Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Langeafstandsmarsen 1933-1947


Wandelverenigingen te Dordrecht:
- Sportclub Oranje Wit (opgericht 1925) met een afd. wandelsport vanaf 1933;
- Willen Is Kunnen (W.I.K.) (opgericht mei 1934); <http://www.wikdordrecht.nl>
- R.K. Wandelsportvereniging Spirit; (opgericht 1934)
- Wandelsportvereniging Merwestad; (opgericht ca 1935/1936)
- Wandelclub van de N.V. Biscuit en Chocoladefabriek Victoria.

Krantenartikelen 1934


- afd wandelclub v.d. Chr. Gymn Vereen D.O.S. deelgenomen aan de 35 km-marsch uitgeschreven door Steeds Voorwaarts te Delft;
[Nieuwe Leidsche Courant, 05/03/1934; p. 6/22]

- 25 km marsch op Zaterdag 24 maart 1934, start theetuin Oud-Hortuszicht aan de Witte Singel, L.W.S.V. (Leidsche Wandelsportvereniging), het Pelikaan-speldje;
[Nieuwe Leidsche Courant, 12/03/1934; p. 6/10]

- TRAINING AFSTANDSMARSCHEN
4e Opgave
Het vertrekuur op Zaterdagmiddag a.s. is wederom 2 uur (precies) van het Zwijndrechtsch veer. Langs Buitenwalevest-Vlak-Gravenstraat wordt langs den kortsten weg geloopen naar de klok aan den Noordendijk. Langs dezen dijk naar het Visschertje en verder den Zeedijk volgen tot aan het veer Kop van 't Land. Van hier over den Herenweg naar Stadwijk. Nu den Zuidendijk via Smidshoek geheel blijven volgen tot aan den Dordtsche straatweg en langs dezen weg terugkeeren tot het beginpunt. Afstand is pl.m. 20 K.M. 
[Dordrechtsch Nieuwsblad 22 maart 1934]

- Afstandsmarsch Oranje Wit
7 April 20(?) KM
A.s. zaterdag laatste opgave van 8-10 n.m. in het C.J.M.V Gebouw, Burg de Raadtsingel 8a.
[Dordrechtsch Nieuwsblad 29_30 maart 1934]

- Nationale Wandelsport Vereeniging; 7 en 8 april 1934 over 30 en 40 km; Cafe-Rest. Overbosch; als belooning het bekende N.W.V.-kruis uitgereikt; groepen van 11 of meer een beker;
[Het Vaderland 31-3-1934; 1934_03_31_1_06 ]

- WANDELEN
Op Zaterdag 31 Maart a.s. zal de tweede wandeltocht over het reeds bekend gemaakte traject worden gehouden. Vertrek evenals vorige maal om 2 uur van de H.B.S.
Gezien de ervaringen opgedaan bij de eerste marsch zijn er enkele bepalingen gewijzigd. In de eerste plaats vertrekt het hoofdpeleton gelijktijdig met de geheele groep. Dit hoofdpeleton zal zonder rust een snelheid loopen van 6,5 km per uur.
In de tweede plaats loopt nog een peleton mede, hetwelk het traject zal afleggen met een snelheid van 5,5 km per uur en hetwelk op d ehelft van den totaalafstand in de uitspanning Klein Zwitserland een half uur rust zal nemen.
De geroutineerde loopers kunnen dus het hoofdpeleton blijven volgen, terwijl de minder geoefende loopers het tweede peleton volgen.
Tenslotte is de bepaling gewijzigd, dat alleen voor hetafleggen van de drie tochten een wandelspeldje wordt uitgereikt. Ook wanneer er twee marschen geloopen zijn, zal deze onderscheiding wordne uitgereikt. Hierdoor wordt aan veler verlangen tegemoet gekomen en kan alsnog worden ingeschreven aan het secretariaat, Hoekenessestraat 12 te Dordrecht voor de twee laatste mardchen.
[Dordrechtsche courant, 27-03-1934]

