Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


11-10-1768 Servaas Kelders weduwe (afgewezen)


(Pro Deo.) Aan den Edelen Groot achtbaren Gerechte en Camere Judicieel der stadt Dordreght.
geven Reverentelijk te kennen Broederen Diaconen der Gereformeerde Nederduijtsche gemeente deser stadt dat zij Suppltn. onder t sevende Quartier bedelen Servaas Kelders weduwe oud 95 jaeren, welke door haer ongemakkelijk, en kwaadaertig humeur de Inwoninge bijeen en andere Lieden bij de welke zij tot nu toe is besteed geweest sig dermaeten ondraegelijk heeft gemaekt, dat niemand word gevonden die haere Inwoninge langer willen permitteren.
Weshalven zij Suppl.tn te raede zijn geworden zig te keren tot UEd: Gr: Achtb: ootmoedig versoekende dat de voorn. Servaas Kelders Wed.e ten kosten en Laastenv an het stads Krankzinnig en Beterhuijs dezer Stadt vermag te worden geconfineert.
't welk doende &ca P: Bornwater, Praeses, J. Morje, Scriba, Jan van der Star, procr. 1768.

De Kamere alvorens te disponeren stelt deze req.te in handen van de Heeren Regenten van Stads krankzinnig en Beterhuis binnen deze Stad, omme Hun Ed: Groot Achtb. te dienen van Hun Ed: Consideratien en advis op 't versoek in dezen gedaan. Actum Dordt. 4 October 1768. Jb. Karsseboom

Edele Groot achtbaere Heeren
Ter obedientie op Voldoeninge aen den appinctemente van uEd: Gr: Achtb: van dato den 4e: October 1768 op de Requeste van Broederen Diaconen der Gereformeerde Nederduitsche Gemeente binnen deze stadt tenderende Versoek omme Servaas Kelders Weduwe in 't Stads krankzinnig en Beterhuijs ten kosten en lasten van hetzelve te mogen confineren, zoo hebben wij de Eer UEd: Gr: Achtb: bij dezen te berigten dat nademaal het voorn. Godshuijs wel is opgetigt voor luijden die ten eene maelen krankzinnig en van een gansch de bouchant leven zijn, maer geensints voor ouwde Man off ouwde Vrouwen van in de negentig jaeren welke vermits haeren hogen ouderdom de kragten zijn benomen om ietwes uijt te voeren Waerom dezelve eenen strikte opsluijting, en bewaering zouden nodig hebben het derhalven aen ons is voorgekomen dat de voorn. Wed.e ter Requeste gemeld geen Suejet voor het stads krankzinnig en beterhuijs zijnde het verzoek van de Supplten. behoorde te werden gewezen vand e handt en dat UEd: Gr: Achtb: op den voorn. Requeste zouden dienen te verlenen Nihil.
Waermede mede vertrouwende aen het gerequireerden van UEd: Gr: Achtb: voldaen te hebben beveelen Wij UEd: Gr: Achtb: aen Gods protexie en Blijven.
Edele groot Achtbaeren Heeren UEd: Gr: Achtb: ootmoedige Dienaeren
De Regenten van 't stads krankzinnig en Beterhuijs
Dordreght den 11e October 1768
Ter ordonnantie van desevel alsd Rentmeester C: Brender a Brandis.

[VOORKANT] Requeste broederen Diaconen vande Nederduijtse gereformeerde gemente binnen Dordt. Supplten.
Servaas Kelders Wed.e, J. van der Star Procr.
In handen van Hr. Regenten van Stads krankzinnig en beterhuijs 4: Octob. 1768
in handen van Hrn commiss. B. v.d. Santheuvel en B. Onderwater, 11: do

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.