Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: tekengenootschap Pictura (brieven)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP; Stadsarchief Dordrecht; )
Toegang: 206 Tekengenootschap Pictura
Inventarisnummer 20 (ingekomen brieven 1889), 21 (ingekomen brieven 1890-1905), 22 (ingekomen brieven 1906-1923), 23 (ingekomen brieven 1924), 35 (uitgaande brieven 1913-1915), 38 (ingekomen brieven 1931)


1890-1905


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 206 (Tekengenootschap Pictura)
Inventarisnummer: 21 (ingekomen brieven 1890-1905)

- Tekengenootschap te Dordrecht. Kunstbeschouwing van teekeningen, voor de Leden van het
Genootschap met hunne Dames en geintroduceerde vreemdelingen, op Dinsdag den 4 januari 1890, des
avonds van half acht tot tien ure, in het Lokaal van den heer VAN DER HORST, aan de Groenmarkt.
Kinderen worden niet teogelaten.
B. VETH Azn, Secretaris
Portefeuille van den Heer J.A. SMITS VAN NIEUWERKERK te Dordrecht.
samengesteld uit werken van kunstbeoefenaars die te Dordrecht geboren zijn of er gewoond hebben, als:
K.F. Bendorp. Noordersluis; Blazersvest; Molenweide;
C.F. Bendorp. Oude Vrouwenhuis aan het Bagijnenhof
F.J. van den Blijk. Stilwater; Vestingwal aan zee
J. Bonket. Overblijfsel huis "de Merwede"
J.W. Boshamer. Twee stuks landschappen met figuren.
P.M. Brouwer. Boomrijk landschap.
F. Carleburg Jr. Stilwater.
A. Cuijp.
W. Dam.
C.L.W. Dreibholtz.
L. Dupper Wzn.
Dr. C.F.B. de Flormont. Scheepstimmerwerf aan de Kalhvaen.
P. Fontijn. Binnenhuis met figuren.
C. Gips Azn.
T. van Heelsbergen.
A. Houbraken.
G.N. Itz. Oud letterschrift.
H.W. van der Kellen, gehuwd met C.L. Landré. Immortellen.
W. de Klerk. Boschgezicht.
L. de Koning.
Sophia de Koningh. Mandril; Koningstijger;
A.K. de Koningh.
A. van der Koog
D. Kuijpers
A. Lamme
A.J. Lamme
R. Larij. Manshoofd.
F. Lebret.
W. van Leen. Vruchten.
J. van Lexmond.
A. Meulemans. Binnenhuis naar Van Ostade; Keukenmeid naar Brekelenkamp
J. Ponse. Sperwer.
M. Quispel.
J. Rosierse. Kinderen bij kaarslicht.
J. Rutten. Voormalge Riedijkspoort, Eenige in Dordrecht bestaan hebbende gebouwen
B. Schmidt
P. Schmidt
K.H. Schoemaker. Lijst van het voormalige wijnkoopersgild.
J. Schoenmakersz Pz. Oude voormalige Vuilpoort.
J.C. Schotel.
P.J. Schotel
A. Schouwman. Twee stuks vogels.
M. Schouwman. Wordend water; Stilwater; Overvaart van Keizerin Maria Louisa te Gorinchen
G. Smak Gregoor. Voormalig Ridderslot Devesluis; Hetzelde in verval; Landschap met vee;
J.A. Smits van Nieuwerkerk. poort nabij Crispijn.
A. van Strij.
J. van Strij
A. teerlink
V. Thierens Jr. Achterhuizen aan de Suikerstraat naar Dreibholtz.
H.A. van Trigt
H.F. Verhegge
A. Vermeulen. Winterlandschap.
M. Versteeg. Vrouw bij lamplicht.
C.J. de Vogel. Landschap.
J. Wagner Deinen. Bergachtig landschap met vee.
A. van Wanum.
A. van Well Azn. IJsvermaak Spuihaven; Winterlandschap.
A. Wüst. De kust van het Britsche Kanaal "le Mache", landschap in Noorwegen

