Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Oudraad resoluties 1716-1738


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 257 (Oudraad resoluties 1716-1738; met achterin een index op onderwerp)


Index op de Resolutien van Consideratien van de Ed. Groot Achtb. Heeren van den Oud-Raad der Stad Dordrecht van de Jaren 1716 tot 1738 inclusive.

N


Naaldwijk. Zie Heer van.
Naturalisatie. Zie Gilles.
- - - Zie kinderen van Predikanten.
- - - ad Honores, de Heeren dezer Stads Gedep: ter Vergad: van H.E.G.M. te persisteren bij res: van 5 febr: ll: rakende 't verlenen van brieven van .. in 't verklaren van perzonen buiten Holland geboren voor geboren Hollanders. 10 Novb: 1738 fo: 796 *.
Navigatie & Commercie. Zie Alliantie, Zie Compagnie van Assurantie.
Negotiatie Regerende Burgemrn. geauthoriseeert om ten lasten van deze Stad te negotieeren 20.000 gl. Capl: op Lijfrenten met vrijdom van alle lasten, en zulx tot zo matige intrest als eenigsints doenlijk zal zijn, en niet excederende de Somma van 1400 gl: Jaarlijks, mits dat dezelve te negotieren Somma van 20000 gl: aanstonds zal worden geeomploijeert tot aflossinge van een Capl: van 19540:5:- onder anderen tot dieping vande Havens genegotieerd de intressen te vinden uit de verhoging van de belasting van de Dordse Zak Tarw met 2 stvs: 4 penn: bij res: van 15 Junij 1716 tot 't diepen van de havens geaffecteert, als mede uit de intressen van de aftelossen 19546:5:- Burgemrn. geauth:d om bij versterf van 't Capl: van 20.000 gl: 't zelve aan Lijfrenten van tijd tot tijd telkens te Suppleeren. 1 Julij 1722 fol. 336.
Negotiatie alle de Godshuisen binnen deze Stad eenige penn: willende aanleggen alleen te doen ten Comp: vanden Ontfanger Jacob Stoop, en daar voor uittegeven maandbrieven lopende tegens een vierde van 't honderd maandelijks; Burgemrn: geauth: om ten lasten van 't Comp: van den vierde van 't honderd pr: maand zoveel penningen te negotieeren, als zij dienstig zullen oordeelen, mits dat die genegotieerde gelden zonder eenige deversie zullen moeten dienen tot aflossing van capitalen ten behoeve van particulieren op dit comptoir lopende, die in den 100e: Penning bekend staan, en dat den ontf: Stoop in zijn rekening zo veel van dezelve capitalen als afgelost zal moeten brengen, als hij als genegotieert zal verantwoorden, en dat 't profijt op dezelve verandering en Verschikking vallende, ook zonder eenige diversie zal moeten geemploijeert worden tot aflossing &a; 8 febr: 1723 fo: 384;
- - - Zie Geesthuis;
- - - Regerende Burgemrn: geauth: om f 36053:3:2 aan obligatien en Renten, die tot lasten van deze Stad ter Thezaurie lopen ten behoeven van de Godshuisen aftelossen, en daar ten gelijke Somme op Lijfrenten te negotieeren &a; op de voet &a; de intressen te vinden uit de Somme van f 1213:5:2 die jaarlijks voor intressern van 't Capitaal van 36053:3:2 betaald zijn. 2 uit een afgestorven Lijfrent van 90 gl. s'jaars, 3. uit 't profijt van versterf op de nog lopende Lijfrenten tot lasten der Thezaurier, 4. en dat 't geen, dat te kort zal komen aan de drie fondsen jaarlijks aan de Thezaurier zal gesubsideert worden uit 't Comptoir van den Ontfr. Jacob Stoop, en om dat Comptoir daar toe in Staat te Stellen, te revideren de lijste van 't Amptgeld van deze Stad, om nader daar op te brengen of te verhogen zodanige ampten als op dezelve Lijste nog niet gebragt zijn of zonder grote handigheid voor 't toekomende hoger daar opgestelt zullen konnen worden. 6 April 1723 fo: 393.
