Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Oudraad resoluties 1716-1738


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 257 (Oudraad resoluties 1716-1738; met achterin een index op onderwerp)


Index op de Resolutien van Consideratien van de Ed. Groot Achtb. Heeren van den Oud-Raad der Stad Dordrecht van de Jaren 1716 tot 1738 inclusive.

M


Maaltijden en bienvenuen hoe genaamt in den Haage cesseren, die aldaar gegeven wierden door die geene daar als nieuwe magistraten van deze Stad ter Vergad: van H.E.G.M. wierden beëdigd, om voor de eerstemaal Sessie te nemen op een boete van 100 gl: ten behoeve van de diaconie Armen dezer Stad 28 Augs. 1720 fo: 397.

FOLIO 397.
Saturdag den 28 Augs: 1723
De Pensionaris van Halewijn heeft ter vergaderingh van den Oud-Raad gerapporteert de consideratien ende het advijs van de Heeren Hun Ed: Groot Achtb: gecommitteerdens, hebbende ingevolgen en tot voldoeninge van derselver resolutie Commissoriaat van den 27 deser geexamineert het concept finantien bij d'Heeren Burgemeesteren geformeert, ende waer door dese Stads finantien van tijt tot tijdt merkelijk Soude werden verbetert, daarinne bestaande hoe, ende op wat wijse alle Ampten en bedieningen concerneerende dese Stad bij vacature Soo binnen als buijten deselve het sij bij Versterff of vrijwilligen afstandt
FOLIO 398.
boven en behalven waar meede seselve alreede sijn belast ten proffijte van dese Stadt, en derselver finantien de voorsz: belastingen nog behoorden te werden geaugmenteert en dienvolgende, de nieuwe aentekomene magistraaten en officianten in 't vervolg behoorden te werden verpligt alvorens dat deselve hunnen Commissien komen te agten in handen van den Heer Ontvanger vande Penningen gedestineert ten oorlogh der tijdt te betaalen Soodanige Somme van Penningen als in de vorogemelde Lijsten Specifice agter ieder bedieninge Staat geexpresseert en uijt getrocken, blijven de niettemin in Sijn geheel de Resol: van den 16e: September 1710 op dit Subject genomen, voorts wat Ampten nieuwelijcx in het amptgelt op gelijcke voedt en onder voorenstaande verplichtinge behoorde te werden gebragt, en in tegendeel wat
FOLIO 399.
Ampten en bedieninge bij Vacature behoorde te werden gemortificeert en vernietigt, en sulcx de Tractementen ingehouden, mitsgaders dat ook bij Vacature in 't Vervolgh bij de besitters van de drie onderstaande Ampten en Emploijeeren behoorde te werden betaalt de honderste Penningen en Verpondingen, waer mede dese Stadt over deselve bedieningen is aangeslagen namentlijk uijt hoofden van het officiers amot deser Stad Item ten Requarde van het Bailluiwschap van Zuijd Holland, en Eijndelijk ten Respecte van het Secretarisschap van den Krijgsraad Sullende niettemin moeten Cesseeren alle maaltijden en bienvenuen hoe genaampt, dewelke voor desen in den Haagh wierde gegeven ter occasie dat een nieuw magistraat van dese Stadt in de vergaderingh van Hun Edele Groot Mogende wierde beeedight ende voor de eerstemaal Sessie
FOLIO 400.
daer in nam op een boete van hondert guldens ten proffijte van de Diaconie Armen deser Stad telkens te verbeuren bij die geene die Contrarie deses Sal off Sullen Comen te doen luijdend de voors. Concept lijste van woorde tot woorde als volgt:
Lijste van de Amoten en bedieninge staande ter Collatie van Heeren Burgemeesteren en Regeerders der Stadt Dordrecht So als deselve in Hun Edele Groot Achtbaere vergaderingh op den 28e: Augustij 1723 sijn geresumeert en op den selven dito op de volgende Recognieten ten behoeve van dese Stad gestelt.