- Wandelsportvereen.
De Wandelsportvereeniging NOAD alhier heeft jl Zaterdag deelgenomen aan de 30 km wandeltocht welke was uitgeschreven door ORANJE WIT te Dordrecht. Behalve de leider liepen 10 leden mede, welke allen den marsch voleindigden. Als verst komende vereeniging legde NOAD beslag op een mooie lauwertak, terwijl den leden een persoonlijke medaille werd uitgereikt. Voor de jonge vereeniging een mooi succes.
Bovengenoemde vereeniging heeft een wandeltocht uitgeschreven over 30 km en wel op 10 mei a.s. (hemelvaartsdag). Het vertrek vindt plaats vanaf Hotel Bellevue aan de Merwestraat
Allen die dien tocht volbrengen binnen 6 uur, ontvangen een belooning.
[Merwebode 14-4-1934]

- Op Hemelvaartsdag neemt Hellas deel aan de 30 km wandeltocht, uitgeschreven door de wandelvereeniging N.O.A.D., Sliedrecht;
[De Gorcumer, 25/04/1934; p. 1/8]

- WANDELEN
SPORTVEREENIGING ORANJE-WIT

Genoemde sportvereeniging was gisteren de gast van de Wandelsportvereeniging N.O.A.D., Sliedrecht, welke een afstandsmarsch over 30 km uitgeschreven had. Deze marsch liep vanuit Sliedrecht door de Alblasserwaard langs de Graafstroom en Giesse weer terug naar Sliedrecht.
Om half 12 werd gestart vanaf Uitbreiding te Sliedrecht door de verenigingen N.O.A.D., Sliedrecht, Hellas, Gorinchem en Oranje Wit, Dordrecht en verder door verschillende individueelen.
Na een prettige wandeling arriveerden de clubs om ca 6 uur weer op de startplaats
De vereeniging Oranje Wit ontving als grootste vereeniging, die den marsch zonder uitvallers had volbracht den eersten prijs.
De leider van Oranje Wit, de heer J. v.d. Berg, bracht uit aller naam hulde aan N.O.A.D voor de werkelijk schitterende organisatie van dezen marsch, welke niet in een harddraverij was ontaard en sprak voorts zijn hoop uit dat de wandelsport ook in Sleidrecht, waar zij nog geen jaar in clubverband werd beoefend, een tijdperk van grooten bloei mocht tegemoetgaan.
Alle deelnemers, die den marsch binnen den vastgestelden tijd volbracht hadden, kregen een fraaie medaille als aandenken.
[Dordrechtsche  Courant 11 mei 1934]

- WANDELSPORT
De wandelsportver N.O.A.D. heeft het aangedurfd een 30 km wandeltocht uit te schrijven, welke dan ook gisteren is gehouden en met succes, Er waren plm 1-deelnemers en onder veel belangstelling werd om half 12 vertrokken. In flinke pas ging de club via Wijngaarden, Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Ottoland, Goudriaan, Peursum, Giessen-Oudekerk om via Giessendam weer eht beginpunt te bereiken nl Bellevue, Merwestraat, waar men om pl.m 6 uur aankwam.
De deelnemers hebben zich, ondanks het warme weer, kranig gehouden. Er waren slechts 2 uitvallers en aan een is door eenige leden van het Roode kruis hulp verleend. Elke deelnemer ontving een draagmedaille. De grootste groep zonder utivallers was Oranje Wit te Dordrecht en otnving de zilveren beker. De verst komende groep Hellas te Gorinchem verwierf de laukerkrans, benevens een lauwertak, als zijnde de groep die de beste indruk maakte. Aan den heer De Jong en mej Caulker beiden uit Gorinchem, werd een medaille aangeboden, als zijnde de oudste mannelijk en vrouwelijke deelnemer.
[Merwebode 12 mei 1934]

- WANDELEN Het was ideaal weer op Hemelvaartsdag en uit dat oogpunt trof de wandelsportvereeniging N.O.A.D. te Sliedrecht het bijzonder met de door haar uitgeschreven wandeltocht over 33 km. Hieraan nam ook Hellas deel en liefst met 23 deelnemers. De tocht voerde langs de Graafstroom en de keuze van dit parcours kan, ook wat het natuurschoon betreft, zeer geslaagd genoemd worden.
Hellas had 2 uitvallers te boeken en kwam daardoor niet in aanmerking voor een groepspprijs, maar behaalde wel den belangrijksten prijs, nl den eersten prijs voor den ebsten indruk voor stijl, kleeding enz. Verder kwamen allen, die de tocht volbrachten, in 't bezit van een draagkruis.
[De Gorcumer, 12/05/1934; p. 10/10]

