Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Oudraad resoluties 1716-1738


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 257 (Oudraad resoluties 1716-1738; met achterin een index op onderwerp)


Index op de Resolutien van Consideratien van de Ed. Groot Achtb. Heeren van den Oud-Raad der Stad Dordrecht van de Jaren 1716 tot 1738 inclusive.

Z


Zout, Zeep, Heere & Redemptiegeld, als mede Koffij en The(e)geld, de Heeren dezer Stads Gedep: ter Vergad: van H.E.G.M. met de andere Leden te Spreken, of niet eenige verhoging in de Classis rakende 't ... Zoude kunnen worden gemaakt absolut te declineren dat de Taxatie daar omtrent zoude gelaten worden aande Pagters 16 Novb: 1733 fo. 619.
- - - te consenteren in de quotisatie van 't .. 1 decb: 1733 fo: 623.
- - - eenige Heeren Gecomtt: tot 't formeren van geredresseerde quohieren rakende 't ... 16 decb: 1733 fo. 626; - - - de H.rn dezer Stads Gedep: Vergad: met de andere leden te overleggen, dat 't placaat nopens de verbetering van de middelen van 't ... wierd gestelt buiten effect en 't middel gevorderd word op de voet van 't voorleden Jaar 25 Janu: 1734 fo: 637.
- - - te declineren 't concept placaat over 't ... maar te insteren als dat de aan staande verpagting van de Gemeene middelen zal geschieden op den ouden voet 8 Maart 1734 fo: 641.
- - - de Heeren dezer Stads Gedep:ns eenige remarques ter vergad: van H.E.G.M. te opperen rakende 't Conciliatoir op de nieuwe quotisatie van ... 7 febr: 1735 fo: 672;
- - - Zie Munt.

Laatst gewijzigd: oktober 2014