Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Langeafstandsmarsen 1933-1947


Wandelverenigingen te Dordrecht:
- Sportclub Oranje Wit (opgericht 1925) met een afd. wandelsport vanaf 1933;
- Willen Is Kunnen (W.I.K.) (opgericht mei 1934); <http://www.wikdordrecht.nl>
- R.K. Wandelsportvereniging Spirit; (opgericht 1934)
- Wandelsportvereniging Merwestad; (opgericht ca 1935/1936)
- Wandelclub van de N.V. Biscuit en Chocoladefabriek Victoria.

Krantenartikelen 1936


- WANDELEN
FRAAI SUCCES VOOR W.I.K.

Zondag nam W.I.K. deel aan de marsch van W.I.K. Rotterdam. Zij behaalde een bijzonderen groepsprijs voor de best en netste marcheerende vereeniging. Dit succes kan zeer fraai genoemd, worden, daar de grootste wandelvereniging van Rotterdam n.l. de R.W.V. mede liep, evenals de D.W.S.V. Merwestad;
W.I.K. Dordt organiseert 2den Paaschdag een 35 KM marsch. Inlichtingen Boeroestraat 52;
[Dordrechtsche courant, maandag 16-03-1936]

- Nationale marschen Oranje Wit
Groote belanstelling.

Deze marschen op 2e Pinksterdag a.s. beloven weer een enorm succes te worden. Van enkele vereenigingen zoowel in als buiten de stad staat deelname al reeds vast. Zelfs uit Gelderland komen ze. Ook zijn reeds vele aanvragen van particulieren buiten de stad ontvangen. Ook voor de junioren-marschen bestaat groote belangstelling. Enkele scholen zegden reeds hunnen medewerking toe alsook enkele sportvereenigingen. Dit is geen wonder ook als men bedenkt, dat men kans heeft den fraaien zilveren wisselbeker voor een jaar in zijn bezit te krijgen. Deze beker, alsmede de andere fraaie prijzen zijn van heden af te bezichtigen bij den heer J.A. Veringa, Voorstraat hoek Spuistraat. We wekken dan ook ieder op op 1 Juni a.s. deel te nemen.
[Dordrechtsche courant, 27-03-1936]

- N.U.W. Marschen
Evenals vorige jaren zullen ook thans door het geheele land weer de groote nationale N.U.W. marschen worden gehouden. Door technische moeilijkheden welke het organiseeren van marschen op het eiland van Dordt met zich medebrengen zal in Dordrecht dit jaar GEEN N.U.W. marsch worden gehouden, wel te Rotterdam waar zij worden georganiseerd door de Rotterdamsche Politie Sportvereeniging HERMAMDAD, met medewerking der Rotterdamsche Wandelsportvereenigingen R.W.V, W.I.K. en Olympia. Ter vergemakkelijking bestaat voor Dordt e.o. de gelegenheid in te schrijven bij het secretariaat der Wandelsport Vereeniging MERWESTAD, Vrieseplein 4 rood Dordrecht.
Evenals vorige jaren zal de herinnering bestaan uit een plaquette aan N.U.W. lint. De marschen zullen worden gehouden op 23 en 24 mei, de afstand bedraagt 30 km. 
Alleen met de Nationale marschen van MERWESTAD over de afstanden 15, 25 en 40 en 55 km op 6 en 7 juni zal men dus in de N.U.W. kunnen wandelen
[Dordrechtsche courant, vrijdag 24-04-1936]

- MEI WANDELTOCHT Z.W.V.
Zaterdagmiddag j.l. hield de Zwijndrechtsche Wandelsport Vereeniging Z.W.V. haar jaarlijkschen Mei-wandeltocht, warvoor wederom bijzonder veel belangstelling bestond. De start had plaats vanaf het daarvoor bij uitstek geschikte terrein der Groenten- en Fruitveiling alhier, daartoe welwillend afgestaan door het bestuur van voornoemde veiling.
Even half 3 vertrok men via de Burg de Bruinelaan en Rotterdamscheweg naar Heerjansdam. Vandaar naar de Barendrechtsche brug over de Blaaksche dijk in de richting Maasdam en langs de Binnenmaas naar Puttershoek, alwaar overzetting plaats had met de veerpont. Aan de overzijde volgde men de Lintsche dijk en de Ringdijk naar het eindpunt.
Iedere deelneemster en deelnemer ontving een ametystekleurige bkr van kristal-glas LEERDAM, waarop in het mat geetst het wapen der gem Zwijndrecht geflankeerd door lauwertakken, waaronder de initialen der vereeniging.
De navolgende vereenigingen kwamen in aanmerking voor een groepsprijs
* de R.K. Athletiek en Wandelclub Spirit uit Dordrecht onder leiding van den heer H.G. Schleicher als grootste groep, alsmede best marcheerende en meest sportief gekleede vereeniging.
* Het vlaggenvendel van de vereeniging de Princevlag afd Zwijndrecht onder leiding van den heer J. de Graaf, als opvolgende vereeniging ontving een zilveren beker, alsmede een plaquette
* de vereenigingen Oranje Wit en Merwestad uit Dordrecht verwierven eveneens groepsprijzen.
Een bijzonder woord van lof is zeker op zijn plaats voor den heer P.H. Berkelaar, plaatsvervangend marschleider van Z.W.V., die de leiding van het geheel had, de leden van E.H.B.O. die zich onderweg zeer verdienstelijk maakten bij het behandelen van voet euvels en dne heer A. van der Net, die zijn auto beschikbaar had gesteld voor eventueele uitvallers.
Rest ond nog mede te deelen dat het korps pontonniers en torpedisten op het laatste moment verhinderd waren deel te nemen.
Resumeren is deze Mei-wandeltocht in alle opzichten wederom bijzonder geslaagd.
[Dordrechtsche courant, maandag 04-05-1936]