Negotiatie te doen, om te kopen goederen de Graaflijkheid Competerende. Zie Graaflijkheid.
- - - Burgemrn. geauth: om de penn: nodig tot 't betalen van de Heerlijkheid van s'Gravendeel en Leer Ambagt tot lasten dezer Stad, te negotieeren tot zo laagen intrest als mogelijk zal zijn. 27 Augs. 1731 fo: 578.
- - - van ses mill: tegens 2 pct. om daar mede af te lossen de obligatien die tegens 2 1/2 lopen ter vergad: van H.E.G.M. te declineren de reductie vande Lijfrenten, en van de militie, dog om voorteslaan een .. 28 october 1732 fo: 593.
- - - Zie Extraord:s middelen.
- - - de Kerkenraad buiten geen .. te doen. Zie kerkenraad.
- - - de Heeren dezer Stads Gedep.ns ter Vergad. van H.E.G.M. indien 'er een negotiatie zal moeten werden gedaan in te schikken 't plan van Negotiatie bij wege van Loterij van prijsen in contant geld, en in dertigjarige rente of Lijfrenten ten Keuse van de inleggers, en waar in aan die geene, dewelke geen een of meer prijsen trekken hun ingelegd geld wederom gegeven zal worden onder Korting van 10 pcrt. 16 Decb. 1733 fo: 626.
- - - Zie Verpondingen.
- - - de Hrn. dezer Stads Gedep. ter vergad: te consenteren in een van 1200000 gl:, mits alle de leden daar voor zijnde, en ter nadere deliberatie te brengen de manier op dewelke dezelve zal geschieden. 12 April 1734 fo: 641.
- - - de Gedep:n ter Vergad: alvorens finaal in de ... van een millioen te consenteren, daar van kennisse te geven, en te insteren, dat dezelve op de menageuste wijse geschiede, en zonder korting tegens 2 1/2 prct. in plaats van tegens 4 pcvt. met de korting. 7 meij 1735 fo: 692..
- - - te Consenteren in de voors: dog met de Steden Delft en Schiedam te insteren, dat dezelve geschiede volgens de oude quote, dog daar omttrent tot Singulariteit wordende gebragt dan te consenteren, mits dat alles geschiede zonder consequentie in 't toekomende 20 meij 1735 fo: 694.
Nieuwe Haven. Zie Wollewevershaven.
Nieuwe Magistraten, geen maaltijden geven op poene. Zie Maaltijden.
- - - na 't voorbeeld van de Regering der Stad Rotterdam binnen deze Stad niet meerder zoude doen den Eed ten opzigte van de middelen te water, en daar bij te blijven persisteren, tot dat alles dienaangaande op een egale voet zal worden getracteert geapprobt. de denuntiatie door H.rn Burgemrn. ter Vergad. van H.E.G.M. gedaan als dat de 22 Septb. 1727 fo: 527.
- - - de H.rn dezer Stads Gedep. ter Vergad: te declareren dat ingevalle de nieuwe magistraten en Regenten aan de Stad Rotterdam den Eed op de middelen te water niet kwamen afteleggen, en de oude vroedschappen niet weder onder Eed wierden gebragt, dat dan niet alleen aan de nieuwe Regenten binnen deze Stad niet zal worden gevergt, maar dat zelfs de oude Regenten vandien Eedt zullen worden ontslagen 29 Septb. 1727 fo: 531.
Notarissen, Uittesterven op agt Perzonen, en voor der tijd alle resignatien verboden, die geene, die als notarissen aangesteld zijn, en daar van geen gebruik hebben gemaakt zulx binnen den tijd van twee maanden te moeten dien of verklaard daar van vervallen te zijn en 't noarisampt als dan aanteslaan in 't Stadsgeld of amptgeld op 60 gl: als wanneer een van de 17 notarissen kome te sterven &a 24 Septb: 1732 fo: 591.
- - - Zie Commissaris over de.

Laatst gewijzigd: oktober 2014