Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Oudraad resoluties 1716-1738


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 257 (Oudraad resoluties 1716-1738; met achterin een index op onderwerp)


Index op de Resolutien van Consideratien van de Ed. Groot Achtb. Heeren van den Oud-Raad der Stad Dordrecht van de Jaren 1716 tot 1738 inclusive.

W


Wagt, Diaconen vrij van Pagt &a. Zie Diaconen.
- - - Zie Wijkmeester.
- - - Zie St. Jansnagt.
- - - Zie Ketelanus.
- - - Zie Ligters.
Wagtgeld, de Resp: Luitenants en Vaandrigs, die sedert de laatste reforme van de wagt zijn aangekomen, en weder afgegaan, als ook dewelke nog in 't vervolg staan aan te komen, en anderhand weder van hunne dienst zullen ontslagen zijn Jaarlijks ten behoeve van de kasse van de Krijgsraad te betalen vier gl. 1 April 1721 fo: 306.
- - - Zie Diaconen.
Walsche Kerk. Zie Trouwen.
Wapens. Zie Graven. Begraven.
Watergraaf van de Graaf en Alblas in de Nederwaard. Zie Stoop.
Wateringen. Zie Welgebore Mannen van.
Weenen. Zie Tractaat van.
Weeshuis. Zie Vaders en Regenten van 't Geesthuis.
Welgeboren Mannen van Wateringen. In een bosoigne nader te examineren, hoe Mijn Heeren van den Hove te Constringeren, om aan H.E.G.M. opening te geven van de informatien en bewijsen, dei zij tot lasten van eenige .. hebben, bij haar in persoon gedagvaard 3 Maart 1733 fo: 603.
- - - de Heeren dezer Stads Gedep:t ter vergad: van H.E.G.M. te insteren, dat aan H.E.G.M. opening word gegeven door Mijn Heeren van den Hove van de informatien die zij tot lasten van eenige hebben, bij hun in persoon gedagvaard, indien de Raad Pens:s in de eerste dag 3 a 4 van de Vergad: geen opening komt te geven van de conferentie, die hij deswegens met Commiss.n van 't hof gehad heeft 9 Maart 1733 fo: 605.
- - - indien in de eerste twee dagen van de vergad. van H.E.G.M. niet word gesproken van de informatien die 't Hof tot lasten van eenige ... hebben bij hun in persoon gedagvaard, de Heeren Gedep. alle middelen in 't werk te stellen, ten einde 't Hof daar toe word geconstingeerd, en dus aan H.E.G.M. res: voldaan, en telkens daar van rapport te doen aan de Vergad: van den Oudraad 27 April 1733 fo: 608.
Werkendamsche Kille, de Heeren dezer Stads Gedep: ter Vergad: van H.E.G.M. met de Steden aan de Maas gelegen te spreken, met dezelve middelen te beramen en propositie ter vergad: te doen ten einde de .. onbruikbaar en onvaarbaar word gemaakt, en de Gedep.s telkens ter Vergad: van den Oudraad rapport te doen van hun wedervaren. 27 April 1733 fo: 607.
Werken in de Kille. Zie Rivieren.
Westmaas te abandonenren, en aan Schout en Geregten van de .. Overtegeven zeker Koorntiende, zo over de oude als nieuwe landen van de Westmaas, als mede de Uiterdijkse morgentalen, Strekkende van 't Zwanegat noordwaards, zo verre 't buitendijks bedijkt is. 1 Julij 1722 fo: 331.
Witt. Zie Secretarissen.
Wollewevershaven, de Kade een a twee roeden te verbreden, en om de kosten daartoe nodig te vonden de eigenaars der huisen op de Wollewevershaven voor ieder roede breette van derzelver huisen te betalen eens de Somma van 50 gl, en voor ieder Koets, berlijn, Speelwagen of chaise met twee paarden, die nu binnen dese Stad gehouden worden, of in 't vervolg staan gehouden te worden, eens te betalen 50 gl., ten Comp. van de Thezaurie dezer Stad 17 Maart 1727, fo: 518.