Nieuw Magistreten f 500:-:- mits cesserende alle bien venuen &a in S'Gravenhage off boete daer tegens van hondt. gl: ten behoeve van den armen
Pensionaris f 1200
Secretarissen der Stad f 1400
Ontfanger en Secretaris ten beleijden f 1400
Secretaris en administrateur van de Weescamer f 800
Bewinthebber van de Oostindische Comp. te Amsterdam f 1200
Idem Rotterdam f 1200
Ontfanger Verponding en lantpagten f 1000
Heemraden Alblasserwaart f 400
Idem van den Krimpenrewaard 250:0:0
Bailliuw van de Merwede 300:-:-
Dijkgraaff van de Noordpolder en Heemraad alomme f 100
Heemraad van Moerkerken f 25:-:-
.... Oud Dubbeldam f 25
.... van de Merwede polder f 15
Bewinthebber van de West Indische Comp. f 250:-:-
Stads Doctooren f 200:-:-
.... Chirurgijns f 250:-:-
Rentmeester van 't Weeshuis f 250:0:0
.... van 't H: Geesthuis f 250:0:0
.... van 't Gasthuijs f 250:0:0
Rentmeester van 't Manne en Vrouwenhuijs f 250:0:0
.... van de Kerke goederen f 300
.... Leproos en Dolhuis f 100:-:-
Secretaris van de Krijgsraad f 300:-:- bij vacature van het Secretarisschap van den krijgsraad de 100 penn: te betalen door den Secrets: selfs en niet door de Stad
.... van Water Scheepenen f 100
Reetreckers f 30
Secretaris van de Reetreckers f 30:-:-
Clercq van de Thesauriers 100:-:-
.... van 't Stapeltregt f 25
Stadhouder f 300:-:-
Concherge van 't Stadhuijs f 300:-:-
Majoor f 100:-:-
Camerbewaarders f 300:-:-
.... de weescamer ten beleijde f 300:-:-
Fabrijk f 600:-:-
Secretaris van de slagroede f 250
Opsiender der Slikschepen f 350
Collecteur van Stadsgemaal f 300:-:-
.... van de Stadsbieraccijns f 300
.... van de Vismarckt f 600
Controlleur van de vismarkt 100:-:-
Capitijns van 't Stapelregt f 600:-:-
Luijtenant van deselve f 36:-:-
Procureur voor de Camere Juditieel f 400:-:-
Stads Procureur f 50:-:-
de Soutkasten f 50:-:-
Collecteur Lantaarngeld f 150
Sieketrooster buijte quartier f 75
Serviesmeester f 120:-:-
Waagmeester kaaswaagh f 300:-:-
Waagmeester ijseren waag f 275:-:-
Sieketroosters f 200:-:-
Dienaar van 't Comptoir der Thesauriers f 200:-:-
Opsiender IJckers f 25:-:-
IJckers f 20:-:-
Clercq Superintendenten Coopmansbodens f 30:-:-
Plankmeters f 200:-:-
Noothulpers f 50:-:-
Pontgaarders f 600:-:-
Appeltonders f 300:-:-
Ontfanger van den appel f 200:-:-
Makelaar en Keurmeester van de Hop f 75
Makelaars van alle waeren uijtgesondert graanen f 50
Postmeester f 2000:-:-
... op Braband f 1200:-:- blijven in sijn geheel de res: van 16 7b: 1710
Bode op Amsterdam f 800
Bode op Zeeland f 150:-:-
... op s Gravenhage Haarlem en Leijden daer na Postmeester f 600
de bode f 150:-:-
Stadsbodens ieder f 150
ieder Markschipper op Rotterdam f 1000
... op Gorkum f 200
... op den Bosch f 200:-:-
... op Delft en s'Hage f 300
... op Breda f 300
... op Leijden f 200:-:-
... op Haarlem f 100:-:-
... op Gouda f 100:-:-
... op Utrecht f 300
Beurtschippers op Zeeland f 50
... Antwerpen f 25:-:-
... op Amsterdam f 60
Bakemeester f 400:-:-
Klockestelder f 200:-:-
Stadsdrucker f 150:-:-
Beursknegt f 150:-:-
Deurwaarder van Stads Finantie f 50
Boekhouder Bier Accijns f 50:-:-
Vaatbranders f 100:-:-
Brant Emmermeester f 150:-:-
Poortiers van t Groothooft f 200:-:-
