Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Oudraad resoluties 1716-1738


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 257 (Oudraad resoluties 1716-1738; met achterin een index op onderwerp)


Index op de Resolutien van Consideratien van de Ed. Groot Achtb. Heeren van den Oud-Raad der Stad Dordrecht van de Jaren 1716 tot 1738 inclusive.

V


Vaandrigs. Zie Wagtgeld.
Vaders en Regenten van 't Geesthuis ter Groote Kerk, de Remonstrantie van de ... versoekende authorisatie om 3000 gl. aan obligatien te mogen verkopen, en om hunne Slegte toestand gesubsideerd te mogen worden, als mede 't versoek van de vaders en Regenten van 't Weeshuis om insgelijks een convenabele Subsidie te Stellen in handen van Regerende Burgemrn. om daar op zodanige te disponeren als meest ten nutte ende oirbaar vande resp. huizen zullen oordeelen te convenieren 30 maart 1720 fo: 274.
- - - in haar pressante nood te helpen, ter ... Thezaurie vande stad aftelossen 2000:- aan obligatien 't H: Geesthuis competerende, op de Thezaurie weder te negotieren 2000:- aan lijfrenten op de tegenwoordige voet, en gequalif:t om tot lasten van 't zelve huis te negotieren 3000 gl. tegens 3 prct. en daar voor als pand ter minne te geven 3000:-:- aan obligatien ten Lasten van 't Gemeneland lopende 8 febr: 1723 fo: 387.
Vechovius, de Professor en Predikant Johannes [Vechovius] te verklaren Emeritus predikant en Professor, behoudens 't volle tractement van predikant, en blijvende gehonoreerd met de Titul van Professor, dog 't tractement van 300 gl: als professor te cesseren, zo haast een ander predikant in deszelfs plaats zal beroepen zijn. 23 julij 1725 fo: 453.
Veendorpen, de Gedep: ter dagvaard gequalif.tom de versogte vrijdommen voor de gepasseerde tijd voor zodanig te consenteren en inteschikken, en daar van ten minste dienste van den Lande eenmaal een afkomst te maken 15 novb: 1717 fo: 58B.
- - - inteschikken 't Advis rakende de vrijdommen van obligatien en Rentebrieven uit 't Stuivergeld bij den veenlanden tot afkoop van de 100e: en 200e: Penningen gefurneerd 15 novb. 1717 fo: 61.
- - - Zie Honder(d)ste Penning.
Veer op S'Gravendeel te Kopen. Zie S'Gravendeel.
Veerschipper op Antwerpen, in 't Stads of Amptgeld aangeslagen met vijff en twintig gl: uit de Lijste van 't Ampt of Stadsgeld te roijeren 19 augs: 1726 fo: 494.
Vergadering de Heer van Hoeij te weeren uit de ... Zie Hoeij.
- - - Rapport van de Gedp: dat ter vergad: van H.E.G.M. tegens de oppositie van Gornichem, Alkmaar en Hoorn geresolveerd is, dat niemant ter vergad. zal mogen verschijnen om den Eed, of de verklaring daar toe staande afteleggen, ten zij zig alvorens zal hebben aangegeven en binnen beschijden, en geen sessie zal mogen nemen voor dat den Eed en verklaring door denzelve zal afgelegt zijn, en dat de gedep: der Stad Amsterdam een propositie hadden gedaan tegens de Sessie vande Heer Rekenmr. van Hoeij ter vergad: van H.E.H.M. als Pensionaris Honorair der Stad Gornichem 27 Septb. 1717 fo: 51.
Verpagting. Zie Zout Zeep &a.
- - - van de Gem. Middelen aan wegens deze Stad ter vergad. aantek: te doen tegens 't concluderen van de ... op den ouden voet om zoveel mogelijk die van: Munt te maintineren in hun privilegien. 21 Maart 1735 fo: 689.
Verponding, in de continuatie van de ord over 1717 met relatie tot deze Stad niet verder te consenteren als ten belope van 't provenu 't geen bij deze Stad bij Collecte daar van genoten en geproffiteerd word. 16 Novb. 1716 fo: 22.
