Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Openbare Leeszaal en bibliotheek (ingekomen brieven 1898-1910)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (studiezaal in het Hof)
Toegang: 185 (openbare leeszaal)
Inventarisnummer: 13 (1898-1904), 14 (1905-1910)


Ingekomen brieven 1905-1910


Ingekomen brieven 1905-1910


- (brief Den Haag 19-5-1905) Bureau Het Vaderland, A. Meyrood;
- (brief Dordrecht 6-7-1905) Bond voor Nederlandsche Onderwijzers; Dr. Stoop, bibliothecaris; B. Snelboer, secretaris;
- (briefkaart Den Haag 25-1-1906) Alg. Nederl. Bond van Handel en Kantoorbedienden, orgaan Onze Strijd, C. van Doorn, van Bassenstraat 96;
- (brief Dordrecht 16-3-1906) heer van Rijswijk; het Indisch Genootschap; mr. Hugo van Gijn;
- (brief 18-6-1906) Economisten; A.W. van Geer;
- (briefkaart Utrecht 3-10-1906) Nederlandschen Bond tot Bestrijding van vivisectie; T. Nolthenius adj.;
- (brief Essen-Ruhr 4-10-1906) Krupssche Bücherhalle, Limbeckerstrasse 100; Fraulein Nelly Snouck Hurgronje; Ladewig;
- (brief okt 1906) Openbare Leeszaal en bibliotheek te Dordrecht; voorwaarden bruikleen; Namens het Bestuur der O.L. en B. S. Dasberg, Voorzitter; B. van Rijsoort, Secretaris;
- (brief 's-Gravenhage 12-11-1906) Ministerie van Buitenlandsche zaken 2e afdeeling No. 16624; Consulaire Verslagen en Berichten;
- (brief 22-11-1906) Gemeentebestuur van Dordrecht. Nr. 2704B, Dordrecht, 22 November 1906. Wy hebben de eer U te berichten, dat de Gemeenteraad by de vaststelling der gemeentebegrooting voor 1907 besloten heeft aan de onder Uw bestuur staande vereniging eene subsidie toe te kennen, doch deze eerst dan te verlenen indien uit de jaarlyks over te leggen rekening blykt, dat de inkomsten der vereeniging niet toereikend zyn om de uitgaven te dekken en in dit geval slechts tot een bedrag gelykstaande met ten hoogste 50 % der overige inkonmsten. Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.
- (briefkaart Enschede 23-12-1906) Bond van Technici; J. Goossen, Enschede; Techn. Weekblad, orgaan van den Bond van Technici, zes gulden per jaar;
- (brief 28-12-1906) Nederlandsche Bond van Handels en Kantoorbedienden Mercurius; Vriesestraat 91; J. Schudi;
- (briefkaart Dordrecht 18-1-1907) Door tijdelijke ongesteldheid van onze secretaresse kon uw brief nog niet behandeld worden en verzoeken wij u beleefd nog eenig geduld te willen oefenen met beantwoording van en schrijven van 11 Januari l.l. Met de meeste hoogachting L. 't Hooft Jacobs, Presidente der K.B.
