Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 34Aert Impelmans
1786. Aert Impelmans is volgens appointement van den ED: gr: agtb: Geregte deser Stad in dato 30 Novb. 1786 op de Requeste van desselfs huijsvrouw Lena Hakendoever, wegens misbruijk van drank in het Huijs en ten Lasten van het selve geconfineert voor den tijd van een Jaar, expireerende 30 Novb. 1787.
Volgens Resl: in dato 9 Octob. 1787 met 1 Novb. 1787 ontslagen.
1788. Op ordre van den Heer Praesideerende Burgemeester weder in genomen den 18 Januarij 1788, en den 10e April daaraanvolgende op ordre van den Gerechte ontslagen.
Weder volgens appointem(ent) geconfineerd tot 18 Junij 1791.
Ontslagen met de expiratie.
Zie verder Register Kostgeld.

Arij Bax
1787. Arij Bax is volgens appointem(ent) van den ED: gr: agtb: Geregte deeser Stad in dato 11 Jan. 1787 op de Requeste van desselfs vader Willem Bax in dit Huijs geconfin(eert) tot dat ‘er gelegenheijd sal sijn om denselven in den Zeedienst te besorgen, provisioneel ten Lasten van het Huijs, dog langer als drie Maanden geconfineert blijvende sal ontrent de kosten nader werden gedisponeert, dus, bij provisie op vorengem. voet tot 11 April 1787.
Ontslagen met 11 April 1787.

Cornelis van der Mijle
1787. Cornelis van der Mijle, is volgens appointement van den Ed Gr agtb. Geregte deeser Stad in dato den 6 Maart 1787, op de Requeste van deszelfs susters Maria van der Mijlen weduwe Meusel, en Aletta van der Mijle, wegens misbruik van drank in en ten Lasten van het Huijs geconfineerd voor den tijd van Een Jaar expireerende 6 Maart 1788.
Volgens Resol. 2 Jan. 1788 den 6 Maart 1788 ontslagen en volgens app(ointement) 13 Jan. 1789 geconfineerd 14 Junij 1791.
Vide fol. 42vs.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)