Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Notulen van de diaconie der Nederlandse Hervormde Kerk 1811-1813


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (RAD)
Archief: 27 (Nederlands Hervormde gemeente van Dordrecht)
Inventarisnummer: 322 en 323 (Notulen van de diaconie der Nederlandse Hervormde Kerk)

Globaal afschrift gemaakt door Marijke van Vliet tbv de werkgroep 1812/1813 in de periode 2012/2013, subgroep rijk en arm

INHOUD.
  • Notulen van de diaconie der Nederlandse Hervormde Kerk 1811
  • Notulen van de diaconie der Nederlandse Hervormde Kerk 1812
  • Notulen van de diaconie der Nederlandse Hervormde Kerk 1813


Notulen van de diaconie der Nederlandse Hervormde Kerk 1813


Bron : Regionaal Archief Dordrecht (RAD)
Archief : 27 (Nederlands Hervormde gemeente van Dordrecht)
Inventarisnummer : 323 (Notulen van de diaconie der Nederlandse Hervormde Kerk)

Diakenen in 1813: H. Kuyl, Coolhoven, Moll, Blussé, Plukhooij, S.H. Lotsy, Vriesendorp, G. van Brakel, J. Smets Jzn (nieuw benoemd) en A. Vos (nw benoemd). Boekhouder: Jansse.

Ordinaire vergadering, maandag 4 januari 1813, ’s namiddags half 3
praeses Coolhoven, scriba Smets
De eerwaardige preses doet een gepaste aanspraak aan de vergadering haar eerste zitting in het nieuwe jaar en de indiensttreding der nieuwverkoren broederen J. Smets Jzn en A. Vos.
Noodgaven:

Jansse 13 personen bedragen van 4 stuivers tot f 4.10.-.
Moll 21 personen bedragen van 6 stuivers tot f 6.4.-.

Besloten:
*om op de 18e dezer turf te delen, aan elk der bedeeld wordende huisgezinnen één ton.
*om aan de preses van de eerwaardigen GKR te verzoeken de gemeente openlijk dank te zeggen voor de laatste bijdragen en kleren voor de armen.
*om voortaan de onechte kinderen maar met 1 brood en 2 stuivers te bedeelen in nood.
*ingevolge en op grond van eerdere besluiten zal door de eerw. broederen in elke ordinaire vergadering opgaaf geschieden van hunne gedane noodgaven gedurende de verlopen maand.
De eerw. boekhouder werd verzogt om in de eerstkomende vergadering welke zijn zal de 18e dezer, te willen rapporteren of de staat der diaconiecas permitteert om ook aan degeenen welke heden op de ordinaire deelceelen in bedeeling zijn aangenomen, hemden te deelen, terwijl de eerwaarde broederen zullen rapporteren of de uitgedeelde hemden bij hunne subjecten nog voorhanden zijn.
De gewone commissie met assumptie van br. Lotsy zijn gechargeert om zo bij den heer Maire alsop zodanige andere wijze als zij zullen goedvinden, de nodige demarches te doen tot het daarstellen van zodanige middelen van politie als nodig geoordeeld zal worden om het verkopen en beleenen van de uitgedeelde hemden etc. te beletten en tegen te gaan.
De eerw. br. Coolhoven word benoemd tot balansmaker over het jaar 1813.
De eerw.br. Moll en Vos worden benoemd tot adjuncten voor de eerw. boekhouder.
Arme lieden gehoord en geholpen etc.

