Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Oudraad resoluties 1716-1738


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 257 (Oudraad resoluties 1716-1738; met achterin een index op onderwerp)


Index op de Resolutien van Consideratien van de Ed. Groot Achtb. Heeren van den Oud-Raad der Stad Dordrecht van de Jaren 1716 tot 1738 inclusive.

F


Fabrijk, 't tractement van Stads bij aflijcigheid van den tegenwooridge zo veel te verminderen als eenigsints doenlijk bevonden zal worden 16 maart 1716 fo: 6.
- - - Sie Pluijm.
Familiegeld, bij provisie, en tot een aan 't oogmerk van H.E.G.M. meer voldoende plan van 't, zal wesen geformeert, niet alleen te declineren de continuatie van 't zelve familiegeld, maar ook alle de verdere besoignes over 't plan, ende quohieren daar van bereids geformeert, 16 decb: 1716 fol. 27;
- - - de continuatie van 't te declineren. Zie Verponding.
- - - Zie Extraords. middelen.
Finantie van de Stad. Zie Besem Turf en Kaarsgeld.
- - - Zie Vuurstokers. Zie Fabrijk, zie Pestmeesterschap, Zie schrijfmeester in de Latijnsche Schole, zie Gedeputeerdens, Zie Dordse Zak, zie Slijkwerkers, zie Havegeld, zie Provoostampt, zie Sieketroosters ampt, zie Bakenmeester, zie havens, zie 100e Penn:, zie Negotiatie, Zie Klapwakers, Zie Ballasthaalder.
- - - rakende de obligatien tot lasten van de Stad. Zie Godshuisen.
- - - Regerende Burgemrn. geauthoriseert om te verkopen de obligatien, dewelke deze stad heeft lopende ten lasten van 't gemeeneland binnen deze Stad, op 't Comp: Gen:l en Elders 14 novb: 1722 fo: 352.
- - - alle de penningen staande te provenieren vande verkoop van deObligatien, welke deze Stad heeft ten laste van 't gemeeneland ten Comp: van deze Stad, of ten Comp. Genl: en elders ten behoeve van deze Stad aanteleggen tot lasten van deze Stad op 't Comptoir van d'hr. Jacob Stoop, en daar tegens aftelossen de obligatien op 't comptoir van den ontfr: Jacob Stoop, lopende ten behoeve van particulieren 14 novb: 1722 fo: 354.
- - - Memorie van 't geen bijde Stad sedert 1 janu: 1725 is geproffiteert wegens afsterven van lijfrenten, een mortificatie van bedieningen en beneficien gegeven aan perzonen, die zedert overleden zijn, en 't geen bij deze Res. staat geproffiteert te worden 1 febr: 1729 fo: 550.
Finantie van 't Land voor als nog te declineren 't advis rakende 't werk vande finansie, nopende de meerdere belasting van de obligatien, gesproten uit de nieten van de Loterijen dezelve, mitsgrs. 't continueren van 't amptgeld, dog op 't ernstigste te insteren, dat de besoignes tot generaal redres van s Lands financie ten spoedigste met post positie aan andere zaken mogen worden voorgeset &a 6 Janu: 1721 fo: 296.
- - - Zie Extraordr: middelen.
Fonds. Zie Amptgeld.

Laatst gewijzigd: oktober 2014