Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Notulen van de diaconie der Nederlandse Hervormde Kerk 1811-1813


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (RAD)
Archief: 27 (Nederlands Hervormde gemeente van Dordrecht)
Inventarisnummer: 322 en 323 (Notulen van de diaconie der Nederlandse Hervormde Kerk)

Globaal afschrift gemaakt door Marijke van Vliet tbv de werkgroep 1812/1813 in de periode 2012/2013, subgroep rijk en arm

INHOUD.
  • Notulen van de diaconie der Nederlandse Hervormde Kerk 1811
  • Notulen van de diaconie der Nederlandse Hervormde Kerk 1812
  • Notulen van de diaconie der Nederlandse Hervormde Kerk 1813


Notulen van de diaconie der Nederlandse Hervormde Kerk 1812


Bron : Regionaal Archief Dordrecht (RAD)
Archief : 27 (Nederlands Hervormde gemeente van Dordrecht)
Inventarisnummer : 323 (Notulen van de diaconie der Nederlandse Hervormde Kerk)

Diakenen in 1812: S. de Voogd (boekhouder), W. Kouwens, H. Kuyl, Coolhoven, Moll, Van der Koogh, Blussé, Plukhooij, S.H. Lotsy (nw benoemd), Vriesendorp en G. van Brakel (nw benoemd).

Ordinaire vergadering, maandag 6 januari 1812, ’s av. 7 uur
praeses Plukhooij, scriba Blussé, absent Kouwens en Kuyl.
De eerwaardige preses doet met een voortreffelijk dichtstuk aanspraak aan de vergadering bij gelegenheid van haar eerste zitting in het nieuwe jaar en de indiensttreding der nieuwe broeders S.H. Lotsy en G. van Brakel, ofschoon de eerstgenoemde op dat ogenblik nog niet tegenwoordig was.
Geresolveerd met ’t einde van deze week op te houden met bedeelen, ingeval er geen subsidiën van de stad worden verleend.
Tot balansmaker voor het jaar 1812 aangesteld, de eerw.br. W. Kouwens. Tot adjuncten van de eerw. boekhouder: Kuyl en Lotsy.
Door R. van den Blijk zijn in de laatste drie maanden van 1811 afgegeven 36 extra tonnen turf en 34 flessen wijn.

Maandag 20 januari 1812, buitengewone vergadering, ’s av 6 u.
praeses Plukhooij voor Kouwens, scriba Moll, absent Kouwens en Kuyl.
Er is een ingezonden missive van Heeren Doctoren der Diaconie, gedateerd 6 januari 1812 en getekend H. Onnen en W.J. Rovers, bij welke missive gemelde heeren een breedvoerig betoog doen van de nijpende nood en hoogstijgende armoede der subjecten van de Diaconie, en de onmogelijkheid om de zieken die onder dezelven gevonden worden, als hebbende een volslagen gebrek aan alles, te kunnen herstellen, doordien de geneesmiddelen welken hun worden toegediens, daardoor niet de gewenste uitwerking kunnen hebben en als het ware krachtloos zijn, etc. etc.
Fiat insertio.
De eerwaardige boekhouder communiceert aan de vergadering dat ten gevolge van alle de aangewende pogingen bij den heer Maire dezer stad gedaan (en waartoe onder anderen ook behoort het in zijne handen stellen van bovengemelde brief van Heeren Doctoren) om subsidiën voor de armen te bekoomen, aan zijn weled op zijne persoonlijke instantiën bij het Gouvernement, was toegestaan, voor de eerste drie maanden van dit jaar ten behoeve van de Armen van alle de gezindten binnen deze stad een somma van twaalf duizend franken. En is dientengevolge provisioneel eenig brood te geven aan de hoogstbehoevende van diegenen, welken voorgaand in den winter werden bedeeld, en werden de respectieve broederen verzogt om de eerstvolgende vergadering welke zal gehouden worden op vrijdagavond, den 24e dezer, hunne Noodgaven op te geven om daarna de bedeelingen in te rigten – als waartoe dan nader vergadering, ter finale regeling zal worden gehouden op maandag den 27e dito.
Op propositie van den heer Boekhouder is geresolveerd aan de subjecten eene ton turf uit te delen, te beginnen op den 28e dezer – en op advies van den eerwaardigen preses aan den preses van de GKR daarvan kennis te geven en autorisatie te verzoeken.