- Rond Rotterdam marschen.
Voor deze marschen, die a.s. Zaterdag en Zondag wordne gehouden, zijn thans ca 300 inschrijvingen binnen gekomen. Daar de inschrijving geopend blijft tot een half uur voor den start, zij het met een kleine reglementaire verhooging van het bedrag, kan verwacht worden, dat het aantal deelnemers van vorig jaar (388) zal worden overtroffen.
Zaterdagmiddag om half 3 vertrekken de wandelaars voor den 40 KM marschen van HET WITTE PAARD aan den Groenen Zoom, alhier en Zondagmorgen om 10 uur. Voor den marsch van 60 KM, die zooals men weet, dit jaar voor eht eerst naast de tradiotioneele 40 KM is ingevoegd, zijn ca 70 inschrijvingen binnen gekomen. Deze marsch wordt alleen Zondag gehouden, nakomende inschrijvingen hiervoor moeten uiterlijk Zaterdagavond bij het startburau in het Witte Paard zijn ingekomen; het vertrek heeft zondagmorgen 8 uur plaats.
[Dordrechtsche courant, vrijdag 08-05-1936]

- De Rotterdammer marsch
  De eerste inschrijvingen

Bij beschikking van Z Ecx den minister van Defensie a.i. dato 11 mei is toestemming verleend aan militairen voor de deelname aan de DAGBLAD "DE ROTTERDAMMER" Marsch welke Zaterdag 27 Juni a.s. is uitgeschreven. Nu deze beschikking is afgekomen zal spoedig aan de commandanten....
[Nieuwe Leidsche Courant, 13/05/1936; p. 2/10]

- ZWIJNDRECHT
Wandeltocht Z.W.V.

Zaterdagmiddag jl begaven zich 26 leden der Zwijndrechstche Wandelsport Vereeniging Z.W.V., per STOK'touringcar naar Breda.
Begunstigd door schitterend weer verliet het gezelschap aldaar dit vevroermiddel en begaf men zich te voet door de bosschen. ..onder de deelnemers een wandelaar van 72 jaar en een van 68 jaar bevonden.
[Dordrechtsche courant, maandag 18-05-1936]

- N.U.W. marschen.
Voor de op a.s. zaterdag en zondag te houden N.U.W. marschen bestaat veel belangstelling. Het aantal inschrijvingen bedraagt reeds 250.
De zaterdag is meerendeels besteed voor de geuniformeerde groepen o.a. de Schiedamsche, Goudsche en Rotterdamsche politie, verder de Burgerwacht en het Roode Kruis afd Rotterdam.
Als bizonderheid mag worden vermeld, dat de Apeldoornsche Agent van poltie P. KOREMANS, die eerst van Apeldoorn naar Rotterdam loopt, afstand 130 KM Ook voor zaterdag heeft ingeschreven.
De start heeft plaats vanaf het sportterrein Blijdorp en wel op zaterdag om 2 1/2 en op zondag om 10 uur.
Aan de start bestaat nog gelegenheid tot inschrijving.
[Dordrechtsche courant, vrijdag 22-05-1936]

