Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Langeafstandsmarsen 1933-1947


Wandelverenigingen te Dordrecht:
- Sportclub Oranje Wit (opgericht 1925) met een afd. wandelsport vanaf 1933;
- Willen Is Kunnen (W.I.K.) (opgericht mei 1934); <http://www.wikdordrecht.nl>
- R.K. Wandelsportvereniging Spirit; (opgericht 1934)
- Wandelsportvereniging Merwestad; (opgericht ca 1935/1936)
- Wandelclub van de N.V. Biscuit en Chocoladefabriek Victoria.

Krantenartikelen 1935


- R.K. Wandelclub SPIRIT
Een twintigtal leden van de R.K. Wandelclub SPIRIT nam zaterdag jl deel aan de 26 km marsch, uitgeschreven door den kring OUDE MAAS van de Burgerwacht te Ridderkerk. Alle Spiritianen volbrachten den tocht en legden hierdoor naast den persoonlijken prijs beslag op den eersten groepsprijs.
[De 5 Rivieren, 22/01/1935; p. 8/12]

- MARSCH KRING BURGERWACHTEN DE OUDE MAAS
Het bestuur der kring van burgerwachten De Oude Maas hield zaterdagmiddag jl een marsch over een afstand van 30 km aan deze marsch werd door ongeveer 200 personen deelgenomen. De afmarsch had 2.30 uur plaats vanaf het startpunt te s Gravendeel.
De marschroute liep door 'n bijzondere mooirelandstreek en wel van s Gravendeel over Mookhoek, Schenkeldijk, Steenplaats naar Strijen. Vandaar langs den keizersdijk naar Cillaarshoek… eindpunt het Oude Veerhuis (Cafe de Graaf).
De deelnemers waren ingedeeld in colonnes en elke colonne onderverdeeld in secties van 20 man… herinneringsspeldje…
[Dordr. Courant ma 4-3-1935]

- WILLEN IS KUNNEN
Voor de 25 KM afstandsmarsch, die boven genoemde vereeniging morgen organiseert, hebben de volgende groepen reeds ingeschreven: de afd. Wandelsport der sportclub Oranje Wit, de Dordtsche Burgerwacht, gymnastiekvereen K.D.O., de Dordtsche Geheelonthouders Sportbond, de R.K. Wandelsportvereen. Spirit, de Zwijndrechtsche vereenigingen Oranje Harde, Pax, Jong Holland en de Zwijndr Sportvereeniging, die onlangs is opgericht, doch nog geen naam heeft. In het geheel hebben 170 personen zich reeds laten inschrijven. De start zal plaats hebben in café Toulon a.d. Toulonschelaan alhier om 14.30 uur.
[Dordr. Nieuwsblad 8-3-1935]

- WILLEN IS KUNNEN (W.I.K.)
De door de bovengenoemde wandelsportvereeniging op 9 maart j.l. georganiseerde afstandsmarsch is een waar succes geworden.
Ingeschreven hadden 201 personen, waarvan slechts 3 personen zijn uitgevallen.
De beker, die voor de best marcheerende groep ter beschikking was gesteld, werd gewonnen door de Zwijndrechstche vereeniging Oranje Garde.
Bijzonder aardig was het feit dat twee knaapjes van ongeveer 7 a 8 jaar het geheele parcours op hun klmopjes hebben medegeloopen. Voorwaar een kranige prestatie! Tevens maakt het bestuur bekend, dat W.I.K. op 25 en 26 mei a.s. haar jubileummarschen zal houden. Nadere bijzonderheden hieromtrent zullen spoedig volgen.
- SUCCES
Op Zondag 10 Maart jl liep van bovengenoemde vereeniging een groep mee met den ...;
[Dordr. Nieuwsblad 11-3-1935]

- ('s-Gravendeel) Door de ver Vrijw Burgerwachten in den kring De Oude Maas werd op 5, 8 en 9 maart jl een wedstrijd gehouden op K.S.O. Als prijs was door de heeren mr de Kat Angelino en C.J. Rijsdijk, resp commandant van de Burgerwacht te Dordrecht en Zwijndrecht, beschikbaar gesteld een beeld van metaal, voorstellende een schutter in vaardighouding....etc;
[Dordrechtsche courant, 11-03-1935]

