Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Oudraad resoluties 1716-1738


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 257 (Oudraad resoluties 1716-1738; met achterin een index op onderwerp)


Index op de Resolutien van Consideratien van de Ed. Groot Achtb. Heeren van den Oud-Raad der Stad Dordrecht van de Jaren 1716 tot 1738 inclusive.

O


Obligatien meerdere belasting op de ... Zie Financie van 't land.
- - - Zie 200e: Penning.
- - - Zie Godshuisen.
- - - Zie Financie.
- - - aflossing van. Zie Graaflijkheids Tolle te Gornochem.
- - - Zie Negotiatie.
- - - Zie Extraord:s middelen.
Octroij, Zie Bank van Leening.
- - - en in gene van deze Stadt wegen te consenteren dan op Speciale last van den Oudraad. 12 novb. 1729 fo: 560.
Ontvanger ten belijde Jacob Stoop. Zie negotiatie.
- - - Schikkinge omtrent 't betalen van 't ampt of stadsgeld. Sie Secretaris van Burgem.rn.
- - - de gelden van de Graaflijkheids Tolle te Gorinchem te ontfangen, en daar mede obligatien aftelossen. Zie Graaflijkgheids Tolle te Gorinchem.
- - - Zie Armen.
- - - en de deszelfs Eedt, Instructie voor den. 10 decb. 1738 fo: 796.
- - - van de Perzonele 200e: Penn: Zie de Bruijn.
- - - van de Verponding over deze Stad, en jurisdictie vandien, bij aflijvigheid van den tegenwoordige ... den gene die daar toe bij den Oudraad zal worden aangesteld, de collecte van 't Straat, Klap en Lantaarngeld na overlijden van beide de Collecteurs van 't Straat, Klap en Lantaarngeld, dezelve Collecte waartenemen en daar van jaarlijks te genieten twee honderd gls., Zonder meer, en ignevalle een vande tegenwoordige Collecteurs kwam aflijvig te worden gedurende 't leven vande tegenwoordige Ontvanger, indien gevalle de vacerende plaats te confereren, op een perzoon en zulx op de langstlevende vandie beide op 't zelve tractement, dat de overledene Jaarlijks genoten heeft, dog alles pro interim, tot dat een ander Ontfafnger van de verp: zal zijn aangesteld, als wanneer 't zelve zal moeten waargenomen worden door den Ontvanger vande verpond: op een tractem.t van 100 gl:, zijnde de helft 't geen aan hem voor de gehele collecte is geassigneerd, en zal dezelve ontvanger moeten betalen de recognitie aan de Stad op de voors. Collecteursplaatse gesteld, 9 April 1725. fo. 436.
- - - Zie Schafgelden.
Oostindische Compagnie conventie tusschen deze Stad en de ... Zie Stapel.
Ophangen van wapens. Zie Graven Begraven.
Oproerige Zamenrottingen. Zie Publicatie.
Opziender van de Turf. Zie Commandeur vande Slijkwerkers.
Ordinaire & Extraord.e consenten. Zie consenten.
Ordonnantie op 't Begraven. Zie Graven.
Oud-Raadsplaatze intevallen in de erste vacerende. Zie Slingelandt.
- - - Zie Begravenissen.

Laatst gewijzigd: oktober 2014