- Overweldigende belangstelling
Het was geen opwekkend begin gisterochtend, toen de verschillende delnemers zich aanmeldden voor den lustrummarsch van het Nationaal Jongeren Verbond. De geheele week was het prachtig zomerweer geweest, en juist op dezen dag was het weer omgeslagen. Toen we s morgens om even negen uur op het KURHAUS-terras kwamen om de verschillende deelnemers te zien vertrekken, regende het al flink. Dat dit voor de tippelaars geen beletsel was, bleek wel uit het zeer groote aantal ingeschrevenen, die ook alleen vertrokken.
Ruim 2000 deelnemers verlieten groepsgewijze den start om resp 25, 30 of 35 km te gaan wandelen.
Nadat allen waren vertrokken, zijn wij het parcours eens langsgegaan en hebben we de verschillende groepen en individuele loopers gadegeslagen.
Wij konden ons op deze manier goed overtuigen, welke prachtige, sportieve, prestaties er geleverd werden. Lustig zingend werd er gemarcheerd, of het 't prachtigste weer was. Van de verschillende detachementen en groepen velen wel bijzonder op de Adelborsten, die keurig gediscipleneerd marhceerden. Van de burgergroepen, viel de Haagsche Wandelsportvereeniging De Vierdaagsche wel het meest op. In den Deyl [WASSENAAR] werd door zeer vele deelnemers gerust. In hoe uitstekende conditie de menschen waren, bleek wel hieruit, dat er haast geen doktershulp noodig was.
Tegen het middaguur klaarde het weer op. De sterke wind bleef, maar gelukkig liet de zon zich nu zien. Toen dan ook van half 3 af de menschen druppelsgewijs binnen kwamen vallen op het Kurhausterras, dat ook het eindpunt was, was er een flinke publieke belangstelling, die naar gelang het later werd, steeds meer aangroeide.
Als eersten van de lange rij kwamen twee Haagsche scholieren binnen, die 25 km hadden afgelegd. Dit waren J. van Gruting en P. Paul. Tot de oudste deelnemers behoorden de 71-jarige heer van Pelt en de huer bekende 63-jarige heer van Dinckhuyzen…etc
[Vaderland vrijdag 22 mei 1936]

- MERWESTAD'S NATIONALE MARSCHEN.
Naar zich thans laat aanzien, bestaat er voor de eerste Nationale Marschen dezer jonge vereeniging voldoening gevende belangstelling.
Doch deze zij dan ook, want met de afstanden 15, 25, 40 en 55 KM geeft zij iedereen gelegenheid de wandelsport te beoefenen, terwijl de plateel plaquette, welke de deelnemers als herinnering krijgen, een waardevol bezit is.
On der toezeggingen tot deelname treffen wij den Ontwikkelings-Cursus uit Schiedam aan, een intelling der gemeente voor werkloozen. De gelegenheid tot inschrijving voor deze marschen staat alsnog open, inlichtingen zijn o.a. verkrijgbaar bij het secretatiaat Vrieseplein 4 rood.
Wij hopen, dat MERWESTAD met haar actief bestuur, waarvan Dordrechtsch oudste vierdagen tippelaar de heer A. van Son, voorzitter is, veel succes zal boeken met deze marschen.
[Dordrechtsche courant, vrijdag 29-05-1936]

- De Rotterdammer-marsch
Hoe moet ik er voor trainen?
[Nieuwe Leidsche Courant, 06/06/1936; p. 10/18]

- 84 km afstandsmarsch
Gene uitvallers op de 62 deelnemers

Zaterdagavond even over 11 uur startten van het Oosterzwembad aan de Vredenoordlaan alhier, waar kleed- en badgelegenheid welwillend ter beschikking van de R.W.V. was gesteld, voor den 84 km afstandsmarsch...etc
[Dordrechtsche courant, maandag 15-06-1936]

- DE PRINCE-VLAG.
Een Dordtsche afdeeling wordt opgericht.

Te dezer stede heeft zich een commissie gevormd om tot de oprichting van een plaatselijke afdeeling van de Vereeniging De Princevlag te geraken.
Deze vereeniging, statuair gevestigd te 's-Gravenhage en opgericht als gevolg van de plechtige herdenking van den 400sten geboortedag van Prins Willem van Oranje heeft - zonder zich ooit op eenig politiek terrrein te begeven - ten doel de bevordering van het uitsteken van de nationale vlag, met het oranje in en aan de vlag, op elken nationalen feest- of herdenkingsdag of bij elke daarvoor in aanmerking komende passende gelegenheid; 
de bevordering en versterking der nationale gedachte op elk daarvoor in aanmerking komend gebied voor het Huis van Oranje en de bevordering van een waardige viering der nationale feestdagen.
De oprichtingsvergadering.. do 25 juni 1936... comite Joh. Broekhuyzen, J.C. Eykelenboom, E.J. van der Flier, G.F.C.D. de Jonge, W.P.E. Looman, A.W.H. Plokhooy, H. de Wit, allen wonende te Dordrecht, en W. Jansen....;
het aankweeken van liefde
[Dordrechtsche courant, wo 17-06-1936]

- DE PRINCEVLAG
In de oprichtingsvergadering is medegedeeld dat Oranjedag zich afzijdig zal houden; ....etc;
[Dordrechtsche courant, 26-06-1936]

