Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Oudraad resoluties 1716-1738


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 257 (Oudraad resoluties 1716-1738; met achterin een index op onderwerp)


Index op de Resolutien van Consideratien van de Ed. Groot Achtb. Heeren van den Oud-Raad der Stad Dordrecht van de Jaren 1716 tot 1738 inclusive.

T


Testamenten. Zie Roomsch Priester.
Thezaurier. Zie Negotiatie.
- - - Zie Geesthuis.
Thezauriers Rekening. Zie Schafgelden.
Thienden. Zie Verponding.
Togt en wagt. Diakenen vrij van .. Zie Diaconen.
Tollen langs de Maze, ter Vergad. van H.E.G.M. wegens deze Stad, en die van Rotterdam een propositie te doen wegens 't heffen van de ... van een dubbele heffing dus 'erbij van regten op de Gennipse Tollen in 't Cleefs Licent 2e: op de regten tot Roermond en Venlo geheven wordende van de goederen, die langs de Maze op ende af worden gevoert. 3e: de Middelaarsche Toll. 25 Octob. 1717 fo. 57.
- - - Zie Houtvlotten.
- - - Zie Graaflijkheids Thol te Gorinchem.
Tractaat van Barrierre. Zie Alliantie.
- - - van Hanover, Eenige Heeren uit de Vergad van H.E.G.M. te Committeren om in een besoigne te overleggen hoe, en op wat wijse, en op welke conditien te accederen aan 't ... nemende tot een plan in 't besoigne 't advis consiliatoir ter vergad. ingebragt. 21 decb: 1725 fo: 464.
- - - nopende de Accessie aan 't ... als nog te inhereren de res: van 21 decb: laatste, dog indien dezelve res: niet mogten werden geaggreëert, als dan tot een temprament voorteslaan, om alle difficulteiten te precenieren, de Koning van Pruijssen te nodigen om te treden in de triple alliantie tusschen vrankrijk, Engeland en zer staat gesloten op den 5 Janu: 1717 25 decb. 1725 fo: 466.
- - - alvorens consent te dragen in de accessie aan 't ... interpretatie te versoeken omtrent eenige poincten in de res: van 21 decb: vervat, en daar omtrent 't vereiste eclaircissement bekomen hebbende als omtrent eenige andere poincten als in 't advis concilatoir zijnde geomitteerd, als dn van deze Stads wegen daarinne te consenteren. 30 decb. 1725 fo. 470;
- - - omtrent de accessie aan 't ... te blijven persisteren bij de res: van 31 decb: ll. bij H.E.G.M. genomen, en ter Vergad: van H.E.G.M. door Heeren dezer Stads gedep.n te dirigeren, dat in Conformite van de meergem: res: en op den voet daar bij vastgestelt de zaken ter Generl. mogen worden behandeld, op dat alle dubieusheid welke door de woorden in 't voorn. gebesoigneerde vervat, Zoude konnen worden geoccasioneerd, geprecaveerd en voorgekomen mogen werden 8 Janu: 1726 fo: 472.
- - - omtrent de accessie aan 't [Tractaat van Hanover] te persisteren bij res: van 31 decb. L.L. bij H.E.G.M. genomen 1 Janu; 1726 fo: 475.
- - - te insteren op positiver(?) verklaren van de ministers van Vrankrijk en Engeland nopende 't dedommagement van 500.000 R, en andere genegotieerde Capitalen, en intressen ingevalle de Keizer dezelve kwam intehouden, als mede nader in Specificque verklaringe van welgem: ministers rakende 't meeren(?) van de Consairen van Barbarijen, in 't benemen van de dezelve de Commiditeit van de havens in 't Canaal, en van Gibraltar, en port Mahon, dog tot Singulariteit gebragt zijnde, en aleen gevolgd door een van de agtersittende Steden, dan te mogen consenteren in de quastie aan 't Tractaat van Hanover op de voet van de Concept res(olutie): met 't redes en ampliatie daarvan bij de Heer Raad Pens.r gemaakt 4 febr. 1726 fo. 477.
- - - op de insantie van de Heeren dezer Stads Gedep: ter vergad. van H.E.G.M. geresolvt. om ter generl. te dirigeren om van de ministers van Vrankrijk en Engeland 't gerequireere declaratoir te obtineeren, ingevolge de res: van den Oudraad van 4 febr: LL: en op die voet geconsenteerd in de Accessie aan 't Tractaat van Hanover 13 febr: 1726 fo: 482.
- - - de Heeren dezer Stads Gedep. niet te consenteren in de Accessie van den Staat aan 't ... ten zij 't art. waar bij vastgestelt is, dat geen middelen van nadruk of feitelijkheden tegens de vaart van die van Ostende na de Indien werkstellig worden gemaakt, als met concert van Vrankrijk en Engeland, niet word verandert, verswakt, of gealtereerd 26 junij 1726 fo: 491.
- - - te Consenteren in de ratificatie van de Accessie aan 't met Separate Articuleren daar toe horende &a: 26 augs: 1726 fo: 496.
- - - van Weenen, alsvorens 't tekenen, aftewagten 't antwoord vande Keizer, ende bevalling van de Hertoginne van Parma, als mede eenige remarques te maken op 't Tractaat 16 julij 1731 fo: 571.
- - - te persisteren bij res: van 16 dezer rakende 't ... op den 16e Maart gesloten, tusschen de Keizer & Grootbrittannien 30 julij 1731 fo: 572.
- - - van deze Stadswegen te Accederen aan 't 3 augs. 1731 fo: 573.
- - - niet te Accederen aan 't .. voor en aleerd door de Keizer voldaan word aan de remarques, door deze Stad gemaalt 15 Janu: 1732 fo: 583.
- - - te Accederen aan 't &a dog wat door de Heeren Gedep: te doen, eer zij haar last uiten 25 janu. 1732 f0: 585.
Trouwen, Gerenov: Verscheide resolutien op 't aantekenen van de Huewelijse proclamatien in 't ... en wijders vastgesteld, dat van nu voortaan, alle due gene, die in de Walsche of Engelsche kerk trouwen, van welke geen een van beide, ofte hare Ouders Ledematen zijn, zullen geconsideerd worden, als buiten de Stad getrouwd te zijn 30 Junij 1736 fo: 713.
Twee honderste Penning van de obligatien of Losrenten ten Laste van deze Stad Lopende, aan de houders van dezelve niet te korten, maar aan dezelve voor intressen te betalen 3 prct: 9 maart 1716 fo: 3, 8 maart 1717 fo: 31, 24 meij 1718 fo: 181, 6 maart 1719 fo: 221, 8 augs: 1720 fo: 275, 7 maart 1721 fo: 304, 15 junij 1722 fo: 329, 8 febr: 1723 fo: 390, 7 febr: 1724 fo: 423, 27 febr: 1725 fo: 432, 14 maart 1726 fo: 483, 24 junij 1727 fo: 525, 6 april 1728 fo: 538, 2 meij 1729 f0: 557.

Laatst gewijzigd: oktober 2014