Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Oudraad resoluties 1716-1738


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 257 (Oudraad resoluties 1716-1738; met achterin een index op onderwerp)


Index op de Resolutien van Consideratien van de Ed. Groot Achtb. Heeren van den Oud-Raad der Stad Dordrecht van de Jaren 1716 tot 1738 inclusive.

H


Hallincg, de Heerlijkheid en Baronie van de Merwede ingevolge de res: van 19 Junij 1732 te verlijden op den heere Praesiderende Burgemr. Mr: Johan [Hallincg] 29 Meij 1727 fo: 524.
Hanover. Zie Tractaat.
Havegeld, te introduceren ten meesten voordeele vande Stad, en ten minste nadele van de ingesetenen waar toe Burgemrn. worden gequalificeert 15 Junij 1716 fo: 10.
Havens, Regerende Burgemrn. geauth: om wegens 't diepen van de ... en 't aanbesteden van dien, zodanige ordres te stellen, als zij zullen vinden te behoren en daar toe de vereiste penn: op de fondsen in de res: vervat op Los of Lijfrenten te negotieren. 15 Junij 1716 fo: 10.
Havens, geapprob:t de bestedinge bij Hrn. Regerende Burgemrn. gedaan tot 't droogmaken en uit schuijeren van de Kalkhaven om te zijn een bekwame plaats tot 't gemakkelijk en Secuur inkomen van de Schepen, en tot 't lossen en laden van dezelve 5 april 1721 fo: 308
- - - om de Kalkhaven in 't vervolg diep te houden de mond van de voorn: haven bij de brug toetedammen om den inval van de EbSlik te beletten, en twee Ebdeuren aan de Sluis te maken om de Slik van de binnen haven te dwerteren, en door de gem: toedamminge een nutbaar en profijtelijk erf aanteleggen 20 junij 1721 fo: 321.
- - - Burgemeesteren de .. binnen deze Stad te doen diepen op alsulke maniere en wijse als dezelve na ingenomen berigten en advisen van Luiden hun des verstaande 't beste en convenabelste zullen oordelen te behoren als mede de gelden daar toe nodig op zodanige wijse, als ten meesten dienste van de finantie zal konnen geschieden 24 febr. 1727 fo: 514.
- - - zie Wollewevershaven.
- - - 't diep houden van de ... voor vijff jaaren aan te besteden 1 febr. 1729 fo: 544.
Heer van Naaldwijk de Hrn. Gedep:n ter Vergad: van H.E.G.M. alle devoiren aantewenden, ten einde den .. gebragt werden onder 't opsigt en bescherming van zijn Regenten, en daar in te handhaven de Regten en privilegien de Burgeren dezer Stad Competerende 5 Octb: 1731 fo: 579.
- - - Mijn Heeren vanden Geregte bij provisie voor de perzoon en goederen van de ... zodanige voorzieninge te doen als zij tot nut en consercatie van denzelven zullen meenen te behoren 5 Novb: 1731 fo: 581.
Hennequin van Rotterdam ter eerste instantie ter Judicature te stellen voor Schepenen van Rotterdam en niet voor den Hove van Holland den Oud-Burgemr. 10 novb. 1727 fo: 533.
Herdijking. Zie Polders.
Hiniossa. Zie Raadsheersampt.
Hoeij, Geapprobeert 't verrigte van de Gedep.ns, rakende 't Sessie nemen vande Heer van ... Rekenmeester van H.E.G.M. domainen als Pens:s Honorair vande Stad Gornichem ter Vergad. van H.E.G.M. 23 Augs. 1717 fo: 35.
- - - in 't gedecerneerde besoigne te Examineren, 't geen deoor twee gedep.ns der Stad Amsterdam aan Burgemesteren in een audientie in Burgemrs: Kamer is voorgedragen wegens de admissie vande Heer van Hoeij Rekenmeester van de domeinen als Pensionaris Honorair der stad Gornichem 7 Septb: 1717 fo: 41.
- - - na 't gedecerneerde besoigne mede te Examineren de missive van Burgemrn. en Regeerders der Stad Gornichem ten einde door de Gedep.ns dezer Stad zouden worden gesecondeerd, ten einde de reden van oppositien tegens de Heer van Hoeij om ter vergad: van Hun Ed: Gr: Mog: als Pensionaris Honorair geadmitteert te worden, ter Vergad: van Hun Ed: Gr: Mog: aanstonds zoude mogen worden geallegeerd, en zonder Commissoriaal te maken geexamineerd, en vervolgens gedecedeert te worden 7 Septb: 1717 fo: 44.
