Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Langeafstandsmarsen 1933-1947


Wandelverenigingen te Dordrecht:
- Sportclub Oranje Wit (opgericht 1925) met een afd. wandelsport vanaf 1933;
- Willen Is Kunnen (W.I.K.) (opgericht mei 1934); <http://www.wikdordrecht.nl>
- R.K. Wandelsportvereniging Spirit; (opgericht 1934)
- Wandelsportvereniging Merwestad; (opgericht ca 1935/1936)
- Wandelclub van de N.V. Biscuit en Chocoladefabriek Victoria.

krantenartikelen 1933


- [WANDELEN] Zondag a.s. zal de Rotterdamsche Wandelsportvereeniging haar voorjaarstochten voor serie B, d.i. voor de meer geoefende wandelaars, aanvangen met een tocht van 25 km. De route is als volgt: Vertrek 9 uur van cafe HOLLANDIA aan de Linker Rottekade (tot een kwartier voor het vertrek kam men zoch als deelnemer opgeven) naar Bosch Rozenburg, langs den Kralingschen Plas, naar Terbregge, Bergschenhoek, Berkel, Rodenrijs, Schiebroek en terug naar cafe Hollandia. Dezelfde tocht wordt ook Zaterdagmiddag om 3 uur gemaakt.
[Dordrechtsche courant 9-2-1933]

- Propagandamarsch; Nationale Wandelsport Vereeniging te s Gravenhage 1 en 2 april 1933; toestemming van de K.N.A.U.; personen 16 jaar en ouder;
Cafe-restaurant Overbosch, Bezuidenhout;
[Het Vaderland 1933_02_17_2_06 ]

- De Nationale Wandelsport Vereeniging
1 en 2 april een marsch over 30 en 40 km. (als belooning een fraai kruis)
[Het Vaderland 1933_03_17_2_14 ]

- Gistermiddag vond in het Jaarbeursgebouw te Utrecht de constitueerende vergadering van de nieuwe organisaties op wandelsportgebied, de Nederlandsche Wandel Organisatie plaats. ....N.W.O. thans 13 aangesloten vereenigingen met ruim 400 leden....den naam Ned. Wandel Organisatie (N.W.O.) te handhaven....oprichtingsdatum 20 November 1932...;
[BRON: Dordrechtsche courant 27 maart 1933]

- vereeniging En Avant te Delft, 40 km wandelwedstrijd; 244 deelnemers;
[Het Vaderland 1933_05_01_0_07 ]

- Eendaagsche Afstandmarsch, Haagsche Wandelsportvereeniging De Vierdaagsche; J.N. Breunese en E.C.C.W.L. baron van Heeckeren van Brandsenburg;
[Het Vaderland 1933_06_09_1_05 ]

- Wandelsport. D.W.S.-leden (Door Wilskracht Sterk) in Den Haag.
Zondag namen 5 leden der RK Sport- en Gymnastiekvereeniging D.W.S deel aan afstandsmarschen der Vierdaagsche te Den Haag. De dames R. Degger, M. Winthorst en T. Weeren haalden de 40 km en ontvingen daarvoor bestemde
herinnering, evenals de heeren C. van Eijden en H. van Kempen, welke de 50 km hebben geloopen.
[De Bel, 13/06/1933; p. 3/6]

- [WANDELEN] 84 km wandelen. 71 deelnemers aan de marsch van de R.W.V., waarvan 67 den afstanden aflegden. Een buiige nacht.
Dat een marsch van 84 km, binnen het kunnen van een serieus getrainde jongeman ligt en het niet een overdreven beoefening van de wandelsport beteekent, hebben gisteravond 70 Nederlandsche wandelaars uit alle deelen van ons land met glans bewezen. Ongeveer 10 minuten voor 12 vertrokken ze, 71 in getal, zaterdagavond van de Spil aan den Dordtschen Straatweg. Tegen 1 uur startten ze aan de veerpont aan de Parkkade...Delft....Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Schipluiden, den Hoorn naar Delft...fraaie ster als herinnering met 85 km vermeld aan een groen-wit-groen lint uitgereikt;
[BRON: Dordrechtsche courant, 19-06-1933]

- Zondag in de omstreken van Arnhem een 35 km wandeltocht door Neder-Veluwsche Turnkring van het Kon. Nederl. Gymn Verbond (K.N.G.V.); ruim 600 deelnemers
[Het Vaderland di 20-6-1933; 1933_06_20_2_10 ]

