Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Oudraad resoluties 1716-1738


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 257 (Oudraad resoluties 1716-1738; met achterin een index op onderwerp)


Index op de Resolutien van Consideratien van de Ed. Groot Achtb. Heeren van den Oud-Raad der Stad Dordrecht van de Jaren 1716 tot 1738 inclusive.

G


Gaare & Linnenblijkers. Zie Verpondingen.
Gasthuis Conventie met 't ... Zie Armen.
- - - de Vaders en Regenten van 't ... Gequalift. om een zekere woning met 11 a 12 mergen lands gelegen in den Swijndregtsenwaard (van ouds genaamt de Sacraments Boomgaard), te Verkopen 5 janu: 1735 fo: 669.
- - - Vaders en Regenten van 't .. gequalift. om 13 mergen lands leggende onder Barendregt te verkopen 26 Janu. 1736 fo. 708;
- - - geapprobt. de Verkoop van vijff mergen lands gelegen onder Sandelingen Ambagt en de Swijndregtse waard door de vaders en Regenten van 't ... 1 Octob. 1736 fo: 716.
Gecommitteerde Raden. Sie Secretarissen vande Staaten.
Gedeputeerdens ter Vergad. van Hun Ed. Gr. Mog. 't getal der Heeren die maar zullen mogen declareren te fixeren op Vier, een Regeerende Burgemr. twee Gedep. en den pensionaris 16 maart 1716 fo: 9.
Geesthuis. Zie Vaders en Regenten.
Geinundeerde Polder in 't Eijland van Dordrecht. Zie Polders.
Gelderland te approberen 't Verrigte van Gec. Raden op de ingekome berigten, dat op de aanstaande Landdag in de provincie van .. Zoude worden gedeliberert om den Heere Prince van Nassau te Eligeren tot Stadhouder, en de gedep. ter dagvaard. gequalif.t om zonder verder ruggespraak ter conclusie en executie te helpen brengen al wat eenigsints dienen kan tot mainctien van de Regering, Zo wel binnen als buiten deze Provincie op de voet en form, zo als dezelve tegenwoordig geconstitueert is, 12 Octob: 1722 fo: 344.
- - - Rapport van 't geen ter vergad: is voorgevallen, wegens de ingekome berigten, dat men in de provincie van Gelderland zoude delibereren over 't aanstellen van den Hre: Prince van Nassau tot Stadhouder, en dat bij H.E.G.M. geresolveert was een notabele besending na due provincie te doen, om dezelve daar van te dehorteren, ook een besending te doen na Utrecht, Zeeland en overijssel &a 19 Octob: 1722 fo: 347.
- - - omtrent 't mainctien van de tegenwoordige Staats Regeringe niet alleen te persisteren bij H.E.G.M. res: van den 12 Julij laatstl. maar te helpen resolveren alles wat met 't waar intrest van den Staats Regeeringe van dien zullen oordelen te convenieren 14 Augs: 1724 fo: 429.
Gereformeerde Religie. Zie Roomsche Priesters.
Gilles, te declineren 't compareren van Mr. Jacob [Gillis] Junior als Pensr: der Stad Haarlem, dog zig faciel te vertonen, wanneer dezelve mogte goedvinden van H:E:G: Mog: te versoeken brieven van naturalisatie ad Honores 13 Novb: 1730 fo: 566.
- - - te persisteren bij de res: van 13 novb: 1730 5 janu: 1731 fo: 568.
- - - te consenteren in de admissie van mr: Jacob [Gillis] Junior als Pensionaris der Stad Haarlem ter vergad: van H.E.G.M. met zodanige restrictie en clausulen als &a 15 maart 1731 f0: 568.
