Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Langeafstandsmarsen 1933-1947


Wandelverenigingen te Dordrecht:
- Sportclub Oranje Wit (opgericht 1925) met een afd. wandelsport vanaf 1933;
- Willen Is Kunnen (W.I.K.) (opgericht mei 1934); <http://www.wikdordrecht.nl>
- R.K. Wandelsportvereniging Spirit; (opgericht 1934)
- Wandelsportvereniging Merwestad; (opgericht ca 1935/1936)
- Wandelclub van de N.V. Biscuit en Chocoladefabriek Victoria.

Krantenartikelen 1937


- N.J.V.-marsch op Hemelvaartdag, 6 mei 1937;
[Nieuwe Leidsche Courant, 01/03/1937; p. 3/8] leiden.courant.nu

- Nationale marschen Oranje-Wit.
Gezien de groote deelname aan haar nationale marschen op Hemelvaartsdag heeft Oranje-Wit besloten alsnog aan de reeds uitgeloofde prijzen toe te voegen: een tweeden en derden prijs voor de vereeniging, die de meeste propaganda maakt voor de wandelsport in de afdeeling senioren en in de afdeeling junioren en eveneens een tweeden en derden prijs voor die vereeniging die het best marcheert.
Er zijn dus nu in totaal 15 extra prijzen. Tevens kunnen we mededeelen dat het aantal deelnemers aan de junioren-marsch de 300 reeds heeft overschreven. Hieruit blijkt wel, dat de belangstelling voor de wandelsport onder de jeugd groot is. Dit is wel te begrijpen, want wat is prettiger en gezonder dan in de morgenuren een heerlijke wandeling door de prachtige landouwen rondom onze stad te maken. Nog veel te weinig is bekend welke prachtige omstreken Dordt rijk is en daarom is dan ook het doel van de marschen, behalve propaganda te zijn voor de wandelsport, het aankweken van liefde voor natuurschoon. We wekken dan ook met klem de liefhebbers en de belangstellenden in deze gezondste aller sporten op aan de marschen deel te nemen.
[Dordrechtsche courant, 26-04-1937]

- Nationale marschen Oranje-Wit.
Belangstellenden deelen wij nog mede, dat de start van den 15 KM wandeltocht zal plaats hebben des morgens te 8 1/2 uur aan het C.J.M.V. gebouw. 
De 40 KM start om 10.30 uur en de 25 KM te 1.30 uur.
Het laatste gedeelte van het parcours, dat de deelnemers aan de 25 en 40 km zullen afleggen, luidt als volgt: Wilgenbosch, Achterhakkers, prinsenstraat, Voorstraat (r), Vischstraat (r), Bagijnhof, Joh. de Wittstraat, Stationsweg, Burg de Raedtsingel.
De eerste wandelaars worden ongeveer 5 uur verwacht en tusschen 5 en 6 uur zullen de meeste wandelaars bovengenoemden weg passeeren.
[Dordrechtsche courant, woensdag 05-05-1937]

- TERAARDEBESTELLING A. VAN SON
Hedenochtend is op de algemeene begraafplaats alhier het stoffelijk overschot van wijlen den heer A. [Abram, 69 jaar] van Son in leven eere-voorzitter der wandelsportver. MERWESTAD, ter aarde besteld. De belangstelling voor deze plechtigheid was vooral van de zijde van leden en besturen van Dordtsche wandelsportvereenigingen, die den pionier dezer mooie sport een laatsten groet wilde brengen, zeer groot. Verschillende bloemstukken bedekten de baar, terwijl eenige sprekers de verdiensten van heer van Son gedachten.
[Dordrechtsche courant, vrijdag 07-05-1937]

I. Arie van Son, tr. Cornelia Bouman
II. Abram van Son, geb. Dordrecht 1867 (23 in 1890; 49 in 1916), schoenmaker (1890), concierge (1916), overl. Dordrecht 4-5-1937 (69 jaar; Vrieseweg), tr. (1) Dordrecht 03-12-1890 Margretha van der Wulp, geb. Dubbeldam, dochter van Jan van der Wulp en Lena Monster, tr. (2) Dordrecht 28-12-1916 Anna den Boer, geb. 's-Gravendeel (48 in 1916), dochter van Korstiaan den Boer en Maartje Rijsdijk.
NB
- Persoon in bevolkingsregister / Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Anna den Boer
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht / Inventarisnummer 737-810
Zie Son, Abram van
Kinderen:
1. A.J. van Son, verloofd (1937).
2. H.C. van Son, tr. C. Leenders.