Poortiers Rietdijck f 75:-:-
Poortiers van de St. Joris en Vriesepoort f 50
... Spuijpoort f 35:-:-
... Vuijl en Sluijspoort f 100
... Blauwpoort f 50:-:-
... Catarijne en Sackedragerspoort f 50:-:-
Havemeesters & Brugophaalders en Boomsluijters aan 't Groothooft f 150:-:-
... Nieubrug f 100:-:-
Havemeesters &a Wijnbrugh f 30:-:-
... Pelsebrug f 50:-:-
... Leuvebrugh f 50:-:-
... Kalkhaven f 50:-:-
... Engelenburgh f 50:-:-
... Langehoutebrug f 40:-:-
... Roobrug f 50:-:-
... Klijne Vismart f 50:-:-
Sluijswagters Rietdijk f 50:-:-
... Sluijspoort f 50:-:-
Sluijswagters Spuijsluijs f 10:-:-
... agter de Niewukerk f 10:-:-
... Rietdijkse Gracht f 10:-:-
... Vest bij de Spuijpoort f 10:-:-
... agter de Ruijt f 10:-:-
Opsiender Spuij onder Grachte f 20f 10:-:-
Commissaris van de wagens aen de Blauwpoort f 25:-:-
... van de wagens aan den Rietdijk f 40:-:-
Wijnroeijers f 600:-:-
Commandeur Clapwakers f 100:-:-
Klapwakers f 50:-:-
Bierdragers f 100:-:-
Koornmeters f 100:-:-
Kraankint f 10:-:-
Koolmeeters f 100:-:-
Koolwegers f 50:-:-
Noothulpers f 10:-:-
Inslagers van 't bier f 150:-:-
Kalkmeter f 40:-:-
Kalkdrager f 15:-:-
Soutmeter f 15:-:-
Overhaalder van 't Sout f 10:-:-
Bijlegger van 't Sout f 10:-:-
Sackedrager f 10:-:-
Turfftonster f 20:-:-
Bierkruijter f 10:-:-
Turffvolster f 5:-:-
Slikwerkers f 60:-:-
Provoosten f 100:-:-
Stads Roepers f 15:-:-
IJsertelder f 10:-:-
Getijmeester der markschepen f 20:-:-
Havenmeester Generaal f 150:-:-
Houttelder f 10:-:-
Koster van de Grootekerk f 600:-:-
Grafmaker Grootekerk f 200:-:-
Koster Augutijnekerk f 600:-:-
Graffmaker en koster Nieukerk f 300:-:-
Bidders en Tafeldienders f 100:-:-
Scherm en Drilmeester f 100:-:-
S'Heeren Dienaars f 15:-:-
Keurmeester van den Haring f 30:-:-
Trompetters f 40:-:-
Trasmeeters f 20:-:-
Tras en krijtmeeters f 20:-:-
Klijne Wijnslee f 150:-:-
Wagknegt f 10:-:-
Schoonmaker van de koornbeurs f 10:-:-
Martmeester van 't vee f 20:-:-
Roepers van de Groote Veeren f 30:-:-
Klockluijder op de Cappel f 20:-:-
Slepers van de ijserewaag f 20:-:-
Lootsmannen f 10:-:-
Bewaarder van de Kaart van de turfftonnen f 10:-:-
Vuurstoker op 't Stadhuijs f 10:-:-
Luijer van de Saalklok f 10:-:-
Leijtelders f 10:-:-
Steenmeters f 10:-:-
Telders van Maashout f 10:-:-
Omdrager van de Kaarsen f 10:-:-
Kannetelder f 10:-:-
Konstapel f 20:-:-
Schoonmaker rivier vismarkt f 10:-:-
Dijkgraaff Alblasserwaart f 1000:-:-
Rentmeester generaal van Zuijd Holland f 1500:-:-
Schout van de Stad f 1000:-:- voor het toecomende de verp: off 100e: penn: te betalen daer de Schoutsplaets mede aangesl: is
Bailliuw van Zuijd Holland f 1400:-:- Idem als vooren in 't reques van de Schoutsplaatse
Ontfanger van de gemeene middelen f 1500:-:-
.... van den tol van Gornichem f 1500:-:-
.... van den Tol van Geervliet f 800:-:-
Controlleur van 't convoij tot Hoorn f 600:-:-
Cipier f 100:-:-
Keurmeester van den Turff f 150:-:-
Opsiender Sackedragers f 50:-:-
Notarissen f 100:-:-
Ordinaris Schippers op Rotterdam f 200:-:-
Schrijver van de Biljetten Bier accijns f 200:-:-
Opsiender van de Lantaarnaanstekers f 50:-:-
Stadsoperateur f 50:-:-
Secretaris Huwelijksaken f 150:-:-