Glasblaserij van Spiegel en Korfglas, Reg: Burgemrn. geauthoriseert om met dienen, die voorgeslagen hadden binnen deze Stad opteregten een ... te spreken over de zaak zelfs, over de plaats waar, en over de conditien, op welke dezelve zoude worden opgerigt, en aan dezelve toetestaan zodanige vrijdommen immuniteiten en voordelen, en voor zodanige tijd als zij zullen vermeinen te behoren, 3 augs: 1722 fo: 342.
Godshuisen. Zie honderste Penn. Zie Negotiatie.
- - - en Kerken, Regerende Burgemrn. gequalificeert, om nopende de penn:, welke de resp: binnen deze Stad aan obligatien hebben lopen tot lasten van deze Stad op 't comptoir van den Ontfanger Jacob Stoop zodanige verschikking en Verandering te maken, 't zij met aflossing en verandering van negotiatie, &a als dezelve ten dienste van deze Stads finantie zullen oordelen te behoren mits dat dezelve Godshuisen en kerken geen minder intrest zullen genieten als 3 prct: in 't jaar, 14 novbr. 1722 fo: 350.
- - - eenige penningen willende aanleggen alleen te doen ten Comp: van den Ontfanger Jacob Stoop, en daar voor uittegeven maandbrieven lopende tegens een vierde van 't honderd maandelijks 8 febr. 1723 fo: 384.
- - - Kinderen uit de niet meer ter begravenissen te gaan met de vaders &a: Zie Begravenissen.
- - - Zie Armen.
- - - de Heeren vaders en Regenten van de ... zoveel mogelijk is, zorg te dragen, dat niemant daar uit gelaten word ten zij belijdenisse gedaan hebbende van zijn religie, en in Staat zijnde om de kost te kunnen winnen 29 meij 1733 fo: 612.
Goederen de Graaflijkheid competerende te kopen. Zie Graaflijkheid.
Gornichem rakende 't Sessie nemen vanden Heer Hoeij in de Vergad: als Pensionaris Honorair der Stad. Zie Hoeij.
- - - Zie Graaflijkheids Tolle te.
Gouverneur van Heusden. Zie Palm.
Griffier van Hun Hoog Mog: de Heeren gedep. ter Vergad. absolutelijk te declineeren 't aanstellen van een tweede of adjunct dog 13 janu. 1738 fo: 740.
- - - te blijven persisteren bij de res: van 13 janu. laatstl. rakende 't aanstellen van een tweede of adjuct 5 febr: 1738 fo: 742.
Graaflijkheid, Heeren Burgermrn. de goederen op de Lijste gespecificeert, dewelke de ... competeert, en welke van convenientie voor de Stad Dordrecht zoude zijn te kopen en de renten aftelossen, en tot betaling van dezelve tot lasten van de Thezaurier te negotieeren een Capitaal van 18000 gl. op 20 jarige renten a 7 pct. 9 April 1725 fo. 439;
Graaflijkheids Tolle te Gorinchem de Heeren dezer Stads gedep: zekere aflossing van een rentebrief van 24000:- dewelke deze Stad op de geschoten heeft zoveel mogelijk voor te komen. 10 julij 1728 fo: 539.
- - - een Somma van 100.000 in mindering van 't capitaal van 136000:-:- die de stad op de geschoten heeft, door den Ontfanger ten belijde te laten Ontfanger, en daar voor aftelossen gelijke Somma aan obligatien, die tot laste van deze Stad tegens 4 prct: lopen voor de hand, zonder imand overteslaan, ten ware de houders derzelve haar Capitale tot lasten van deze Stad willen laten lopen tegens 3 prct. in't jaar 24 Augs: 1728 fo: 540;
- - - tot mainctien van 't regt, 't welk deze Stad op de heeft, als nog niet te ontfangen de 36000:-:- die Gecomm: Raden hebben geordonneerd aan deze Stad aftelossen, met denunciatie, dat geen betalinge van intressen verder zal geschieden 12 novb: 1731 fo: 582;