Vrijdag 24 januari 1812, extraordinaire vergadering, ’s av 6.30 u.
praeses Plukhooij voor Kouwens, scriba Moll, absent Kouwens en Kuyl.
De boekhouder heeft een berekening gemaakt van de inkomsten en uitgaven van de eerste drie maanden van het jaar 1812 en daaruit gebleken zijnde dat er aan het meerdere van de gecalculeerde ontvangsten, boven de tegenwoordige uitgaven, nog circa 300 broden ’s weeks aan de hoogstbehoevenden zouden kunnen worden uitgedeeld.
Daarop heeft de vergadering besloten om naar gelang der behoeften van de wijken der respectieve broederen, ter dispositie te stellen als volgt:
1e wijk: 17 broden
2e wijk: 30 broden
3e wijk: 30 broden
4e wijk: 30 broden
5e wijk: 60 broden
6e wijk: 20 broden
7e wijk: 43 broden
8e wijk: 20 broden
9e wijk: 40 broden
10e wijk: 20 broden
totaal: 310 broden
En is vervolgens besloten om op aanstaande maandag den 27e dezer, de thans in nood bedeeld wordende subjecten in een zekere orde daartoe mondeling en onderling gemaakt, te hooren en finaal te reguleren.

Maandag 27 januari 1812, ordinaire vergadering, 2 u ’s mi.
praeses Plukhooij voor Kouwens, scriba Moll, absent Kouwens en Kuyl.
Doel van de vergadering: regeling der in nood bedeeld wordende subjecten (vervroegd, ipv de eerste maandag van februari).
In dezelve zijn dan ook alle de in nood bedeeld wordende samen gehoord en gereguleerd.
Ook is geresolveerd om Hendrik Randwijk welke wekelijks trekt 1 brood en 20 stuivers op ceel en 22 stuivers daarboven in nood (dog voor welke noodgaven de diaconie schadeloos wordt gesteld door het ontvangen van f61.10 ‘sjaars die gemelde Van Randwijk verdient als orgeltreeder van de Augustijnenkerk) eenigzints in bedeeling te verminderen.

Vrijdag 7 februari 1812, extraordinaire vergadering, ’s av 7 u.
praeses Kuyl, scriba Lotsy, present alle leden.
Extra vergadering op verzoek van de boekhouder.
Er zijn nog 100 tonnen aardappelen voorhanden, welke aan de armen kunnen worden uitgedeeld.
Besloten wordt:
- de uitdeeling te doen zoveel mogelijk na de intentie en inhoud der uiterste wille van de testatrice mejuff. A. van Nieveld.
- dat iedere broeder voor zijn wijk 10 ton ter dispositie zal hebben.
- en eindelijk dat deze uitdeeling zal geschieden op het einde dezer maand, waartoe de dag nog nader zal worden bepaald.
Boekhouder meldt dat er onder de geloot hebbende conscrits zijn, daarvan de conscrits zeggen voor de Moeder de kost te winnen en geeft in bedenking of men hierop niet enig regard dient te nemen.
Werd na deliberatie besloten, naar mate van de bedeeling der moeder en tgeen de zoon inbragt, te handelen waartoe de eerwaardige broederen worden verzogt zig te informeren.
Is gelezen een copy brief van den heer Maire dezer Stad aan ’t hervormd kerkgenootschap, met eene statie, om een exacte opgaaf van den staat der bedeelden vooral de hoofden van huisgezinnen met specificatie van de letters en nummers hunner woonplaatsen.
Fiat insertio.
Waarop besloten is de eerwaardige broederen te verzoeken dit bij de eerste bedeeling op te nemen.
De eerwaarde boekhouder geeft kennis aan de vergadering dat na de laatste regeling en bedeeling de rogge f80,- per last is geaugmenteerd, dat dit op gemaakte calcula dus een deficit zal veroorzaken en zijn eerwaarde dus de broeders verzoekt alle mogelijke bezuinigingen in acht te nemen.
Broeder van ‘t 3e wijk geeft kennis Hendrik van Randwijk met 1 brood en 36 stuivers op ceel gebracht te hebben en dus 6 stuivers gekort per week.

Maandag 2 maart 1812, ordinaire vergadering, 5 u ’s av.
praeses Jansse, scriba Coolhoven, allen present.
In januari ll zijn uit het Kluys gedeelt de volgende tonnen turf:
Per wijk tussen de 65 en 100 tonnen, aan de Luthersen 47 tonnen, aan de Roomschen 67 tonnen, totaal 922 tonnen.
Geresolveerd weer turf te deelen vanaf de 10e dezer.
Geresolveerd de aardappelen te deelen op de 7e dezer en om aan doctoren te verzoeken niet dan in den hoogsten nood wijn te verordonneren, dog ingeval zij zulks noodig oordelen, dat ider broeder alsdan van zijn eyge provisie een fles geven zal en die op de noodgaven verantwoorden.
Arme lieden gehoord en geholpen zijnde eindigt de vergadering met dankzegging aan God.

