Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Oudraad resoluties 1716-1738


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 257 (Oudraad resoluties 1716-1738; met achterin een index op onderwerp)


Index op de Resolutien van Consideratien van de Ed. Groot Achtb. Heeren van den Oud-Raad der Stad Dordrecht van de Jaren 1716 tot 1738 inclusive.

P


Palm de Heeren dezer Stads Gedep:ns ter vergad. van Hun E.G.M. alle devoiren aantewenden ten eijnde de Heer Collonel ... tot Gouverneur van Heusden &a word aangesteld, en ten dien einde de Stem vande Stad in de aanstaande promotie zo van politique als miliaire in de maand van maart te geven aan die Leden, die deze Stad daar in 't meeste plaisier zal doen 3 febr: 1735 fo: 601.
Papendregt, en de Stad competerende te abandonneren en te verlaten twee mergen en 400 roeden land gelegen onder ... 17 Julij 1724 fo: 428.
Pels en Zonen &a. Zie Mandement Panaal.
Pensionaris. Zie Visscher.
- - - van Haarlem 't ampt van Raad Pensionaris waartenemen Zie Raad-Pensionaris.
- - - Zie Gilles. Zie de Groot.
- - - 't regt vande Stad in deszelfs ...niet word benadeeld bij absenten &a van den Raad Pens:s. Zie Raad Pensionaris.
Pesters en Zoon, voor notificatie aangenomen de missive van 't hof van Holland aan de Regeering van deze Stad geschreven, concernerende de zaak van Jacob .. en verzoekende opheffing van de res: van H.E.G.M. op den 19 febr: 1735 genomen, en waar bij de vrienden van de gem: Pesters gerenvoijeerd worden aan den Hoogen Raad, om &a 12 maart 1735 fo: 677.
- - - de Heeren gedep. tot Vergad: met de voornaamste Leden te helpen inschikken de zaak rakende de missive van 't hoff van Holland aan de Leden, en de Raad Pens:s geschreven, rakende de zaak van Jacob ... mits dat behoorlijke zorge gedragen word voor de authoriteit van de illustre vergad: van H.E.G.M. 21 maart 1735 fo: 690.
Pestmeesterschap, bij Vacature te vernietigen 't ampt van 't ... 16 maart 1715 fo: 6.
Petitie met de ministers van de Koningen van Vrankrijk en Engeland te overleggen, hoe gedurende deze Oorlog in 't noorden voor de drie natien de vrijheid van de commercie op Zweden, Denemarken, Noorwegen, en de geheele Oostzee ten Spoedigste zoude konnen worden geobtineert, en dat de Raad van Staten ten Spoedigste zoude doen een petitie tot de equipage van een esquader van ten minste 28 schepen van Oorlog voor den tijd van 7 maanden, en dat de provincien daar in ten Spoedigsten mogen consenterern en vaststellen een toerijkend fonds, waar uit de penn: zullen konnen gevonden worden, mits dat daar toe niet worden genomen de penningen, welke bij de Oostind. Comp: aan de resp: Collegien ter Admiraliteit ingevolge de conventie met H.H.M. op 15 Maart 1700 aangegaan, niet worden betaalt en alle provisionele Equipage te declineren. 8 decb. 1717 fo: 63.
- - - en de equipage van 30 Schepen van Oorlog te consenteren, conform de res: van 8 decb: laatstl., en daar nog eenige nadere mitsen daar bij gevoegd 22 decb: 1717 fo: 68.
Petitie nader Commissariaat gemaakt de equipage van 30 Schepen van Oorlog na 't noorden, om redenen als in den text 27 decb. 1717 fo: 70.
- - - te persisteren bij res: van den 8e en 22 secb: ll: rakende de Equipage van 30 Schepen van Oorlog, en inmiddels een aanzienlijke deputatie aan de Koningen van Sweden en Denemarkten te Zenden om alle differenten uit de weg te ruimen en om te blijven jouisseren van de vrije navigatie en commercie. 28 decb: 1717 fo: 75.
Piemontoise Dalluiden, binnen deze Stad, de capitains, Luitenants, vaandrigs van de Comp. der burgers &a gecommitteerd tot 't doen vande Collecte voor de .... 3 Augs. 1731 fo: 574.
Plantagie. Zie Directeur.
Pluijm Geapprobeert de aanstelling van Jan [Pluijm] tot fabrijk dezer Stad, bij Heeren Burgemrn. gedaan op een tractement van 15 gl: 8 st: ter weke of 800:16: Jaarlijks, in plaats van Fredrik Schonenberg, die een tractement van f 1050:- Jarlijks had genoten. 7 Augs. 1719 fo: 249.