Maandag 18 januari 1813, buitengewone vergadering, ’s av 7 u.
praeses Blussé, scriba Plukhooij, absent Coolhoven, Kuyl en Lotsy.
De eerw. br. boekhouder berigt:
*dat Zijn E. nagegaan hebbende den finantiëlen toestand der diaconie, heeft bevonden dat volgens het gemaakte plan in december, gebaseerd op de inkomsten der diaconie, aan Zijn Ed. was gebleken dat gedurende de eerste 16 weken van 1813 ’s wekelijks zoude kunnen worden gedeeld 1400 á 1500 broden en circa f400,- in spetie.
*dat de daarop geformeerde deelcedullen in te gaan met primo januari 1813, bedroegen 1481 broden en f417.2.-.; dat vervolgens op den 4e januari ll, zijnde de gehoudene ordinaire vergadering, de weekelijkse bedeeling is geaugmenteert met 196 broden en f19.14.-, te zamen bedragende 1676 broden en f436.16.-.
*dat Zijn Ed. verder was gebleken, dat zedert den gezegden 4e januari tot den 16e daaraan volgend, het getal der broden reeds tot den excessiven hoogte van 1946 was geklommen – en dus ’s weekelijks een meerder getal van 465 broden, als het gemaakte plan toeliet, buiten en behalven de verhoging in geld, hetwelk zijn eerw. vermoede dat naar rato ook verhoogt zal zijn, dog dat door Zijn Ed. niet stellig konde worden bepaald, als hebbende zijn Ed. alleen inzagen der ingeschreven broden, in het broodboekje en niet van de verhoging in geld, door de eerw.br. daarbij gedaan.
*dat Zijn Ed. geenszins twijffelde of de eerw.br. zouden het daarin met hem eens zijn, dat er in de eerste plaats niet is te denken aan verdere distributie van hemden aan diegenen der subjecten welken na primo januari op ceel in bedeeling zijn aangenomen, en in de tweede plaats, dat met betrekking der weekelijkse bedeeling in brood en geld, op dien voet, voor de gehele 16 weken niet kan worden gecontinueerd, maar dat Zijn E. van de eerw. br verwachtte, dat ider in de zijne, alle zodanige mogelijke bezuinigingen in het werk zullen stellen welke den toestand der zaken vordert teneinde langzamerhand door de bezuinigingen meer en meer tot het gemaakte plan terug te keeren. Terwijl Zijn Ed. aan zich reserveerde om afwachtende en vertrouwende op de medewerking der Eerw. broederen in den ordinairen vergadering van februari aanstaande deswegens een nader voorstel van reductie te doen, waarover de invoering met den afloop van de eerste acht weken der tegenwoordige bedeeling aan Zijn Ed. het geschikste tijdstip is voorgekomen.
Dit alles met vriendelijke dankzegging aan Zijn Ed. aangenomen.
De eerw. broederen voor zooverre dezelve tegenwoordig waren, berichtten, dat zij alle de door hen gedistribueerde kleeren bij hunne subjecten voor zooverre hun onderzoek heeft plaatsgehad, hebben aanwezig bevonden, uitgezonderd br. Moll, welke onder zijn subjecten de vrouw van Jan Schiedam den Braassem, heeft schuldig bevonden aan het verpanden van de hemden van haar en haare kinderen. Waarop gedelibereerd zijnde, geresolveerd is, om deze en alle diegene welke zich aan het vervreemden der kleeren, welke zij van de diaconie hebben ontvangen, schuldig maken, van den ceele te royeren en niet meer dan in den hoogsten nood te bedeelen, en dan, nog alleen maar in nood, terwijl de zodanige op de gewone bedeeling, als zich daaraan schuldig gemaakt hebbende, zullen worden publiek gemaakt – tot een nog verder onderzoek zouden zig de hier tegenwoordige broederen pretteren en van de niet tegenwoordig zijnde broederen verwachtte de eerw. verg. alsnog hun rapport dienaangaande.
De gewone commissie op den 4e dezer benoemd, geassumeerd met br. Lotsy, berichten dat zij met den heer Maire hadden gesproken en dat Zijn Ed. ofschoon niet een publicatie kunnende doen, tegen het vervreemden der kleeren van de diaconie, hij echter had verklaard, alles wat mogelijk is te zullen aanwenden, ter voorkoming van die misbruiken en dat Zijn Ed tot dat einde zoude beginnen met Heeren Commissarissen van Stads Leenbank te verzoeken de houders zoo van grote als van de kleine banken te interdiceeren van geene kleeren der diaconie te beleenen etc. Met dankzegging aan de Commissie aangenomen en verzogt de vergadering verder te willen dienen van berigt.
De vergadering eindigde met dankzegging aan God.

Maandag 1 februari 1813, gewone vergadering, ’s namiddags 5 u.
praeses Moll, scriba Vos, absent Kuyl.
In nood gegeven door:

Vriesendorp 8 personen 6 st minimaal f 1.4.- maximaal
Van Brakel 12 personen 4 st minimaal f 2.8.- maximaal
Moll 14 personen 4 st minimaal f 1.4.- maximaal
Coolhoven 4 personen 16 st minimaal f 3.-.- maximaal
Vos 14 personen 2 st minimaal f 3.4.- maximaal
Smits 19 personen 4 st minimaal f 3.10.- maximaal
Blussé 22 personen 4 st minimaal f 6.2.- maximaal

