Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Oudraad resoluties 1716-1738


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 257 (Oudraad resoluties 1716-1738; met achterin een index op onderwerp)


Index op de Resolutien van Consideratien van de Ed. Groot Achtb. Heeren van den Oud-Raad der Stad Dordrecht van de Jaren 1716 tot 1738 inclusive.

K


Kade. Zie Wollewevershaven.
Kalkdragers. Zie Kalkmeters.
Kalkhaven diepen vande. Zie Havens.
Kalkmeters uitte sterven tot agt perzonen, en de Kalkdragers tot op vier perzonen, en op twaalf gekomen zijnde dan een lichaam uittemaken, wordende, inmiddels tot die tijd toe, dat dezelve op twaalf zullen gekomen zijn alle resignatien verboden, en die gene die als dan bij versterf of andere vacature zal worden aangestelt voor Stadsgeld te betalen vijff en vijftig guldens. 7 Meij 1725 fo: 451.
Kamerbewaardersplaatse van Burgrm.en weeskamer en Huwlijkszaken bij overlijden of vacature van de die ampten niet meerder te begeven, maar de Kamerbewaardersplaatse van Burgem.rn, en van de weeskamer te doen waarnemen bij den Oudste Kamerbewaarder van den Oudraad, ende Kamerbewaardersplaatse vande Huwelijkse Zaken bij den Jongsten Kamerbew: van den Oudraad, zonder daar voor eenig tractement te genieten dan alleenlijk genietende de baren Emolumenten en profijten daar toe staande, mits bij 't aanvaarden van die bedieningen te betalen 't amptgeld daar toe staande de voors. ampten niet te mogen resigneren, zo als ook alle andere amoten of bedieningen, waar ontrent bevorens diergelijke schikkinge zijn gemaakt 7 meij 1725 fo: 446.
Kannen gemortificeert 't tractement van 6 gl: voor 't bewaren van de Stads .... dezelve voortaan bewaard en schoon gehouden te worden door den oudste van deze stads Bodens, zonder enig Salaris 25 novb: 1720 fo. 295.
Keizer. Zie Alliantien.
Kerken-Raad buiten consent van H.rn Burgem.ren niet te mogen eenige gelden te negotieren, of eenige obligatien of Losrenten van de diaconie ter pand.
Kerken-Raad te minne te geven, ofte veralieneren of dat alle zulke nogotiatien of veralieneren voor nul en van geender waarden zullen worden gehouden 29 Meij 1733 fo: 615.
Ketelanus Secretaris en administrateur van de Weeskamer mr. Herman Franciscus [Ketelanus] ontslagen van de Burgerwagt mits ten behoeve van de Krijgskasse Jaarlijks contribuerende 15 gl: 1 Janu: 1737 fo: 727.
Kiela & Koning. Zie Bank van Leening.
Kievits, op 't verzoek van Willen Hendrik [Kievits], drie mergen Land onder Dussen Muilkerk leenroerig zijnde aande Barronie en Heerlijkheid van de Merwede van de subjectie van 't Leenregt Ontslagen, en verkla(r)ad allodiaal te zijn, en op 't verzoek van Johan van Batenburg in plaats van de bovengemelde drie mergen wederom tot een Onstervelijk erfleen ontvangen 3 1/2 mergen gelegen in dezelve Heerlijkheid van Dussen Muilkerk, mits &a 5 Janu: 1717 fo: 29.
Kille. Zie Werkendamsche.
- - - Zie Rivieren.
Kinderen van Praedikanten, militairen &a buiten Holland uit Hollandsche ouders geboren te houden voor Hollanders, dog 't art. dat dezelve niet obsteren zal de res: van H.E.G.M. van 14 Meij 1758 om als ministers van de Steden ter vergad: van H.E.G.M. te compareeren, te doen declineeren, en wijders &a de Heeren Gedep: ter vergad: van H.E.G.M. te consenteren uit rapport om de ... 5 febr. 1738 fo: 743.
Klapwakers, bij overlijden of vacatien van de die geene die in haar plaats aangesteld worden in plaats van f 8:8 s'maands maar aante stellen op een tractement van f 5:10:- s'maands, en heeren Burgemrn. na advenand van 't geen de Stads financie door de voors. vermindering van 't tractement van de Klapwakers zal komen te profiteren van tijd tot tijd nieuwe Klappers tot vier toe, boven 't tegenwoordige getal te mogen aanstellen 9 April 1725 fo: 434.
- - - geen aan te stellen, dan die dezelve bediening perzoonlijk zullen ebdienen 22 Junij 1734 fo: 660.
Klokkestelder Bij vacature van den tegenwoordige 't zelve Ampt niet te begeven, maar 't stellen, repareren, en schoonmaker van de Klokken voor zekere zomma Jaarlijks aan te besteden, en 't stadsgeld, op 't zelve ampt staande te cesseren. 16 April 1725 fo: 443.
Koetzen &a belasting op de ... Zie Wollewevershaven, en belasting op de Rijtuigen.
Koning van Pruijssen, denzelven te nodigen om te treden in de Triple Alliantie. Zie Tractaat van Hanover.
Koning. Zie Bank van Leening.
Koopen van eenige Goederen vande Graaflijkheid. Zie Graaflijkheid.
Koorntienden. Zie Westmaas.
Koster van de Engelsche kerk, gemortificeert 't tractement van 36 gl. bij de genoten. 25 Novb: 1720 fo: 295.
Kosterinne van de Groote of Augustijnekerk bij aflijvigheid of desistit van de Jaarlijks ten behoeve van de Kerk te betalen 400 gl:, en bij die vande Nieuwe Kerk 100 gl: Jaarlijks boven en behalven 't Stadsgeld daar op staande, als mede afteschaffen 't Sand en besemgeld 31 maart 1738 fo: 751.
Krankzinnig. Zie Leprooshuis.
Krijgskas. Zie Collation.
- - - Zie Ketelanus.
- - - Zo veel Obligatien van de te verkopen als tot betaling van 't Slot vande Rekening vande Secretaris vande Krijgsraad ter Somma van 2500 gl: nodig zal zijn. 25 janu: 1734 fo: 639.
Krijgskas de Heeren Burgemr. en Collonellen te qualificeren om een rentebrief van 1000 gl. tot lasten van 't Gemeeneland van H. & W. toebehorende aan de binnen deze Stad te verkopen 2 Meij 1738 fo: 762.
- - - de Heeren Burgemrn. en Collonellen te qualificeren om de Losrentebrief groot in Capl: f 600:- en met f 1000 gl: zo als bij res: van 2 Meij laatstl. staat vermeld te verkopen, als mede een obligatie groot 500 gl: lopende tot lasten van deze Stad, insgelijks toekomende de Krijgskas door den Ontfanger ten belijde te doen aflossen 24 meij 1738 fol. 775*
Krijgsraad dezer Stad, Vier obligatien ter Sa: van f 4000 en een rentebrief ter Sa: van f 600 gl: en dus te Samen f 5400:- ten Lasten, van't Gemeeneland van H&W ten Comp: Dordrecht den ... Competerende, en daar uit te voldoen 't Slot van de rekening vande Heer Hallincg als Secretaris vande Krijgsraad ter Sa: van 2100 gl:, en de overschietende penningen daar van te beleggen ten Stads Comptoir, en daar van te genieten 3 pct. jaarlijks 26 Octob: 1723 fo: 416.

Laatst gewijzigd: oktober 2014