- - - de Gedep.ns ter Vergad: van H.E.G.M. in alle manieren de Heeren van Amsterdam te Seconderen, ten einde de Rekenmeester van ... uit de Vergad. van H.E.G.M. moge werden geweest, ter tijd en wijle de bedenkelijkheden tegens deszelfs admissie zullen zijn geëxamineert en daarop finalijk geresolveert, en dat wijders volgens de instructie van 1593 en voor zo veel des noods tot renovatie van dezelve, door H.E.G.M. zal worden verklaart, dat alle Raden en Meesters vande Rekeningen van H.E.G.M. domainen, mitsgrs. derzelver auditeurs en ministers van nu voortaan zullen zijn en blijven uitgesloten van eenige Ampten van magistrature, vroedschapsplaatsen en ministerialen bedieningen in de resp. steden &a 10 Septb: 1717 fo: 46.
- - - Sie verder Vergadering;
- - - omtrent 't geven van Satisfactie door de Heeren van Gornichem aan de Heeren van Amsterdam over de onbetamelijke expressien vervat in de propositien en circulaire missive vande Heeren van Gornichem ter zake van de admissie vande Rekenmeester van in de vergad. van H.E.G.M. te persisteren bij de res. van 10 Septb. 1717, en mitsdien de heeren van Amsterdam zo in de zake zelfs als in alle de incidenten en circumstantien en gevolgelijk ook onmtrent de voors. satisfactie op 't ernstigste te secunderen. 6 novb. 1719 fol. 270*
- - - te persisteren bij de res: van 10 Septb. 1717 en 6 novb. 1719 rakende de admissie van de Rekenmeester van .. als Pensr: Honorair der Stad Gornichem ter vergad: van H.E.G.M. 5 novb. 1720 fo: 291.
Hof, Different tusschen de Kamer en 't .... Zie Hijnen.
- - - Zie Hennequin.
- - - Zie Welgeboren Mannen van Wateringen.
- - - Zie Pesters.
Hollanders. Zie Kinderen van Predikanten militaire &a
Hondert. Zie Secretarissen.
Honderste Penning, aan den Raad Pens.s te representeren, dat men ontrent de genome resolutie rakende 't afbetalen van de restanten vande reëele en personele, niet verder Obligatoir zal zijn, als den Staat van de Stads financie zal permitteren, de Pens.s zig na S'Hage ten eerste te begeven, om de voors: representatien te doen. 1 October 1716 fo: 14.
- - - Rapport vande Pens:s dat de denuntiatie, ingevolge de res. van den 1 October laatste bij hem was gedaan, en dat dezelve was aangenomen met versoek dat op de agterstallen vande Reele en personele. Zo veel mogte worden gefurneert als eenigsints doenlijk wesen zoude. 6 Octob. 1716 fo: 17.
- - - Zie Verponding.
- - - Zie Extraords. middelen.
- - - en 200ste Penning niet inte schrijven op de genome resolutien dat de goederen, welke na 't arresteren van dit consent, bij de Steden Godshuisen &a zullen worden gedequireert, zullen blijven subject de als mede de obligatien en Losrentebrieven, welke bij de Veen Ambagten na deze uit de Stuiver per roede zoude worden bij aankoop of Transport geacquireerd 21 Janu: 1719 fo: 216.
Houtvlotten, toebehorende de ingesetenen van den Staat, een propositie ter vergad. van H.E.G.M. en doen, ten einde door de Kroon van Vrankrijk vrijgesteld worden van de belasting van vijff pct. op de ... welke belasting bij die Kroon gesteld is op 't regt van de paspoorten van de goederen van boven komende, en daar na toe gaande 10 Janu. 1735 fo: 672.
- - - de Hrn. Gedep: ter vergad: te insteren, dat aan de Staten van Gelderland geschreven word over de regtmatige klagten van de Houtvlotters wegens 't verhogen der Tollen op de ... 9 decb: 1737 fol. 739.
Hijnen, en Johanna van der Sanden gedetineerdens op de voorpoorte van den Hove, een propositie ter Vergad: van H.E.G.M. te doen, ten einde 't different 't geen tusschen 't Hof en de Kamere Juditieel ontstaan is, over de zaak van Hendrik [Hijnen] ten spoedigste word gedetermineert, niet alleen ter opzigte van dit geval, maar dat in 't generaal ten opzigte van alle andere Regters in de Steden en ten platten Lande, de crimineele jurisdictie exercerende word gedetermineerd, of wanneer bij een vonnisse, 't zij interlocutoir of definitief ter eerste instantie op Extraordinaire procedures gewesen, bij den officien of Proc: Gen:l word geappelleerd, dan behoort ord:n of Extraord:s geprocedeerd moet worden 16 Novb. 1716 fo: 20.

Laatst gewijzigd: oktober 2014