Gedeelde turf: op 18, 19 en 20 januari uit de kluis afgegeven in totaal 883 tonnen turf (waaronder 50 aan de Lutherse Gemeente). De volgende turfdeeling vanaf de 15e dezer. De eerw. boekhouder herinnert de eerw. vergadering aan zijn gedaan bericht op den 18e der vorige maand betrekkelijk de staat der bedeelingen en de verhoging vandien, bedragende boven het gemaakte Plan ’s weekelijks, behalve de bedeelingen in geld, 465 btoden; dat dat dus over de eerste 8 weken, of de helft der winterceelen voor dit jaar, reeds zal beloopen en tevens een deficit op het Plan zal maken van circa 3500 broden en apparent wel f200.-.-.
Dat Zijn Ed. moest herhalen, hetgeen hij te dien tijd had gezegd, er op dien voet met de bedeelingen niet kan worden gecontinueerd, wilde men zig niet exponneren aan zodanig tekort, dat voor het vervolg niet te herstellen zoude zijn etc. en hij derhalve proponeerde bij de expiratie der eerste agt weken te reduceren tot op ’t Montant, waarop dezelve met primo januari 1813 volgens het gemaakte plan van ontfang en uitgaaf over anno 1813 waaren gereguleerd. Ten tweede, om in de loop der tweede agt weeken zodanige bezuinigingen te maken welke zouden komen in mindering en ter goedmaking van het deficit der eerste acht weken door de verhoogde bedeelingen veroorzaakt.
Onder de deliberatiën over deze propositie stelde de eerw. br. Smits voor, om dezelve tot zolang uit te stellen tot Zijn Ed. eene andere propositie zoude hebben gedaan, waardoor welligt, die van den eerw. br. boekhouder provisioneel in advis zoude kunnen worden gehouden, en hierin bestaande:
dat Zijn Ed. in gesprek geweest zijnde met den heer oud-burgemeenster S. Onderwater van Brandwijk, van zijn Ed. had verstaan, dat hij zijn verlangen wel eens ahd te kennen gegeven, in vroeger dagen, om eene zitplaats te mogen hebben in de kerkenraadsbanken, met aanbod van een zekere gift aan de armen te zullen doen, en dat dit zijn verlangen ook wel eens het onderwerp van deliberatie had geweest bij de kerkenraad, dog dat men tot heden toe had gedifficulteerd dit aan hem te accorderen. Dat dit verlangen bij Hem alsnog bestond, en dat hij wel wilde verklaren, wanneer men aan hem dit alsnog wilde accorderen, daarvoor aan de armen van de Nederduytsche Gemeente te zullen schenken de somma van 800 gulden, buiten en behalve dat hij in de gewone collectens in de kerken en met de schaal, zoude tonen van hoeveel invloed dat bij zoude zijn – en misschien in tijd en wijle voor de diaconie cas geen ongunstig uitzicht zoude opleveren.
De eerw. br. Smits, overwegende de slegte situatie der diaconie cas en het toenemend getal der armen, met derzelver noodwendige verhooging van bedeelingen, en overwegende bovengemeld aanbod, wanneer de eerwaarde GKR mogt besluiten dit verzoek toe te staan, proponeerde om aan den GKR voor te stellen om aan dhr Onderwater van Brandwijk eene plaats in de kerkenraadsbanken toe te staan. Dit voorstel wordt schriftelijk aan de GKR gedaan.
In afwachting van het besluit van de GKR blijft het voorstel van de boekhouder provisioneel.
Op voorstel van br. Vriesendorp worden in de Nieuwkerk de kerkencollectezakjes verplaatst.
Fajan en Slijp wordt gevraagd het aankopen van granen te continueren.
Arme lieden gehoord en geholpen etc.

Vrijdag 5 februari 1813, extraordinaire vergadering, ’s av 7 u.
praeses Moll, scriba Vos, absent Kuyl.
De conceptbrief aan de GKR mbt Onderwaters verzoek wordt geaccordeerd.

Maandag 1 maart 1813, ordinaire vergadering, 5 u ’s av.
preses Van Brakel, scriba Vriesendorp.
Extra ontvangen door br. Vriesendorp: van de Rentmeester der Kerken voor Hendrik van Randwijk als orgeltreder van de Augustijnenkerk over ’t jaar 1812, f61.10.-.
Noodgaven:

Vriesendorp 12 personen 4 st minimaal f 4.-.- maximaal
Van Brakel 5 personen 8 st minimaal f 2.8.- maximaal
Moll 11 personen 6 st minimaal f 1.4.- maximaal
Vos 11 personen 2 st minimaal f 3.4.- maximaal
Smits 15 personen 6 st minimaal f 1.12.- maximaal

De GKR gaat akkoord met een zitplaats in de kerkenraadsbanken voor de heer S. Onderwater van Brandwijk. Deze heeft inmiddels aan de Diaconie Armen Cas geschonken een somma van f840.-.-.
Op 29 maart zal ’s avonds vergadering zijn tot het voorlopig reuleren der zomerdeelceelen.
Br. Kuyl meent gehoord te hebben dat een zekere Stam bedeeld wordt, welke zomer en winter vast werk heeft – niemand van de broeders kent hem, dus Kuyl zal het nog eens navragen.
De gewone Reductievergadering is bepaald op 5 en 6 april in de volgorde … (per wijk een uur vastgesteld).
De gewone Commissie wordt opgedragen aan den heer Maire te verzoeken, dat de behoeftige zieken, geene subjecten zijnde, voortaan door Stadsdoctoren mogten worden geassisteerd.
Arme lieden gehoord en geholpen zijnde eindigt de vergadering met dankzegging aan God.

