Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Oudraad resoluties 1716-1738


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 257 (Oudraad resoluties 1716-1738; met achterin een index op onderwerp)


Index op de Resolutien van Consideratien van de Ed. Groot Achtb. Heeren van den Oud-Raad der Stad Dordrecht van de Jaren 1716 tot 1738 inclusive.

S


Samenrottingen. Zie Publicatie.
Sandheuvel, Capitain ten dienste dezer landen de Kinderen van Cornelis van den [Sandheuvel], die uit zijn huwelijk met Catharina Elizabet Hertel geboren zullen worden, te houden binnen deze Stad geboren, met dien Effecte &a: 21 Janu: 1719 fo: 220.
Schafgelden, Tienden, recognitien en windgelden, den Ontfanger vande Verpond: Jaarlijks in een aparte Rekening (zonder daar voor iets te trekken) te doen van de Ontfanger, en bij gevolg 't zelve te laten uit de Rekening vande Heeren Thezauriers &a: 16 novb: 1733 fo: 621,
Scheepstimmerweven. Zie Verpondingen.
Schie den Proponent van ... niet meer dan tweemaal in een week te prediken. Zie Predikanten.
Schout dezer Stad, in 't Vervolg den 100e: Penn, en de Verp. van 't zelve ampt te bealten. Zie Ampten.
Schout en Secretarissen. Zie Ampten.
- - - van s'Gravendeel en Leer-Ambagt te continieren ope en recognitie, van 450 s; jaars, en mits gratis innende de Erfpagten &a. 8 Octob: 1731 fo: 580.
Schroot Ampten. Zie Verponding.
Schrijfmeesterschap in de Latijnsche Scholen bij vacature te Vernietigen 't Ampt van 't ... 16 Maart 1716 fo: 6.
Secretarissen van de Staten, en derzelver Gecomm. Raden remarques op 't derde en 18 Art: van de instructie voor ... 13 Novb. 1734 fo: 666.
Secretarissen Mijn Heeren van den Gerechte vande Erfgenamen vande overleden en afgetrede ... op de wijse als zij zullen oordelen te behoren, als nog te vorderen de Consinatiepenn: welke onder haar Secretarissen, berustende zijn geweest, en war van Zommige Erfgenamen als nog blijven difficulteren behoorlijke Verantwoording te doen 19 Meij 1732 fo: 588.
- - - heeren Burgemrn. gequalif(eer)t om met de Erfgenamen van de gewesene .... Muijs, van den Honaert, en de Witt te accorderen over de consignatiepenn:, die dezelve in qualiteit als Secretarissen onder zig hebben gehad. 18 Meij 1734 fo: 645.
- - - Heeren Burgemrn. gequalift. om met de voors: Erfgenamen te passeren en te Sluiten de actens van cautie alsmede de Acte van Acquit wegens de penn:, die dezelve in qualiteit als Secretarissen onder zig in consignatie hebben gehad. 16 junij 1734 fo. 648.
Secretaris van Burgemeesteren, Instructie en Eed voor den .... geacc:t en gereguleerd 't Stads of amptgeld, 't Amptgeld voor 't Gemeneland, en de 100e: Penn: voor de Secretaris van Burgemrn. en den Ontfanger ten belijde &a: 24 Junij 1726 fo. 485.
Secretaris van den KrijgsRaad, in 't vevrolg den 100e: Penn:, en de Verp: van 't zelve Ampt te betalen. Zie Ampten.
- - - Zie Krijgskas.
- - - Zie Verponding.
Sessie in de Vergad. van Hun Ed:, Groot Mog:. Zie Hoeij.
Sieketroosters Ampt, 't tractement van 't eene ... te verminderen bij vacature met 150 gl, en 't egaal te stellen met 't andere op 322 gl. 15 Junij 1716 fo: 10.
St. Jans Nagt, ordres gestelt op 't waarnemen vande wagt op aanstaande .... om te praevenieren alle disordres die 'er zoude konnen gebeuren uit oorzake van de verspreide gerugten, dat de Roomsgesinden op die dag zoude geraken in 't besit van onze Kerken 22 Junij 1734. fo: 658.
Slingeland Heer van de Lind, wanneer Mr. Govert van ... [Slingeland Heer van de Lind] zijn Ampt van Ontfanger generaal van deze provincie komt nederteleggen, en zig weder in deze Stad neder te setten, als dan intevallen in de eerste vacante Oud Raadsplaats, en te behouden de rang die hij heeft gehad zedert zijne aanstelling in 't Jaar 1724 zonder nader nominatie ofte Electie 4 Janu: 1729 fo: 543.
- - - Ontfanger Gen:l van H.: & W: van d'hr. Govert van .... toegestaan 't poorterschap van deze Stad voor zijne nog te geborene Kinderen, dezelver in alles Considerende, als of binnen deze Stad waren geboren 28 Maart 1730 fo: 561.
Slijkwerkers, Stads, in plaats van Ses dagen maar vijff ter week te werken, en uittesterven op 12. 15 Junij 1716 fo: 10.