- Jubileum marschen Oranje-Wit
We ontvingen het keurig verzorgde programma voor de afstandmarschen die de Sportclub Oranje Wit ter gelegenheid van heer 10-jarig bestaan op Hemelvaartsdag [=30-5-1935] organiseert.
Niet minder dan 4 marschen zullen worden ondernomen en wel een van 50 KM, voor de geoefende wandelaars, een van 40 km voor hen die de voorgaande wel wat te lang vinden, een van 25 km speciaal voor de beginners en een van 15 km voor de jongeren.
Alle vier beginnen ze bij het C.J.M.V. aan den burg de Raadtsingel resp om half 9, half 11, half 2 en 9 uur. De eerste twee lopen grootendeels over het Ijsselmondsche eiland, de 2de gaat den Hoekschen Waard in, terwijl de laatste over het eiland van Dordrecht is uitgelegd. Voorts is de finish voor de eerste drie op het Oranje-Wit-veld aan den Straatweg, terwijl de jongeren weer terug naar het C.J.M.V.-gebouw gaan. Natuurlijk zal de verzorging langs den weg weer uitstekend zijn, zooals men dat van oranje Wit nu eenmaal gewend is.
Te zijner tijd komen we op deze marschen nog wel nader terug.
[Dordrechtsche courant, 20-04-1935]

- Nationale afstandmarschen van De Princevlag.
De eendaagsch afstandmarschen van de wandelsportclub van De Princevlag zijn, mede dank zij het mooie weer, een groot succes geworden. Er waren 1052 deelnemers, van wie er behoorden tot 53 groepen en vereeningingen.
De belangstelling van de zijde van het publiek was zeer groot vooral toen de deelnemers in colonne met muziek- en pijperskorpsen naar het viaduct trokken, waar het parcours werd vrij gegeven.
Bij het voorbijtrekken langs de achterzijde van het Huis ten Bosch verscheen Prinses Juliana voor een der vensters. Zij bleef daar tot de deelnemers waren voorbijgetrokken.
Des middags volgden de Koningin en de Prinses een gedeelte van het parcours van den Ruigen Hoek af. Zij werden door de leden hartelijk toegejuicht. De leiders, de heeren M.J. H. Toorens en Ph. Hess kunnen terugzien op een in elk opzicht geslaagden dag. De jury bestond uit de heeren J.G.L. Berlott, 1e luit, G.J. Scholten, 1e luit A. Schwing, C.W.F. baron van Lynden en jhr J.A.J.F. Graafland.
De prijzen werden als volgt toegewezen:
zilv krans: Haagsche Burgerwacht,
beker voor grootste gemengde groep: Nat. Jongeren Verbond (60 inschrijvers);
lauwertak: Haagsche Vierdaagsche;
lauwertak: De Wandelaar, Delft;
kleine krans voor groepmet grotoste propagandadistische waarde, op 30 km: De Princevlag, Vlaadingen
verguld zilv legpenning voor id. op 20 km;
Erasmiaansch Gymnasium te Rotterdam (35 deelnemers onder res-maj Sweep);
plaquette Lohman best marcheerende groep: Haagsche Burgerwacht;
plaquette Gerritsen best marcheerende groep op 30 km: Haagsche Vierdaagsche;
bronzen plaquette: Haagsche Nat Jeugdstorm;
verg. bronzen med. Spirit, Dordrecht
Ter Hall kruis voor netste groep: Graaf Floris V
Verder waren er prijzen voor jognsten deelnemer en deelneemster enz
Alle deelnemers ontvingen het speciaal geslagen princevlagkruis benevens het diploma, terwijl allen groepen ene groepsprijs werd aangeboden.
[Vaderland di 23-4-1935]

- Propaganda Wandeltocht Z.W.V.
Veel Dordtsche prijswinnaars.

Zaterdag middag jl hield de Zwijndrechtsche Wandelsportver Z.W.V. een propaganda-tocht waaraan ongeveer 200 personen deelnamen. Even half 3 vertrokken de deelnemers van de Burg de Bruinelaan. Het tempo waarmede gewandeld werd, bedroeg gemiddeld6 tot 6,5 kn per uur.
Iedere deelnemer, die de wandeling volbracht had een fraai in brons uitgevoerde plaquette met draaglint in ontvangst te nemen.
De vereenigingene ontvingen deze plaquette in zilver als groepsrpijs. Hiervoor kwamen in aanmerking: het korps pontonniers en torpedisten te Dordrecht, de gymn ver K.D.O. te Dordrecht, de burgerwacht te Dordrecht, de Rotterd Wandelsportver R.W.Z. te Rotterdam de ver R.W.Z. te Ridderkerk, de burgerwacht te Zwijndrecht, de gymn ver O. en O. alhier, het Tamboer- en Pijperskoprs Jong Holland alhier, de ver de Prince-vag afd Zw'dr en de Orange garde afd zwijndrecht.
De dames mevr L. Noels-Bakker te Dordrecht en mevr T.A. Nawijn de Raadt alhier, evenals de heer R.W. van der Wedde alhier (oudste deelnemer) en een paar jeugdige deelnemers van 11 en 12 jaar ontvingen eveneens een zilveren plaquette.
Met een toepasselijk woord reikte de heer P.C. de Haas voorzitter der Z.W.V. deze medailles uit. Een bijzonder woord van dank werd door hem gericht tot den heer A. van der NET alhier, die zijn auto beschikbaar gesteld had voor E.H.B.O. en uitvallers. De E.H.B.O. heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt en behandelde tal van kleine voet-euvels. Het aantal uitvallers bedroeg in totaal 4. De overige wandelaars bleven tot het einde in goede conditie……
[Dodr Crt 6 mei 1935]