Vrijdag 26 maart 1813, extraordinaire vergadering, ’s av 6 u.
preses Coolhoven, scriba Smits, absent Blussé en Kuyl.
Deze vergadering is belegd tot een voorlopige regulering der zomerceelen, maar in mondeling overleg drie dagen vroeder dan afgesproken.
De calculatie van de broeders op hun zomerceelen was als volgt: …… per wijk zoveel broden en zoveel geld, in totaal 1130 broden, f302.8.-.
Dan, daar de eerwaarde boekhouder berichten aan de vergadering, dat Zijn Ed. na een nauwkeurige becijfering der presumptieve ontvangsten en uitgaven over 1813 te doen, was gebleken, dat zig de uitgaaf deer zomerbedeelingen ’s wekelijks diende te bepalen tot 1000 broden en f300,-, de noodgaven enz. onder begrepen; zo is geresolveerd dat idere broeder in zijn wijk nog zoveel zal trachten te reduceren om aan deze begroting zo na doenlijk gelijk te komen.
De gewone commissie (gechargeert met eene boodschap aan den Heer Maire over het bedienen der behoeftigen, geen subjecten zijnde, door stadsdoctoren, in gevallen van ziekte) rapporteren dat mijnheer de Maire deswegens geen ordre aan Stadsdoctoren geven kan, waarop gedelibereerd zijnde, geresolveerd is, daar men doctoren of chirurgijns der Diaconie, geene last kan opleggen, daar zij niet toe verpligt zijn, de ingezetenen die zich daarover adresseren, af te wijzen.
De eerwaarde broederen Van Brakel, Smits en Vos, verzocht en aangenomen hebbende, de Doopboeken van de Nederduytsche Gemeente sedert 1800 te copiëren, zullen dezelve daartoe van de civiele staat worden verzogt.
De vergadering eindigt met dankzegging.

Maandag 5 en dinsdag 6 april 1813: Reductievergadering, vanaf ’s morgens 8 uur.
preses Blussé, scriba Plukhooij, present alle leden.
Opening met gebed.
De zomerceelen op de vorenbepaalde orde geregeld.
De notulen gelezen en geapprobeerd.
Noodgaven maart:

Lotsy 7 personen 8 st minimaal f 2.-.- maximaal
Van Brakel 9 personen 10 st minimaal f 4.10.- maximaal
Moll 10 personen 2 st minimaal f 2.6.- maximaal
Coolhoven 8 personen 18 st minimaal f 3.-.- maximaal
Vos 7 personen 6 st minimaal f 3.12.- maximaal
Blussé 12 personen 4 st minimaal f 1.12.- maximaal

Geresolveerd de onechte kinderen ’s zomers niet te bedeelen.
Op het besluit van den Heer Maire dezer stad van 1 maart ll, waarbij het Gasthuis alhier, wort gelibereerd van de jaarlijkse betaling van f395.-.- aan de Nederduytsche Diaconie Armen en de Diaconie wort verpligt om ’s maandelijks 1/12 e van f146.17.- aan ’t Gasthuis voor geleverde medicijnen te betalen, zijnde gemeld besluit van den navolgenden inhoud (fiat insertio), hebben de eerwaarde heeren Jansse en Smits, als daartoe verzogt en gecommitteert zijnde, eene memorie aan den Heer aire, deswegens geconcipieert en ter tafel gebragt, van den navolgenden inhoud (fiat insertio). Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd dezelve aan den heer Maire door gemelde heeren persoonlijk ter hand te stellen, om zijne spoedige dispositie te verzoeken, terwijl de heeren gecommitteerden door de eerw. vergadering deswegens word hartelijk dank betuigd.
Nog is geresolveerd dat de jongste der in dienst zijnde broederen in der tijd, jaarlijks de afschrijving van het doopregister zullen completeren, en dat dit, en het vorige besluit omtrent het afschrijven der doopregisters, in het copie doopboek zal worden gesteld op de eerste bladzijde.
De vergadering eindigde met dankzegging aan God.