- Kon. Ned. Athletiek Unie (K.N.A.U.) Marschen voor augustus:
Amersfoort 12/8 - zonder Uitvallers Terug 30 km
Haarlem 13/8 - Jan pastoors 45 km (herdenkingsmarsch)
Lochem 20/8 - 't Overschotje 25 en 40 km (700 jaar bestaan Lochem);
Nijmegen 20/8 - H.N.C. 30 en 40 km
Maastricht 20/8 - M.S.V. 50 km
Zeist 27/8 - Bato 40 en 50 km
[Het Vaderland 2-8-1933; 1933_08_02_1_03 ]

- AFSTANDSMARSCH
De Utrechtsche Gymnastiek en Wandelsportvereeniging EXCELSIOR houdt een nationalen 30 km marsch, op zaterdag 9 sept. De marsch is als propaganda voor de wandelsport bedoeld en de deelneming staat dan ook voor iedereen open, ook voor niet bij de K.N.A.U. aangesloten vereenigingen of personen.......een Excelsior-kruisje.
[De Gorcumer, 14/08/1933; p. 3/6]

- eerste officiele K.N.G.V. marsch, Sportvereniging H.B.S. te Wageningen
[Nieuwe Gorinchemsche Courant, 26/08/1933; p. 1/4] gorinchem.courant.nu

- Kon. Ned. Athletiek Unie (K.N.A.U.) Marschen voor september:
Leiden za 2/9 - Rotterdamsche Wandelsport Ver 35 en 50 km (5 jarig bestaan);
Utrecht 9/9 - Excelsior 30 km
Utrecht 24/9 - Hellas 50 km
Haarlem 10/9 - Dudok de Wit 30 km;
Nijmegen 10/0 - West Nijmegen-Vooruit Nijmegen 30 en 40 km;
Den Haag 17/9 - H.W.V. 30 en 40 km
Den Haag 24/9 - Graaf Willem II 25 km
Oosterbeek 24/9 - D.O.T. 30 km
Amsterdam 24/9 - S.H.E.L.L. 30 en 40 km
[Het Vaderland 1933_09_02_1_06 ]

- [WANDELEN] JUBILEUMMARSCHEN VAN DE R.W.V.
  Een uitvaller op de 214 deelnemers.

Op dezen boven verwachting mooien najaarsdag waren er gistermorgen 214 dames en heeren - een tot dusver voor Rotterdam ongekend aantal - naar de SPIL aan den Dordtschen Straatweg gekomen om deel te nemen aan de nationale jubileum-marschen, die de Rotterdamsche Wandelsportvereeniging ter gelegemnheid van haar vijfjarig bestaan [1928-1933] had uitgeschreven. Hiervan .... 35 en 50 km...Ridderkerk, Rijsoord, riviertje de Devel naar Heerjansdam.... R.Z. de Maas en damesvendel van de Burgerwacht...wandelfederatie K.N.A.U....jubilerende vereeniging R.W.V., die wel de oudste vereeniging op dit gebied in Nederland is;
[Dordrechtsche courant, 04-09-1933]

- [Atheliek] Wandeltochten door 't Westland.
   Op twee dagen 310 deelnemers.

Delftsche Wandelsportvereeniging Steeds Voorwaarts; 72-jarige M. de Windt uit Groningen was oudste deelnemer, legde 40 km af; groep Oranje Nassau te s
Gravenhage; Delftsche groep D.H.C.; padvinders Schotsche Vendel (Schiedam); D.I.O. (Delft);
[Dordrechtsche courant, 11-09-1933]

- Wandelen
  Afstandsmarsch "Oranje Wit"
  Uitstekend geslaagd.