- (4 maart 1890) Tekengenootschap PICTURA, a.s. woensdag, oorkonde werkende leden, lokaal in het Hof, B. Veth

- (1890) 3 maart vergadering werkende leden, lokaal in het Hof, B. Veth

- (Dordrecht, den 6 Maart 1890) Onderwerp: verslag
Bij deze heb ik de eer U beleefd te herinneren aan het door den heer Burgemeester bij missive van den 10e December 1889 N. 2202/1022 gedaan verzoek om verslag te willen doen van den toestand van Uw Genootschap over 1889. De Secretaris van Dordrecht;

- (Dordrecht 4 October 1890) (benoeming eerelid) Bij uw geeerd schrijven van gisteren ontving ik het voor
mij hoogst aangename bericht dat ik op de laatstgehouden vergadering van werkende leden van het
Teekengenootschap Pictura alhier, benoemd ben tot Eerelid van het Genootschap. Met waardering ....
J.A. SMITS VAN NIEUWERKERK;

- Aan het bestuur van het Teekengenootschap Pictura
Dordrecht 5 Februari 1891
Mijne Heeren,
De ondergeteekende allen werkende leden van Uw Genootschap, hebben het reeds geruimen tijd betreurd, dat
Pictura de eenige vereeniging hier ter stede, waar de schilderkunst wordt beoefend besproken en vereerd, zoo weinig verband houdt met t Dordrechtsch Museum.
Zij hebben de eer Uwe aandacht te vestigen op de door het overlijden van den heer Mr. A. Blusse open gevallen plaats in 't bestuur van genoemd Museum, welke vacature zij
garne door een werkend lid van Pictura zagen vervuld.
redenen waarom zij de vrijheid nemen zocht tot U te wenende me verzoek,
zoo spoedig doenlijk eene vergadering ... etc.
M.P. Reus, Arie Schmidt, J. de Hart, J. Geerkens, A. van der Torre;

- Aan den Gemeenteraad van Dordrecht
het Teekengenootschap Pictura heeft indertijd met groote leefwezen kennis genomen van het besluit
van Uw College warbij de namen der groote Dordrechtsche schilders die aan de Singels gegevenw aren
werden weggenomen en genoemde Singel in zijn geheel onder dien simpelen naam zou bekend staan.
Onder de namen die niet meer verbonden zijn aan gedeelten van dien Singel behooren behalve de naam
van den Stichter van ons Genootschap okok die van groote mannen wier namen door de geheele beschaafde
wereld in hooge bekend zijn en wier werken van zeer groote en hooge ... etc
Het Bestuur van het Genootschap Pictura te Dordrecht voornoemd
Secr., voorz.

- Hooggeachte president, Vindt U goed bijgaand epistelletje op zegel aan den raad te zenden voor Dinsdan a.s. ...
Dordt 28/5 '92
Waarde Secretaris!
in antwoord op bovenstaand en nevengaand schrijven, geef ik u in bedenking deze aangelegenheid
eerst eens met den Burgemeester te bespreken en te mogen vernemen alzoo of een dergelijk
verzoek kans zou hebben van slagen Zoo niet is het beter te achten stiltezwijgen.
Ik weet wel dat de vele klachten waren om die verschillende namen der Singels uit elkaar
te houden omdat het te kleine vakken van omvang beslat.
Achtend Frans LEBRET

