Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Nalatenschap kunstschilder Roland Larij (1855-1932)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 20 (Notarissen Dordrecht)
Inventarisnummer: 2697 (notaris B. Kuipers; akte 13837)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

Nalatenschap kunstschilder Roland Larij



machtiging Christaan Lary 14 februari 1933


MACHTIGING Christaan Lary


De ondergeteekende:
GUSTAAF ADOLF TIMMLER, kassier ten kantore van den heer Gemeente-Ontvanger te 's Gravenhage, wonende te
Gravenhage, in zijn hoedanigheid van provisioneel bewindvoerder over den Heer CHRISTIAAN LARY, verpleegde te Loosduinen,
als zoodanig benoemd door de Arrondissements-Rechtbank te 's Gravenhage, bij beschikking van 19 Januari 1933.
verklaart bijdeze te machtigen, Anthonij Gerrit Jan de Moree, notarisklerk wonende te Dordrecht
teneinde hem - in zijne gemelde hoedanigheid te vertegenwoordigen bij de beschrijving der zaken behoorende tot
de nalatenschap van den Heer ROLAND LARY, kunstschilder, gewoond hebben te Dordrecht en aldaar
overleden 23 Deceber 1932, zich over de aanvaarding dier nalatenschap te beraden, de aanvaarding te doen hetzij zuiver, hetzij onder het voorrecht van boedelschrijving.
met betrekking tot al het vorenstaande, alle acten en stukken te doen verlijden en te doen onderteekenen, alles met de macht van substitutie onder belofte van schadeloosstelling, goedkeuring en bekrachtiging en onder verband als naar rechten.

geteekend te 's Gravenhage, 14 Februari 1933.
Timmler, bewind.; A.G.J. de Morée; G. Hartstra, Vergroesen; B. Kuipers;

Laatst gewijzigd: september 2019.