- De wandelsportvereniging ORANJE WIT, afdeeling der C.J.M.V. te Dordrecht, organiseerde op hemelvaartsdag nationale wandelmarschen, die prachtig zijn geslaagd, mee dank zij het gunstige wandelweer. De 15 en 25 km-marsch, waarvoor resp 322 en 279 deelnemers zich hadden opgegeven, bleef op het Dordtsche eiland met z'n fraaie landelijke draven, en de 40 km marsch, met 149 deelnemers, leidde heen en terug over de nieuwe MOERDIJKBRUG. Het toaal aantal deelnemers was 750, waarvan 332 in de juniorgroepen; 26 verenigingen liepen mee, waarvan 11 van buiten Dordt. De regeling verliep puik, en tot volle tevredenheid der deelnemers. De prijzen werden als volgt toegekend:
Senioren
(1) de Vos-wisselbeker, RK wandelsportvereniging Spirit, leider A. Veygen
(2) Princevlag, Dordt (W.H. Plokhooy)
(3) Wandellust, Rotterdam
Junioren
(1) Dordtsch Dagblad-wisselbeker, Chr. school Rijksstraatweg, leider C.
Quartel
(2) Jong Jubal
(3) Prinses Julianaschool
...etc
[Nieuwe Leidsche Courant, 07/05/1937; p. 7/12]

- ORANJE WIT-MARSCHEN
Bijzonder geslaagd.

De sportver Oranje-Wit heeft gisteren de marschen, waarover wij herhaaldelijk geschreven hebben, gehouden. Daar het weer tamelijk wel meewerkte, zijn ze bijzonder geslaagd. trouwens, de deelname was zoo groot, dat mocht het weer iets tegengevallen zijn, het enthoisiasme zeker niet minder zou zijn gebleken.
De uitslag van de marschen is de volgende:
Senioren
* 1e prijs (De Vos-wisselbeker) Spirit, Dordrecht, leider A. Veijgen
* 2e prijs De Princevlag, Dordt
* 3e prijs Wandellust, Rotterdam
leidersprijs: De Princevlag
Junioren:
* 1e prijs (Dordtsch Dagblad-wisselbeker) Chr School Straatweg, Dordt
* 2e prijs Jong Jubal, Dordt
* 3e prijs Prinses Julianaschool, Dordt
leidersprijs: Wandel mee, van de Ned. Padvinders te Kinderdijk
Verdere prijzen.
Grootste schooljuniorengroep: Prinses Julianaschool, Dordt
Grootste juniorengroep: Noorderkwartier, Dordt
Verst komende groep: D.O.S.S. uit Nederhorst den Berg
Grootste ver buiten Dordt: dezelfde
Grootste ver in Dordt: De Princevlag, Dordt;
Netst uitziende groep: De Princevlag, Dordt;
Best marcheerende groep: Spirit, Dordt;
Ver., die de porpaganda voor de wandelsport beteekende: Padvinders te kinderdijk;
Wisselbeker voor militaire groepen: Pontonniers, Dordt;
[Dordrechtsche courant, vrijdag 07-05-1937] 

- zaterdag 26 juni 1937 tweede Rotterdammer-marsch;
[Nieuwe Leidsche Courant, 08/05/1937; p. 3/16]

- DE MARSCHEN VAN W.I.K.
Zij beloven een groot succes te worden.