- (Teekengenootschap Pictura, Dordrecht 2 October 1894) Het Bestuur van Pictura geeft hiermede
kennis dat in de hedenmiddag gehouden vergadering, besloten is het overleden Bstuurslid
den heer C.E. VAN DER SANDE LACOSTE door de werkende leden grafwaarts te dragen.
Zij die deze laatste eer mede wenschen te bewijzen, worden verzocht morgen Woensdag te elf
uur op het lokaal in het Hof aanwezig te zijn, alwaar vanwege het genootschap de noodige rijtuigen
zullen beschilbaar zijn. Zij, die .... etc.
F. Lebret (is verhinderd), J. de Hart (komt op Pictura), C.W. van Reije (verhindert), J. Wensch (is verhinderd), H.M. Vriesendorp (komt op Pictura), S.J.H. van der Noorda
H. den Bandt, C. Larij J. Karsenboom, P. de Court Onderwater van V., A. van Strij, Adr. Schotel
R. Larij, H. Kramers Jzn, A. Meijers Jzn., A. Schmidt Jzn., H. Gunneweg, Bas Veth, M.P. Reus
H.J. Tollens Czn, Elias Boonen Rzn (-), C. Gips Czn (-), P.J. Bos (komt op Pictura), A. van der Torre (komt op Pictura), Hidden Nijland
D. Stempels, H. de Hart (gaat te voet), W. Steijner,
Jacv. Holletelle (niet te huis vor 9 uur), A. Cocural (verhindert), B.M. Koldeweij (komt op Pictura); L. Sparnaij, L. Landré, W. Ruttenberg, W. Stok, W. Sleurs (is verhinderd), P. v. Helden (-)

- ROTTERDAMSCHE KUNSTKRING (Rotterdam, 20 October 1895) Korte Hoogstraat 15.
Aan het Bestuur v.d. Vereniging Pictura Dordrecht
WelEd. Geb. Heeren
Wij allen streven met u naar hetzelfde doet bevordering van Kunste en ontwikkeling van
Kunstzin, en wij twijfelen niet of gij zult, gelijk wij, meermalen ondervonden hebben hoe dat streven bemoeijelijkt wordt door gemist aan samenwerking
tusschen de verschillende lichamen.
Bestond er een samenwerking ... etc.
Pieter Haverkorn van Rijsewijk, voorzitter, J..., secretaris

- Aan de Voorzitter van het Teekengenootschap Pictura te Dordrecht
Den WelEdel Geb. Heer Bas Veth alhier.
Mede uit naam mijner vrouw en kinderen betuig ik U alsmede alle leden van het Genootschap mijn
innigen en hartelijken dank voor de treffende bewijzen van deelneming betoond bij het overlijden van
de teraarde bestelling van mijnen geliefde zoon Bernard.
...B.J. KOLDEWEIJ

- [70] WelEd. Heer!
Door omstandigheden buiten mijn wil kan ik U thans even antwoorden op uw verzoek om de
te houden na afloop de Haagsche Kunstkring.
Ik vermeen dat daar velen bijwaren, tegen bestaan om dat het meerendeel de geen geposeerde het eigendom...
... Th. de Bock
Renkum 28 Augs. '96

- (Helmond 18/11 1896) Den Wel Ed. geb. heer Piet Bos, Dordrecht
Het zou mij aangenaam zijn, van U te mogen ontvangen de beoordeeling
die in de couranten ... naar aanleiding van onze tentonstelling ...
... P. Fentener van Vlissingen.

- Aan het Bestuur van het Genootschap Pictura
Mijne Heeren!
Welk een verblijdende verrassing. Eerst uw onroerend schrijven en daarna de ontvangst
van dat treffend snijwerk, dat schijnt te leven - en ...Frans Lebret ....
A. Vos Huell(?)
(Arnhem 23 Oct: '96)