- (brief 22-1-1907) Bond van Nederlandsche Onderwijzers (K.B. 22-3-1890) afd. Dordrecht en omstreken; tot bibliothecaris gekozen de Heer J. Ek; W. Snelboer;
- (brief Groningen 23-1-1907) Nieuwsblad van het Noorden; B. van Ryswyk;
- (brief Zwolle 29-1-1907) Vereniging tot vereenvoudiging van onze Schrijftaal; D. Vredevelt, Nieuwstraat 38, asst. Sekr-Penn.;
- (brief den Haag 5-2-1907) Economisten; Dr. Stoop; A.W. van Geer, Bankastraat 50;
- (brief Dordrecht 6-2-1907) rapport en rekening; Louter C. van Oldenborgh, Van Bochove; H. Bax jr;
- (brief Dordrecht 6-2-1907) accoord; Louter C. van Oldenborgh, Van Bochove; H. Bax jr;
- (brief 's-Gravenhage 8-2-1907) Departement van Justitie; Ik heb de eer bij deze aan U toe te zenden een authetiek uittreksel uit het Koninklijk besluit van 4 februari jl No. 15.;
- (brief Amsterdam 12-2-1907) Het Leven geillustreerd, hoofdredacteur N.H. Wolf;
- (brief Dordrecht 16-2-1907) A.C.H. van Drooge-Uden Masman, Secretaresse;
- (brief Haarlem 19-2-1907) aan Heer van Rijswijk; Het Tijdschrift v/h Kon. Instituut van Ingenieurs 1873-1881; E. van Dorsser;
- (brief Dordrecht 18-3-1907) Nederlandsche Bond van Handels en Kantoorbedienden Mercurius; Ridder;
- Overdruk uit De Gids (zie bestuurdvergad. 27 maart 1907);
- (brief Dordrecht 29 juni 1907) Archief der Gemeente Dordrecht; Onderwerp: aanbieding van stukken voor het gemeente-archief; J.L. van Dalen, archivaris
- (brief Dordrecht 23 juli 1907) Gemeentebestuur van Dordrecht; begrooting dienst 1907;
- (brief 4-9-1907) Openbare Leeszaal en Boekerij te Groningen; opening nieuw gebouw; J. Gorter, secretaris;
- (brief Dordrecht 2 december 1907) Directie der Gemeentewerken No. 898. Onderwerp: gebouwen openbare leeszaal; uyterlijk tot 1 Januari 1909 in gebruik te geven het vertrek, zoogenaamd "Helletje" gelegen onder het bindvertrek der Openbare Leeszaal, onder voorwaarde dat de kosten ... de directeur der gemeentewerkenl;
- uitgaven; aanschaffen van boeken over 1 jaar; ontvangsten;
- (briefkaart Januari 1908) Om wat ruimte te maken in mijn boekenkast ruim ik op de Staten van in- en uit en doorvoer van goederen in Nederland, uitgeg. door De Departem. van Financien. Alvorens dit te doen kom ik U even vragen of U meent dat die voor de Leeszaal nog van eenig nut kunnen zijn. J....(?);
- (brief 's-Gravenhage 10-1-1908) Staatstoezicht voor de Volksgezondheid voor Zuid-Holland en Zeeland; ontsmettingsoven; aan Dr. F. Stoop, arts;
- (brief Dordrecht 28-1-1908) E. Snijders, G. Koster, H. Bax Jr;
- (briefkaart Den Haag 6-2-1908) maandbladen De Vrije Mensch en Levenskracht en Vrede; Lod. van Mierop;
- (brief Dordrecht 7-2-1908) Joh. de Wittstraat 19A; P.H. Goedhart; lid bestuur aangenomen;
- (brief Dordrecht 7-2-1908) N. van Rijswijk, secretaris O.L.B.; bestuurslid, Van Raalte;
- (briefkaart leiden 13-2-1908) Rambrandtbijbel, C.G. 't Hooft; van F.W. 't Hooft, Zoeterw. Singel 87, Leiden; aan B. van Rijswijk, secretaris;
- (brief Dordrecht 19-2-1908) echtgenote mevrouw N.L.A. van Oldenborgh-Vriesendorp, haar moeder Adriana Wilhelmina Déking Dura weduwe N.L.A. Vriesendorp, gift f 1.000; Louter C. van Oldenborgh;
- (brief Dordrecht Febr. 1908) A.C.H. van Drooge-Uden Masman, secretaresse;
- (brief Dordrecht 11/17 maart 1908) Gemeentebestuur van Dordrecht; uitleenen van prenten en teekeningen;
- (brief 20 maart 1908) JACOB EK, Violenstraat 84 Hilversum; Dr. Greve; Bond van Nederlandsche Onderwijzers;