Vrijdag 16 april 1813, buitengewone vergadering, ’s namiddags half 5.
preses Moll, scriba Vos, absent Vriesendorp, Plukhooij en Lotsy.
De vergadering is belegd tot het resumeren van de zomerceelen 1813. Deze worden nagezien en bevonden als volgt:

1e wijk br. Plukhooij 1356 broden + f 26.2.- = f 39.12.-
2e wijk br. Lotsy 126 broden + f 39.2.- = f 51.14.-
3e wijk br. Vriesendorp 127 broden + f 35.6.- = f 48.-.-
4e wijk br. Kuyl 94 broden + f 22.10.- = f 31.18.-
5e wijk br. Van Brakel 104 broden + f 32.6.- = f 42.14.-
6e wijk br. Moll 67 broden + f 26.8.- = f 33.2.-
7e wijk br. Coolhoven 72 broden + f 23.4.- = f 30.8.-
8e wijk br. Vos 125 broden + f 25.-.- = f 37.10.-
9e wijk br. Smits 117 broden + f 29.4.- = f 40.18.-
10e wijk br. Blussé 103 broden + f 41.12.- = f 51.18.-
Totaal 1070 + f 300.14 = f 407.12.-
Door elkander in de wijk 107 + f 30.1.- = f 40.15.-

Maandag 3 mei 1813, ordinaire vergadering, 7 u ’s av.
praeses Lotsy, scriba Vos (voor Kuyl), absent Kuyl.
Noodgaven door de broeders gegeven vanaf 1 januari 1812:

Vriesendorp 10 pers. 2 st minimaal 18 st maximaal (NB: 18 st aan C. Vriesendorp)
Vos 7 pers. 2 st minimaal f 7.-.- maximaal
Smits 5 pers. 2 st minimaal f 2.16.- maximaal
Blussé 11 pers. 4 st minimaal f 1.12.- maximaal

Door R. van der Blijk zijn in de eerste vier maanden van 1813 afgegeven 94 tonnen turf extra.
Is gelezen een besluit van de Maire dezer stad van 16 april 1813 op de remonstrantiën vanwege deze kamer aan hem, maire, gedaan op zijn besluit van 1 maart laatstleden en bij welk besluit Zijn Ed. persisteert bij dat van den 1e maart ll. Waarop gedelibereerd zijnde, geresolveerd werd hetzelve te stellen in handen van de vorige commissie (Jansse en Smits) om de vergadering daarop bij gelegenheid te dienen van consideratie en adres.
Arme leden gehoord en geholpen eindigt de vergadering met dankzegging aan God.

Maandag 14 juni 1813, ordinaire vergadering, 6 u ’s av.
praeses Coolhoven, scriba Smits, absent Lotsy, Kuyl en Vos.
Noodgaven:

Van Brakel 3 pers. 10 st minimaal f 1.- maximaal
Moll 5 pers. 4 st minimaal f 1.10.- maximaal
Coolhoven 9 pers. 18 st minimaal f 4.10,- maximaal
Blussé 3 pers. 2 st minimaal f 2.-.- maximaal

De eerw. heer boekhouder geeft kennis van mijnheer de Maire ontvangen te hebben eene aanschrijving, houdende om aan Zijn Ed. op te geven of er door de diaconie gelden van anderen zijn opgenomen en waarvoor Effecten betaalbaar aan Toonder zijn ten onderpand gegeven. Zijnde dezelve aanschrijving van de volgende inhoud (fiat insertio).
De boekhouder informeert daarbij aan de vergadering dat zijn eerwaarde met overleg van den eerwaardigen preses en scriba, den ouden heer boekhouder De Voogd had verzogt deze vergadering te willen bijwonen teneinde enige illucidatiën te geven over zekere beleening van enige effecten indertijd bij de bank van leening alhier gedaan. En heeft gemelde heer De Voogd op verzoek den vergadering omtrent die beleening ende relatie waarin dezelve staat tot den boedel van wijlen mevrouw De Bertry de nodige opheldering gegeven.
Waarop gedelibereerd zijnde, is besloten den gewezen boekhouder, de heer De Voogd, te verzoeken, en den tegenwoordigen boekhouder met de eerwaarde broederen Coolhoven en Smits te committeren over deze zaak, den heer Tets van Goudriaan als commissaris van den Stadsleenbank te spreken en Zijn Ed. advies daarop te vernemen en voor de eerstvolgende vergadering van den GKR daaromtrent een bepaald voorstel in deze vergadering in te brengen ten einde aan die vergadering de nodige informatiën daaromtrent te kunnen geven.
En is dezelve commissie wijders verzogt en gechargeerd om al wat ter deezer zake en over die beleening met de directie in de boedel van dezelve vrouw De Bertry, nu of indertijd, namens de diaconie, te onderhandelen zal vallen, op zich te neemen, hetwelk door de benoemde broederen is gedaan.
Geresolveerd om op den 5e juli a.s. ’s morgens om 12 uur 3 á 4000 tonnen turf te besteden.
Eindelijk is geresolveerd om den Heer Maire namens de vergadering schriftelijk te verzoeken, de kinderen van Corstiaan van der Teen, Neeltje, 11 ½ jaar, en Gerrit, 9 jaar oud, waarvan de moeder in het Gasthuis is overleden, en de vader absent, en niet bekend is waar hij zig bevind, in het Armhuis te willen plaatsen.
Sluiting van de vergadering.