- - - den Ontfanger ten belijde te qualificeren, om te Ontfangen de 36000:-:- die de Stad als nog sprekende heeft op de en welke geconn: Raden al over twee jaren geordonneerd hebben aan de Raad en Rentmeester Genl: van Zuidholland aftelossen onder protestatie &a en daar mede aftelossen Capitalen, dewelke tot lasten van de Stad lopen 1 janu: 1734 fo: 636;
- - - 't project van denuntiatie en protestatie, rakende de aflossing van de 36000 gl: die de stad van Dordrecht sprekende heeft, op de .. te stellen in handen van de Pensionaris van Halewijn, om dezelve te resumeren te Gorinchem te dresseren en in wat kragtiger termen te coucheren, en als dan te besorgen, dat 't zelve van deze stadswegen ter Vergad: van H.E.M.G. worden ingelevert, 18 Meij 1734 fo: 642.
- - - Geapprobt: 't protest tot Vergad: van H.E.G.M. te doen wegens de aflossing van de 36000 gl. die de Stad van Dordt. sprekende heeft, op de .. door Gecomm: Raden afgelost 10 Janu: 1735 fo: 670.
- - - Heeren Burgemrn. te qualificeren om de 36000 gl. te ontfangen en van de penningen zodanig emploij te maken, als zij tot meeste nut en oorbaar van stads finantie zullen meenen te behoren 12 maart 1735 fo: 688.
- - - ter vergad: te declineren de afschaffing van de .. als mede geen veranderingen te maken in de geringe Emolumenten, dog daar redenen van wettige klagten zijn dezelve te redresseren 12 April 1735 fo: 691;
Graven de Eigenaars der .. haar graven optegeven, en te doen stellen en houden op de naam van een levend perzoon daar voor voor een Enkeld Graf te ebtalen ten behoeve vande kerken 10 gl, voor een enkeld graf, en voor voor den Rentmeester 5 1/2 St. dubbelde en meerdere graven na advenand, en als dan in vollen Eigendom te besitten, te mogen verkopen, en daar van disponeren ten behoeve van die gene, die zij zullen goedvinden ook buiten de Kerken &a op poene, gearresteerd de publicatie deswegens te doen, Regerende Burgemrn. en Kerkmeesteren versogt, om op 't doen der begravenissen, en onderhoud en behandeling der graven een ord.tie te concipieeren 15 Junij 1722 fo: 322.
- - - Gedt: de ord.tie op 't begraven mitsgrs. op 't onderhouden der .. en 't geen daar toe Specteert 't regt van de kerken &a peene bij Burgemrn. gestelt tegens de bedienden van de Kerken, wanneer zij deze komen te overtreden 16 novb. 1722 fo: 355.
- - - de ord.tie op 't begraven te Amplieren, dat de boeten van 't ophangen der wapens gesteld mede plaats zal hebben wanneer 't wapen alleen voor 't Lijk gedragen word 7 Meij 1725 fo: 448.
s'Gravendeel en Leer-Ambagt voor deze Stad aan te kopen, Burgemrn. geauth. om de ambagts Heerlijkheid van ... 9 Augs: 1731 fo: 575.
's Gravendeel en leer-Ambagt geapprobt: de koop van de Ambagts Heerlijkheid van .. ter Somma van f 28500:- en 't leen ten behoeve van deze doen verheffen op mr. Paulus Gevaerts 12 Augs: 1731 fo: 576.
- - - de penningen te Negotieeren. Zie Negotiatie. Ook tragten te kopen 't veer van s'Gravendeel. 26 Augs. 1731 fo: 578;
- - - Zie Schout en Secretaris.
Groot, den pensionaris de [Groot] van Hoorn niet te admitteren ter Vergad. van H.E.G.M., tot dat deszelfs zaak (was geworden ontfangen Gen:l van 't verhoogde last en wilgeld) zal zijn afgedaan. 10 April 1731 fo: 571;
Gulis en Berg, de heeren dezer Stads Gedep: ter Vergad: intenemen de Sentementen van de andere leden rakende de Successie van 10 Novb. 1738 fo: 796;

Laatst gewijzigd: oktober 2014