Het is van de Dordtsche Sportclub een goede gedachte geweest een afstandmarsch van 25 km over het eiland van Dordrecht uit te schrijven, want er bleek zoowel binnen als buiten de stad groote belangstelling voor te bestaan. Om half 3 verschenen Zaterdagmiddag aan de start bij het C.J.M.V. gebouw aan den Burgemeester de Raedtsingel niet minder dan 236 personen, waarbij vrouwen niet ontbraken.
Het geheele parcours werd in de beste stemming afgelegd; slechts een tweetal moest opgeven, zodat binnen den vastgestelden tijd v(5 uur) 234 deelnemers(ster) de eindstreep passeerden.
Allen kregen zij na afloop een herinneringskruisje.
Bovendien werden nog de volgende prijzen uitgereikt:
Grootste vereeniging zonder uitvallers: Wandelsportvereen NOAD te Sliedrecht (23 man) groote beker.
Grootste vereeniging op een na zonder uitvallers: Dordtsche Burgerwacht (22 man) kleine beker.
Oudste deelnemer: de heer J. Koek, vergulde medaille.
De heer A. van Son, die 66 jaren telt ontving een verguld zilveren medaille.
Oudste deelneemtster mej. A. Stolk (59 lentes) verguld zilveren medaille.
Corpsprijzen werden nog behaald door: de A.N.F.B, de Pontonniers en de sportvreen der Brandverzekering Mij Holland.
Tenslotte zij nog vermeld, dat de heer H. Leenheer den afstand in 2 uur 48 min aflegde.
[bron: Dordrechtsche Courant 18 sept 1933]

- AFSTANDSMARSCH ORANJE WIT.
Schitterend geslaagd.

Onder begunstiging van buitengewoon mooi zomerweer had Zaterdagmiddag om halfdrie precies de start van bovengenoemde wandelmarsch plaats. De totaal inschrijving bedroeg 249 personen. Bij de start was de opstelling als volgt: Pontonniers, Burgerwacht, Sportclub Oranje Wit, Wandelsportver N.O.A.D., Sliedrecht, Kofbalver Z.K.C Zwijndrecht, de sportclub der Brandverz Mij Holland, de A.N.F.B., waarachter de individueele deelnemers volgden. Vanaf de start werd er direct een flink tempo ingezet. Vornoemde volgorde werd gehandhaafd tot Reeweg-Oost, vanaf welk punt het geoorloofd was het hoofdpeloton, zijnde de pontonniers te passeeren. Verschillenden maakten hier reeds dadelijk gebruik van. Door de groote publieke belangstelling was t niet zoo bijzonder gemakkelijk de hoofdgroep te passeeren. Toen men echter op den weg naar de Kop aangekomen was, ging dit makkelijker, dat er reeds direct groote afstanden tusschen de verschillende deelnemers(sters) te constateeren waren, en de afstand tusschen de eerste en laatste ongeveer 2 km bedroeg. Daar gezorgd was voor een groot aantal controleurs, hadden de deelnemers bij de controleposten zoo goed als geen oponthoud, de startkaarten werden meestal loopende afgeteekend.
In de Biesbosch deden de eerste teekenen van vermoeidheid zich gelden. Langs den weg zag men verschillende deelnemers hun schoenen van grint ontdoen, blaren doorsteken en diverse andere reparaties aan hun onderdanen verrichten.
Ook in de Biesbosch was de belangstelling groot, de Stoopbank had men tot tribune grpromoveerd; geen plaatsje was er onbezet. Bij de controleposten werden de eerste groepen steeds met gejuich begroet. De Buitendijk verkeerde in een niet al te besten toestand, zoodat het waarschijnlijk hieraan te wijten is, dat zich hier de eerste uitvallers meldden om in de volgauto opgenomen te worden. De laatste controlepost was aan het oranje-Wit terrein aan den Rijksstraatweg, welke plaats ongeveer 23 km van den start verwijderd was. Dat er een opgevoerd tempo geloopen is, blijkt uit het feit,dat hier om tien min over vijf de eerste aankomende zich reeds meldde. Ook in de stad was de belangstelling nog groot, vooral bij het eindpunt, het gebouw der C.J.M.V. waar om ongeveer 5.23 uur de eerste arriveerde. Om vijf min over halfzes kwamen de eerste dames reeds binnen, nl mej. W. de Visser en M. Beerman, beiden lid van Oranje-Wit. De oudste deelneemster (59 jaar) werd met bloemen en gejuich begroet, ongeveer drie kwartier voor den vastgestelden tijd.
Het totaal aantal uitvallers bedroeg slechts 2.
Om ongeveer half 8 had de officieele prijsuitreiking door den voorzitter van Oranje-Wit plaats. Dit betrof alleen de extra prijzen, daar de individueele deelnemers(sters) reeds bij aankomst na inlevering van hun gecontroleerde startkaart in het bezit werden gesteld van een herineringskruis.
Toen de voorzitter een aanvang maakte met de prijsuitreiking, was de zaal tot de laatste plaats bezet. Er heerschte een vroolijke stemming. In zijn openignswoord werden alle aanwezigen hartelijk welkom geheeten. Vervolgens memoreerde spr(eker), als bijzonderheid dat het plan tot uitschrijving van dezen marsch niet direct van het bestuur was uitgegaan, doch, dat dit plan voortgekomen was van enkele leden der korfbalafdeeling. Spr(eker) verheugde er zich over, dat oranje-Wit dergelijke actieve leden had, doch in het bijzonder dat de organisatie tot in alle puntjes in orde was geweest. Uit enkele gespreken met deelnemers was hem gebleken, dat allen zeer voldaan waren over de regeling. Voorts bracht spreker dank aan de gemeentebesturen van Dordrecht en Dubbeldam voor hun gegeven toestemming, den vertegenwoordiger van de K.N.A.U., voor zijn aanwezigheid (deze heeft ook het geheele parcours meegeloopen), de vereeniging E.H.B.O. die den geheelen tocht begeleid heeft en ook enkele keeren daadwerkelijk op moest treden en de pers voor haar medewerking. Voorts sprak spr. De wensch uit een volgenden keer wederom op allen te kunnen rekenen.
Tot slot werd overgegaan tot de prijsuitreiking. Als grootste vereeniging welke zonder uitvallers was aangekomen had N.O.A.D. Sliedrecht een fraaien beker in ontvangst te nemen.
Op een na de grootste vereeniging zonder utivallers was de Dordtsche Burgerwacht, welke eveneens een beker werd overhandigd. Voor de verste vereeniging zonder utivallers kwam wederom N.O.A.D. in aanmerking. Weliswaar had Oranje Wit met de meeste deelnemers(sters) delgenomen (30), doch als utischrijvende vereeniging wenschte zij niet voor een prijs in aanmerking te komen. Terwijl voorts nog besloten was de andere deel-nemende vereenigingen met meer dan 10 personen een herinneringsmedaille ui te reiken. Deze waren het detachement Pontonniers, de Holland en de A.N.F.B.
De diverse leiders dankten voor de in ontvangst genomen prijzen, spraken hun voldoening uit over het slagen van den wandelmarsch en verzekerden hun deelname bij een ev volgende door oranje Wit uit te schrijven marsch.
De prijs voor de oudste deelneemster werd uitgereikt aan mej. Stolk (59 jaar) voor de twee oudste deelnemers aan de heeren A. van Son (66 jr) en J. Koek (63 j).
Hiermede was dit gezellig samenzijn afgeloopen doch niet alvorens de deelnemers(sters) een driewerf hoera op Oranje Wit hadden uitgebracht.
[BRON: Dordrechtsche Nieuwsblad maandag 18 sept 1933]