- - - bij de Gedeputerdens aantekening gedaan, van in de res: nopende de continuatie van de ord:s niet te hebben geconsenteerd, als ten belope van 't provenu, 't geen door de Stad bij Collecte daar van word geproffiteerd. 9 decb. 1716 fo: 24.
- - - in de continuatie van de ord:s van 1718 met relatie tot deze stad niet verder te consenteren, als ten belope van 't provenu 't geen bij deze Stad bij Collecte daar van genoten en geproffiteerd word &a 15 ovb: 1717 fo: 58A.
- - - in de Continuatie als voors. Staat niet verder te consenteren en indien zonder aan deze restrictie te defereeren Simpelijk mogte worden geconcludeerd, als dan gelijke aantekening te doen als in 't voorledene Jaar 15 Novb: 1717 fo: 59.
- - - in de reëele 100e: penn: op de huisen met relatie tot de Stad niet verder te consenteren, als bij deze Stad bij Collecte word geconsequeerd, ende continuatie van 't familiegeld te declineren &a: 8 decemb. 1717 fo: 67.
- - - aantekening van wegens deze Stad gedaan, dat men van wegens deze Stad in den ophef van de 100:e penn: op de huisen niet anders consenteerde, als 't geen deze Stad bij Collecte daar van kwam te proffiteren 21 Janu: 1719 fo: 216;
- - - aan 't Gemeeneland wegens deze Stad verschuldigd, mits &a: geapprobt: 't voortsetten van de besoignes tot Suivering van de restanten van de ... 28 Maart 1730 fo: 562.
- - - van deze Stadswegen ter Vergad: van H.E.G.M. overtegeven de Staat der restanten der .. met en benevens de verdere leden van 't Zuiderqr. zo ras alle dezelve daar toe in gereedheid mogten worden ebvonden 6 Meij 1730 fo: 563.
- - - twee heeren Commiss:n benoemt om te assisteren de commiss.n van H.E.G.M. tot 't redres der ... op een daggeld van vier gl: daags te declineren, die dagen, dat zij zullen besoigneren 9 Septb. 1730 fo: 565.
- - - Heeren Burgemrn. geauth: van zodanig een accord met Gecomm: te maken, wegens de agterstallen van de .. van deze Stad, als zij Zullen oordelen te behoren 2 decb. 1732 fo: 596.
- - - te consenteren, dat de Extraord:s Verponding bij de Steden bij anticipatie zal worden betaald, zonder dat de Steden daar van zullen korten 4 prct. dog 't negotieren van penn: bij provisie te declineren 22 febr. 1734 fo: 640.
- - - geaprobt: geen in een conferentie van H.rn Geconn: Raden was verrigt, wegens de afdoening van de restanten van de ... als mede de presentatie om daar voor eens te betalen 70.000 gl: en Heeren Burgemrn. versogt te nodige middelen in 't werk te stellen ten einde deze zaak ter perfectie werde gebragt. 30 julij 1734 fo. 662.
- - - absolut en voor altoos te declineren 't uitgebragte rapport rakende de ontlasting der tienden in de ... 9 Augs: 1734 fo: 664.
- - - 't ampt van den Secretaris van de Krijgsraad in de ... niet bekend staande, de ontfanger van de Verponding daar van te dechargeren 1 octob: 1734 fo: 665.
- - - dezer H.rn gedep. absolut te declineren 't rapport rakende de Ontlasting der tienden in de ... 11 julij 1735 fo: 697.
- - - verzoek, zo van de Gare als Linnen blijkers, item de Eigenaars van de Scheeptimmerwerven buiten deze Stad gelegen, ten einde de mieuwe verpondinge bij 't ieuw redres op haare blijkerijen, en Scheepstimmerwerven gestelt mogen worden buiten Executie &a. 28 Meij 1736 fo: 711.
- - - de voors. Eigenaars bij provisie voor den tijd van vijff jaaren integaan met 't redres van 't Nieuwe quohier van de Verpond. te Soulageren, om te Sien &a 15 junij 1736 fo: 712.
- - - geapprobt: de Lijste bij Heeren Burgemrn. geformeert rakende 't geven van Soulaas ende vermindering dewelke blijken, en werven wegens de te hogen aanslag in de ... 20 julij 1736 fo: 715.