Zaterdag 21 maart 1812, extraordinaire vergadering, ’s av 7 u.
praeses Plukhooij, scriba Blussé, present alle leden.
De eerwaardige boekhouder berigt, daar met het einde dezer maand de geäccordeerde subsdiën zullen zijn afgelopen, hij zig daarvoor reeds had vervoegd bij den heer Maire en den heer Ontvanger dezer Stad teneinde van hun Weledelen te vernemen op welke subsdiën men voor het vervolg van dit jaar voor de armen zoude kunnen rekenen – dog dat hij van hun weled. daarop geene de minste verzekering had bekomen.
Dat intussen de tijd daar is dat bedeelingen voor het zomersaisoen moeten worden geregeld – en dat deze regeling niet kan geschieden voor en aleer men weet op welke ontvangsten men kan rekenen. Dat daar te boven over de verloopene drie maanden door de importante duurte der Rogge niettegenstaande de meest mogelijk gemaakte bezuinigingen, een deficit van f2000,- zal zijn.
Dat zijn ed. uit dien hoofde reponeerde dit te brengen ter kennisse van den eerw GKR met verzoek om de nodige voorziening in dezen.
En werd na deliberatie conform geconcludeerd en om tevens daarbij over te leggen de staat deer presumptieve ontvangsten en uitgaven van dit jaar 1812.
Het volgende is geresolveerd wegens de kerkkaartjes voor de subjecten. Elke broeder maakt zoveele kaartjes (waarop de nommers der wijken en namen der subjecten zijn uitgedrukt) als er door hem bedeeld worden en geevt dezelven tegelijk bij de bedeeling af.
Deze kaartjes moeten bij het inkomen der kerk aan den Meester worden afgegeven, die dezelven dan weder gerangeert, volgens een afschrift der lijsten, welke ider broeder geven zal, aansluitend broederen terugbezorgt of zoals men zulks verkiezen zal.

Vrijdag 3 april 1812, buitengewone vergadering, ’s av 6 u.
praeses Kouwens, scriba Moll, present alle leden.
De vergadering met het gewone gebed geopend.
De eerw. boekhouder brengt ter kennisse van de eerwaarde vergadering
- dat voortaan, wanneer door den heer Maire dezer stad, smaandelijks een twaalfde van 20.000 francs wordt gesubsidieerd, ‘swekelijks ter uitdeeling van de armen zal zijn een somma van ongeveer  f360.-.-.
- dat hij daarom aan de vergadering proponeerde het op de volgende wijze te distribueren:
  * 1200 broden van 1 ½ ll (ponden?), welke worden gebakken uit 10 zakken rogge, gerekend op f 14,- per zak= f 140,-
  * 150 besteedelingen á f 1,- = f 150,-
  * Sara Repelaer en A. van der Teen = f 13.10.-
  * rest = f 50,-
Samen in totaal f 353.10.-.
En daar bij een prealabele regeling der deelceelen bleek dat het getal der te delen broden ‘swekelijks zal bedragen 1170, zo is na deliberatie geconcludeerd en geadviseerd gemelde broden van 1 ½ ll te deelen en de besteedelingen met 20 stuivers per week.
Waarna de vergadering werd geadjourneerd tot de volgende avond.

Zaterdag 4 april 1812, vervolg buitengewone vergadering van 3 april, ’s av 7 u.
praeses Kouwens, scriba Moll, present alle leden.
Boekhouder meldt dat hij vanmorgen met de Maire heeft gesproken. Deze verlangt een commissie uit de kamer der broeders diakenen om met hem over zaken betreffende de armen te confereren. De Voogd en Jansse worden daartoe benoemd.
Geresolveerd om in de aanstaande week provisioneel volgens de tegenwoordige deelcedullen in geld te blijven bedeelen, daar het brood volgens de resolutie van gisteren reeds op de helft gereduceerd is.
Geresolveerd om reductievergadering te houden op a.s. zaterdag en maandag 11 en 13 april 1812 en voor dezelve te doen verschijnen alle de bedeeld wordende, van wat jaren of geslagt, geene uitgezonderd en tevens om diegene welke niet mogten compareren, door een commissie persoonlijk aan hunne wooningen te onderzoeken. De tijdstippen worden voor elke wijk vastgesteld.
Geresolveerd adres te maken aan den heer Maire over de kinderen van Jan de Vos, A. Munter, H. Alblas, J. van Eyk.
En eindelijk om de nalatenschap van wijlen Reinier van den Ent ten behoeve van de diaconie te doen verkopen.
Waarna de vergadering met dankzegging aan God eindigde.