- (Teekengenootschap Pictura) Dordrecht, 1897
* Schenker geraamte, de Heer A.J. Lamme, Berg en Dal bij Nijmegen, December '97
* Tent. Werkende L., Dec-Jan. 1895/96
* Willy Sluiter, Jan 1896
* Gunneweg, Maart 1896
* Ruttenberg, October 1896
* Cretonnes v. Vlissingen, Nov. 1896
* Werkende leden, Dec-Jan. 96/97
* Jorissen, Jan-Febr. 97
* van Gogh, Feb. 97
* Mevr. Mesdag v. Houten, April 97
* de Bock, Mei 97
* Werkende L. affiches, Dec. 97
* Sluiter, Febr. 98
* Reus, Juli 98
* Rembrandt repr. Kunstmin, October 98
* Werkende L. Arts and Craft, Dec. 98
* Mancini, Jan 99
* Sluiter April 99
* Koldeweij, April-Mei 99
* Frederiks, photos, Abdij Middelburg, Juni 99
* laatste prijsteekenen 20 Aug. 1895 levend model
* Cocural 2de prijs bronzen med.
* Pleister
Reus 2de prijs bronze med.
Bos 2de prijs bronze med.
* Amice, De overige vragen kunt ge in het notulenboek vinden
gegroet P.J. Bos

- [73] Dordrecht, den 23 April 1897.
Onderwerp: Stadversiering
Ten einde bij de van gemeentewegen bij gelegenheid van het bezoek van H.H.M.M. de Koninginnen aan
te brengen stadsversieringen de eischen van smaak en kunstzin ... etc.

- [72] Dordrecht, den 20 Augustus 1897.
Onderwerp: Koninklijkbezoek
Nu het koninklijk bezoek aan onze stad weder tot het verleden behoort, mogen wij niet nalaten Uw
Bestuur onzen oprechten dank te betuigen voor de bereidwilligheid waarmede door U is voldaan aan ons
verzoek om ons bij het bepalen der van gemeentewegen aan te brengen ...

- (Dordrecht 5 Nov. 1897) Aan het bestuur van het Teekengenootschap Pictura
Geachte Heeren,
Mijne zuster de Wed. H.M. VRIESENDORP Brunner is zeer getroffen door uwe
hartelijk deelneming bij het overlijden van haren geliefde echtgenoot den heer H.M.
VRIESENDORP zoowel door uw brief van rouwbeklag als door het bewijzen der laatste eer ... C. Brunner

- [74] Huize Dalhof Berg en Dal bij Nijmegen,
Wel Ed Heeren Bestuurders van het Genootschap Pictura te Dordrecht
In gevolgen schrijven van den Heer BENDORP zal in de loop van eenige dagen, aan het adres van den Heer MAK het geraamte
afgezonden worden. Het is afkomstig van de Schilder Arij Scheffer, van wien ik het vijfig jaar geleden ontving.
Wenmschende het tot nut en leering van jeugdige beeldende kunstenaars in mijn geboorte stads mogen strekken.
Heb ik de Eer te zijn
Uw Edw. A.J. LAMME
2 Dec. 1897

- (Copie) Den Wel Ed. Heer A.J. Lamme, Huize Dalhof, Berg en Dal bij Nijmegen
Wel Edel geb. Heer
Uw vriendelijk schrijven van 2 dec jl kom in mijn bezit en het is mij eene aangename ... het
genootschap zal worden aanvaard in de 1e plaats omdat mij een dergelijk nuttig leermiddel niet rijk ware en in de
2e plaats ...Bas Veth, 8 Dec. 97

- Dordrecht, 2 Nov: 1898
Aan het bestuur van het teekengenootschap Pictura,
Wel Edele heeren
Mede namens mijne moeder zuster en broers betuig ik U bij deze onzen oprechten dank voor Uwe deeneming in
het smartelijk verlies ons 25 Oktober j.l. getroffen.
... onzen onvergetelijken Vader werd bewezen wordt door ons op hooge prijs gesteld.
... Henri de Hart.