- Pinkstertocht van Gorinchem. Atheliek en Wandelvereen. Hellas; 30 km; L.V.S. Leerdam, S.S.S. Sliedrecht, N.O.A.T. Sliedrecht; R.W.V. Rotterdam;
[Nieuwe Gorinchemsche Courant, 23/05/1934; p. 1/8]

- tweedaagsche afstandsmarschen Breda; 15 en 15 juli 1834 (Mastbosch, Liesbosch, Ulvenhoutsche Bosch en de Chaamsche Bossen), 30 en 40 km;
[Het Vaderland 1934_06_13_2_14 ]

- WANDELEN.
De Dordrechtsche Atheliek Kring organiseerde Zaterdagmiddag een wandeltocht voor jongens en meisje naar De Viersprong in den Biesbosch. E waren 96 deelnemers(sters) die onder leiding van den heer A. van Heek stonden. Om 3 uur vertrok men van de HBS in het Oranjepark terwijl men om 6 uur weer terug was.....wandelspeldje van DAK ontvangen.
[bron: Dordrechtsche courant, 09-07-1934]

- Collectie Collectie Meijers
Inventarisnummer 555_14392
Beschrijving Groepsfoto van deelnemers aan de afstandsmarsen van de Zuid-Hollandse Ateletiekbond, staande voor het verenigingsgebouw van de C.J.H.V. aan de Burgemeester de Raadtsingel
Gebouw / instelling C.J.H.V. [C.J.M.V.] Zuid-Hollandse Atletiekbond
Geografie Dordrecht
Straat Raadtsingel, Burgemeester de
Datum of periode 02-01-1934 01-01-1935
Beeldtype foto
Trefwoorden groepsportretten wandelsporten
[http://sa-dordrecht.cust.iaf.nl/]

- NAAR DE 4-DAAGSCHE
Hedenmorgen zijn de Dordtsche deelnemers per boot vertrokken.
(Hooikade, met Rotterdam, N.B.V.L.O.-kruis, raderboot De Zeeuw)
[bron: Dordrechtsche courant, 23-07-1934]

- Naspel van de Vierdaagsche
Zaterochtend is het restant van de Dordtsche deelnemers aan de Vierdaagsche per boot aan de Hooikade aangekomen. Er was veel belangstelling van familieleden en bekenden, die alle het troepje dapperen ovationeel verwelkomden. De dames kregen bloemen....etc
[bron: Dordrechtsche courant, 30-07-1934]

- (Wandelen) WANDELTOCHT DORDTSCHE TURNKRING
Onder auspicien van het K.N.G.V. organiseert de Dordtsche Turnkring op Zondag 9 september een wandeltocht over een afstand van 30 km. Ieder, die dit traject binnen 7 uur aflegt ontvangt een fraaie herinneringsmedaille. Bovendien worden er voor groepen van minstens 10 personen extra groepsprijzen beschikbaar gesteld. Belangstellenden kunnen zich voor 24 Augustus opgeven bij den secretaris Hoekenessestraat 12 bij wien ook programmaboekjes en inschrijvingsbiljetten gratis verkrijgbaar zijn.
[bron: Dordrechtsche courant, 13-08-1934]

- (wandelen) V.V.V.-R.W.V. marschen
375 deelnemers gestart en slechts enkele uitvallers

Bezoekers van buiten Rotterdam mogen, na onze stad te hebben bezichtigd, ook gerust eens een kijkje nemen in de omgeving, waarvoor zij dan geheel goed de route van de 25 kilometer V.V.V.-R.W.V. marsch zouden kunnen volgen, die Zaterdag en Zondag is gehouden. Gisteren werd bovendien nog de gelegenheid opgesteld een parcours van 40 km te volgen. Die 25 km is wel een stevige andeling van vijf uur, maar het loont de moeite om op een zonnigen Zaterdagmiddag langs den Kralingschen Plas te wandelen en om dan uit te kijken over het wijde water, waar vele zeilen tegen den horizon of tegen het groen van Park Rozenburg afsteken.
Verderop, .....
+
- W.I.K. afstadsmarschen.
Uitstekend geslaagd.

