Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: tekengenootschap Pictura (brieven)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP; Stadsarchief Dordrecht; )
Toegang: 206 Tekengenootschap Pictura
Inventarisnummer 20 (ingekomen brieven 1889), 21 (ingekomen brieven 1890-1905), 22 (ingekomen brieven 1906-1923), 23 (ingekomen brieven 1924), 35 (uitgaande brieven 1913-1915), 38 (ingekomen brieven 1931)


1913-1915


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Archief: 206 (Pictura)
Inventarisnummer: 35 (uitgaande brieven 1913-1915)

ENVELOP 1

- (4-12-1913) aan Otto van Tussenbroek, Laren, kunstschilder.
- (5-12-1913) aan A. Mak.
- (5-12-1913) aan Jac. van Nievelt, Willemstraat 8.
- (13-12-1913) aan Eduard Erdellmann, 25-jarig jubileum.
- (22-12-1913) aan Jan Veth, Bussum.
- (6-1-1914) aan Hidde Nijland.
- (jan 1914) aan Willij Sluiter.
- (Dordrecht 16-2-1914) aan heer [Reinier] Kennedy.
- (24-2-1914) wed mr A. Blusse van Oud-Alblas.
- (24-2-1914) den WelEd geb Heer L.J. Smit, Wolwevershaven 29, Dordrecht.
WelEdGebHeer,
Door dezen hebben wij de eer, U onder dankzegging voor uwe toetreding, beleefd mede te deelen dat wij U als Kunstlievend-Lid van ons genootschap hebben ingeschreven.
Hoogachtend namens het bestuur Leen Verhoeven, secr.
- (5-3-1914) O. van Tussenbroek, Laren.
- (11-3-1914) A. Colombijn, Dordrecht.
- De Vries-Lam, kunstschilder, academie Minerva, Groningen.
- (25-3-1914) Redactie van de Hofstad 's-Gravenhage.
Bij dezen hebben wij de eer U beleefd uit te noodigen, zoo mogelijk op Zaterdag 28 dezer 's middags 3 uur de opening bij te wonen eener Tentoonstelling van ruim 70 werken van Jan Toorop, welke tentoonstelling wij van 28 dezer t/m 15 April e.k. zullen houden in de zalen van ons Genootschap, Voorstraat no 148 te Dordrecht.
Aan de nieuwe werken van den schilder hebben wij werken uit vroeger tijd die ons uit particulier bezit zijn afgestaan, kunnen toevoegen, zoodat deze tentoonstelling een vrij volledig overzicht zal geven van het geheele oeuvre Toorop.
Indien het U niet mogelijk mocht zijn bij de opening tegenwoordig te zijn dan stellen wij bezoek van U of Uwen vertegenwoordiger in den loop der tentoonstelling zeer op prijs.
Met Hoogachting namens het bestuur UEd dw. Leen Verhoeven, secr.
- (25-3-1914) (Redactie van de Maasbode Rotterdam)
Bij dezen noodigen wij U beleefd uit zoo mogelijk op Zaterdag 28 dezer 's middags 3 uur de opening bij te wonen van de tentoonstelling van ruim 70 werken van Jan Toorop......etc;
- (27-3-1914) H.J. Gordijn, Grote Spuistraat 16-18.
- (4-4-1914) Polvliet, Blaricum.
- (4-4-1914) Kunsthandel Theo Neuhuijs.
- (10-4-1914) (den WelEd Heer P. van Helden, alhier)
WelEd Heer,
Woensdagavond 8 1/2 uur, zal de heer Toorop in onze zaal een lezing houden. Met het oog op den te verwachten toeloop en het betrekkelijkgeringe aantal plaatsen, hebben wij controle op de bezoekende wenschelijk geacht, alleen voorzien van toegangsbewijzen worden toegelaten. Zoudt U ons het genoegen willen doen in medewerking met den heer Sparnaaij die zijn medewerking reeds heeft toegezegd, voor die controle te willen zorgdragen. Indien U aan ons verzoek wilt voldoen, dan verzoeken wij U beleefd Woensdagavond 8 uur in Pictura te wilen zijn.
Hoogachtend met vr. groeten Leen Verhoeven, secr.
- Aug. van Oppen.
- (20-4-1914) (Den WelEd. Geb Heer Jan Toorop, Nijmegen)