Collecteur van Clap en straetgelt f 200:-:-
Slikwerker in de Rietdijks en binnen gragten f 50:-:-
Ampten nieuwelijx in 't amptgelt te stellen
Het Schout ampt ieder commissie van drie Jaare f 100:-:-
Item Gecommitteerde Raad f 100:-:-
Item admitalitijt op de Maaz f 100:-:-
Item de State generaal f 100:-:-
Item in den Raad van Staten f 400:-:-
Item in de Hollandse Rekenkamer f 100:-:-
Item in de Generalitijts Rekenkamer f 100:-:-
Item in de admiralitijt van Zeeland voor 7 Jaaren f 200:-:-
kamerbewaarder van de Huwelijksaken f 100:-:-
Ontfanger van de personeele hondersten penningen aan te slaan als de verrekening van 't Personeel wederom geschiet.
... van de Kerke sitplaetsen f 200:-:-
Proto Notaris f 100:-:-
Advijsmeester op de Zeehavens f 250:-:-
Commissaris van de Lootsen en Ballastvaarders en lootsen f 100:-:-
Klockeluijder van de Groote Kerk f 10:-:-
Uijtgever van de biljetten van de munters f 100:-:-
Koster van de Francekerk f 30:-:-
Rector van de Latijnsche School f 300:-:-
Conrector f 150:-:-
Eerste Preceptor f 100:-:-
tweede Preceptor f 80:-:-
derde Preceptor f 80:-:-
Voorleeser in de Groote Kerk f 50:-:-
.... in de Augustijne kerk f 50:-:-
.... in de Nieuwkerk f 50:-:-
Organist in de Grotekerk f 150:-:-
.... in de Augustijnkerk f 100:-:-
Leverancier van pen en inct f 100:-:-
Sleenaars f 10:-:-
Ampten dewelke bij affsterven soude behooren te werden gemortificeert ofte de tractamenten ingehouden
Professor
Stads Procureur
Procureur in s'Gravenhage
Advocaten in s'Gravenhage
Klerck van de Superintendenten van de Koopmansbodens;
't sluiten van de hecks aen de Walevest, 't welk den Poortier van de Blaauwpoort Soude konnen doen sonder Tractement;
Het Stads Tractement aan den Waagmeester van de ijserewaag in 't vervolg niet meer te geven gelijk als die van de kaaswaagh ook niet heeft
't schoonmaken van de Latijnsche School voor het toecomende te mortificeeren en te laten voor Reeckening van den Rector;
's slegten van de Kromhout Sijden als 't jaar uijt is te mortificeeren
Havemeester en boomsluijter aan t Groothooft 60 gulden te verminderen op een Persoon te versterven met dertig guld. minder, en naderhand op een persoon met 60 gulden minder;
Het afflaten van den Turff op 't Stadhuijs in toecomende bij de majoor te doen sonder Tractement;
Het Repareeren van Stads Brant ijser gereedschap te vernietigen en in toecomende als andere ijserwerk te laten maken;
de thuijsligters van Heeren Rekenmeesteren;
De Heer Thesaurier aen de Officianten geen tractement te betalen voor dat hem verthoont is Quitantie van de Heer Jacob Stoop;
Blijvende in hun Vigeur de Resol. van 23 November 1694 en 1 jann: 1694 rakende het overgaan der ampten in cas van affstant. Van advijse waren geweest dat Hun Ed. Groot Achtb. de voorsz: Concept lijsten van finantie behoorde te arresteeren. Waarop gedelibereert sijnde hebben Hun Ed: groot Achtb. het gerapporteert Hun laten welgevallen mitsgaders het uijtgebregte advijs geamplecteert ende meergemelde lijst so als deselve is ter neder gestelt gearresteert gelijk deselve gearresteert werd bij desen en sijn Heeren Burgemeesteren en Gecomm.ns voor desselvs genomen moeijte bedankt.