De Dordrechtsche afdeeling van W(illen) I(s) K(unnen heeft een 35 KM afstandsmarsch georganiseerd, die Zaterdag en Zondag is gehouden. Zaterdag heeft een aantal deelnemers, waaronder de Dordrechstche Burgerwacht en nog enkele vereenigingen, geloopen, terwijl gisteren de personen, die hun Zondagsrust er voor over hadden hebben gemarcheerd.
Zaterdag begon de start om kwart over 2, Zondag om 10 uur. De af te leggen weg liep van Papendrecht, restaurant PANORAMA via Oud-Alblas, Brandwijk, Giessen-Oudekerk, Giesendam, Sliedrecht weer naar Papendrecht.
Och, och, wat hebben de voeten het te verduren gehad op die gemeene rolkeien op de diverse dijkjes. Aan blaren dan ook geen gebrek! Eerst liet het weer zich ongunstig aanzien, doch dat viel mee. Behoudens twee buitjes, kleine slechts, was het droog en de zon brak spoedig door en .. bleef! W.I.K. mag trotsch zijn op haar werk.
Want zoon'afstandmarsch vereischt toch steeds een behoorlijke organisatie.
Op 4 plaatsen werden de deelnemerskaarten ter controle geknipd, terwijl andere dignitarissen, eveneens kenbaar ana hun oranje-groene armband over de weg kruisten.
In het geheel hebben 85 deelnemers meegeloopen en er was slechts 1 uitvaller.
Van de deelnemende vereenigingen hebben de tocht met goed gevolg volbracht:
- Het Dordrechtsche Kader der Weerbaarheids-Afdeeling van de N.S.B.;
- De Burgerwacht van Dordrecht;
- Sportclub Oranje-Wit
- Sportclub Charlois

Helaas is Zondagmiddag een ongeval geschied. Bij controle op den weg deed een grijze Citroen-auto dienst. Deze is het eigendom van den heer H. Maus uit Rotterdam. Bij de fabriek van Veldhuyzen te Papendrecht, is deze wagen uit de bocht gevlogen, vermoedelijk doordat de bestuurder in plaats van bij te remmen, gas gaf. D wagen schoof met kracht tegen een huis aan en sloeg vervolgens de dijk af. Hij werd volkomen gekraakt. persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Het woonhuis bekwam lichte schade. De wagen was niet verzekerd.
Toch mogen we, ondanks dit onaangename voorval, de afstandmarschen volkomen geslaagd noemen.
Dit schijnen meerdere personen te hebben gevonden, want hedenmorgen ontving de secretaris van W.I.K. een brief van het Kon. Ned. Gymn. Verbond met het verzoek om voor de door haar georganiseerde marschen op 9 september een hoofdpeloton te leveren.
[Dordrechtsche courant, maandag 03-09-1934]

- Afstandmarsch K.N.G.V.
  Drama in 2 bedrijven..
  Met vroolijk slot.

