Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Oudraad resoluties 1716-1738


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 257 (Oudraad resoluties 1716-1738; met achterin een index op onderwerp)


Index op de Resolutien van Consideratien van de Ed. Groot Achtb. Heeren van den Oud-Raad der Stad Dordrecht van de Jaren 1716 tot 1738 inclusive.

E


Eed ten opsigte van de middelen te water; Zie nieuwe regenten & magistraten.
Eelbo, de twee Kinderen van Johan [Eelbo] met name Margarita en Richard Paulus, verklaard gehouden te worden als of dezelve effective, ende met'er daad binnen deze Stad geboren waren, ten zulken Effecte dat dezelve zullen jouisseren van alle privilegien en voordelen, ende immuniteiten dewelke de ingebore Burgers en burgeresse dezer Stad enigsints competeren of genieten 19 augs. 1726 fo: 492;
Eigenaars van vaste goederen &a de Gedp. ter dagvaard te insteren, dat de middelen worden uitgedagt, en vastgesteld, welke niet alleen meer toereikende zijn, en minder drukkende voor de ... 21 janu. 1719 fo: 215.
Eigenaars der Graven. Zie Graven.
- - - der Huisen, belasting op de .. Zie Wollewevershaven.
Emeritus Predikant. Zie Vechovius.
Engelsche Kerk. Zie Trouwen.
Equipage. Zie Petitie.
Eversdijk, Commis vande Generl. financie, de kinderen van Mr. Martinus Donus van Eversdijk, welke hij als nog iets zijn tegenwoordig huwelijk zoude kunnen verwekken te houden als binnen deze Stad geboren, ten dien Effecte &a 13 junij 1718 fo: 191.
Extraords. en Ords. consenten. Zie Consenten.
- - - Gecomm: ten beleide, Zie Visscher, Pensionaris.
Extraords. Middelen de Heeren Gedep. ter Vergad. van H.E.G.M. zigte conformeren met 't uitgebragte advis rakende de uitgesondert dat in plaats van een 100e: en 200e: Penn: op de Obligatien, dezelve gereduceert werden op 2 1/2 prct. aan geld, en in plaats van 5 of 3 st: op de Lijfrenten te korten dezelve gereduceert worden indistinctelijk op 6 prct. Suiver aan geld, de negotiatie van 2.500.000 gl: op Lijfrenten te declineren, te insteren, dat de deliberatien over 't redres van de finantie, en in specie, dat van de gemeene middelen werden bij der hand genomen 2 janu. 1733 fo. 598.
- - - de Heeren dezer Stads Gedep. ter Vergad. van H.E.G.M. inte schikken met de andere leden 't consent in de dog zo na 't mogelijk in te brengen aan de res. van H. Ed. Gr. Achtb. op dit Subject genomen. 12 febr. 1733 fo: 602.
- - - te consenteren in de op den voet van de res. van(de): Oudraad van 2 Janu: 1733 maart familiegeld en andere negotiatien te declineren 16 decb. 1733 fo. 624;

Laatst gewijzigd: oktober 2014