Maandag 5 juli 1813, ordinaire vergadering, 5 u ’s namiddags.
praeses Moll, scriba Vos, absent Plukhooij, Lotsy, Kuijl en Vos.
Noodgaven:

Van Brakel 4 personen 6 st minimaal f 1.4.- maximaal
Moll 4 personen 6 st minimaal 18 st maximaal
Vos 5 personen 4 st minimaal f 1.6.- maximaal
Blussé 2 personen 6 st minimaal 16 st maximaal

Op het geproponeerde door den eerwaarden heer boekhouder is geresolveerd om voortaan geene bedeelingen te doen aan vrouwen of naastbestaanden van lieden die zig als remplaçant hebben geëngageert en die van de zodanige meer trekken, als gewoonlijk aan bestedelingen word geälimenteerd. En tevens om twee broederen permanent te committeren om de vergadering ’s maandelijks schriftelijk alle zodanige renseignementen over te leggen als hiertoe enige relatie hebben. En zijn hiertoe benoemde de eerwaarde broeders Lotsy en Kuyl.
Op het geproponeerde is een commissie benoemd bestaande uit de eerwaarde heeren Jansse, Coolhoven en Smits om met den heer Maire te spreken over de moeilijkheid welke het thans heeft om subjecten van de diaconie die ziek zijn, in het Gasthuis te krijgen en aan Zijn Weledele te verzoeken, alzo men meent te weten, dat het gasthuis thans niet zeer met ziekte bezwaard is, zijne medewerking om voor het vervolg althans enige zieke van de subjecten der diaconie daarin met minder tegenstand geplaatst te kunnen krijgen.

Maandag 2 augustus 1813, ordinaire vergadering, 6 u ’s av.
praeses Van Brakel, scriba Vriesendorp, absent Plukhooij
Noodgaven:

Plukhooij 5 pers. 6 st minimaal f 1.4.- maximaal
Vriesendorp (mei) 5 pers. 12 st minimaal f 1.10.- maximaal
Vriesendorp (juni) 7 pers. 6 st minimaal f 1.4.- maximaal
Vriesendorp (juli) 9 pers. 10 st minimaal f 3.-.- maximaal
Van Brakel 6 pers. 18 st minimaal f 3.-.- maximaal
Moll 4 pers.. 6 st minimaal f 1.10.- maximaal
Vos 5 pers.. 10st minimaal f 3.-.- maximaal
Smits (mei) 3 pers.. 8 st minimaal f 1.-.- maximaal
Smits (juni) 4 pers.. 4 st minimaal 10 st maximaal
Smits (juli) 2 pers.. 11 st minimaal f 2.10.- maximaal
Blussé 2 pers. 4 st minimaal f 1.6.- maximaal

Arme lieden gehoord etc.

Maandag 6 september 1813, ordinaire vergadering, 6 u ’s avonds.
preses Blussé, scriba Plukhooij, absent Moll, Vriesendorp en Van Brakel
Noodgaven:

Plukhooij 4 pers. 12 st minimaal f 2.2.- maximaal
Vos 6 pers. 6 st minimaal f 8.-.- maximaal
Blussé 2 pers. 16 st minimaal f 4.-.- maximaal

Arme lieden gehoord etc.

Maandag 4 october 1813, ordinaire vergadering, 6.30 u ’s avonds.
preses Lotsy, scriba Vos (voor Kuyl), absent Blussé en Kuyl.
Noodgaven:

Plukhooij 3 pers. 12 st minimaal f 1.10.- maximaal
Lotsy 3 pers. 6 st minimaal f 3.10.- maximaal
Vriesendorp (aug.) 5 pers. 16 st minimaal f 2.8.- maximaal
Vriesendorp (sept.) 6 pers. f 1.-.- minimaal f 3.-.- maximaal
Van Brakel 3 pers. 8 st minimaal f 2.8.- maximaal
Moll 5 pers.. 4 st minimaal f 3.10.- maximaal
Coolhoven 1 pers.. -- minimaal f 1.4.- maximaal
Vos 9 pers.. 2 st minimaal f 6.-.- maximaal
Smits 4 pers. 2 st minimaal f 1.4.- maximaal

