van den Diaconi Armen alhier, uijt Naam en last van den Kerkenraad aan haar Gepresenteerd houdende verzoek, om Arij Buth, Jongman en Lidmaat dezer Gemijntje, en alhier woonagtig te mogen confineren, in zoodanigen huijs of Plaatse, alwaar zij hem met de meeste zekerheijt, en op de minst kostbaare wijze zullen kunnen doen bewaren, ter zaake denzelve sedert een Geruijmen tijd Geheel krankzinnig in buijten Gebruijk van zijn verstand is ende blijft waar door hij voor hem zelve en voor anderen Gevaarlijk is, zijnde alle Medicinale Devoiren, dewelke voor eenige Tijd tot zijne herstelling zijn aangewend, Vrugteloos geweest; Zoo hebben Schout en Scheepenen voorn. zoo op de Getuijgenisse van dieverse Personnen, als ook zelve bewust van de Ongelukkige toestand, en blijkbaare krankzinnigheijt van den voorn. Arij Buth, met voorkennis en toestemming, van Cornelis But, Eenige Broeder van vooringemelde Arij Buth Goedgevonden der Supplianten verzoek te accorderen, aan dezelve voor zoo veel des noods (en ons aangaat) Consenterende om het voorsz. Confinement ten Spoedigste Werkstellig te maken, Edog alleen tot zoo lange denzelve krankzinnig blijft, en verder ofte langer niet;
Actum in onze Vergaderinge op huijden den 3en September 1768.
Ter Ordonnantie van Schout en Scheepenen voornoemt als Secretaris Wm. Overwater.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.