Dinsdag 7 april 1812, buitengewone vergadering, ’s av 7 u.
praeses Kouwens, scriba Moll, present alle leden.
Brs. Voogd en Jansse rapporteren met den heer Maire en de heer Van Tets geconfereerd te hebben. De heren hebben hun verklaard dat ofschoon zij niet kunnen berekenen of men de reeds genoten 12.000 frans zal considereren als in mindering van de 20.000 te moeten strekken, al of niet, hun Ed. egter als bewogen met het lot der armen en gaarne alles willende bijdragen wat hun in dezen maar enigszins doenelijk is, en daar aan de beste uitlegging willende geven aan alle de gezindten een twaalfde van 20.000 frans zullen subsidiëren over de maanden april en mei, ‘tgeen dan voor onze diaconie op f668.10.- per maand of circa f167,- per week zal uitkomen.
Geresolveerd om voortaan aan de bestedelingen geen kleren te delen.
Eindigt de vergadering met dankzegging aan God.

Zaterdag 11 en maandag 13 april 1812: Reductievergadering.
praeses Kouwens, scriba Moll, present alle leden.
Alle subjecten werden wijksgewijze in de voorgestelde orde gehoord en naar gelang der omstandigheden van de diaconie cas, of bedankt met het zomersaisoen, of gereduceert; na welke verrigtenis gebleken dat de staat der deeldeelen is als volgt (wijk voor wijk aangegeven, hier samengevat): per wijk 65 tot 126 broden, f19,- tot f40.14.-.
Totaal 1031 broden en f292,-, samen f395.2.-.
Gemiddeld 103 broden, f29.4, samen f39.10 per wijk.
Een brief van de Maire. Hij vraagt binnen 24 uur een certificaat te verstrekken dat de diaconie geen 5 procents geconsolideerde renten op het grootboek van Frankrijk ingeschreven bezit. Dit certificaat wordt gemaakt, en ondertekend door preses, scriba en boekhouder ingeleverd.
Uit het Kluys zijn in maart gedeeld de volgende tonnen turf: totaal 921 tonnen.
Geresolveerd dat R. van Doteren wegens het niet in acht nemen van de verplichting bij het begraven van zijn vrouws moeder Jan Frankens weduwe, gealimenteerd geweest onder het 6e wijk, niet meer te bedeelen voor en aleer door hem zal zijn betaald de kosten der begraving door hem vrijwillig gemaakt.
Op het bericht door br. Vriesendorp wegens de nalatigheid van zekere Cors van der Teen, waarvan twee kinderen door Zijn Ed. worden in nood bedeeld, zoolang de moeder in het gsthuis ziek ligt, is geresolveerd om daarvan door zijn Ed. aan de commissaire van Police kennis te geven.

Maandag 4 mei 1812, ordinaire vergadering, 6 u ’s av.
praeses Vriesendorp, scriba Van Brakel, absent Kouwens en Kuyl.
Noodgaven door de broeders gegeven vanaf 1 januari 1812:

Plukhooy 23 pers. 3 st. minimaal f 10,- maximaal
Lotsy 28 pers. 2 st. minimaal f 6.16.- maximaal
Vriesendorp 28 pers. 4 st. minimaal f 9.18.- maximaal
Kuyl 6 pers. 12 st minimaal f 3.4.- maximaal
Van Brakel 37 pers. 2 st minimaal f 9.2.- maximaal
Moll 19 pers. 6 st. minimaal f 9.16.- maximaal
Coolhoven 21 pers. 12 st. minimaal f 8.6.- maximaal
Kouwens 31 pers. 8 st. minimaal f 14.6.- maximaal
Jansse 19 pers. 4 st. minimaal f 7.6.- maximaal
Blussé 24 pers. 2 st. minimaal f 16.6.- maximaal

De vergadering besluit abuisen welke in deze of gene bedeeling bij de regeling der subjecten mogten zijn ingeslopen, bij deze te redresseren.
Aan de GKR wordt gevraagd een Copia der Acta Consumamorum.
Door R. van der Blijk zijn in de eerste vier maanden van 1812 afgegeven 95 tonnen turf extra en 20 flessen wijn.
Arme leden gehoord en geholpen eindigt de vergadering met dankzegging aan God.