- Graaf Willem II, wandeldag te Scheveningen; 135 deelnemers; snelwandelaar Toscani;
[Het Vaderland 1933_09_23_1_06 ]

- PROPAGANDA-MARSCH
Op Zondag 22 October a.s. zal er in 21 van de belangrijkste steden in Nederland een door de afdeeling Wandelsport van de K.N.A.U. georganiseerde nationale propaganda-marsch over 30 km gehouden... 14 jaar en ouder....K.N.A.U. kruis met lint......behoorlijk tenue... de mdames mogen niet in trainings- en strandbroeken deelnemen.....den marsch in Rotterdam.. het vertrek is bepaald 11 uur van cafe HOLLANDIA nabij de Noroderbrug....inschrijfgeld 50 cent;
[BRON: Dordrechtsche courant, 05-10-1933] (online onder de datum van 5-2-1933!)

- De K.N.A.U. organiseert 22 October 30 km nationalen propagandamarsch; Haagsche Wandel Vereeniging (J. van Unnik);
[Het Vaderland 1933_10_06_2_03 ]

- herfstmarsch sportvereeniging Neerlandia te Utrecht, 28 October 1933, 30 km, tevens sluitmarsch van het wandelprogramma der K.N.A.U. gewest Utrecht;
[Het Vaderland 1933_10_14_2_11 ]

Laatst gewijzigs: april 2009 / maart en november 2011 en mei 2012.