De wandeltochten over 40 en 25 KM, welke de wandelsportvereeniging Willen Is Kunnen op 2en Pinksterdag 17 Mei a.s. organiseert, beloven een groot succes te worden. reeds nu hebben vele vereenigingen ingeschreven, waaronder uit Gorinchem, Meerkerk, Rotterdam, Schiedam, Breda, Leidschendam en niet te vergeten Dordt zelf, terwijl de kans zeer groot is dat ook Bergen op Zoom door een wandelvereeniging vertegenwoordigd zal zijn, zoodat de wandeltochten met recht nationaal genoemd mogen worden. Ook de individueele wandelaars zullen in grooten getale verschijnen.
De route voor de 40 Km loopt over 's Gravendeel, Maasdam, Puttershoek, Barendrecht, Wevershoek, Rijsoord, H.I. Ambacht en Zwijndrecht, die voor de 25 KM over Zwijndrecht, Heerjansdam, Barendrecht, Wevershoek, Rijsoord, H.I. Ambacht en Zwijndrecht.
De start geschiedt om 10.30 en 13.30 uur van het melkhuis in het park Merwesteijn af, hetwelk hiertoe welwillend door den heer K. de BRUIJN is opengesteld.
Wanneer men weet, dat de prijzen bestaan uit: de Dordrechtsche Courant-beker, een verguld zilveren medaille, 4 bekers, 4 lauwerkransen, een bronzen medaille, een plaquette en 2 fraaie groepsfoto's in lijst en men ziet de groote deelneming, vooral van de zijde der wandelsporevereenigingen, dan kan niets anders gezegd worden, dan dat 2e Pinskterdag voor de wandelsport, voor W.I.K. en voor Dordt een goede dag zal worden.
Alleen het weer zou zijn medewerking kunnen weigeren, doch laten we hopen, dat dit zal zijn, zooals het maar eenigszins gewenscht zou kunnen worden.
[Dordrechtsche courant, dinsdag 11-05-1937]

- KNA haalt de wandelaars af.
In aansluiting op ons bericht van Dinsdagavond omtrent de wandeltochten van de Dordtsche Wandelsportvereeniging WILLEN IS KUNNEN die 2den Pinsterdag a.s. gehouden worden, kunnen wij nog mededeelen, dat de wandelaars des avonds zullen worden voorafgegaan door de Kon Erk Muziekvereeniging Kunst na Arbeid.
Vertrekt vanaf de Houttuinen 6.30 langs de route: Grootekerksplein, Grootekerksbuurt, Groenmarkt, Vischbrug, Joh de Wittstraat, Corn. de Wittstraat (l.), Vrieseweg, Singel (L.) Berkenpad, Park Merwesteijn, alwaar dan na aankomst de prijsuitreiking zal plaats hebben.
Als bijzonderheid kan nog worden medegedeeld, dat de groep van de Transportcolonne van het Nederl. Roode Kruis afd Rotterdam, die aan de marschen van W.I.K. deelneemt, in training is voor de Vierdaagsche en daartoe uit Rotterdam naar Dordrecht komt loopen, aan de 25 KM wandeltocht van W.I.K. deelneemt en na afloop van de prijsuitreiking weer naar Rotterdam gaat wandelen.
[Dordrechtsche courant, vrijdag 14-05-1937]

- Pinkstermarschen van W.I.K.
Spirit (Dordrecht wint den Dordr. Courant-wisselbeker.

De wandeltochten van de DordtscheWandelvereeniging Willen Is Kunnen, welke gister, 2den Pinksterdag zijn gehouden, hebben zich, zoowel van de zijde der wandelaars in een groote belangstelling mogen verheugen.
Het was bij den start, het melkhuis in het Park Merwesteyn, een gezellige drukte en de gezamenlijke terugtocht doior de stad met aan het hoofd Kunst na Arbeid had veel bekijks.
De beoordeeling der jury had het volgende resultaat:
* Verstkomende vereeniging (bronzen medaille VVV) ODILLO, Leidschendam;
* Grootste vereeniging buiten Dordrecht (lauwerkrans) TEMPO, Meerkerk;
* Grootste vereeniging Dordrecht (lauwerkrans) SPIRIT, Dordrecht;
* 1e prijs marcheeren (beker) SPIRIT, Dordrecht;
* 2e prijs marcheeren (lauwerkrans) Oranje Garda Gorinchem (Damesgroep);
* 1e rijs kleeding (beker) SPIRIT, Dordrecht;
* 2e prijs kleeding (lauwerkrans) TEMPO, Meerkerk;
* 1e prijs algemeenen indruk (beker) Kivieten, Breda.
* 2e prijs algemeenen indruk (bronzen plaquette) SPIRIT, Dordrecht;
* Wisselprijs Dordrechstche Courant Wisselbeker met verguld zilveren medaille (D.B. v. L.O.) SPIRIT, Dordrecht;
Alles bij elkaar genomen kunnen de wandelaars en W.I.K. met genoegen op dit Pinksterwandelfestijn terugzien.
[Dordrechtsche courant, dinsdag 18-05-1937]