- Dordrecht, 12 October 1898.
Wel Edel geb. Heer,
Mijn zoon Henri, die een paar winters, m.i. niet zonder vrucht, als leerling lid van "Pictura" was,
volgt sedert 1 Februari jl. de lessen in het teekenen en aan verwante vakken aan de "Academie voor
Beeldende Kunsten en Techn. Wet." te Rotterdam.
Aanvankelijk .. sedert een paar weken echter is hij meest elken avond tot 19 uur aldaar werkzaam,
zoodat het hem i het vervolg aan tijd ontbreekt, om Pictura te bezoeken.
Uit dien hoogde ben ik zoo vrij U te verzoeken hem en ook mij als lid te willen roijeren.
... F. A...(?) Ingenieur b/t Kadaster.

- Dordrecht 30 Sept. 1899
Wel Ed. geb. Heer
Maagkramp, een ongewenscht ingredient voor een souper, maakt het mij onraadzaam heden avond
ter vergadering te komen. Heb de goedheid mij deswegen bij de ....
S.J.H. van der Noorda

- Teekengenootschap Pictura, Dordrecht November 1898
.. Tentoonstelling te houden Kunstwerken, in de Kunstzaal van het Genootschap ... PIET BOS

- PERSONEELE BELASTING belastingjaar 1899
... den heer Bas Veth te Dordrecht als voorzitter, ingediend bezwaarschrift...

- (J.W.M. Roodenburg, Keizersgracht 562) Amsterdam, 28 Septb. 1899
Aan het Bestuur van het Teekengenootschap "Pictura" te Dordrecht
Mijne Heeren !
Met vriendelijken dank voor de mij gezonden oproeping voor de feestvergadering en de uitnoodiging
voor het daar op volgende souper, ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van het genootschap
op 30 dezer moet ik U melden dat ....

- Dordrecht 30 September 1899.
Wel Ed. Heeren,
Namens mijn schoonvader de heer J. ROSIERSE, heb ik de eer U te berichten dat hij, wegens zijn
hoogen leeftijd tot zijn leedwezen verhinderd is de heden avond gehouden wordende Feestvergadering
... H.L. Ellerman Lz.

- [78] Frankenslag te Scheveningen 28 Septb. 1897
Aan Wel Edel geb: Heer P. Bos
Secretaris van het Teekengenootschap "Pictura" te Dordrecht
Wel Edelgeboren Heer
Tot mij groote spijt verhinderd mij eene ligte ongesteldheid (die mij belet uit te gaan) deel te nemen aan de vereerende uitnoodiging tot bijwoning der feestviering .... P.J.C. GABRIEL

- [77] Scheveningen 28 Sept. 1899
Wel Ed Heer !
Ik heb de eer mededeelen dat ik verhinderd wordt de feestvergadering ... Taco Mesdag.

- (1900) Aan het bestuur v/h teekengenootschap "Pictura"
Mijne heeren,
Ondergeteekenden werkende leden van het teekengenootschap "Pictura" wenschen uwe aandacht
te vestigen op 't volgende:
In het belang van genoemde Vereniging zij het hun vergund uwe hulp in te roepen, om de litteraire of
kunstavonden die hier in het Café DAS gehouden worden te verplaatsen naar Pictura.
Wij twijfelen niet of het genootschap wordt daardoor moreel en finantieel gesteund ....
Dordrecht, Dec. '00
C. v.d. Hoogenboom, Willem Steiner, Willem Hoogenbos, Jacob Schotel Pz, ..
W. Sluiter, W. Ruttenberg, J. Kuipers, Walter Ruttenberg, L. Sparnaaij, G. Korthals, B. van den Kieboom
.., J. van Oldenborgh, A. Hilswilder
B. Logeman, J. van der Made, H. de Hart, A. Schuurman(?), Adr. Schotel, Louis de Leeuw
G. van Efferen, P.J. ...(?), W.N. van Doorn, W.C. Swaan, H. van Dijk, W. Broens,
B. de Court Onderwater, Alb. Plasschaert;


- Maatschappij tot bevordering der Toonkunst Afdeeling Dordrecht, MUZIEKSCHOOL 15/2/ 1901
Het Teekengenootschap Pictura alhier,
Mijne heeren!
In antwoord op uw schrijven van 1 dezer kan ik U berichten dat het Bestuur
der Muziekschool bereid is U vergunning te geven tot het weglaten der tralies van de ramen der door U te
bouwen teekenzaal, zonder dat volgens de wet zou moeten geschieden. Met het oog op .... J.S.J. VRIESENDORP.