- (brief Dordrecht 1-4-1908) Kinderbibliotheek; A.C.H. van Drooge-Uden Masman, secretaresse;
- (brief Utrecht 3-4-1908) Openbare Leeszaal Loefbergmakerstraat, Utrecht; bijeenkomst zaterdag 18 april; E. van Beresteijn, secr. O.L. Utrecht;
- (brief Dordrecht 13-4-1908) Patrimonium; B. van Nimwegen, secretaris, Toulonselaan 20;
- Overgedrukt uit de Dordrechtsche Courant van 27 April 1908;
- (brief Dordrecht 1-5-1908) A.C.H. van Drooge-Uden Masman, secretaresse;
- (brief Dordrecht 17-6-1908) Directie der Gemeentewerken no. 760; Onderwerp: Openbare leeszaal desinfector; Hierby heb ik de eer U mede te deelen dat er in verband met de U verleende vergunning betreffende het gebruik van het "Helletje" geen bezwaar bestaat U tot wederopzeggens te vergunnen de aangekochte desinfector daarin te doen plaatsen. Van Ruijven;
- (brief 7-7-1908) Maatschappij tot Nut van het algemeen; subsidie f 100 en de Kinderbibliotheek f 50; P.D. Schuller tot Peursum, Secr;
- (brief 10-7-1908) Eerste Nederlandse Verzekering-Maatschappij op het leven en tegen Invaliditeit en Verzekeringsbank De Nieuwe Eerste Nederlandse, Mr. H. Goeman Borgesius en mr. dr. W.P.J. Bok; huur van haar reclamebord voort te zetten; (f 50 per jaar);
- (briefkaart 12-9-1908) Vereniging voor Openbare Leeszalen in Nederland; Dr. H.E. Greve; herbenoemingen;
- (briefkaart 25-9-1908) Vereniging voor Openbare Leeszalen in Nederland; Dr. H.E. Greve; aan Dr. B. van Rijswijk, secretaris Openbare Leeszaal, Wijnstraat, Dordrecht;
- Vereniging voor Openbare Leeszalen in Nederland; Dr. H.E. Greve; candidatenlijst voor de Commissie van beheer v.h. Centraal Bureau:
1. Jhr. mr. E. van Beresteijn, Utrecht
2. Dr. P.C.M. Bos, Amsterdam
3. Mr. W. Dolk, 's-Gravenhage
4. Mr. A.D.H. Fockema Andreae, Leeuwarden
5. Mr. A. de Graaf, Utrecht
6. F.W. 't Hooft, 's-Gravenhage
7. Mr. A. Meijroos, Rotterdam
8. A. Pieters, 's-Gravenhage
9. Dr. B. van Rijswijk, Dordrecht;
- (briefkaart Leeuwarden 29-9-1908) G. van der Flier;
- Aan de tweede Kamer der Staten-Generaal, Bestuur der Vereeniging voor Openbare Leeszalen in Nederland, Dr. B. Bos, Dr. Th. Stoop, dr. H.E. Greve, Jhr. Mr. Dr. E.A. v. Beresteijn, Prof. dr. T.J. de Boer... etc;
- (boekje) Statuten en huishoudelijk reglement der vereeniging voor openbare leeszalen in Nederland (1908, Naaml. Venn. Drukkerij Trio);
- (Dordrecht 3-10-1908) Eerste Nederlandsche Verzekering-Maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit en Verzekeringsbank De Nieuwe Eerste Nederlandse, Mr. H. Goeman Borgesius en mr. dr. W.P.J. Bok; huurovereenkomst reclamebord;
- (Haarlem 3 Januari 1909) aan Dr. B. van Rijswijk; mej. Goedhart; zwager Herman van Gijn; door E. van Dorsser;
- (Amsterdam 8 Januari 1909) Centrale Werkgevers Risico-Bank;
- (Dordrecht den 16e Januari 1909) 6 maanden toegang inrichting verboden; storend optreden; Jacoba van Gent, Dordrecht, Nieuwehaven 17;
- (Dordrecht 21-1-1909) E. Snijders, G. Koster, H. Bax Jr;
- (Dordrecht 3-2-1909) heer Bouman; J. Brokking(?);
- (Dordrecht 10-2-1909) Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden Mercurius; C. van de Rest, 2e secr.;
- (Dordrecht 16/22 maart 1909) Gemeentebestuur van Dordrecht; ... het gebruik van het lokaal, gelegen onder de vertrekken der openbare leeszaal, U wederom voor den tijd van een jaar wordt toegestaan. Burgemeester.
