Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Oudraad resoluties 1716-1738


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 257 (Oudraad resoluties 1716-1738; met achterin een index op onderwerp)


Index op de Resolutien van Consideratien van de Ed. Groot Achtb. Heeren van den Oud-Raad der Stad Dordrecht van de Jaren 1716 tot 1738 inclusive.

R


Raden en Rekenmeester aan de Domainen. Zie Rivieren.
Raad-Pensionaris te declineren ter Vergad: van H.E.G.M. de concept alteratiien in de instructie van den geformeert op 't 26e: 29e: en 30e: art. en de zelve te laten op den ouden voet 20 Augs: 1725 fo: 455.
- - - geapprobt: de aantekening bij de Heeren dezer Stads Gedep. ter Vergad. van H.E.G.M. gedaan, als dat in de resol. waar bij de Pens:s van Haarlem is gecommitteert, om pro interim gedurende de indispositie van de Raad Pensr: 't ampt van R. Pens.s waarte nemen, geen mentie is gemaakt van de indispositie van de Pens.s van Dordrecht 17 novb: 1727 fo: 535.
- - - de Heeren dezer Stads Gedep. ter vergad. met de uiterste ernst tegen te gaan, dat 't regt van de Stad en deszelfs Pens:s niet word benadeeld in 't waarnemen van de vergad: van H.E.G.M. bij absentie sterfgeval, of in dispositie van den 15 Septb: 1732 fo: 589.
- - - de Heeren Gedep:n ter Vergad: te mogen inschikken 't different omtrent 't 26e art: van de instructie voor den ... Zo nogtans dat geen atteinte word gegeven aan 't 1e: poinct van 't gem: art: &a. 25 Maart 1737 fo: 727. - - - te persisteren bij de voors. res. alleen met die uitsondering dat in plaats van ampten in de Steden gesteld word Ampten in de Stemmende Steden anders geen verandering hoe genaamd te Admitteren, en geen Overstemming te gedogen 28 Maart 1737 fo: 728.
- - - te persisteren bij voors: resolutie, en indien de Raad-Pensionaris geen genoegen neemt met de faciliteit bij res: van 28 maart getoond, als dan 't 26e: art. te laten blijven, zo als 't zelve bij eenparige res: van H.E.G.M. is vastgestelt, 1 April 1737 fo: 730.
Raads-Heers Ampt, in den Hove de differenten tusschen de Heeren van de Ridderschap ter eenre, ende Steden, Leden van H.E.G.M. vergad. ter andere zijde over de begeving van 't vacant gevallen door 't avancement van de president Hiniossa met de Leden van H.E.G.M. vergad. in te schikken, en daar van een afkomst te malen bij de Stad van Amsterdam aan de Leden overgegeven een deductie dienende tot wederlegging van 't Regt dat de Heeren van de Ridderschap Sustineert hun te Competeren omtrent de bestellingen van 't Hof Provinciaal, en althans in 't bijzonder bij occasie van de aanstelling de s Heeren Heniossa tot president van denzelven Hove in plaats van de Sr: Fredrik Sluijskens 't praesidee door zijn dood vacant hebbende gemaakt 14 febr: 1718 fo: 77.
Deductie tot justitificatie van de Geregtigheid die de Heeren van de Ridderschap en Edelen van Holland en Westvriesland zijn hebbende in 't Stellen en constitueren van Raden in den Hove Provinciaal van Holland fo. 158.
Redres. Zie Verpondingen.
- - - Zie Armen.
Rentmeester van 't Leproos en Dolhuis ter Somma van 100 gl: uit 't ampt of stadsgeld te roijeeren 10 Maart 1730 fo: 560.
Reparateurs van Stads Lantaarns, Bij overlijden van een, of beide de ... die ampten niet meerder te begeven maar 't zelve aantebesteden, in 't Stadsgeld op die ampten staande te cesseren 16 april 1725 fo. 445.
Restanten. Zie Honderste Penning.
- - - Zie Verpondingen.
Rivieren te declineren de prop: van de Provincie van Over-IJssel om de post van 10000 gl. op de Stat van Oorlog voor de rijswerken aan de Rivieren van de Nederrhijn te verhogen met nog 1000 gl:, en daar nevens te declareeren dat men in die verhoging nooit zal consenteren 17 febr: 1716 f:1.
- - - Zie Werkendamsche Kille.
- - - de Heeren dezer Stads gedep. ter Vergad: met der Steden Delft, Rotterdam, Schiedam en den Briel &a te overleggen wat werkstellig behoorde te worden gemaakt ten einde eens zorg gedragen wierde voor de loop van de 10 Octob: 1733 fo: 619.