- Zondagmorgen a.s. houdt W.I.K. een trainingsmarsch over 25 KM Wandelaars die mee willen trainen voor de vierdaagsche zijn welkom. De start is vastgesteld om 8 uur van het Beverwijksplein.
[Dordrechtsche courant, vrijdag 21-05-1937]

- WANDELEN.
DORDTSCHE SUCCESSEN.

Bij de Zaterdag in Zwijndrecht gehouden wandeltochten hebben eenige Dordtsche clubs groote successen bereikt. Zoo ontving de turnclub van de buurtvereeniging Het Noroderkwartier, die in den marsch over 15 KM meeliep, vier prijzen o.a. die voor de grootste, de best gekleede en de gelijkmatigste marcheerend groep. In dezelfde afdeeling behaalde de Da Costaschool ook een prijs.
In de categorie die 35 KM liepen, heeft de R.K. Wandelsportver. SPIRIT twee extra prijzen nl voor de best gekleede en de gelijkmatigste loopende groep, behaald, twerijl ook de Princevlag een bijzonderen prijs is toegekend.
[Dordrechtsche courant, maandag 31-05-1937]

- WANDELEN. Men schrijft ons:
Zaterdag ll nam de jongemeisjes wandelclub JULIANA deel aan den Rotterdammer-marsch uitgeschreven door de Chr Gymnastiek vereen EXCELSIOR te Delft.
Vergezeld van ouders en belangstellenden werd de reis in touringcars ondenromen. De Rotterdammer-marsch is een succes geweest. Het weer werkte mede; benevens het uitgezochte mooie parcours, 2231 personen namen deel w.o. 25 jeugd en 58 burger en militaire groepen.
[De 5 Rivieren, 28/06/1937; p. 5/12][De Gorcumer, 28/06/1937; p. 5/8]

- ........nu dit jaar voor de tweede marsch een geheel nieuwe medaille werd uitgereikt, is daarop nog niet het cijfer 2 aangebracht. Dit is dus ten onrechte medegedeeld en vermeld. Volgend jaar wordt aan deelnemers, die voor de tweede en derde maal aan de Rotterdammer-marsch deelnemen het cijfer 2 of 3 uitgereikt. Ieder beware dus zijn medaille.
[Nieuwe Leidsche Courant, 01/07/1937; p. 7/10]

- WANDELDAG K.N.G.V.
Niet doorgegaan.

Zaterdagmiddag zouden de bekende marschen van het K.N.G.V. gehouden worden.
Zij gingen evenwel niet door omdat..er zoo goed als geen belangstelling voor bestond? Zijn de Dordtenaren nu ook al wandelmoe geworden?
't Zou beschamend zijn!
[Dordrechtsche courant, maandag 05-07-1937]

- De Pontonniers en de Vierdaagsche.
Een detachement wandelt mee
.
[Dordrechtsche courant, 20-07-1937]

- Van de Vierdaagsche.
Dordt nog geen uitvallers
.
 (H.C. Meijer, kapelmeester van Kunst Na Arbeid)
[Dordrechtsche courant, 30-07-1937]

