Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Oudraad resoluties 1716-1738


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 257 (Oudraad resoluties 1716-1738; met achterin een index op onderwerp)


Index op de Resolutien van Consideratien van de Ed. Groot Achtb. Heeren van den Oud-Raad der Stad Dordrecht van de Jaren 1716 tot 1738 inclusive.

C


Cathechisatie de dingsdagse, afteschaffen en in deszelfs plaats intevoeren de oude dingsdagse predikatien, dog dezelve stil te staan de voer Classicale Vergaderinge van de beestemarkt, en van de Hoogtijden met eenige Verschikkinge van de passie predikatien. 9 Septb. 1729 fo: 558.
Churfurst van de Paltz. Zie Roomsche Priesters.
Coffij en Theegeld. Zie Zout, Zeep, Heere & Redemptiegeld.
't Collation, dat op den dag van de parade of monstering van Stadswegen gegeven word afteschaffen ten nutte vande Krijgskas 14 maart 1729 fo. 557.
Collecte. Zie Piemontese dalluiden.
- - - Zie Armen.
Collecteurs van 't Straat, klap en lantaarngeld, en die collecte in 't vervolg waartenemen door den ontf. vande Verp. Zie ontfanger van de Verpond:
- - - en afslagers van de Vismarkt voortaan voor stads Tractement niet meer te genieten dan 350 gl. in plaats van 600 gl. en stads of amptgeld te blijven staan op 600 gl: wijders ordre &a 31 maart 1732 fo: 386.
Collequim Mixtum bij indispositie of bij absentie van een Heer Regerend Burgemr. uit midden van H.E.G.M. gecommt. tot 't assisteren van 't ... denzelve bij een briefje of open billiet te stemmen en in 't toekomende altijd bij indispositie of absentie op die wijse te ptactiseren 21 decb. 1723 fo: 419.
Commandeursplaetzen van de slijkwerkers te mortificeren, en te brengen aan een vande opziendersplaatze van de Turf, bij overlijden of afstand van een van de twee opzienders van de turf, de tegenwoordige Commandeur vande Slijkwerkers daar toe aantestellen 1 febr. 1729 fo: 548.
Commissaris over de Notarissen, 't emolument van ... tragten te verhogen van 2 op 3 stvs. 25 Janu: 1734 fo: 638.
Compagnie van assurantie off Commercie binnen deze stad, Regerende Burgemrn. geauthoriseerd om wegens 't opregten van een ... zodanig te disponeren als dezelve tot dienst van deze Stad, en deszelfs finantie, en tot vermeerdering en Encouragement van de navigatie en commercie binnen deze Stad zullen oordelen te behoren. 12 augs: 1720 fo: 277.
- - - ter Vergad. van H.E.G.M. te consenteren in 't verbieden van 't opregten van ... zonder expresse Commissie van H.E.G.M. dog &a 5 novb. 1720 fo: 293.
Conrector. Zie van Dam.
Consenten, te consenteren in de ord: & Extraord: ... mits dat de munters blijven Jouisseren van haar vrijdommen &a 22 febr: 1735 fo: 675.
- - - de heeren Gedep: aan den Raad Pens.s te declaeren dat alvorens men aan Stadswegen in de ord. & Extraord. ... Consenteert, men de grieven van de munters niet aan de consenten heeft willen accrocheren, Haar Ed. Gr. Agtb. zijn appui verzogte, op dat de munters door 't consenteren in de voors: consenten geen praejudicie of nadeel mogten komen te lijden 25 febr: 1735 fo: 676.
- - - Zie middelen.
Conventie tusschen de stad, en de Oostind. Comp:. Zie Stapel.
Consignatie penningen. Zie Secretarissen.

Laatst gewijzigd: oktober 2014