- Naar de Vierdaagsche
detachement pontonniers o.l.v. J.F. (14)
sportclub Oranje Wit (7)
W.I.K. (6)
RK wandelverren. Spirit (5)
Merwestad (3)
en 7
[Dordrechtsche courant, 27-06-1936]

- De Vierdaagsche
Nijmegen en afwachting

[Dordrechtsche courant, 20-07-1936]

- INTOCHT VIERDAGENTIPPELAARS
MEt trein en touringcar
.
Zooals reeds eerder gemeld, zullen morgenmiddag onze stadgenooten die aan de Vierdaagsche deelgenomen hebben terugkeeren.
Zij zullen met de trein van 3.54 arriveeren terwijl ook zij die per touringcar zijn omstreeks dien tijd zullen aankomen.
(Oranje Wit, W.I.K., Merwestad, pijpercorps Jubal)
[Dordrechtsche courant, 24-07-1936]

- [met 2 foto's] TERUG VAN VIERDAAGSCHE
(veteraan A. van SON, 69 jaar)
[Dordrechtsche courant, ma 27-07-1936]

- WANDELEN. BONDSWANDELING.
Het Kon Ned. Gymnastiek Verbond organiseert 4 October een Bondswandeling door het geheele land, waarvan de plaatselijke regeling is overgedragen aan de Turnkringen.
Door heel Nederland zullen op dien dag de wandelaars bijeen komen om in hun streek een wandel;tocht van 50 Km te maken.
[Dordrechtsche courant, 14-09-1936]

- Het Kon Ned Gymnastiek Verbond organiseerde gisteren door het geheele land een Bondswandeling, waarvan de plaatselijke regeling was opgedragen aan de Turnkringen.
De Turnkring voor Dordrecht en Omstreken had voor zijn rayon een 30 KM marsch gekozen, welke gisteren werd geloopen.
Deze tocht, welke liep door den Alblasserwaard is uitstekend geslaagd mede dank zij het prachtige weer, waardoor het een genot was, door het polderlandschap te marcheeren. Jammer was het, dat zich slechts ca 80 deelnemers hadden opgegeven. Om 11 uur vertrok de stoet van het terrein van den D.B.v.L.O. en om ca 4 uur arriveerden de eerste deelnemers weer daar ter palatse. Elke deelnemer verwierf de Bondswandelmedaille 1936, terwijl bovendien nog groepsprijzen werden toegekend aan de vereen Merwestad, W.I.K. en Sparta.
De prijs voor de vereeniging met het grootst aantal deelnemers werd verstrekt aan de Wandelvereen. MERWESTAD, terwijl de prijs voor de ploeg met de meest uniforme kleeding werd toegekend aan de Wandelvereen. W.I.K.
[Dordrechtsche courant, ma 05-10-1936]

- Oranje Wit Successen.
Op 26 Sept jl nam Oranje Wit met 24 man deel aan de wandeltochten van W.I.K. te dezer stede over een afstand van 30 km Daar er nog verschillende deelnemers moesten loopen kon de uitslag eerst heden bekend gemaakt worden. Oranje Wit liep zonder uitvallers het parcours uit waarvoor zij, buiten de individueele belooningen, een groepsprijs ontving. Verder legde Oranje Wit beslag op een beker voor de best marcheerende vereeniging, zijnde de eerste prijs; 1 beker, eveneens eerste rpijs voor de netst uitziende vereeniging; een plaquette voor de grootste groep en de ROBINSON-prijs. Bovendien kwam zij voor een jaar in het bezit van de fraaie wisselbeker plus krans, die beshcikbaar was gesteld voor die vereeniging, welke de meeste propaganda maakt voor de wandelsport. Tevens ontving de leider M.C. v.d. HUCHT, voor zijn prestaties een leidersprijs.
Jl Zaterdag nam Oranje Wit met 14 personen deel aan de Residentiemarschen te Den Haag voor welke marschen evenals vorige maal groote belangstelling bestond. Ook deze marsch werd zonder uitvallers volbracht. hetgeen met een groeps-prijs beloond werd. Een buitengewoon zware strijd werd gevoerd om de eersten rpijs voor de best marcheerende vereeniging.
Tenslotte gelukte het Oranje Wit beslag te leggen op den tweede prijs hetgeen een mooi succes genoemd mag worden. Tevens won zij een diploma voor uniforme kleeding. In totaal werd dus beslag gelegd op 10 prijzen. waaronder 3 eerste en 1 tweede. Het was voor Oranje-Wit een zeer goed besluit van het wandelseizoen.
[Dordrechtsche courant, ma 12-10-1936]

Laatst gewijzigs: april 2009 / maart en november 2011 en mei 2012.