- - - afteschaffen, die bij de Regering dezer Stad, wanneer dezelve 't eerst aankomen plegen gegeven te worden en in plaatse van dezelve te betalen eens 100 g: bij de voors: aankomende Burgemeesteren, Schepenen of Raaden ministers en andere Amptenaren der in 't vervolg zodanig permanente ampten zullen bekomen, volgens de geformeerde Lijste daar nevens gevoegt, en deselve Emploijeren tot 't nodige zilver &a voor 't Logement in S'Hage 22 Septb: 1727 fo: 529.
- - - Zie Begravenissen.
Maassteden. Zie Rivieren.
Magistraten nieuwe, geen maaltijden te geven. Zie Maaltijden.
- - - Zie Nieuwe Regenten.
Maintien vande Regering. Zie Gelderland.
Makelaars 't vacante makelaars ampt te mortificeren, en 't getal derzelver uittesterven op Ses Perzonen mits aan stonds en bij 't overlijden van de Sevende makelaar aan stadsgeld ten Comp. van Jacob Stoop te betalen vijfftig gl: en na 't versterven derzelve op ses, telkens bij 't overlijden van een van dezelve ses makelaars een Somma van vijff en Sestig guldens 22 decb: 1721 fo: 319.
Mandement Panaal/Paenaal, bij Andries Pels en Zoonen &a aan den Hove verzogt tegens de houders der Wisselbrieven op Vrankrijk vernegotieerd, als mede op de propositie van Amsterdam ten einde lt verleende paenaal zoude worden ingetrokken, tenzij &a, aande RaadPens:s te schrijven, dat men niet consenteren in de concept res. rakende 't 4 novb: 1718 fo: 204.
Meeuwen. Sie Sodomie.
Merwede verlijd op d'hr. Hallincq. Zie Hallincq.
- - - Zie Rivieren.
Middelen. Zie Eigenaars van vaste goederen &a.
- - - Zie Zout, Zeep &a.
- - - Zie Verpagting.
- - - Zie Consenten.
- - - te water, Nieuwe Regenten en magistraten niet meerder Eed te doen ten opzigte van de .... Zie Nieuwe Regenten en Magistraten.
- - - van Consumptie niet te consenteren in de .. ten zij gerepareert worden de grieven, dewelke die van de Munt hebben tegens 't placaat van H.E.G.M. van 22 decb: 1733 nopende de vrijdommen agtervolgen hun oude privilegien 123 novb: 1734 fo: 665.
- - - de Heeren Gedep. ter vergad. te consenteren in de ord:s lopende mits dat dezelve moeten geheven worden op dezelve voet als die geheven zijn in 't laatste en voorgaande Jaren. 14 decb. 1735 fo: 706.
Militaire &a. Zie Kinderen van Predikanten.
Militie. Zie Staat van Oorlog.
- - - ter Vergad: te declineren de reductie van de. Zie nogotiatie.
- - - Zie Augmentatie.
Minister 't Zenden van een .. na Poolen. Zie Protestanten.
Monstering 't Collatien ter dier gelegendheid gegeven afgeschaft. Zie Collation.
Munt die van de .. in hun wettig verkrege privilegien te mainctineren 25 janu: 1734 fo: 637.
- - - Zie Middelen van consumptie.
- - - die van de .. aan de Heeren Gedep: ter vergad: van H.E.G.M. overtegeven, haar bewijsen en privilegien die zij meenen te Specteren tot haar vrijdommen 7 febr: 1735 fo: 673.
- - - Zie Consenten.
- - - Zie Verpagting.
Munters. Zie Munt.
Muntmeester. Zie Ampten.
Muijs. Zie Scretarissen.

Laatst gewijzigd: oktober 2014