- Jubileummarschen ORANJE WIT
Zooals reeds eerder gemeld is houdt de Wandelsportafdeeling van bovengenoemde sportvereeniging op Hemelvaartsdag 30 Mei a.s. haar jubileum-marschen verdeeld over de afstanden van 50, 40, 25 km en een 15 km wandeltocht voor junioren.
Deze afstanden moeten worden afgelegd in resp 10, 8, 5 en 4 uur. De deelname aan de 50 km is alleen mogelijk voor heeren van tenminste 18 jaar. De 40 km voor dames en heeren boven 17 jaar en de 25 km voor personen vanaf 14 jaar. De 15 km is georganiseerd voor junioren van 9 tot 14 jaar. De inschrijfgelden bedragen voor de 50 km en 40 km 60 cent, voor de 25 km 50 cent en voor de 15 km 30 cent. De start zal plaats hebben s morgens 8.30 (50 km), 9 uur (15 km), 10.30 uur (40 km) en te 1.30 namiddag (25 km) alle vanaf het C.J.M.V. gebouw. Des avonds zal , evenals vorig jaar, te 5.15 uur vanaf het O(ranje)Wit-terrein worden gemarcheerd en met muziek een rocht door het centrum der stad naar het C.J.M.V.-gebouw (eindpunt) worden gehouden. Een ieder...etc.
[Dordrechtsche courant, 13-05-1935]

- WANDELEN
  15 en 30 KM marschen van SPIRIT

De RK WANDELSPORTVERENIGING SPIRIT blijkt een goede kijk te hebben gehad op het weder, want haar beider afstandsmarschen werden door zonneschijn begunstigd. Om 2 uur vond de start voor de 15 km tocht plaats, waaronder de grootste groep, de Katholieke Jongens Centrale (K.J.C.) met 60 deelnemers zich bevond. Om 1 uur waren de deelnemers aan de 30 km marsch reeds vertrokken in flink tempo werden de parcoursen op de Dubbeldamsche buitenwegen afgelegd, zoodat om5 uur de 15 KM tippelaars en een uur later de 30 km wandelaars aan de finish verschenen. Rond 200 deelnemers legden de marschen met goed succes af, en ontvingen de herinnerings-medaille. Extra prijzen werden uitgereikt aan de K.J.C. (grootste groep), Vrouwelijk Jeugdvereeniging DE GRAAL (netst gekleede groep), RK Toneelvereeniging ARTI (vroolijkste groep), de heer v.d. HORST (oudste deelnemer, 61 jaar). De bvoengenoemde groepen legden tevens beslag op de korpsprijzen SPIRIT kan met succes op haar eerste georganiseerde marschen terugzien.
[Dordrechtsche courant 20-5-1935]

- ORANJE-WITS JUBILEUMMARSCH
Een groot sportief succes.

