Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Oudraad resoluties 1716-1738


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 257 (Oudraad resoluties 1716-1738; met achterin een index op onderwerp)


Index op de Resolutien van Consideratien van de Ed. Groot Achtb. Heeren van den Oud-Raad der Stad Dordrecht van de Jaren 1716 tot 1738 inclusive.

L


Lantaarns. Zie Reparateurs van Stads.
- - - Zie Vuldersplaats van de.
- - - Zie Aanstekers van de.
Lector Anatomicus Mijn Heeren van de Geregte te qualificeren, om op een tractement van 150 gl. een aantestellen, en voor denzelven een instructie te formeren 22 Junij 1734 fo: 661.
Leen, zeker stuk land Allodiaal verklaard, en een ander tot een leen ontfangen. Zie Kievits.
Leproos en Krankzinnighuis, vaders en Regenten geauthoriseert, om 't dol of Krankzinnighuis Cum annexis, en daar onder zeker Klein huiske daar aan staande te Verkopen, en de penningen daar van provenierende wederom te emploijeren tot 't maken van bekwame Logementen voor de Krankzinnige in 't Leprooshuis 1 febr: 1723 fo: 381.
- - - Zie Rentmeester.
- - - Zie Armen.
- - - te Stellen en handen van de vaders en Regenten van 't H: Geesthuis, Weeshuis en oud-Mannen en Vrouwenhuis de regte vande vaders en Regenten van 't ... versoekende de agterstallige Subsidien van die huisen, gevolge de res: van 5 januarij 1631 en 19 junij 1713 10 Junij 1737 fo: 734.
Ligters. Zie Bierdragers.
Logement in S'Hage alle maaltijden afteschaffen, en door de aankomende Regenten &a: in plaats te geven 100 gl: tot aankoop van zilver voor 't ... Zie maaltijden.
Loterije, in 't plan van dien te declineren, ten zij tot Singulariteit gebragt. 14 Augs. 1724 fo: 430. - - - Zie Negotiatie.
Luijtenants en vaandragers. Zie wagtgeld.
Lijfrenten. Zie Negotiatie.
- - - Zie Geesthuis.
- - - Memorie van 't geen bij de Stad zegfert 1 janu: 1725 is geprofiteert wegens 't sterven van 1 febr: 1729 fo: 550.
- - - ter Vergad: van H.E.G.M. te declineren de reductie der ... Zie verder Negotiatie.
- - - Zie Extraords. middelen.
Lijste van de Ampten. Zie Ampten.

Laatst gewijzigd: oktober 2014