Rivieren geapprob:t de concept propositie door de Steden Dordrecht, Delft, Rotterdam, Schiedam en den Brielle tot vergad: van H.E.G.M. te doen, tot 't verbeteren van de Rivier de Merwede te doen 9 Septb: 1735 fo. 698.
- - - de Heeren dezer Stads Gedep: aftestaan om de penningen die nodig zullen zijn tot verbetering van de Rivier de Merwede te vinden uit de domeinen, en alle middelen in 't werk te stellen om de goede Harmonie tusschen de vijff maassteden te cultiveren 5 janu: 1736 fo: 707.
- - - de Heeren Gedep.ns met de Heeren van de vijff Maassteden te spreken over 't advis bij G: Raden uitgebragt over de verbetering van de Rivier de Merwede en den overlaat absolutelijk aftestaan, en geen merkelijke verandering te maken in de bewuste propositei 3 Maart 1736 fo: 708.
- - - de Heeren dezer Stads Gedep.ns met de gedep.ns van de vier andere Maassteden te spreken over 't uitgebragt rapport over 't verbeteren van de Rivier de Merwede omme te concert met dezelve deze zaak te helpen inschikken 4 april 1736 fo: 710.
- - - Heeren Burgem.rn in een Conferentie te treden met de H.rn Gec: Raaden om te tragten Vernietigt te krijgen de conventie op den 15 maart 1715 aangegaan, met de Raden en Rekenmeesters van de domainen, rakende 't onderhouden van eenige werken, als mede een hoofd in de killen bij s'Gravendeel 31 maart 1738 fo: 749.
- - - Heeren Gedep.ns ter Vergad: te qualificeren om met Commiss.n van Heeren Gec. Raden best doenlijk aftemaken 't Contract wegens 't onderhouden van de werken in de Killen 15 April 1738 fo: 753.
- - - Geapprobt: 't Contract met Gec: Raden aangegaan tot vernietiging van 't contract van 15 Maart 1715 met de Raden en Rekenmr: van de domeinen aangegaan rakende 't onderhoud van de werken en 't onderhoud van 't hoofd in de s'Gravendeelse Kille, en tot welkers extinctie ten Comp: van de domainen van Zuidholland zoude betaald worden eens de Somma van 4400 gl:, van wegens deze Stad 2 meij 1738 fo: 756.
Rivieren, de Heeren Gedep: ter vergad: te insteren, dat de werken tot verbetering van de Rivier de Merwede als nog gemaakt en gebragt worden op die voet, zo als dezelve vastgesteld zijn, bij res: van H.E.G.M. van 19 Meij 1736 waar door alle inconuenienten zullen worden weggenomen 7 meij 1738 fo: 767.
- - - Omtrent 't werk van de Verbetering van de Rivier de Merwede te persisteren bij voors: res: met die verstande, dat de Heeren Gedep:n haar uiterste devoiren zullen aanwenden dat 'er middelen worden beraamt, waar door al de gevreesde onheilen voor deze Stad en ingezetenen vandien worden verhaa(l)d, en indien 'er een Oculaire inspectie mogte worden voorgeslagen dezelve te acepteren, en tot bijwoning van 't zelve &a eenige Heeren van Stadswegen benoemt 12 Meij 1738 fo: 769.
- - - Rapport van de Oculaire inspectie en conferentien van Gec: Raden, en vande bijff Maassteden rakende 't werk tot verbetering van de Rivier de Merwede, en res. daarop genomen op den Eed van Secretaresse, en dezelve niet te communiceren aan de absente Leden vanden Oudraad 24 meij 1738 fo: 771.
- - - te persisteren bij de genomen res: van den 7e 12e en 24e: meij ll: genomen, rakende 't werk van de verbetering van de Rivier de Merwede, en op 't vriendelijkste aftestaan de propositie door commiss.n van Gec: Raden om den dam van Papendregt eenige roeden intekorten 2 Junij 1738 fo: 775.
- - - Nadere res: op 't werk van de verbetering van de Rivier de Merwede, conferentien met comiss.n van Gec. Raden, en de vijff Maassteden bijtewonen, wat in die conferentien te verrigten, indien dezelve vrugteloos mogten aflopen, als dan te insteren, dat de vergad. niet mag worden gescheiden voor dat de noodlijdende polders veroccasioneerd door 't toedammen van de Killen &a uit haar nood Zullen zijn gered, alles op de vorige Eed van Secretesse zelfs ook niet te communiceren aan de absente Leden van den Oudraad 9 junij 1738 fo. 780.