FOLIO 715-726.
Vrijdag den 20e Julij 1736.
is ter vergadering geexhibeert seekere Leijste bij Heeren Regerende Burgermrn. deser Stad (ingevolge de Resolutie van Har Ed: Groot Achtb. Mijn Heeren van den Oud-Raad in dato den 15:e Junij 1736)
geformeert rakende de vermidnering en Soulaas dewelke behoorde gegeven te worden aande Eijgenaars van de Resp:e gaarn & Linnen blijken, mitsgaders de Resp:e Schiptimmerwerven alle gelegen buijten dese Stad, wegens de te hoogen aanslag in de verponding, luijdende deselve Leijste als vogt:
LIJSTE van de Schaftgelden, ouder & Nieuwe verpondinge van de Blijckerijen en Schiptimmerwerven gelegen buiten de Stad Dordregt
Beginnende met de Blijkerijen buiten de Spuijpoort
4:e Quartier
No. 15. fol 105 Aalbert Cambij
No. 14 fol. 105 Gillis van Duffelen
No. in 13 fol. 105 Jan de Jongh
No. in 13 fol. 104 Hendrik Hoijman
No. 12 fol. 104verso Gerrit Gerdingh
No. 11 fol. 104 Andries Pieterse
No. 10 fol. 103verso Johannes Barnevelt
No. 7 fol. 103 Kasper van der Meer
No. 1-2-3-4 fol. 102-101vs-101 Huijb: en Maria Schuiten
No. 5 fol. 102 Michiel Goossens
Buiten de Vriesepoort
No. 22-24 fol. 81vs-88-88vs-89 M.J. van Neurenberg & G. Dirks
No. 14-15 fol. 121 C. Gerritse & L: Combij
No. in 16, 41 fol. 122 ... de Liefde huisvr: van C: Broeders
No. 20 fol. 120 Salomon van Schagen
Van den Noordendijk na de Vriesepoort
1e Quartier
No. 5 folio 2 Heijltje Smits
No. 4 fol. 2 H.B. van Buijl
No. 2 fol. 1vs Jan Aarse van Gelsdorp
No. 1 fol. 1 Nicolaes van Lil
No. 33-34 fol. 62vs M. van Neurenberg
No. 32 fol. 62 Jan Nieuwendorp
Schiptimmerwerven binnen de Sluijsen.
Beginnende aan de Sluijspoort.
7e Quartier.
No. 108-109 fol. 180vs-181vs David Huijsman, geen schiptimmerwerff
No. 109-110-111 fol. 183-183vs-184 Gerrit Olivier
No. 112 fol. 184 barth: Corstiaanse
No. 113 fol. 184vs Gillis Gerritse
No. 114 fol. 184vs Pieter Koeijmans
No. 116 fol. 185 Jan van Drongelen
No. 117 fol. 185vs Francois Dura
No. 118 fol. 185vs Arien van Drongelen
No. 119 fol. 186vs d'wed:e Ab: van den Berg
No. 121 fol. 187 Jan van Vugt
No. 121 fol. 187-186vs Pieter Kuijper
No. 122 fol. 187vs Gillis Olivier
No. 122 fol. 188 Jan van Vught
No. 125 fol. 189 Hendrik Kuijper
No. 127 fol. 189vs Jan den Hacker
No. 128 fol. 190 Leendert Vernes
No. in 23 fol. 109vs-110 J. en F. Karlebur
No. 24 fol. 110vs Evert Mouthaan
No. 25 fol. 110vs Jacob Mouthaan
No. 27 fol. 111 J.P. van de Grient
No. 28 fol. 111vs Willem van Westenrijk
Volgens de Schiptimmerwerven buijte de Sluijsen.
Beginnen aan den Noordendijk
1e: quartier
No. 72 fol. 22 J.F. van Dorsten
No. 80 fol. 27vs Jillis Boers & Joost Boon
No. 80 fol. 28 Hendrik Los
No. 82 fol. 28vs Jan Jacobse
No. 83 fol. 28vs S. van Dorsten & J. Kumsius
No. 84 fol. 29 Willem Brands
No. 87 fol. 30 C. de Vlugt & kinderen
No. 73 fol. 22verso Jan Dorsten
No. in 74 fol. 22vs-23 Jacob Stoop kinderen
Aan de Kalkhaven
fol. 202 Jan Simons Schouten
fol. 202 Simon Janse Schouten
fol. 101vs Pieter Koeijmans
De Edele groot Aghtb. Heeren Burgermeesteren deser Stede Dordreght sijn van Adviese dat de Eijgenaers van de voorsz. verminderde posten, de voorn. verminderinge sullen beginne te profiteeren 't Eerste Jaar dat in den Jaere 1735 is vervallen.
Waar op gedelibereert zijnde hebben haar Ed. Groot Achtb. goetgevonden ende verstaande voorz. Leijste soo als bij heeren regeerende Borgermeesteren is geformeert te approberen gelijk deselve geapprobeert wordt, bij desen, ende Wijders goetgevonden dat de resp. gaarn en Linnen blijkers mitsgaders de Scheepstimmerwerven de voorz. vermindering, sullen genieten bij provisie de tijt van Vijff eerstcomende Jaaren, aanvank neemende met den jaren 1734 en sulx versch. 1735 het eerste Jaar en sijn de heeren Borgemeesteren van haare genoome moeijte bedankt.