Poincten van Beschrijving de Heeren Gedep. ter vergad: zig voor als nog ongereed te verklaren op de ... 2 Junij 1738 fo: 778.
Polders op 't Eiland van Dordrecht, ter Vergad: van H.E.G.M. ter conclusie gebragt 't advis van G: Raden over de Herdijking der Geinundeerde 8 Juni 1718 fo: 182.
Polen. Zie Protestanten.
Postmeester op Duitsland te mortificeren bij overlijden of afstand 't tractement van 12 gl. Jaarklijks van de.
- - - van de binnelandse brieven item van 12 gl: van de 1 febr: 1729 fo. 549. Predikant. Zie Vechovius.
- - - Zie Arnoldi.
- - - ten eersten te treden tot 't beroep van een ... en de resp. Predikanten binnen deze Stad alle te Samen geen meerder predikbeurten in een week door de een of ander proponent te laten waarnemen als twee een des Sondags, en een in de week ten ware &a 29e Meij 1733 fo: 614.
- - - ten intetrekken 't Sesde art: van de res: van 29 Meij ll: en 't zelve alleen applicabel te maken op de proponent van Schie, zijn aanvang nemende, zo ras de openstaande predikantsplaats zal zijn vervuld, en dezelve zijn intre predikatie zal gedaan hebben 24 junij 1733 fo: 616.
- - - Zie Kinderen van.
Predikant van Dubbeldam gemortificeert 't jaarlijks Tractement van vijfftig gls: 't geen den van deze Stad heeft genoten 2 decb: 1726 fo: 505.
- - - wederom geaccordt: 't tractement van 50 gl. Jaarlijks aan den .... integaan met 't jaar 1730, dog na deszelfs vertrek of overlijden te mortificeren 24 Junij 1730 fo: 563.
Predikatien. Zie Cathechisatien.
Priesters. Zie Roomsche.
Prince van Nassau te Eligeren tot Stadhouder. Zie Gelderland.
Procedures tegens Cornelis Verrijk. Zie Admiraliteit op de Maze.
Professor. Zie Vechovius.
Proponent van Schie, niet meer dan twee maal in de week te prediken. Zie Predikanten.
Protestanten te consenteren in 't Zenden van een minister na Polen, om nevens de ministers van de andere protestantsche mogendheden de belangen vande geloofsgenoten in dat Rijk te Seconderen bij missive daar van kennisse te geven aan de Raadpens:s met bijvoeging, dat men vertrouwde, dat aan dezelve zal worden gelast zig buiten alle engagementen te houden, ten eijnde deze republicq in geen onheilen mogte worden ingewikkeld 30 augs: 1725 fo: 459.
- - - te declineren 't Senden van een minister na Polen, om de belangen der ... te behartigen, als konnende zulx moet meer Effect geschieten onder de hand 29 Augs. 1725 fo. 455.
Provincien ter Vergad: van H.E.G.M. insteren, dat ten spoedigste, en zonder intermissie bij de hand genomen worden, en tot conclusie gebragt 't reguleren van de zaken tusschen de twee quartieren, volgens de propositie van Gec: Raden van den 29 meij ll; en dat gedaan zijnde, dat als dan H.E.G.D. alle genegentheid om met de leden inteschikken de weinige remarques, dei zij hebben op 't advis van de Hrm: Hun Hoog Mog. Gecomm: over de middelen om in Cas van discrepentie tusschen de resp: Provincien een afkomst van zaken et kennen erlangen, mitsgaders over de middelen van Gerustheid dat 't geen eenmaal vastgesteld is, door de Bondgenoten in de zaken van 't gemeen opregtelijk zal worden agtervolgt, en gehouden, en dat geen Provincien daar aan zig Zullen onttrecken. 15 Julij 1721 f0: 314.
Provoostampt van de Krijgsraad, bij vacature te Ve(r)nietigen 't eene ... 15 Junij 1716 fo: 10.
- - - bij overlijden of vacature van de twee provoosten, maar een aantestellen op een tractement van 200 gl: 31 maart 1736 fo: 709.
Pruijssen. Zie Koning van.
Publicatie. Zie Graven.
- - - te doen tegens de Zamenrottingen en gepleegde insolentien bij mijn Heeren van den Geerchte, de officieren van de Burgerwagten door alle convenable middelen de disordres tegen te gaan, ende oproerige zamenrottingen te dispargeren, des noods gemeld met geweld te keren, en op dezelve te doen vuuren &a 14 augs: 1724 fo: 431*.

Laatst gewijzigd: oktober 2014