Door dezen hebben wij de eer U mede te deelen, dat hedne per Nijmeegsche boot, franco aan Uw geeerd adres zijn verzonden 10 kisten schilderijen en teekeningen op last van onzen Voorzitter verpakt. Wij betuigen U bij dezen nog onzen oprechten dank, voor Uwe zeer gewaardeerde bereidwilligheid, om ons Uw werk ter tentoonstelling af te staan.
Met Hoogachting namens het Bestuur UEd dw. Leen Verhoeven, Secr.
- (20-4-1914) (Herrn Ernst Flersheim, Rochwollgeb(?), Frankfurt a/M) Wir bechren(?) uns Ihnen höfl mit zuteilen, dass wir per Bahn Frachtfrei an Ihre geehrten Adresse haven abgesandt 1 Kiste enthaltend die Ihenen gehörige Zeichnung "St Paulus" von Jan Toorop. Wir sagen Ihnen ....etc;
- (20-4-1914) (den WelEdgeb heer P.J. Raaijmakers, huize Duinzicht, Overveen)
Door dezen deelen wij U beleefd mede dat per van Gend & Loos, franco aan Uw adres is afgezonden een kistje inhoudende het door Jan Toorop geteekende portret van den Heer Dr. Mr. Raaijmakers, welk portret U ons voor onze tentoosntelling hebt afgestaan. Wij betuigen U onzen welgemeenden dank voor Uwe bereidwilligheid en verklaren ons tot wederdienst gaarne bereid.
Voor de goede orde, verzoeken wij U beleefd ons de ontvangst der teekening te willen berichten.
Met hoogachting namens het Bestuur UEd dw. Leen Verhoeven, Secr.
- (7-5-1914) Jan Terwen, Laren.
- (7-5-1914) Johannes van Nugteren, Zwijndrecht.
- (18-5-1914) (den WelEd Geb Heer Jan Toorop, Nijmegen)
WelEd Heb Heer,
Daar onzen voorzitter de adressen voor verzending niet bekend waren van de portretten van Arthur van Schendel en Diepenbrock, bevinden zich beide werken nog ten onzent. Aangenaam zal het ons zijn van U te mogen vernemen waarheen de bovengenoemde werken moeten worden gezonden op dat wij dan direct voor de verzending willen zorgdragen. U voor te nemen moeite bij voorbaat beleefd dankend.
Met Hoogachting U Ed dw. Leen Verhoeven, Secr.
- (22-5-1914) (Aan WelEd Geb. Heer Jan Toorop, Nijmegen)
Beleefd dank ik U voor de opgave der gevraagde adressen en kan U melden, dat beide werken zijn verzonden.
Met betrekking tot het onderschrift op Uwe briefkaart, neem ik aan dat U intusschen bereikt zal hebben een schrijven van den inpakker Uwer schilderijen. Nadere toelichtingen twijfelen mij er niet aan of U zult het doek in een der kisten alsnog vinden.
Zeer gaarne worden wij nog omtrent Uwe nadere bevinding ingelicht.
Met Hoogachting namens het Bestuur UEd dw., Leen Verhoeven, Secr.
- (25-5-1914) W.B. Smit, Slikkerveer (schilder Schaap).
- (26-5-1914) J.M. Krabbé, Brediusweg 48, Bussum.
- (2-6-1914) (Aan WelEd geb Heer Jan Toorop, Nijmegen)
Wel.Ed Geb. heer,
Het is ons een eer U te mogen mededeelen, dat gezien Uwe bereidwilligheid om ons met eene Tentoonstelling Uwer werken U vereeren en U tevens belangeloos beschikbaar te willen stellen tot het houden eener lezing voor onze Leden - dat in laatstgehouden Ledenvergadering met algemeene stemmen besloten is, U het eerelidmaatschap van ons Genootschap aan te bieden.
Voor overhandiging van bijgaand diploma brengen wij voornoemd besluit der leden ten utivoer. Wij hopen dat U Uwe benoeming wel zult zillen aanvaarden en bevelen ons genootschap bij voortduring in Uwe belangstelling aan.
Hoogachtend namens het Bestuur en voorzitter, Leen Verhoeven, Secr.
- (12-6-1914) Lebret, Singel.
- (20-6-1914) A.J.A. de Bosson (Coen. van Oven).

