Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Scheiding nalatenschap Hendrik van der Kloet Barendszoon (1878)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 20 (Notarissen Dordrecht)
Inventarisnummer: 2054 (notaris v.d. Noorda)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

Scheiding nalatenschap Hendrik van der Kloet Barendszoon (1878)akte 06-04-1878 (akte 650) v.d. Kloet-Vleesman


AKTE 650 (scheiding; 06-04-1878)

Den Zesden April 1878 Compareerden voor mij Meester Jan Willem van der Noordaa Notaris ter standplaats Dordrecht in tegenwoordigheid van Bastiaan de Boo Junior en Simon Vermeer, beiden kantoorbediende wonende te Dordrecht, en aan Notaris bekend als getuigen.
Mejufvrouw Bastiana VLEESMAN zonder beroep wonende te Dordrecht, aan mij Notaris bekend, weduwe van den Heer Hendrik VAN DER KLOET Barendszoon in leven meester Kleermaker, gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar overleden den vierden Januarij dezes jaars, vooreerst: als met gemelden haren overleden echtgenoot in wettelijk gemeenschap van goederen gehuwd geweest en ten tweede: als erfgename voor het beschikbaar gedeelte, zijnde vijf zesden der nalatenschap van wijlen haren gemelden echtgenoot, krachtens zijn uitersten wil den 28sten September 1863 door en ten overstaan van Jan Jacob Blussé Junior, notaris residerende te Dordrecht in tegenwoordigheid van getuigen verleden na den dood des erflaters geregistreerd.
En de heer Barend van der Kloet, zonder beroep, wonende te Dordrecht, aan mij Notaris bekend vader en eenig overgeblevene der ouders van voornoemden overleden heer Hendrik van der Kloet Barendszoon en als zoodanig erfgenaam voor zijn wettelijk erfdeel of legitieme portie, zijnde een zesde gedeelte der nalatenschap van wijlen zijn genoemden zoon, den heer Hendrik van der Kloet Barendszoon.

Welke genoemde Mejufvrouw Bastiana VLEESMAN en heer Barend van der Kloet, als eenige geregtigden tot de nalatenschap van gemelden heer Hendrik van der Kloet Barendszoon welke geheel begrepen is in de wettelijk gemeenschap van goederen tusschen de eerste comparante en haar overleden echtgenoot bestaan hebbende verklaarden bij de tegenwoordige akte te willen overgaan tot de Scheiding en verdeeling van eenige baten tot de gemelde gemeenschap en nalatenschap behoorende, doch alsvorens te doen voorafgaan de volgende opmerkingen:

- Dat de bij deze akte toe te scheiden en te verdeelen baten onder meer zijn geinventarisserd bij de akte van boedelbeschrijving van gemelde gemeenschap en nalatenschap den 26ste Maart dezes jaars, door en ten overstaan van mij Notaris in tegenwoordigheid van getuigen opgemaakt en verleden;
- Dat het na te melden huis en erf met tuin te Dordrecht C1606 met het daaraan grenzend pakhuis bij het kadaster dier gemeente bekend in Sectie H. nummers 861 en 955 met weerkeerig goedvinden der Comparanten is gewaardeed op de Som van Elf duizend gulden;
- Dat de meubelen huisraad, goud en zilver en mans en vrouwenkleederen zijn gewaardeerd op den prijs, waar op zij ter gelegenheid van de voormelde boedelbeschrijving door den deskundige zijn geschat
- En dat de voormelde goederen tot het beloop van voormelde waarderingen in den staat zullen worden gebragt.

Ten einde vervolgens te kunnen overgaan tot de Scheiding en verdeeling zelve verklaarden de comparanten allereerst alhier te brengen de Baten, welke zij voor het tegenwoordige met elkander der verlangen te scheiden en verdeelen:

STAAT.

1. Een huis en erf met tuin Dordrecht aan de Voorstraat tegenover het Scheffersplein D1606, met het daaraan grenzend pakhuis uit en ingang gevende in het Tolbrugstraatje bij het kadaster der gemeente Dordrrcht bekend in Sectie H. nummers 861 huis en erd, drie aren, zeven en zeventig centiaren en 955, pakhuis 20 centiaren.
Welk onroerend goed volgens verklaring der comparanten aan wijlen den heer Hendrik van der Kloet Barendszoon voornoemd voor de voormelde wettelijk gemeenschap van goederen is aangekomen bijkooop, blijkens akte van overdragt den 31-7-1875 door en ten overstaan van mij Notaris in tegenwoordigheid van getuigen verleden, geregistreerd en bij Afschrift overgeschreven ten kantore der hypotheken te Dordrecht den vijfde Augustus 1875 in deel 311 nommer 37 en wel onroerend goed als hiervoren gemekld wordt gewaardeerd op de Som van f 11.000,-