Maandag 1 juni 1812, ordinaire vergadering, 6.30 u ’s av.
praeses Plukhooij, scriba Blussé, absent Vriesendorp.
Noodgaven:

Van Brakel 7 pers. f 2,- minimaal f 8.- maximaal
Coolhoven 1 pers. 10 st. minimaal - maximaal
Jansse 3 pers. 8 st. minimaal 10 st. maximaal

Arme leden gehoord etc.

Maandag 6 juli 1812, ordinaire vergadering, 6 u ’s av.
praeses Kuyl, scriba Lotsy, present allen.
Op het gerapporteerde van de broeders Plukhooij en Vriesendorp wegens de kinderen van Cors van der Teen en Joh. Lymkölder, is geresolveerd om gemelde kinderen zoo ’t mogelijk is door middel van de politie aan hunne vaders te zenden, waartoe de heren broederen door de vergadering worden gequalificeerd.
De broederen Jansse en Coolhoven berigten in een van hunne kerkecollectens ontfangen te hebben een agtste lot in de thans trekkende Keizerlijke Hollandsche Loterij en wel in no. 20189 ’t geen onder br. Coolhoven is berustende.

Maandag 3 augustus 1812, ordinaire vergadering, 5 u ’s av.
praeses Jansse, scriba Coolhoven, absent Moll en Plukhooij
Noodgaven:

Van Brakel 6 pers. 10 st. minimaal f 3 maximaal
Jansse 5 pers. 8 st. minimaal f 1.12.- maximaal

Arme leden gehoord etc.

Maandag 7 september 1812, ordinaire vergadering, 5 u ’s namiddags.
preses Kouwens, scriba Moll, absent Plukhooij
Br. Boekhouder berigt dat op een ingezonden missive door den heer Maire aan de eerw. GKR om opgaven der vaste inkomsten en der liefdegiften en andere onvoorziene inkomsten der diaconie door den eerw. GKR na ingewonnen informatie van deze kamer is opgegeven dat
- de vaste inkomsten ’s jaarlijks bedragen f 5385.9.-
- de liefdegiften en onvoorziene inkomsten bedragen f 12390.-.-.
Deze opgave is bij deze kamer aldus berekend:

1e vaste inkomsten: rente op het Rijk: f 5385.9.-.
2e liefdegiften gecalculeerd: -KK collecten: f 8500.-
  - met de schaal: f 1500.-
  -’t Doodenwerk: f 2000.-
  -publieke vermakelijkheden: f 390.-
Totaal f 12390.-

Op het geproponeerde door br. Van Brakel wegens het omgaan in de kerken, is geresolveerd om ook gedurende de winter de Touren van ’t collecteren in de kerken op dienzelfden voet voort te zetten als des zomers, zodat van nu voortaan de beurt der avond Grote Kerk en Dingsdag wordt gerekend tot de dag Grote Kerk.
Arme lieden gehoord etc.

Maandag 28 september 1812, extraordinaire vergadering, 7 u ’s av.
preses Kuijl, scriba Lotsy, allen aanwezig
De eerw. preses verzoekt van de eerw. br. de lijsten der subjecten met de woonplaatsen, letters en nummers ingevolge de brief van den heer Maire den 11e dezer ingezonden, opgemaakt; hetgeen door de eerw. br. geschiedt. Waarna besloten wordt uit dezelve een generale lijst door de gewone commissie van preses, boekhouder en scriba zal worden geformeerd en aan den heer Maire ingezonden.
De eerw. preses brengt nog ter kennisse van den eerw. vergadering dat vanwege het stadsbestuur het getal ledematen zig onder de armen bevindende werd verzogt. Waarop geresolveerd is dat ider broeder van zijn wijk voor zaterdag opgave zal doen.
Einde met dankzegging aan God.

Maandag 5 october 1812, ordinaire vergadering, 4.30 u ’s mi.
preses Vriesendorp, scriba Van Brakel, allen aanwezig.
Noodgaven gedaan door:

Van Brakel 2 pers. Min. 12 st. Max. 6 st.
Coolhoven 3 pers. Min. 8 st. Max.f 1.4.- en f 3.4
Jansse 4 pers. Min. 7 st. Max. f 4,16-

Extra turf door R. van den Blijk gedurende de laatste 4 maanden afgegeven: 11 tonnen turf.
Bij opneming is gebleken dat het getal der ledematen onder de thans bedeeld wordende armen bedraagt 300, waarvan opgave is gedaan aan het stadsbestuur.
De eerw. boekhouder J. de Voogd herinnert de eerw. vergadering eraan dat hij in die qualiteit met ultimo december 1812 zal hebben gedefungeerd. Daarom moeten de leden gesondeerd worden wie van hen deze post per 1 januari 1813 voor de jaren 1813 en 1814 zal accepteren.
Jansse zegt toe te accepteren en wordt daarmee prealabel gefeliciteerd.
Arme lieden gehoord en zoveel de Cas der diaconie gedoogde, geholpen etc.