- DE TUNNEL EN W.I.K.
Een tunnel-marsch

Daar toevallige omstandigheden vallen de data van de opening van den tunnel en van den door de Dordtsche Wandelsportvereeniging Willen Is Kunnen te houden Najaarsmarsch op 18 September a.s. samen.
Het bestuur van W.I.K. heeft dan ook gemeend, dien marsch 't tunnel-lintje te moeten geven, daar den terugtocht door KRISPIJN en den tunnel te leiden, terwijl allen die den marsch volbrengen een fraaie herinneringsmedaille bestaande met den lang verbeiden tunnel zal worden aangeboden. Dit is dus een mooie gelegenheid om in het bezit te komen van een blijvende herinnering aan de tunnelopening.
Het parcours loopt over 25 KM terwijl het inschrijfgeld op f 0.55 per persoon is gesteld. Veder zijn er diverse extra prijzen.
[Dordrechtsche courant, 13-08-1937]

- ONDERDAK VOOR DE BURGERWACHT
Aan de Vereeniging De Dordtsche Burgerwacht zijn tot 1 october a.s. in gebruik gegeven de eerste verdieping de zolderverdieping en de tuin van het perceel Hooge Nieuwstraat 53 alhier.
Het bestuur dier Burgerwavcht heeft B. en W bericht, dat het de bestaande overeenkomst van ingebruikgeving gaarne voor den tijd van drie jaar verlengd zoude zien, waartegen bij B en W geen bezwaar bestaat.
Onder mededeeling, dat ook de Bouwcommissie zich met deze ingebruikgeving kan vereenigingen, stellen B en W voor daartoe te besluiten
[Dordrechtsche courant, 10-09-1937]

- W.I.K. en de tunnel
  Veel belangstelling voor den marsch

De tunneltocht van W.I.K. heeft veel belangstelling. Als het weer maar even mede wil werken, zal de deelname groot zijn. En geen wonder. Wie wil niet in het bezit komen van een blijvende herinering aan de zoo lang verbeide tunnelopening?
De start vindt plaats om 15 uur van het melkhuis, park Merwesteijn, Verder gaat de tocht langs den Vriezeweg, Reeweg-Oost, Provinciale weg, Kop van het Land, Buitendijk, Biesbosch, Viersprong, Schenkeldijk, Zuidendijk, Stevensweg, Oudendijk, Burg. Jaslaan, Dubbeldamscheweg, Achterweg, Nieuweweg, Oudendijk, Patersweg, Zuidendijk, Brederodestraat, van Baerlestraat, Tunnel, Spuiweg, Burg. de Raadtsingel, Toulonschelaan, Park Merwesteijn
De fraaie prijzen zijn te bezichtigen in de kiosk van VVV aan het Bagijnhof.
Inschrijvingen kunnen nog geschieden bij D. van Eden, Singel 279.
[Dordrechtsche courant, 16-09-1937]

- bouw Krispijntunnel; hoe de bouw van de tunnel met zich meebracht, dat de Vuile Vliet werd gedempt en een grootsch wegencomplex werd aangelegd;
- nieuw gebakje Tunneltje, banketbakkerij Jac Lawende, Bleekersdijk 21;
[Dordrechtsche courant, 17-09-1937]

- DE TUNNELMARSCH
   Goed geslaagd.

Liet het weer zich gedurende de geheele vorige week al bijzonder slecht aanzien voor een wandeltocht over 25 km, gistermiddag daarentegen was het prachtig wandelweer en trachtte het zonnetje zoo af en toe zelfs door te breken.
Vele wandelaars hadden zich dan ook aangemeld alsmede de vereenigingen Burgerwacht, Oranje Wit, Z.WV en W.E.G.
Precies drie uur werd gestart en na eenige oogenblikken was de gezellige drukte, die dergelijke gebeurtenissen altijd kenschetst, weer voorbij en lag het Melkhuis in het park Merwestijn, weer even vredig en rustig als altijd. Doch langs de route was dit anders; daar werd gewandeld en kilometer na kilometer op vlotte wijze van het mooie parcours, dat wij reeds eerder publiceerden afgelegd.………
[Dordr Crt ma 20 sept 1937]

Laatst gewijzigs: april 2009 / maart en november 2011 en mei 2012.