De lust voor afstandmarschen hangt ook in Dordtsche lucht. Gisteren werd een 30 km wandeltocht gehouden, georganiseerd door den Turnkring voor Dordrecht en Omstreken, onder auspicien van het K.N.G.V.
Om half 11 zou men starten, doch reeds om half 10 hadden zich vele deelnemers verzameld. Het weer leit zich niet bijster gunstig aanzien, en al spoedig gutste het water ins troomen uit hooger sferen naar Moeder Aarde, dezelve en haar bewoners rijkelijk bevochtigend.
De start werd hiervoor een kwartiertje uitgesteld, maar daarna ging het er op los; regen of geen regen.
In collonne werd naar het Papendrechtsche Veer gemarcheerd; voorop het door W.I.K. geleverde hoofdpeloton, dat niet gepasseerd mocht worden, hier achter de verschillende deelnemende vereenigingen (heel wat!) en tenslotte de individueele tippelaars.
De natuur bleek gebelgd te zijn over deze uitdaging en nam de haar toegeworpen handschoen op: Nee maar, wat een slagregens! Pijpenstelen!
En als men bedenkt, dat er verscheidene wandelaars waren, die zoo onvorozichtig waren geweest om hun jas of mantel thuis te laten, kan men zich indenken, dat het woord waterballet volkomen juist en niet te vervangen is.
JOPIE, sprak een zekere hij tot een dito zij; Als we strks weer in Dordrecht zijn,zal ik je uitwringen. Tot zijn groote blijdschap werd dit liefderijke aanbod teeder aanvaard.
Helaas het zou niet zoo mogen zijn, want...
Tweede bedrijf: HET SUCCES VOOR T.D.O.
.. Het werd droog. Nog erger, het bleef droog!
Trouwens, het werd ook tijd, daar het marcheeren met natte schoenen en natte kousen identiek is aan blaren-produceeren.
De weg, uitgekozen voor deze afstandsmarsch, was werkelijk heel goed te noemen. Dijkjes met gemeene rolkeien muntten uit in afwezigheid, en daardoor kon er stevig worden doorgeloopen.
De route was als volgt: Dordrecht-Papendrecht-Oud-Alblas-Alblasserdam-Kinderdijk-Nieuw Lekkerland-Alblasserdam-Papendrecht-Dordrecht.
Er werd luidkeels gezongen en de geest onder de manschappen van de verschillende troepen was uitstekend. De individueelen sloten zich spoedig aan tot kleine groepjes, zoodat tevens de de gezelligdheid werd betracht.
Op drie plaatsen werden de deelnemerskaarten gevcontroleerd, te weten: in Alblasserdam, Nieuw Lekkerland en op de terugtocht wederom in Alblasserdam. Een woord van waardeering aan de bedrijvige leden van de E.H.B.O. is zeker op zijn plaats. Had iemand last van zijn onderdanen, dan was spoedig een deskundige E.B.O.H.'er ter plaatse en werden de blaren op afdoende wijze behandeld.
Gelukkig behoefde er niet al te veel worden ingegrepen, want, zooals gezegd, de wegen waren, natuurlijk opkleine stukjes na, zeer goed om te loopen. Omstreeks drie uur bereikte het hoofdpeloton plus aanhang de finish, cafe TOULON, in de Toulonschelaan. End aar de start pas om kwart voor 11 was geschied, is er dus niet met een behoorlijk tempo geloopen.
Bij grootere en kleine groepen verschenen nu ook de reeds aangekomemen. Men had niet te klagen over publieke belangstelling, daar een flink aantal belangstellenden zich voor cafe TOULON verzameld hadden, terwijl men tijdens de marsch steeds door de dorpelingen werd aangemoedigd. Nog voor allen de finish hadden bereikt, begon de prijsuitreiking. De heer DE STERKE, voorzitter van de vereen. T.D.O., klom op een stoel en sprak de schare toe.
Hij uitte zijn voldoening over de groote deelname aan deze afstandsmarsch, die zoo'n groot succes is geworden. Vele vereenigingen hebben ook thans weer een korpsprijs gedongen. In het geheel waren er 's morgens 152 personen gestart, werkelijk een mooi aantal. En niemand is uitgevallen. Hierna reikte hij den 8 korpscom de korsprpijs en de individueele prijzen uit; het eerst aan de vereenigingen, die het verst weg thuis behoroden. Vervolgens ontvingen ool de individueele loopers hun prijs. Opgewekt toog men huiswaarts, tevreden over het eigen kunnen, met recht. Turnkring voor Dordrecht en Omstreken, heeft een nieuw en ditmaal zeer groot, succes te boeken gekregen. De marschen zijn prettig en genoegelijk verloopen, terwijl de organisatie tip-top was. De volgende deelnemende vereenigingen hebben den korpsprijs veroverd:
W.I.K., O.K.K. en Sparta Dordrecht; O.K.K. Ridderkerk; Turnkring Oud Beijerland, De Trekkers, Leerdam; Regenboog Dordrecht; geheelonthoudersbond
[ Dordrechtsche courant, 10-09-1934]

- Leerdam. Wandelsport.
De Zwervers 30 km afstandmarsch uitgeschreven door de afd Dordrecht van het K.N.G.V.; gemiddeld 7 km/uur;
[De 5 Rivieren, 11/09/1934; p. 1/8]

- tweede maal Nederlandsche Unie voor de Wandelsport (vroeger afd Wandelsport der K.N.A.U.); een Nationale Wandeldag, 14 October, 18 plaatsen in Nederland;
[Het Vaderland 1934_09_12_1_06 ]

- Afstandsmarsch Oranje-Wit.
  Voortreffelijk geslaagd.

