Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Oudraad resoluties 1716-1738


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 257 (Oudraad resoluties 1716-1738; met achterin een index op onderwerp)


Index op de Resolutien van Consideratien van de Ed. Groot Achtb. Heeren van den Oud-Raad der Stad Dordrecht van de Jaren 1716 tot 1738 inclusive.

B


Bailliuw van Zuidholland, bij vervolg de 100: penn: en Verp. te betalen. Zie Ampten.
Bakemeester, bij Vacature geen tractement meerder te geven aan den ... van deze Stads wegens 15 junij 1716 fo. 10.
Ballasthaalders, in 't toekomende op Acte vande Heer Praesiderende Burgemeester aante Stellen, en op de Lijste van 't Stads of Amptgeld ieder ballasthaalder te brengen op 25 gl., en dezelve ten Comp. dezer Stad te betalen, alvorens de Acte van aanstelling zal mogen worden geëxtradeert 7 Meij 1725 fo: 449.
- - - wanneer een komt te overlijden daar toe aantestellen een van de tegenwoordige Slijkwerkers, de begeving daar van te doen door den Thezaurier van de Reparatiën, mits die niet tegeven, dan aan de Slijkwerkers, die nog vijff gl: s'weeks trekken, en naderhand aan niemant anders, dan die dezelve in perzoon zullen waarnemen, 1 febr: 1729 fo: 546.
Bank van Leeningh, geapprobeert de continuatie van 't Octroij tot 't houden van een ... aan Margareta Kiela wed. Cornelis Sam nevens haar Zoon Willem de Koningh of de langstlevende van dien, bij Hrn. Burgemrn. verleend op den ouden voet voor 10 jaren, 7 Augs. 1719 fo: 252.
- - - geapprobeert 't verleenen van 't Octroij aan Willem de Koning om de ... te mogen houden voor de tijd van 20 jaren op den Ouden voet, uitgezondert de uitkering aan 't Leprooshuis met 150 gl. jaarlijks te vermeerderen 1 feb: 1729 fo: 553.
Batenburgh. Zie Kievits.
Bedieningen & beneficien. Memorie van 't gene bij de Stad zedert 1 Janu: 1725 is geproffiteert door mortificatie van .. aan perzonen, die zedert overleden zijn, en 't geen bij deze res: Staat geprofiteert te worden 1 febr: 1729 fo: 550.
Beëdigen van mannen van Strijen als Schepenen. Zie Strijen.
Begravenissen. Zie Graven.
- - - Ordonnantie op 't begraven. Zie Graven.
- - - van de Leden van den Oudraad nader reglement tot de ... afteschaffen 't gaan ter begravenissen van de kinderen van de Godshuisen met de Heeren vaders en Regenten vandezelve, als emde 't geven van maaltijden aan de Kinderen, en meesters en matressen van dien 2 Maart 1729 fo: 554.
Belasting op de Obligatien, meerdere. Zie Financie van 't Land.
- - - op de Rijtuigen. Zie Wollewevershaven.
- - - op de Rijtuigen, die geene die Koetzen en Rijtuigen met twee Paarden houden te Verobligeren, die op een naam te Stellen, en telkens bij versterf de 50 gl volgens res. van 17 Maart 1727 te betalen, en die zulx binnen 14 dagen niet komen te doen, of de verschuldigde 50 gl. blijven weigeren te voldoen, daar toe te constaingeren dog hier aan uitte zonderen de vrouwen, wanneer haar mans komen te sterven 1 janu: 1733 fo: 597.
Besem, Turf en Kaarsgelden, waar mede eenige van deze Stads Ampten zijn gebeneficeert, ten opzigte van dezelve Ampten, reets vacant zijnde, of daar na zullen komen te Vaceeren, gemortificeert 16 Maart 1716 fo: 6.
- - - Zie Vuurstokers.
- - - Zie Kosterinnen.
Besending te doen na Gelderland, nadien den Hre: Prinse van Nassau wilde Eligeren tot Stadhouder. Zie Gelderland.
Bestedinge, Zie Klokkestelder.
- - - Zie Reparateurs van Stads Lantaarns.
Bierdragers 't getal van 22 .. uittesterven op 16 Perzonen, inmiddels alle resignatien verboden, wijders gereguleert 't Stellen van ligters bij de burgerwagt, en hoe bij afsterven 't Stadsgeld te betalen, en op 16 uitgestorven zinnde, als dan ieder van de bierdragers plaatsen in 't Stadsgeld te Stellen op 140 gl. 2 Meij 1738 fo: 763.
Blijkers. Zie Verpondingen.
Bodens, bewaren van Stads Kannen, door den oudste Boden. Zie Kannen.
Bode op S'Hage te mortificeren bij overlijden of desistit 't tractement van 6 gl vande 1 febr. 1729 fo: 549.
Boekhouders, niemant tot .. van de diaconie aante stellen, dan tie twee haren als Diacon gediend heeft, ten minste &a 29 Meij 1733 fo: 614.
Boetens, Portie in de. Zie Armen.
Brandspuiten om de kosten, onderhouding en beheering van twee nieuwe ... te vinden een jaarlijkse belasting te leggen op alle Ampten en Commissien uitgesondert eenige geringe bedieninge die daar van zijn geextineert &a. 1 janu: 1734 fo: 633.
Briefporten of frankering van brieven aan de Stad in rekening te mogen rbengen 1 febr. 1729 fo. 549.
Bruijn, in zijn leve Ontfanger van de perzonele 200: Penn: binnen deze Stad, geapprobt: accord door Hrn. Regeeren: Burgemrn. met de Erfgenamen van Pieter de [Bruin] aangegaan en waar bij denzeve Erfgenamen tot exstinatie van alle pretensien zoude betalen een S(omm)a van f 10.000:- ten behoeve van deze Stad 17 Augs: 1720 fo: 279.
Burgemeester bij indispositie of absentie bij een briefje of open billiet te stemmen. Zie Collegium Mixtum.
Burger wagt. Zie Wagten.

Laatst gewijzigd: oktober 2014