- - - te persisteren bij res. van 15 Junij 1716 op 't uitsterven van de Stads ... op 12 en dat geen van de Slijkwerkers haar bediening of Schuit aan een ander zal mogen overdoen, voor dat dezelve op 12 zullen uitgestorven zijn 30 maart 1717 fo: 33.
- - - bij overlijden of vacature van de tegenwoordige ... in plaatse van vijff gl: voor vijff dagen s'weeks maar te betalen f 3:10:- s'weeks, en zulx voor vijff dagen 14 st. daags en Hrn. Burgemrn. oordelende een minder getal Slijkwerkers te emploijeren de onnodige afte schaffen 9 April 1725 fo: 433.
- - - van 12 groote, en 8 kleine Schuiten te brengen op Seven groote, en Ses kleine Schuiten 1 febr: 1729 fo: 546.
- - - Zie Ballasthaalder.
- - - Zie Commandeur van de.
Sodomie na 't Exempel van de Steden Delft, Haarlem en Amsterdam van 't Hof te verzoeken de informatie tot lasten van Johan van Meeuwen of van andere Burgers &a: dezer Stad, die aan't verfoeilijk Crimen schuldig mogte zijn 1 Julij 1730 fo: 564.
Staats Regering mainctien van de. Zie Gelderland.
Staat van Oorlog. Zie Rivieren.
- - - Consent in den onder de Gewoonlijke mits, dog alvorens te consenteren in de augmentatie van de compagnienen dragonders en infanterie, te inquireren na den Staat der militie, en of de resp:e Provincien hun aantal of quote, conform den Staat van Oorlog effectice in dienst zijn hebbende, en bij gebreke van dien geinsisteerd, ten einde de provincien 't defect en incompleetheid Suppleren 7 febr. 1724 fo: 421.
- - - te persisteren bij res. van 7 febr. laatste en niet te consenteren in de augmentatie der militie, voor en aleer de resp: Provincien hun aantal zullen hebben gecompleteert 10 April 1724 fo: 425.
- - - de augmentatie van de militie, ingevolge de res: van 7 feb: en 10 April te blijven declineren 1 Meij 1724 fo: 427.
- - - te persisteren bij vorige res. op 't werk van de augmentatie van de militie 24 Octob. 1724 fo: 431.
Stadhouder. Zie Gelderman.
Stads Doctoren. Zie Doctoren.
Stads Geld. Zie Klokkestelder. Zie Reparteurs van Stads Lantaarns. Zie Kamerbewaarders. Zie Ballasthaalders. Zie Kalkdragers en Kalkmeters. Zie Secretaris van Burgemeesreren. Zie Veerschipper op Antwerpen. Zie Rentmeester van 't Leproos en Dolhuis. Zie Collecteurs vande Vismarkt. Zie Notarissen.
- - - of Amptgeld binnen drie weken na de aanstelling te voldoen, en ingevalle in gebreke gebleven word 't zelve te voldoen, als dan zulx te brengen ter Kennisse van den Oudraad 5 janu: 1733 fo: 600.
- - - Zie Bierdragers.
Stads Kannen. Zie Kannen.
Stads Plantagie. Zie Directeur van.
Stapel geapprobt: de conventie tusschen deze Stad, en de Oostind. Comp: aangegaan wegens 't regt van 't ... omtrent 't hout, dat door de Comp: langs de Rivieren vervoerd word 27 Maart 1719 fo: 226.
- - - Acte van ratificatie bij de bewindhebberen van de Oostind. Comp: overgegeven wegens de conventie met dezelve van wegens deze Stad aangegaan wegens 't regt van 't Stapel van 't hout, dat door de Comp. langs de Rivieren vervoerd word. 3 April 1719 fo: 243.
Stempelsnijder. Zie Ampten.
Stoop, de Heer Presiderende Burgemr. mr. Jacob ... verklaard geregtigd te zijn tot 't ampt van watergraaf van de Graaf en Alblas in de Nederwaard, en dezelve ten tijde der begevinge voorteslaan, en dezelve nu voor als dan Brieven van voorschrijvens toegestaan. 31 Maart 1727 fo: 522.
Straat Klap en lantaarngeld, die Collecte in 't vervolg waartenemen bij den Ontf. der verp: Zie Ontf. van de Verp:
Strijen &a: de Heeren Gedep. eenige remarques ter Vergad. te opperen op 't advis van Commissn. van de domainen van H. Ed. Gr. Mog. rakende 't beëedigen van Mannen vanden Landen van Strijen als Schepenen van den dorpe en Heerlijkheid van... 27 Junij 1735 fo: 696.
Stuivers, de Heeren dezer Stads Gedep: ter vergad: eenige remarques te maken op 't rapport rakende 't doen van den nodige voproziening tegens de Kwade .... 6 Augs. 1737 fo: 735.
- - - te consenteren in 't rapport rakende de nodige voorzieninge tegens de Kwade mits dat de quote van Holland in de 150.000 gl, welke aan Stuivers geslagen zoude worden zoude zijn 15000 gl. 7 Octob. 1737 fo: 738.
Successie. Zie Gulik en Berg.
Surcheance van de Procedures tegens Cornelis Verreijk. Zie Admiraliteit op de Maze.

Laatst gewijzigd: oktober 2014