Op het voorgestelde door de eerwaarde broeder Moll werd een commissie bij hoofdelijke stemming benoemd bestaande uit de eerwaarde heeren Jansse, Plukhooij en Smits, om de vergadering te dienen van advis op de 20e dezer maand tot het applanneeren van eene collecte bij inschrijving voor den aanstaanden winter.
De eerwaarde boekhouder Jansse rapporteert aan de vergadering dat hij ingevolge de aan hem opgedragen last heeft aangekocht 50 tonnen aardappelen, tot den modiguen prijs van 25 stuivers per ton, behalve de onkosten welke daarop zullen komen te vallen; - en dat de gemelde aardappelen door de vriendelijkheid van den heer rentmeester van het stadsverbeterhuis de eerwaarde broeder Smits, in de kelders van gemeld verbeterhuis kostenloos zullen worden geborgen.
De vergadering kan nog wel niet mankeren haren openlijken dank te betuigen, zo aan den eerwaarden heer boekhouder, voor zijne veelvuldigen moeitens, en goede directie in dezen betoond, als aan den eerwaarden broeder Smits, voor de offerte der bergplaats in gemeld verbeterhuis van welke offerte de vergadering dan ook een dankbaar gebruik zal maken.
Terwijl de vergadering tevens haare hulde moet brengen aan de welwillendheid van den eerwaardigen broeder Kuyl in de aanbieding van bergplaats tot een gedeelte van gemelde aardappelen in de kelders van brouwerij De Sleutel, van welke aanbieding de vergadering mede een dankbaar gebruik zal trachten te maken.
Arme lieden gehoord en geholpen etc.

Woensdag 20 october 1813, buitengewone vergadering, ’s avonds half 7.
preses Van Brakel, scriba Vriesendorp, absent Blussé.
De in de vorige vergadering benoemde commissie brengt rapport uit, een Plan in verband met de naderende winter om in de behoeften der armen te voorzien, voor te dragen aan de GKR. Daarbij een plan van inschrijving. Beide stukken ingevoegd.
Van brs diakenen aan de GKR.
In verband met de bejammerenswaardige vermindering der collecten in de kerken en aan de huizen – en zoveel mogelijk al bezuinigd hebbende – willen ze graag op dezelfde voet doorgaan en hebben dus meer geld nodig. Bij het invallen van de winter verminderen de verdiensten van de handwerksman zeer, terwijl de behoeften toenemen. Jaarlijks zien ze bij het reguleren van de winterdeelcedullen dat het getal der bedeeld worden personen van 1300 tot 2100 of 2200 oploopt. Daarenboven worden veel huisgezinnen in het zomerseizoen alleen van brood voorzien, terwijl in de winter door toelage in geld, van huisvesting, dekking en andere noodwendigheden zoveel mogelijk moet worden gezorgd, zoo als ook dit jaar weer de nodige brandstoffen ter verwarming zijn opgelegd geworden. Dat kan niet uit de gewone middelen worden betaald, dus hebben ze al vroeg nagedacht over een oplossing. Het is hun voorgekomen dat daartoe een inschrijving voor het winterseizoen het meest doelmatig zou zijn.
Daar echter bij vorige inschrijvingen ondervonden is, dat sommige ingezetenen niet verkozen in te tekenen, maar een gift eens hadden afgezonderd, dat kan natuurlijk, maar liever zooveel mogelijk proberen te laten intekenen, omdat dat voor de diaconiecas beter uitkomt.
Daarom hebben ze dit plan gemaakt en stellen voor de predikanten te vragen de gemeente vanaf de preekstoel op te roepen mee te doen.
Plan:
1. Inschrijving openen onder leden van de kerk.
2. De inschrijving is voor 22 weken, vanaf 29 november 1813 tot 30 april 1814.
3. Er zijn negen classes, van 2, 4, 6, 1, 15, 20, 30, 40 stuivers en de hoogste classe onbepaald.
Wijze van invoering:
1. Kennisgeving door de predikanten vanaf de preekstoel.
2. Gedrukte berigten aan de huizen der ledematen.
3. Een afvaardiging van de GKR (commissies van drie) gaat de huizen langs om ieders intekening op te nemen.
4. De boekhouder zorgt voor een standaard intekenboekje, waarin de hoogte van het bedrag, de naam en de woonplaats worden genoteerd.
5. De GKR neemt op wat is ingetekend.
6. De wijze van perceptie wordt aan de boekhouder en diakenen overgelaten.
Advies mbt de perceptie:
1. Uit de boekjes of lijsten maakt de kamer een generale lijst van alle wijken.
2. De lijst wordt in 10 gelijke delen verdeeld, voor elke broeder om uit te delen.
3. Twee personen worden door de boekhouder benoemd om wekelijks het geld op te halen.
4. De gevers krijgen een kwitantie.
5. Uitgedeelde bedragen worden wekelijks verantwoord.
Enzovoorts, alles wordt keurig geregeld, tot in detail. Volgt nog een concept bericht, en een model quitantie. Tenslotte wordt alles geapprobeert.
Er is een missive van de Maire van 17 october1813, no d’Entre 570, desortie 402, ten geleide van een exemplaar der Conditiën op welke de heer G.S. ten Hoeve in zijn fabriek op Fijenoord kinderen uit godshuizen of andere gestichten van weldadigheid aanneemt etc.
Antwoord: dat de administratie van de Nederduijtsche Diakonie Armen niet in de termen valt van kinderen buiten haar ouders huis te besteden alzo de kinderen hoogstens met 1 brood en 2 stuivers per week met hunne ouders worden bedeeld tot den ouderdom van 12 jaren, waarna zij niet meer tot lasten der diakonie zijn, of blijven.