Reeds drie achtereenvolgende weken zijn er door Dordtsche vereenigingen afstandsmarschen uitgeschreven. Zaterdagmiddag was de eer aan de sportclub Oranje-Wit in nauwe samenwerking met de Burgerwacht.
Het aantal deelnemers (265) overtrof elke verwachting en het aantal uitvallers was zeer gering (4: 1 dame, 3 heeren!)
In het gebouw van de C.J.M.V. ontving men de start- en de deelnemeskaart, doch men vertrok nog niet op eigen houtje. Om half drie marcheerde men gezamenlijk af, naar het Zwijndrechtsche Veer. Voorop de Burgerwacht, daarachter de andere deelnemende verenigingsdetachementen en vervolgens de individuelen. De wegen waren allen, zonder uitzondering, hard.
Van af het Zwijndrechtsche Veer ging het via den Rotterdamsche Straatweg tot even voor Cafe Sport; hier sloeg men linksaf, naar Barendrecht. Over de Barendrechtsche Brug ging het op Puttershoek aan, waar van de zijde van het publiek groote belangstelling werd getoond. Daarna volgde s Gravendeel, het veer over, en toen ging het met gestrekte pas op den Straatweg aan, naar het terrein van Oranje-Wit.
Het weer heeft er het zijne toe bijgedragen om de marschen zoo goed te doen slagen, hoewel het soms wel eens wat al te warm was voor de wandelaars.
Er is goed geloopen, over het algemeen. Jammer is het echter, dat er nog steeds vereeningen zijn, die vergeten, dat zij in detachement loopen. Zoo kwam het voor, dat eergisteren een detachement in drie gedeelten liep, daar de snellen hun plaats aan de spits der vereenigingen niet wilden opgeven. Maar dit is niet sportief. Zeer terecht heeft de heer SMIT bij de prijsuitreiking verklaard, dat in het vervolg dergelijke detachementen niet voor een korpsprijs in aanmerking komen.
Op het sportterrein van Oranje-Wit bleef men op elkaar wachten, en toen omstreeks kwart over 8 alles binen was, marcheerde men onder de vroolijke tonen der trompetten en het getroffel der trommels van JUBAL naar de sta(n)d.
Een dichte haag van belangstellenden stond langs den weg geschaard, terwijl de politie op lofwaardige wijze ruim baan had gemaakt voor den stoet, die een behoorlijke lengte had. In de groote zaal van het C.J.M.V.-gebouw geschiedde de prijsuitreiking.
De voorzitter van Oranje-Wit, de heer POLS, betuigde zijn dank en waardeering voor de krachtige samenwerking met de Burgerwacht en hij hoopte dat beide vereenigingen ook in de toekomst nauw zullen samenwerken.
Vervolgens reikte de heer Smit, organisatieleider der marsch, met een toepasselijk woord de korpsprijzen uit.
Het eerst kwam W.I.K. aan de beurt, zijnde de vereeniging met het grootste detachement zonder uitvallers. De commandant mocht het genoegen smaken, behalve zijn korpsprijs, tevens een eere-prijs in ontvangst te mogen nemen, in den vorm van een fraaien zilveren beker.
Ook D.I.D. en HOLLAND (vereen. van personeel van de Br. Verz. Mij) ontvingen de korpsprijs, evenals Oranje-Wit en de Burgerwacht.
De pontonniers hadden, hoewel een nieuwe lichting en ongetrainde zijnde, een detachement afgevaardigd. mede door eht warme weer kregen zij echter twee uitvallers te beoeken, zoodat zij niet voor een korpsprijs in aanmerking konden komen. De leiding overwoog echter de factoren, die hebben bijgedragen tot het krijgen van deze uitvallers een troostprijs ter aanmoediging toe. Hierna mochten de individueelen hun prijs ontvangst nemen.
Dit was het einde van den zoo voortreffelijke geslaagden marsch.
[BRON: Dordrechtsche courant, 17-09-1934]