Maandag 2 november 1812, ordinaire vergadering, 6 u ’s av.
preses: Plukhooij, scriba Blussé.
Noodgaven:

Vriesendorp 8 pers. 7 st. min. f 10.3.- max.
Jansse 3 pers. 4 st. min. f 1.12.- max.

De gewone commissie (preses, scriba, boekhouder) benevens br. Lotsy benoemd tot het concipiëren ener dringende memorie aan de eerw. GKR van as. do., betreffende de bijstand ter verzorging der Armen gedurende de Winter.
Arme lieden gehoord etc.

Donderdag 26 november 1812, extraordinaire vergadering, 7 u ’s av.
preses Kouwens, scriba Moll, allen aanwezig.
De eerw. preses zegt de vergadering belegd te hebben om na den gunstigen afloop der algemene collecte voor de armen, welke gebleken is op heden te bedragen een somma van f 9584.12.- te bepalen op welke wijze men de bedeelingen der Armen zal regelen voor den aanstaanden winter.
De eerw. boekhouder proponeert om
* de wigt der broden met het beginnen van de maan december te bepalen op 2 ll ieder in plaats van 1 ½ ll;
* 500 aandelen in de Rumfordsche soup aan te kopen, ten einde die aan de zwaarste huisgezinnen, met een getal van 2 á 3 naar gelang van hunne nood te distribueren;
* om aan de des bedeeld wordende huisgezinnen een ton turf te geven.
En werd na deliberatie conform geconcludeerd en zal dientengevolge het brood met het begin van december worden gebakken op 2 ll per stuk.
500 souplootjes worden aangekocht om conform het voorstel uit te delen, dog welke niet zullen strekken om daarvoor in de plaats iets van de bedeeling af te trekken of in te houden. Neen, maar boven en buiten de bedeeling, egter zo dat men de bedeeling wanneer zulks vallen kan, daarna enigszins regeld en dat de turfdeling zal beginnen op maandag den 14e december 1812.
Voorts berigten den eerw. boekhouder dat er vor de bedeelingen in geld nu nog ’s wekelijks in dispositie bleef circa f500.- en proponeerde daarbij om de wekelijkse uitdeling provisioneel te reparticeren tot circa f400.- en daartoe spiegelvergadering te houden op morgenavond half zeven. Conform geconcludeerd.
Op het geproponeerde door broeder Lotsy is geresolveerd de inschrijvingslijsten der collecten na te gaan en de onwillige te noteren.
Broeder Van Brakel brengt twee brieven ter tafel geschreven uit Amersfoort, hoofdzakelijk inhoudende dat Jan Egt (wiens vrouw zedert enige weken in nood bedeeld word) aldaar ’s wekelijks buiten vrije woning en brand f6.1-.- verdient, waarop door de vergadering werd geresolveerd en br. Van Brakel verzogt en geauthoriseerd zig bij den heer Maire te vervoegen en met kennisgeving van de zaak zijn Ed. medewerking te verzoeken om die vrouw en kinderen door de Commissaris van Police naar Coste te doen delogeren.
Op het geproponeerde door de eerw. br. Kuil word geresolveerd voortaan ook onechte kinderen in nood te bedeelen, dog zo spaarzaam doenlijk.
De vergadering werd geadjourneerd tot morgen half 7.

Vrijdag 27 november 1812, vervolgvergadering.
Bij een prealabele regeling der bedeelingen voor de winter van 1813 bleek dat de deelceelen zouden bedragen als volgt:
(per week precies aangegeven hoeveel broden en hoeveel geld) Totaal 1545 broden en f 131.-.-.
De eerw. preses proponeert de Grote Vergadering te houden op maandag en dinsdag 8 en 9 december. Conform geconcludeerd en een indeling gemaakt op welk uur elke wijk aan de orde zou komen.
Daarna verg. gesloten.