Maandag 1 november 1813, ordinaire vergadering, 5 u ’s nam.
preses: Coolhoven, scriba Smits, alle leden tegenwoordig.
De noodgaven worden opgenomen.

Vrijdag 19 november 1813, buitengewone vergadering, 5 u.
preses Blussé, scriba Plukhooij, absent Coolhoven en Lotsy.
Opbrengst van de inschrijving:

De wijk van ds. Kist f 1735.15.-
De wijk van ds. Stronck f 1611.7.-
De wijk van ds. Van den Broek f 1152.2.-
De wijk van ds. Kuipers f 563.-.8
De wijk van ds. Van Maanen f 562.11.-
De wijk van ds. Van den Doorslag f 864.12.-
De wijk van ds. Van Kooten f 1072.-.-
De wijk van ds. Veltman f 550.8.-
Totaal f 8121.15.8

Boekhouder heeft tot ophalers benoemd Jan Korthals en Dirk Krekelenberg.
De vergadering over de winterdeelcedullen zal zijn op maandag 29 november, de grote najaarsvergadering op 6 en 7 december.
Geresolveerde de onechte kinderen met 1 brood en 2 stuivers per week te bedeelen gedurende de winter.

Vrijdag 29 november 1813, buitengewone vergadering, 6 u. ’s av.
preses Blussé, scriba Plukhooij, absent Boekhouder.
Boekhouder Jansse is door onpasselijkheid verhinderd de vergadering bij te wonen en bericht via de scriba dat Z.E. na een calculatieve staat van Ontfang en Uitgaaf over de eerste vier maanden van 1814 rekent dat er ongeveer f450.-.- per week beschikbaar zou zijn, buiten en behalve het benodigde brood. Op grond daarvan worden de deelcedullen vastgesteld op f437,- in spetie en 400 aandelen in Rumfordsche soep.

Maandag en dinsdag 6 en 7 december 1813, Grote Najaarsvergadering
preses Moll, scriba Vos, allen aanwezig
Alle subjecten van de 10 wijken gehoord, bedeling voor de wintermaanden van 1814 geregeld.
Noodgaven verantwoord en turfdeling vastgesteld voor maandag 20 december.

Dinsdag 14 december 1813, buitengewone vergadering, 6 u ’s av.
preses Moll, scriba Vos
Missive ontvangen van de weledelgestrenge heer Commandant der Gewapende Magt van Dordrecht, M. Beelaaerts, waarbij deze een geschenk deed van 5600 pond tarwe en 2940 pond roggemeel voor de armen (een gedeelte van het meel dat van de vijand is aangehouden).
Dit is met dankzegging te accepteren met een dankbrief. De gift zal worden gebruikt om het lot der schamele gemeente dor extra uitdelingen van brood te verzachten.
Er zullen drie extra uitdelingen plaatsvinden, op 22 december 1813 en op 5 en 19 januari 1814. Hiervan geven zij kennis aan de preses van het Tussenbestuur.

Maandag 27 december 1813, buitengewone vergadering, 6 u ’s av.
preses Moll voor Lotsy, scriba Kuijl, absent Lotsy en Coolhoven.
Doel van de vergadering: resumptie der onlangs gereguleerde winterdeelcedullen van 1814.
R. van den Blijk en Vrouw de Roo worden gecontinueerd in hun bediening.
Er is f3000,- extra te besteden. Daarvan krijgen alle bedeelden één hemd. Er zijn nog 250 hemden bij Van den Blijk in voorraad, die moeten eerst gebruikt worden. De commissie zal advies geven over de rest.
Op 10, 11 en 12 januari zal weer een kledinginzameling gehouden worden.
Door Van den Blijk is sedert 1 mei 1813 afgegeven 41,5 ton turf extra.

Laatst gewijzigd: oktober 2013.