- - - van deze Stad, de Heeren dezer Stads Gedep: ter vergad: te qualificeren, om te consenteren in eenige versoeken bij de Stad Delft en Leijden gedaan, mits alvorens versekerd zijnde, dat dezelve Steden zullen consenteren in versogte afschrijving van de Schroot Ampten in de ... 15 april 1738 fo: 755.
- - - de Heeren Gedep: ter Vergad: afsolutelijk(SIC!) te declineren de propositie van de Ridderschap rakende de ontlasting der Tienden in de ... 2 Meij 1738 fo: 766.
Verrijk. Zie Admiraliteit op de Maze.
Vismarkt. Zie Collecteurs en Afslagers van de.
Visscher, declaratoir door den Pensionaris Mr. Adolf gedaan, dat wanneer hem geaffereerd wierd 't pensionarisschap van Rotterdam, hij 't zelve zoude declineren tot renuntiatie van 't zelve de pens:r Visscher aangesteld tot Extraords: gecomm. ten beleide van deze Stadszake op een wedde van 600 gl: jaarlijks 25 October 1720 fo: 287.
Vrankrijk. Zie Alliantien.
- - - Zie Houtvlotten.
Vrijdommen. Zie Veendorpen. Zie Munt.
Vrijheid van de Commercie. Zie Petitie. Zie Alliantie.
Vuldersplaatzen van de Lantaarns, bij afsterven van de in plaats van 23 stvs. per Lamp voor 't tractement Jaarlijks te genieten 100 gl: dog in persoon 't zelve waartenemen 1 febr: 1729 fo: 548.
Vuurstokers van nu af aan optehouden 't Besem, Turf en Kaarsgeld, genoten werdende bij ieder van de twee ... der Krijgsraad, Zie ook Besem, Turf en Kaarsgeld 16e Maart 1716 fo: 6.

Laatst gewijzigd: oktober 2014