ENVELOP 2

- (2-9-1914) H. van Randwijk, Rotterdam.
- (6-10-1914) Jac. Schotel.
- (6-10-1914) (aan Wel Ed Heer Ant. Schotel, Dordrecht)
Amice, Het doet me genoegen je te kunnen mededeelen, dat je na gehouden ballotage in de gelederen der werkende leden van "Pictura" bent opgenomen. Zaterdagavond a.s. 8 uur hebben we in Pictura bestuurskamer een ledenvergadering om besluiten te nemen inzake het werken a.s. winter. Ik reken er op dat je als een der medebelanghebbende Zaterdagavond 8 uur zult present zijn.
Met groeten, Leen Verhoeven, Secr.
- (29-10-1914) Dirk Nijland, Rhoon.
- (11-11-1914) W.H. van Bilderbeek.
- (11-11-1914) (den WelEd Geb Heer Jan Toorop, Nijmegen)
WelEd Geb Heer,
Het is ons voornemens, de U reeds vroeger aangekondigde tentoosntelling ter gelegenheid van "Pictura" 140 jarig bestaan in december a.s. te houden. De droeve tijdsomstandigheden staan ons niet toe, eenig feestelijk karakter aan die tentoosntelling te geven, doch willen wij echter trachten haar zoo volledig mogelijk te doen zijn.
Daarom aan ook is het, dat wij zeer gaarne eenige werken van onze eereleden op die tentoonstelling zagen geplaatst. Wij zouden het derhalve op hoogen prijs stellen wanneer U onze tentoonstelling met enkele uwer werken zoudt willen verrijken en veroorloven wij ons daarom bij dezen een beroep te doen op Uwe welwillende medewerking.
Hierbij sluiten wij een formulier in met beleefd verzoek dit ingevuld voor 1 December a.s. aan onzen Secretaris te willen terugzenden en ons Uwe werken voor 7 Dec a.s. te willen doen geworden.
Nopende, dat 't aan ons verzoek wel zeer willen voldoen, verblijven wij met betuiging onze oprechte hoogachting,
Namen het Bestuur, UEd dw, Leen Verhoeven, Secr.
- (16-11-1914) J.P.C. Grolman, Utrecht.
- (4-12-1914) H.A. Reus, architect.
- (8-12-1914) Joan Collette, Doorn.
- (13-3-1915) Tjipke Visser, beeldhouwer te Bergen.
- (15-4-1915) (den Heer R(einier) Kennedy, Brussel)
Wel Ed. Geb. Heer,
Door dezen brengen wij U in herinnering de in onze jongste circulaire aangekondigde tentoonstelling. Temeer doen wij dit omreden wij nog niet Uw biljet van inzending hebben ontvangen en het toch zooals ons bekend is, Uw voornemen is, om op deze tentoonstelling met Uwe werken mede uit te komen. Tevens zullen wij het op prijs stellen wanneer U persoonlijk bij de opening en het samenstellen vder tentoonstelling tegenwoordig wilt zijn. Wij vertrouwen, dat U aan ons verzoek wel gevolg zult willen geven en verblijven met vriendschappelijke groeten en hoogachting,
voor het Bestuur, Leen Verhoeven, Secr.
- (17-4-1915) (Herrn R.W. Kennedy, mahler in Brussel)
Sehr Geehrter Herr,
Nierdurch erlauben wir uns, Ihnen die in unsren letzten Zirkular angekundigte Ausstellung in Erinnerung zu bringen.
Bis jetzt haben wir Ihre Gemäld noch nicht empfangen, sodass wir uns der Bitte erlauten ein wenig Eile mit der Spedition machen zu wollen. Wir hoffen Sie innerhalt kurzer Zeit hier zu sehen, damit Sie bei der Zusammenstellung und Öffnung der Ausstellung anwesend sein können. In höfl Erwartung Ihrer Gesch.(?) nachrichten, zeichnen wir mit freundlichen Grussen,
für Den Vorstand, Leen Verhoeven, Secr.
- (26-4-1915) (den Wel Ed heer Jan Toorop, Nijmegen)
Wel Ed geb Heer,
Door dezen hebben wij de eer U beleefd mede te deelen, dat wij voornemens zijn, om van half Mei tot half Juni [......] tentoonstelling van werk onzer leden te houden. Verre daarop betrekking hebbende circulaire zal inmidels wel reeds in Uw bezit zijn gekomen. Uwe inzending op deze tentoonstelling zullen wij op hoogen prijs stellen, reden waarom wij onze per circulaire gedane uitnoodiging bij dezen beleefd onder Uwe aandacht brengen, daarbij de hoop uitsprekend dat U aan onze uitnoodiging gevolg zult willen geven.
Ter [...] nog een blancoformulier hierbij en verblijven met Hoogachting namens het Bestuur Ued dw. Leen Verhoeven, Secr.
- (5-5-1915) K.G.W. de Bosson.
- (17-5-1915) Willy Sluiter, Laren.
- (25-5-1915) Noorlander, Den Helder.

Laatst gewijzigd: mei 2010, juni 2015, januari en december 2017.