Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Oudraad resoluties 1716-1738


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 257 (Oudraad resoluties 1716-1738; met achterin een index op onderwerp)


Index op de Resolutien van Consideratien van de Ed. Groot Achtb. Heeren van den Oud-Raad der Stad Dordrecht van de Jaren 1716 tot 1738 inclusive.

D


Dam, aan de Conrector Johannis van [Dam] toegelegd een Vermeerdering van Tractement van 50 gl Jaarlijks mits &a 24 decb. 1734 fo: 667.
Dam van Papendrecht. Zie Rivieren.
Deductien van de Heeren van Amsterdam, en de Ridderschap, Raadsheersampt.
Diaconen, vrij ende Exempt van togt en wagt, mitsgrs. van eenige contributie to dezelve, Zo lange zij in actuele dienst als diaconen zijn, en verder of langer niet, blijvende gehouden de Generale haarlijkse monstering te doen 24 Septb: 1717 fo: 50.
- - - geduurende de Ses jaren, dat zij dienen, en de Ses Jaren wanneer zij stil sitten vrij van de wagt en als dan door Burgemrn. in 't wagtgeld te stellen 29 meij 1733 fo: 615.
Diaconie. Zie Armen, zie Kerkenraad, Zie Doctoren.
Diepen der havens. Zie Havens.
Different tusschen Hof, en de Kamer. Zie Hijnen.
Differenten tusschen de Heeren van de Ridderschap, ende Lieden over de ebgeving van 't Raadsheersampt. Zie Raadsheers Ampt.
Directeur generaal over de Stads Plantagien aangesteld een ... 18 junij 1731 fol. 571*
Doctoren van de Stad, ieder in hun quartier tweemaal s'weeks alle de sieken van de diaconie te gaan visiteren, en aan hun huisen alle dag een vast uur te stellen, op welke alle de sieken aan hun huis konnen komen, 29 Meij 1733 fol. 616.
Doleantie. Zie Ampten.
Dol of Krankzinnighuis. Zie Leprooshuis.
Domeijnen. Zie Rivieren.
Dominale Ampten. Zie Ampten.
Dominale goederen met de andere leden van Hun Ed. Gr: Mog. Vergadering in te schikken de remuneratie, welke de Gecomm: Raden staan te versoeken wegens de behering der ... 18 junij 1731 fol. 570.
d'Dordse Zak van deze Stads wegens boven de Somme van 3 st. 12 penn: daar op bereids staande te belasten met 2 st: 4 penn: en sulx in 't geheel met ses stvs. 15 Junij 1716 fo: 10.
- - - Zie negotiatie.
Drilmeester bij overlijden of vacature van den .. een aantestellen op een tractement van 200 gl. 31 maart 1736 fo. 709.

FOLIO 709.
Saturdag den 31e: Maart 1736.
De Heer Praesiderende Burgemeester Anthonij Repelaer heeft ter vergadering voorgedragen als dat bij 't onlangs doen der reekening van de krijgskasse aan Heeren Burgemeesteren en Collonellen sij Heeren hadden geremarqueert
FOLIO 710.
dat aan de drilmeester Pallij voor hem en sijn assistent betaalt wierd 300 guld. tractement en aan ider van der provoosten 230 guld: hij Heer Praesiderende Burgemeester in bedenken kwam te geven of Haar Ed:e Gr: Achtb: niet souden kunnen goedvinden tot Soulaas van de Krijgskasse vast te Stellen als dat (schoon bij Resolutie van dese Oud Raden in dato 15 Junij 1716 is geresolveert dat bij de eerste vacature 't eene provoost ampt. der Krijgsraad sal worden vernietigt) bij 't Overlijden van de twee tegenwoordige provoosten den geene, die als dan als provoost sal worden aangesteld alleenlijk maar aangestelt sal worden op een Tractement van twee hondert guldens alsmede dat bij 't Overlijden van den drilmr. Pallij, den alsdan aantestellen drilmeester alleen maar sal genieten een tractement van 200 gld: waar op gedelibereerd sijnde is de resolutie genoemen Conform 't gerapporteerde.

Dubbeldam. Zie Predikant van.

Laatst gewijzigd: oktober 2014