2. De meubelen, het huisraad, het goud- en zilverwerk en de mans- en vrouwenkleederen, als hiervoor gemeld, gewaardeerd op de Som van f 2617,80

3. Twee vorderingen ten lasten van den heer Hermanus Boet junior te Dordrecht elke groot f 1000, dus te zamen f 2.000 respectievelijk van den 1-10-1872 en den 15-8-1873, rentende zes percent 's jaars, als boven f 2000
rentende daarvan van den eerste November tot den eersten April laatstleden f 50,-
Te zamen f 2050,-

4. Kontante gelden ter Som van f 172,20

En 5. Vier vorderingen ten laten van den heer Barend van der Kloet te Dordrecht ter zake van geleende gelden elk groot 360 dus te zamen f 1440,-

Bedragende de waarde van de bij deze akte te verdeelen baten te zamen de Som van f 17.280.

In welke baten geregtigd zijn:
* De eerste comparanten Mejufvrouw Bastiana Vleesman, weduwe van den heer Hendrik van der Kloet Barendszoon:
1. Krachtens de gemeenschap voor de helft tot een bedrag van f 8640,-
en b. als erfgenaam van het beschikbaren deel der nalatenschap van haren overleden echtgenoot krachtens zijn vooraangehaalden uitersten wil voor vijf zesden in de wederhelft tot een bedrag van f 7200,-
Te Zamen bedragende eene som van f 15.840.
* En de tweede comparant de heer Barend van der Kloet als erfgenaam van zijne legitieme portie uit de nalatenschap van zijn zoon, den heer Hendrik van der Kloet Barendszoon voor een zesde in de wederhelft ten bedrage van f 1440,-

Alsnu overgaande tot de scheiding en verdeeling zelve verklaarden de Comparnten aan elkander to te scheiden en aan te bedelen en weL:

Aan de eerste Comparante Mejufvrouw Bastiana Vleesman weduwe van den heer Hendrik van der Kloet Barendszoon in voldoening van de haar competerende elf twaalfde in de bovenomschreven baten en dus tot een bedrag van f 15.840.-
1. Een huis en erf met tuin te Dordrecht aan de Voorstraat tegenover het Scheffersplein C1606, met het daaraangrenzende pakhuis, uit- en ingang gevende in het Tolbrugstraatje bij het kadaster der gemeente Dordrecht bekend in Sectie H nummer 961 huis en erf drie aren 77 centiaren en 955 pakhuis 20 centiaren, als voren ter waarde van f 11,000,-
2. De meubelen het huisraad het goud en zilver werk en de mans- en vrouwenkleederen als voren ter warde van f 2617,80
3. Twee vorderingen ten lasten van den heer Hermanus Boet junior te Dordrecht elk groot f 1000, dus te zamen f 2.000 respectievelijk van den 1-10-1872 en den 15-8-1873, met de rente tegen zes percent 's jaars van den eerste November tot den eersten April laatstleden te zamen als boven eene Som van f 2050,-
En 4. de kontante gelden ter Som van f 172,20
Te zamen gelijk staande met het haar in die baten competerende ten bedrage van f 15.840.

En aan den tweede comparanten de heer Barend van der Kloet, zonder beroep wonende te Dordrecht in voldoening van het hem competerende een twaalfde in de boven omschreven baten en dus tot een bedrag van f 1440

5. De vier vorderingen ten late van den heer Barend van der Kloet te Dordrecht, ter zake van leende gelden elk groot 360 gulden dus te zamen f 1440 en gelijkstaande met het hem competerrende in die baten alzoo f 1440,-.

De scheiding en verdeeling van de hierboven omschreven baten hiermede afgeloopen zijnde hebben de Comparanten verklaard die goed te keuren en ieder het hem toegescheiden en aanbedeelde te hebben ontvangen onder en tot zich genomen, wat het onroerend goed betreft met de daarop betrekking hebbende titels van aankomst, daarvoor elkander wederkeerig quiterende en dechargemerende en het rustig bezit en genot garanderende onder verband en verpligting als naar regten, met keuze van woonplaats ter executie van deze, ter Griffie van de Arrondissements Regtbank te Dordrecht.

Aldus verleden te Dordrecht ten woonhuize van de eerste comparante aan de Voorstraat en is deze akte welke door mij Notraris is minuut is opgemaakt onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de Comparanten de getuigen en mij Notaris allen voornoemd.

Wdd. H. v.d. Kloet, B. van der Kloet, B. de Boo, S. Vermeer, J.W. van der Noordaa.

Laatst gewijzigd: november 2019.