- Ondergeteekende verklaart bij dezen van het lidmaatschap als kunstlid van de Vereniging Pictura te bedanken. Hoog achtend, A. v. Peeren

- Dordrecht 24 Oct 1902 Mijnheer
Reeds in het voorjaar heb ik bedankt (per brief aan de Heer Bos als lid van Pictura, Hoogachtend, .. Waals, kunstlid

- Dordrecht, 21 December 1902, Wel Edel geb. Heer ! Bij dezen heb ik de eer U te berichten dat ik bedank voor mijn lidmaatschap van het Teekengenootschap Pictura wegens vertrek .... Collot d'Escury

- Dordt 26-1-03 ... ondergeteekende bedankt hierbij voor het lidmaatschap .. C.J.J. Blussé.

- Dordrecht febr. 03 Wel Ed Heer, Hiermede heb ik de er U kennis te geven dat ik voor litmaatschap van Pictura wenscht te bedanken .... de Kat van Hardinxveld

- Roermond 17 Maart 1903. Den Wel Ed. Heer Piet Bos Dordrecht, Geachte Heer
Door deze geef ik u kennis dat ik door etablering te Roermond Dordrecht heb verlaten, en ik daardoor mij verplicht zie tot mijn spijt als lid van Pictura ..... Jacob Faassen;

- Dordt Maart 1903 Door vertrek uit deze gemeente neemt ondergeteekende ontslag als lid Uwer Vereeniging. A.C. Crena de Iongh, adv. en proc.

- Den Wel Ed Heer J.F. van Oldenborgh Penningmeester vh Teekengenootschap Pictura
Hiermede stel ik U Ed in kennis mede uitnaam van mijn Zoon MATTHEUS DIJKWEL dat hij buiten lands werkzaam
is en daar door geen gebruik kan maken van het door hem gehuurde atelier in het gebouw Pictura.
Zoo neem ik de vrijheid de huur tegen 1 April 1903 op te zeggen.
Hoogachtend u dwd N. DIJKWEL, 44 Bagijnhof
NB hierbij twee sleutels.

- Dordrecht 1 Augs. 1903
Weledelen heer!
Deze is dienende uEd mede te deelen ik bedank als lid der vereniging .... naar den Haag., Hoogachtend C. v.d. Hoogenband

- Dordrecht 25 Augs. 1903
Hiermede verzoek ik U mijn naam te willen afvoeren van de ledenlijst Pictura. A.J. Rutten Jr

- Bruxelles 5 sept. 03 Mijnheer !
Daar ik niet meer in Dordrecht woonachtig ben heb ik de eer voor het lidmaatschap van Pictura te bedanken .... R. KENNEDY;

- Dordt 24 October 1903
... bij dezen bedank ik wegens uitstedigheid voor het lidmaatschap ... C.Th. van Oven;

- Dordrecht 16 Sept. '03. Mijne heeren, Door deze deel ik U mede dat ik door mijn vertrek van hier niet meer in de gelegeheid zal wezen de teekenavonden bij te wonen en dus van mijn lidmaatschap verder afzie..... B. Lageman;

- Dordrecht 9 Sept. 1904 Weledelen Heer. Hiermede bericht ik U dat ik als lid van het Teekengenotschap Pictura bedankt ... W. Broens;

- Dordrecht 9 Sept. 1905 .... M.H. Bij dezen heb ik de eer UEd medetedeelen ik bedank als lid van bovengenoemde vereniging ... W.C. Swaan;

Laatst gewijzigd: mei 2010, juni 2015, januari en december 2017.