FOLIO 518
Maandag den 17e Maart 1727.
D'Heer Presiderende Burgemeester mr. Jacob Stoop heeft ter vergadering van den Oudraad voorgedragen dat de Heeren Regerende Burgemeesteren ter occasie van het arresteeren van 't Verdiepen van de Wollewevershaven, hadden geremarqueert dat de Kade van de voors. haven te smal was, en derhalven vermeenden ter deser gelegentheid nut en dienstig te sijn So tot Cieraad van de Stad als de Verbeteringe van de haven selvs, dat den voors. Kade van de Wollewevershave voornt. een Roede en twee wierde verbreet, dat om de Kosten eenigermaten te vinden dewelke tot het voors. verbreeden der Kade wierden gerequirert, Sij Heeren Burgemeesteren de Eijgenaars der huijsen op den meergemwelde Wollewevershaven staande, hadden doen Sommeren, en na denselver Consent, laten teeckenen een acte waer bij Sig Obligeeren omme ten eijnde gemelt voor ieder Roede breete van denselver Huijsen en Erven te betaalen Vijfftig guldens eens, dat 't Bandement van dien na gedane Calculatien kwam te bedragen een Somma van drie duijsent en drie hondert Guldens, dog dat t selve
FOLIO 519
geen Suffisante Somme was Welke tot het verbreeden der Kaden werd vereischt en dat derhalve omme 't gem: goed oogmerk te berijcken, Sij Heeren Burgermeesteren haar gedagten hebbende laten gaan tot een fonds Suppletoir, hadden geoordeelt dat deselve Sonder eenige Laesie van dese Stads finantie Souden konnen gevonden werden, ingeval van ieder koets, Barlijn, Speelwagens, en Cheese, met twee paerden binnen dese Stad gehouden werdende wierden betaalt eens vijftig guldens, gevende erhalve hij Heer Burgermeester in bedenkinge of Haar Edele Gr: Achtb: niet Souden Konnen ende gelieven goed te vinden dien Conform te nemen een Resolutie. Waar op gedelibereert Sijnde is goedgevonden ende verstaen dat de respective Eijgenaers der Huijsen op de Wollewevershaven, So die geconsentert en geteijkent hebben, als de andere sulx geexcuseert hebbende Sullen betalen van ieder Roede breete van derselver huisen & Erven de Somma van vijftig guldens, ende dat omme een fonds Suppletoir tot het verbreeden der Kaden van de Wolleweverhsaven te vinden, van ieder Koets, Barlijn Speelwagen, en Chaise met twee paerden door de Heeren van de Regeering deser Stad, en van alle
FOLIO 520
andere in en op gesetenen van deselve So die nu bereijds gehouden werden als van die geene welke na dese gelijke Rijtuijgen met twee paerden sullen komen te houden, Sal moeten werden betaal eens de Somma van vijftig guldens ten Comptoire der Thesaurie deser Stad.

- - - aan de aannemers van de .... te gunnen 't verdiepen van die haven voor 17.000 gl., en aan de Nieuwe Haven voor 28.00:- volgens de conditie van bestedingen, zonder daar onder te comprehenderen 't leggen van Kistdammen 25 Maart 1727 fo: 520.

FOLIO 520
KANTLIJN Aan de aannemers van de Wollewevershaven te gunnen 't verdiepen van de Wollewevershaven voor 17000 gld, en van de Nieuwe haven voor 28000 gls volgens de conditien van besteedingen Sonder daar onder te comprehenderen 't leggen van Kistdammen
Dijnsdag den 25e Maert 1727.
De Heer Praesiderende Burgemeester Mr. Jacob Stoop heeft ter vergadering voorgedragen, dat de Heren Regerende Burgemeesteren in Conformité van Haer Ed: Groot Achtb. voorgaande Resolutie in dato den [..] Jongstleden een proeve hebben genomen van de besteding der Wollewevers en Nieuwe Haven resp. de eerstgemelde minst was ingeset door eenen Cornelis Pijl omme ende voor de Somme van f 17000:-:- ende laetste tot f 28000 't Samen makende f 45000 ende Sulcx voor 't uijtschuijeren en diepen volgens conditien van besteedingen, Sonder 't leggen der kistdammen daer onder te Comprehenderen te beginnen ende te
FOLIO 521
Perfectioneren de opgemelte verdiepinge, van de Wollewevershaven nu dit Jaar, ende nieuwe haven 't volgende, dat sij Heeren Burgemeesteren wel hunne effortes en devoires hadden gedaan en dit werk tot een mindere Somme te besteden, dat dat niemand 't selven minder hadden willen laten, off aanneemen, weshalven zij Heeren Burgemeesteren alvorens 't werk der verdiepingen te gunnen aan de minste Insetters, goedgevonden hadde daar van Kennisse te geven aan dese vergaderinge gevende derhalve hij Here Presidrende Burgemeester in bedenkinge, off Haar Ed: Gr: Achtb: niet souden Konnen goedvinden het werk der meer gemelte verdiepinge der Havens te gunnen voor de voors. Somme aan de persoonen 't selve daar voor ingeset hebbende.
Waar op gedelibereert sijnde, hebben Haar Ed: Groot Achtb. de Heeren borgemeesteren voor de moeitens in desen genomen bedankt en is wijders geoedgevonden ende geresolvert, de verdiepinge der Havens te gunne aen de laagste Insetter namentlijk tot 17.000 en 28.000 guldens Respective, gelijk 't selve aan den aannemers gegunt ende gelaten wort bij desen;

Wijkmeester, Niemant tot ... aantestellen, ten zij hij is of geweest is diaken van de Nederduitse gemeente, ende wijkmeesters vrij van 't wagtgeld 29 meij 1733 fo: 615.

Laatst gewijzigd: oktober 2014