- Collectie Collectie Meijers
Inventarisnummer 555_14392
Beschrijving Groepsfoto van deelnemers aan de afstandsmarsen van de Zuid-Hollandse Ateletiekbond, staande voor het verenigingsgebouw van de C.J.H.V. aan de Burgemeester de Raadtsingel
Gebouw / instelling C.J.H.V. [C.J.M.V.] Zuid-Hollandse Atletiekbond
Geografie Dordrecht
Straat Raadtsingel, Burgemeester de
Datum of periode 02-01-1934 01-01-1935
Beeldtype foto
Trefwoorden groepsportretten wandelsporten
[http://sa-dordrecht.cust.iaf.nl/]

- N.W.U.
13/10
30 km NUW marsch Amsterdam
30 km marsch Amersfoort
30 km marsch Leiden
30 km marsch Voorthuizen
30 km marsch Harderijk
30 km marsch Utrecht
[De 5 Rivieren, 02/10/1934; p. 1/10]

- 30 km propaganda-marsch
13 en 14 oktober N.U.W. als nationale wandeldagen; Gorcumse Wandelver HELLAS; medewerking Vereniging N.O.A.D. (Sliedrecht); N.U.W.-kruisje;
[Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 05/10/1934; p. 1/10]

- ZWIJNDRECHT
20 km marsch Zwijndrechtsche Burgerwacht
.
Zaterdagmiddag jl had de Zwijndrechtsche burgerwacht 'n 20 km marsch uitgeschreven.
Uit het aantal inschrijvingen bleek de groote belangstelling voor deze marsch, daar er niet minder dan 360 personen aan deelgenomen hebben.
In de eerste plaats behoorden onder de deelnemers de leden der Zwijndrechtsche Burgerwacht en der burgerwachten uit de omstreken. Voorts noemen we de afdeeling Zwijndrecht van de B.V.L. en de afdeelingen uit den omtrek: de Vereeniging Oranje Wit uit Dordrecht; het tamboer en pijperskorps Jong Holland; de afd Zwijndrecht der Oranje-Garde; de Zwijndr Gymn ver en de ver K.D.O.; de wandelclub WIK afd Dordrecht en de RK sportbond. Het aantal dames dat aan deze tocht deelnam was niet beschamend. …..etc
[BRON: de Dordrechtsche Courant 3 dec 1934 en Dordrechtsche Nieuwsblad 3 december 1934]

- Wandelen. De W.A.-afdeeling van den kring Dordrecht der N.S.B. heeft gisteren aan een 35 km marsch, uitgeschreven door de ver. W.I.K. te Rotterdam, deelgenomen en den eersten prijs, een wisselbeker, gewonnen.
[BRON: Dordrechtsche courant 12-11-1934]

- (wandelen) De W.A-afdeeling van den kring DORDRECHT der N.S.B., heeft gisteren aan een 35 km marsch, uitgeschreven door de ver. W.I.K. (willem is kunnen) te Rotterdam, deelgenomen, en den eersten prijs, een wisselbeker, gewonnen.
[BRON: De 5 Rivieren, 13/11/1934; p. 7/8]

- Uit het R.C.D. kamp
Vrijdagavond had de eerste ledenvergadering plaats van de nieuwe aanwinst van den Katholieken Sportbond Dordrecht, de afdeeling Wandelsport en Athletiek. De opkomst overtrof de verwachtingen verrre en de zaal was overvol met belangstellenden. Nadat de contributie was vastgesteld, werd de nieuweling ten doop gehouden R.K. W.A.C. SPIRIT genoemd. Nog werd gememoreerd het succesvolle deelnemen aan de wandeltochten van de Burgerwacht te Zwijndrecht en de D.H.A.K. te Rotterdam, bij welke tochten door 15 leden een eerekruis werd verworven.
Het ledental bleek sedert de oprichting verdrievoudigd en tot tuim 50 gestegen te zijn...etc
[De 5 Rivieren, 11/12/1934; p. 5/8]

Laatst gewijzigs: april 2009 / maart en november 2011 en mei 2012.