- - - nadere Res: rakende lt werjk van de verbetering van de Rivier de Merwede 't overgegeve plan in de Conferentie te accepteren, dog indien 't zelve door de Gedep: vande andere Maassteden mogten worden verworpen dan de Hrn Gedp. gelast, deze zaak wegens 't te hoge water op de Rivier te brengen in de Vergad: van H.E.G.M. en te insteren dat de Vergad: niet mag scheiden voor dat daar omtrent een res: word genomen waar door deze Stad en ingezetenen van dien, als mede die voor 't platte Land en Securiteit mogen worden gesteld, indien 't tweede plan op 12 Junij overgegeven word, niet mogte worden geaccepteerd bij de andere Maassteden, dan van deze Stadswegen des noods te accepteren 't plan op den 11 Junij overgegeven, dog alles op den Eed van Secretesse zelfs niet aan de absente Leden van den Oudraad te Communiceren 13 junij 1738 fo. 784.
- - - geapprobt: dat dewijl de twee plans bij de overige Maassteden verworpen waren, de zaak van 't hoge water op de Rivier de Merwede gebragt was door de Heeren dezer Stads Gedepn. ter deliberatie van H.E.G.M. provisionele ordres bij H.E.G.M. gestelt, wat bij provisie van Stads wegens te doen om informatie te bekomen, wegens 't hoog water op de Rivier 16 junij 1738 fo: 788.
- - - de Heeren Gedep:en ter Vergad: te reclameren de res: van 19 meij 1736, en te insteren dat de werken, die tegens de res: van 19 meij 1736 rakende de verbetering der Rivier de Merwede zijn gemaakt worden geamoveert &a dog ingevallen &a 18 junij 1738 fo: 791.
- - - de Heeren dezer Stads Ged.ns ter Vergad: absolutelijk te declineren 't inkorten van eenige roeden van de Papendregtse Dam, dog indien tot 't verbeteren van de Rivier de Merwede, en inzonderheid om aan de Noord meerder water te geven eenige voorslagen gedaan worden, de Heeren Ged:ns dan daar in te mogen consenteren, als zij Heeren meenen zullen, dat dezelve aanmelijk zijn 23 Junij 1738 fo: 792.
- - - Rapport van de Heeren Ged:n van 't gepasseerde ter Vergad: van H.E.G.M. rakende 't werk van de Rivier de Merwede, den Dam gelegt van de Kop van 't Eiland van Dordt op de Kievitswaard geheel te amoveren &a 30 junij 1738 fo: 794.
- - - eenige Heeren Gecommitteerd, om met Commiss.n van Gec: Rade tot de Verbetering van de Rivier de Merwede optenemen, de gemaakt Sluis te Werkendam, en verdere werken &a 6 Septb: 1748 fo: 794.
- - - Rapport van de genome inspectie met Commiss:n van ec: Rade tot de verbetering van de Rivier de Merwede wegens 't opnemen van de gemaakte Sluis te Werkendam en wat verder nodig zoude wesen tot verbetering van de Rivieren 13 Septb: 1738 fo: 795.
Roomsche Priesters in ieder Stad, aan de geordende protestantsche Princen Secunderen, ten einde door de Churfirst van de Paltz genoegen en Satisfactie word gegeven omtrent de verdrukkinge die gedaan worden aan die van gereformeerde religie in de Nederpaltz met bijvoeging, dat indien de Churfurst van de Paltz defereren, of zij Priesters omtrent de aangevende devoiren mogten nalatig zijn, dat als dan tegens haar zodanige conduites zoude worden gehouden, die haar niet aangenaam zoude zijn 23 Octob: 1719 fo: 267.
- - - Rapport, dat 't aan zeker geordende Priester binnen deze Stad, de res. van 23 Octob: ll: aangesegt was, en dat hij aangenomen had aan de bevelen van H.E.G.A. te zullen voldoen &a: 4 novb:e 1719 fo: 269.
- - - de Heeren Gedep. ter Vergad: te consenteren in 't versoek van een ... om van zijn goederen te mogen disponeren, mits dat voortaan zodanige testamenten niet zullen moeten geschieden voor 't Hof van Holland maar voor de Gerechte in de Steden en ten platten Lande &a: 3 meij 1738 fo: 766*
Roomschegesinden. Zie St: Jansnagt.
Rotterdam. Zie Hennequien.
Rijtuigen. Belasting op de .. Zie Wollewevershaven.
Rijswerken. Zie Rivieren

Laatst gewijzigd: oktober 2014