Maand. en dinsdag 8 en 9 december 1812, Grote Algemene Augmentatievergadering (hele dagen)
preses Kuil, scriba Lotsy, allen aanwezig
Alle subjecten van de 10 wijken gehoord, bedeling voor de wintermaanden van 1813 geregeld.
Noodgaven:

Jansse 7 personen bedragen van 4 st tot f 4.2.-.

Lijsten van onwilligen bij de inschrijving voor de armen zullen worden opgemaakt en bezorgd.
De scriba wordt verzogt de Maire te herinneren aan de zaak van de vrouw en kinderen van Jan Egt.
Br. Coolhoven berigt dat op het onlags gecollecteerde lot no.20189 f10.2.- is getrokken – dog de penningen daar zijnde zijn nog niet geïncasseerd.
De scriba stelt voor een schriftelijke voordrachte te doen bij de GKR tot het bepalen van boetens bij wijze van tijdvakken op het trouwen buiten de gewone godsdienstoeffeningen. Aldus besloten.
De eerw. boekhouder proponeert om het montant der gereegelde winterbedeelingen op te maken en wanneer het daaruit mogt blijken er nog over enige gelden gedisponeerd kan worden, deze zo matig als doenlijk is daarvoor eenige kleeren uit te delen en is conform geresolveerd en tevens om a.s. maandagavond hierover te vergaderen, het montant der bedeelingen op te nemen en daarop nader te besluiten.
Slot.

Maandag 14 december 1812, extraordinaire vergadering, 7 u ’s av.
preses Kouwens voor Kuyl, scriba Lotsy, absent Kuyl
Eerw.br.scriba leest een concept memorie van voordragt aan de eerw. GKR voor, om boetens te bepalen op het trouwen in de Nederduytsche kerken, buiten de gewone godsdienstoeffeningen. Conform geapprobeert.
De eerw. boekhouder berigt dat het aan Zijn Ed. bij eenen nauwkeurigen overslag is gebleeken, dat er van de te ontfangene gelden bij omschrijving etc voor het voorgestelde tijdvak over nog circa f2000.- of f2500.- boven de toegezegde bedeeling aan de armen kan worden gedisponeerd en proponeert dat dor ider broeder voor circa f200.- aan kleeren aan de subjecten van zijne wijk zoude worden uitgedeelt. Conform geconcludeerd en beslooten om aan ider subject daar de noot het vordert, een hemd te geeven, waartoe door de eerw. broeders lijsten zullen worden geformeerd te beginnen met de 18e dezer.
Zijn eerw. bericht verder eene vrijwillige gift van f150.- door den eerw. br. Coolhoven ontvangen te hebben, met vrijlating van den edelmoedigen gever om die naar welgevallen ten besten der armen te besteden met dankzegging en hulde aan den onbekenden menschenvriend, aangenomen. Er zijn daarvoor bij de Commissie van de Rumfordsche soup bekoomen 51 aandelen, waarvan er aan ieder broeder 5 en aan br. Coolhoven 6 ter hand zijn gesteld om aan hunne subjecten te distribueren en te noteren aan wie zij door hun eerw. zijn gegeven.
De eerwaarde boekhouder vraagt aan de eerwaarde broederen om een bestedeling van het mannelijk geslacht, geschikt om te kunnen dienen tot opzichter in het opgericht wordende Werkhuis. En is daartoe geschikt geoordeeld Jasper van der Mast uit het 1e wijk.
De scriba proponeert om vanwege de strenge en buitengewone koude ook turf te deelen aan die, tenminste aan een gedeelte dergeenen welke in nood bedeeld en met nieuwjaar op de vaste weeklijsten worden gebragt. Geconcludeerd om hoogstbehoevende onder dezelve turf te geven en tevens om notulen te houden aan wien.
De eerw. br. Jansse en Lotsy proponeren om tegen a.s. donderdag de GKR te verzoeken en in dezelve schriftelijk voor te stellen, om de gemeente uit te nodigen tot het geven van kleeren etc. waartoe de broederen diakenen zullen vaçeeren maandag, dinsdag en woensdag van 12 tot 2.
Vrouw Giphart zal voor de eerstkomende ordinaire vergadering verschijnen en door de eerwaarde preses worden gecorrigeert wegens slegte behandeling van subjecten.
Slot.