- (Dordrecht 8/10 april 1909) Gemeentebestuur van Dordrecht; geschonken kapitaal door wijlen mevrouw Vriesendorp; Burgemeester.
- (Dordrecht 21 april 1909) Heer Mr. Dr. Schokking; leeszaal dicht tijdens avondgodsdienstoefening; geschreven door A.J. Bouman;
- (Dordrecht 23 april 1909) Heer Bouman; J.Brokking(?);
- (Dordrecht 24 juni 1909) A.J. Bouman;
- (Dordrecht 14-7-1909) Toelichting tot de Subsidie die aanvrage der Vereniging tot oprichting en instandhouding van een Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Dordrecht;
- (Dordrecht 22-7-1909) J. Brokking(?);
- (Dordrecht 29-10-1909) Gemeentebestuur van Dordrecht; subsidie; H.J. Wichers, D. van Houten Jzn;
- (Dordrecht 30-10-1909) aan mijnheer van Rijswijk; P.H. Goedhart;
- (20 Januari 1910) Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau enz enz enz.
Beschikkende op 7 verzoekschriften ter bekoming van toestemming tot het aanleggen en houden van een loterij, waarvan de prijzen en premien niet bestaan in geld of geldswaardig papier ...;
- (Dordrecht 24-2-1910) J. van Dust(?), benoeming aanvaard;
- (Dordrecht 25-2-1910) Mevr. Barendregt-Burgersdijk, bestuurslid aanvaard;
- (Dordrecht 1-3-1910) B. van Rijswijk, J.H. Reinhardt, bestuurslid aanvaard;
- (Dordrecht 21-3-1910) J.A. Bax, Vest 161; aanvaard een functie niet;
- (Dordrecht 16-4-1910 Patrimonium, S. Hempenius, Secretaris;
- (Dordrecht 2-5-1910) Gemeentebestuur van Dordrecht; tijdelijk in gebruik afgestaan het "HELLETJE";
- (Dordrecht 10/12-5-1910) Gemeentebestuur van Dordrecht; nieuw benoemde concierge, voormalig museumgebouw in de Wijnstraat behoorende woning te betrekken; Burgemeester en Wethouders van Dordrecht;
- (brief Dordrecht 7/10-6-1910) Gemeentebestuur van Dordrecht; gasleiding in de keuken; voorgevel opnieuw te verven;
- (brief 14-9-1910) Vereeniging voor openbare leeszalen in Nederland; van Minister van Binnenlandse Zaken (w.g.) Heemskerk;
- (brief 15-9-1910) (kopie) Openbare leeszaal en bibliotheek te Dordrecht, 102 Wijnstraat; subsidie;
- (brief Rotterdam 10-10-1910) dankbetuiging voor geschenk, A. Nolst Trenité;
- Aan het Bestuur der Openbare Leeszaal en Bibliotheek; van Minister van Binnenlandse Zaken (w.g.) Heemskerk;
- (brief Dordrecht 2-11-1910) Gemeentebestuur van Dordrecht; geleidingen in het gebouw aan de Wijnstraat;

Laatst gewijzigd: juli 2016.