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der Sportclub Oranje Wit zijn gisteren 4 jubileummarschen gehouden, waarvoor zeer groote belangstelling ebstond.
Hoewel het weer zich aanvankelijk allesbehalve gunstig leit aanzien, brak zeer spoedig een heerlijk zonnetje door, dat als compensatie gold voor den vrij sterken wind.
De afstanden waren: 50 KM, 40 KM, 25 Km en 15 KM, waarvoor gestart werd resp. te half 9, half 11, een en half 2 uur.
De start geschiedde voor het C.J.M.V.-gebouw aan den Burg. de Raedtsingel, terwijl de parcoursen zoo waren uitgelegd, dat de wandelaars, die aan een van de eerste drie marschen deelnamen, omstreeks 5 uur op het Oranje Wit terrein aan den Straatweg tezamen kwamen.
Het zal wel een groote voldoening voor de organisatoren van deze marschen zijn, dat niet minder dan 500, of om precies te zijn 499 deelnemers aan deze marschen hebben deelgenoemen, waaronder 10 vereenigingen nl. Spirit, Zwijndrechstche Wandelsportvereeniging, W.I.K., Jong Jubal, D.F.C., D.I.O., Jubal, Olympia te Rotterdam, de Princevlag te Vlaardingen en de Haagsche 4-daagsche te Den Haag.
Aan de 50, 40, 25, en 15 KM namen resp. deel 37, 133, 237 en 92 personen.
Van de verschillende deelnemers verdient een een bijzondere vermelding en wel de 60-jarige wandelaar bekend als opa KAPER, uit Den haag. Deze tippelaar was reeds den vorigen avond laat uit Den Haag naar Dordt komen loopen en liep thans de 50 KM mede, die hij zonder eenige stoornis volbracht, om na afloop hiervan weer rustig naar Den Haag terug te kuieren. Voorwaar een uitzonderlijke prestatie om op een dag 150 Km te wandelen.
Overal waar de deelnemers langs kwamen bestond groote belangstelling, vooral onder, Puttershoek. Opmerking verdient tevens de goede verstandhouding en kameraadschap tusschen de loopers onderling.
Reeds even over 3 driie kwamen op oranje-Wit terrein aan de Straatweg, al enekele tippelaars van 50 KM binnen. Tot pl.m. half 5 kwamen ook de andere deelnemers binnen en werd met Jubal voorop naar het C.J.M.V. gemarcheerd.
Deze laatste tocht is een geweldige propaganda geworden voor de wandelsport en een daad die ook door de deelnemers op hoogen prijs gesteld werd. Onmiddellijk na aankomst werden de medailles uitgereikt, terwijl om half 7 de prijsuitreiking plaats vond.
De groote en kleine Oranje zaal was geheel gevuld toen de heer POLS, voorzitter van O.W., een welkomstwoord sprak, waarna de heer A.J. Scheurkogel, voorzitter der C.J.M.V. de prijzen uitreikte. De prijzen werden als volgt behaald:
De Haagsche Vierdaagsche, de wisselbeker voor de groep die de meeste porpaganda maakte voor de wandelsport en een tak voor de verstkomende ver.,
De Princevlag Vlaardingen, een lauwertak voor de best marcheerende vereeniging
SPIRIT, prijs voor de grootste groep,
D.F.C., voor de grootste juniorengroep,
terwijl Jong Jubal beslag legde op de prijs voor de best marcheerende juniroengroep en als groep, die de meeste Robinson schoenen droeg, de ROBINSON-prijs.

Bovendien ontvingen alle groepen een groepsprijs. Onze kranige stadgenoot, de heer VAN SON, 68 jaar oud, legde ook dit jaar beslag op den prijs voor denoudsten deelnemer, nl een zilveren vulpotlood. De heer van SON nam deel aan de 40 KM marsch. Hierna verkreeg de heer SMIT het woord, die de beslissing der jury verklaarde en zeide, dat de concurrentie om den wisselbeker tusschen de Princevlag en de Haagsche 4-daagsche zeer zwaar was geweest, doch tenslotte met een minimum verschil de beslissing ten gunste van delaatste viel. De heer Smit was blijde, dat deze beide keurploegen hadden deelgenomen en was er van overtuigd, dat onze stadgenooten veel van hen geleerd hebben.
Tenslotte bedankte de heer POLS alen die aan het slagen van den onvergelijkelijken dag hadden medegewerkt.
Tenslotte herhalen we nog eens dat Hemelvaartsdag Oranje Wit en de wnadelsport een groot succes heeft gebracht. Dit blijkt voornamelijk wel uit het feit, dat er geen enkele uitvaller was.
[Dordrechtsche courant, vrijdag 31-05-1935]

- Trainingsmarsch W.I.K. (zondag 28 juli, 25 km)
[Dordrechtsche courant, 24-7-1935]

- Propagandamarsch W.I.K.
De Wandelsportvereen. Willen is Kunnen organiseert op Zaterdag 24 Augustus haar 2de propaganda-marsch. De afstand bedraagt 30 KM. Start bij het cafe VERSTEEG, Dubbeldamscheweg 48 om 2 uur 30 min.
Ieder die den tocht volbrengt ontvangt een diploma.
De route is de volgede: Dubbeldamscheweg, Burgemeester Jaslaan, Oudendijk 9l), Reeweg (r), Zuidendijk (r), Middenweg, Buitendijk (r), Bieschbosch in, Schenkeldijk, Schenkelweg, Smidsweg (r), Zuidendijk, Patersweg, Oudendijk, Burgemeester Jaslaan, Achterweg, Dubbeldamscheweg.
W.I.K. organiseert op 21 en 22 September bovendien een Nationale bekermarsch over 25 en 35 KM.
Voor alle marschen zijn inlichtingen te verkrijgen op Dubbeldamscheweg 87.
[Dordrechtsche courant, 19-08-1935]

Laatst gewijzigs: april 2009 / maart en november 2011 en mei 2012.