Woensdag 23 december 1812, extraordinaire vergadering, 7 u ’s av.
De commissiën welken op 21, 22 en 23 december 1812 hebben gevaçeert tot het ontvangen van kleeren voor de armen, berichten: dat de gemeente volgens hare oude prijzenswaardige gewoonte, al wederom indezen blijken heeft gegeven hoe zeer zij de belangens hunner arme natuurgenoten ter harte neemt, daar hare edelmoedige en cordate geschenken, zo in nieuwe als oude kledingstukken en een gedeelde inspectie alleszints aan de verwachting heeft beantwoord en haar den welverdienden lof heeft doen verwerven waarop zij altoos en ook nu wederom een rechtmatige aanspraak mag maken.
De commissiën leggen bij dezen de lijsten over van den ontvang dier kleederen etc. (fiat insertio) met dankzegging aangenomen en beslooten de lijsten te deponeren in de bijlagen.
De kleren zijn zo evenwichtig mogelijk in tien gelijke delen verdeeld, die bij loting aan ider broeder ter hand gesteld worden om in hun wijk te verdelen.
Dank aan de commissies.
Verder bericht de commissie dat zij het nieuwe en ongemaakte goed alsmede een partij vloerkleden etc., hetwelk alzo nog niet geschikt door Hun Ed. werd geoordeeld om verdeeld te kunnen worden, heeft geïnventariseerd, in orde opgesteld om daarvan de geschiktste klederstukken te maken, teneinde deselve bij vervolg ter dispositie van eerw. br. te stellen. Met dankzegging geapprobeerd.
Geresolveerd en aan de eerw. br. verzogt en opgedragen om alle mogelijke acht te geven dat de uitgedeeld wordende kleeren niet worden verkocht of verpand en is de gewone commissie opgedragen aan de Heren Commissarissen van Police te verzoeken, alle mogelijke regard te slaan, dat, bizonder de gemerkte kleeren niet in stadsleenbanken worden beleend nog ook op de publieke erfhuizen worden verkocht en is tevens besloten gem. heeren commissarissen te verzoeken om de langs de straten loopende bedelende subjecten bijzonder die bijna naakt zig aan de huizen der ingezetenen vertonen aan broeders diakenen op te willen geven.
Bij resumptie der winterdeelcedullen voor 1813 zijn dezelve bevonden te bedragen:
(opgave per wijk) totaal 1481 broden en f 417.2.- , samen f 565.4.-, dus gemiddeld per wijk 148 broden en f 41.14.-, samen f56.10.-.
Slot.

Maandag 28 december 1812, extraordinaire vergadering, 7 u ’s av.
preses Vriesendorp, scriba Van Brakel, allen aanwezig.
Verzoek aan de preses de preses van de GKR op de hoogte te stellen van de afloop van de kleedercollecte met verzoek de gemeente daarvoor openlijk dank te betuigen en toevoegen dat broeders diakenen ook nog op 28 en 29 december zullen vaçeeren voor de nakomers.
Preses heeft op 1e Kerstdag in ’t collectezakje ontvangen een pakje met twee drieguldenstukken waarop geschreven stond: voor extra kleeren. Hij heeft dit aan den boekhouder gegeven.
Ordinaire turfbedeeling: 717 tonnen afgegeven bij de laatste bedeeling en in de laatste 3 maanden van 1812 54 ½ ton extra.
De eerw. br. balansmaker, W. Kouwens, berigt de balances der eerw. br. tot dusverre in orde bevonden te hebben en verzoekt de vergadering daarmede op dien voet te willen continueren teneinde Zijn Ed. in staat is na den afloop des jaars daarvan een Generale Balans te formeren.
R. van den Blijk op zijn verzoek gecontinueerd in zijn post. Vrouw De Roo mede zoo.
De eerw. br. boekhouder proponeert om van de ontfangen gelden een gedeelte te besteden tot het aankopen van kousen en klompen. Conform geconcludeerd.
De distributie der klompen zal door deze broeder geschieden door het afgeven van bons op dheer J. Stempels en zijn ter dispositie van ider broeder gesteld tot 40 paren, grote soort – wordende twee paar halve gerekend voor een paar grote en drie paar drielingen tot 2 paar grote.
Geresolveerd om ook aan de onechte kinderen ider een hemde te geven en zal de vergadering nader oordelen over diegenen welke in de ordinaire vergadering van januari 1813 worden in bedeeling genomen, of dezelve al of niet een hemd behoeven.
De eerwaarde broederen Boekhouder De Voogd en Kouwens nemen (bij monde van eerstgemelde) een hartelijk en vriendbroederlijk afscheid – ’t geen door den eerwaardigen preses met dankzegging en zegenwenschen word beantwoord – de vergadering eindigde daarna met dankzegging aan God.

Laatst gewijzigd: oktober 2013.