Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: tekengenootschap Pictura (brieven)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP; Stadsarchief Dordrecht; )
Toegang: 206 Tekengenootschap Pictura
Inventarisnummer 20 (ingekomen brieven 1889), 21 (ingekomen brieven 1890-1905), 22 (ingekomen brieven 1906-1923), 23 (ingekomen brieven 1924), 35 (uitgaande brieven 1913-1915), 38 (ingekomen brieven 1931)


1931


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 206 (Pictura)
Inventarisnummer: 38 (ingekomen brieven 1931)

- (Dordt 18-1-1931) Beste Ben, Aan [Marinus] Adamse die Zoo juist bij me was heb ik medegegeven: Brief van Joep Nicolas - Adamse zal vragen wanneer bij komt - houd dus contact met hem. Wat gebeuren moet bij een niruwe Tent(oonstelling). heb ik Adamse op een lijstje gegeven. Het ledenboekje is ook bij A. voor eventueele adresseering van uit.kaarten voor de volgende Tent. - Deze tent. sluit 1 Febr:, dan moet v. Buul direct gaan pakken en zorgen dat Woensdag de zaal leeg is, want dan begint de M.T.S. met versiering en het aanleggen van een electr: hulpleiding voor een paar schijnwerpers. Ik heb de heeren er wel op gewezen dat ze er voor moeten zorgen onze leiding niet over te belasten en in overweging gegeven om overleg te plegen met onzen electricien die de leiding heeft gelegd n.l. met Visser van de fam. v. Beesten en Visser.
Het zal echt niet kwaad zijn wanneer gij zoo af en toe eens een oogje in 't zeil houdt, want als de jongelui merken dat ze de baas zijn gaan ze allicht te veel bazen. 'K heb hen indertijd andrukkelijk geschreven, dat ze in wanden of vloeren niet mogen spijkeren en dat ze aansprakelijk zijn voor alle schaden die ze veroorzaken.
Hierbij vindt ge enkele stukken die afgedaan moeten worden. Zooals afgesproken heb ik ze voorzien van korte aanteekeningen. Enkele dingen betreffende de fin. zend ik heden nog aan v. Wageningen.
Pictura papier zal ik je door v. Buul laten bezorgen, ook couverts.
Beste groeten, van Leen Verhoeven.

- (Roermond 4 Febr.) Zeer geachte Heer Adamse,
De heer Franssen en ik zullen de beide zalen bezetten, en in het tusschen gangetje zal ik nog een serie ingelijste photo's van glaswerken ophangen. In de voorzaal komen 3 of 4 olieverschilderijen - een tiental aquarellen en gouaches en enkele teekeningen. Bij den ingang komen 5 ramen: trilogie van droom, leven en liefde, uit een particulier huis in Utrecht ze meten elk 72 x 162. Ik geef hierbij tekening van sponningen. In de achterzaal komen 2 of 3 monumentale doeken van den Heer Franssen, eenige kleurschetsen en teekeningen van mij voor glasramen en tegen de beide ramen komen dan fragmenten uit het Grotius raam van de Nieuwe Kerk te Delft. Zie teekening.
Ook zend ik nog een paar ontwerpen van wandschilderingen enz. ...(?), voor het geval er nog plaats open is. U gelieve mij op te geven hoeveel uitnoodigingen U voor het genootschap noodig hebt, dan weet ik hoeveel ik er bestellen moet. Gaat het bestuur ermee accoord dat deze uitnoodigingen als volgt luiden: Teekengenootschap Pictura, Beschermvrouwe H.M. de Koningin, Voorstraat 152, Dordrecht.
Het bestuur heeft de eer U uit te noodigen tot een bezoek aan de tentoonstelling van werken door Joep Nicolas en Leo Franssen, in haar gebouw te houden van 14 februari tot en met 8 Maart 1931, dagelijks van 10-16 uur. De opening zal plaats hebben Zaterdag 14 Februari te 15 uur.
Gaarne had ik hierop zeer spoedig antwoord, in verband met het laten drukken en tijdig verspreiden ervan. Inmiddels met de meeste hoogachting, Uw .. Joep Nicolas.
P.S. alles wordt in een vrachtauto gebracht en ik zal Donderdag met een werkman ter plaatse komen om alles te plaatsen. Enkel had ik graag dat dan voor de sponningen van het glas en een daarom heen aan gebrachte afdekking gezorgd werd tevoren.

- (Pictura 7 februari 1931) Den heer A.M. Labouchere, Voorziter der Nederlandsche Vereeniging te Parijs, Wel Edelgeboren Heer,
In vervolg op ons voorloopig antwoord dd. 7 Jan. j.l. heb ik de eer U, naar aanleiding van Uw bemiddelend schrijven van 16 December j.l. te berichten, dat ons bestuur ernstig heeft overwogen i.z. het houden van een tentoonstelling te Dordrecht van oudere en nieuwere werken van Bas Veth.
Rekening houdende met de algemeente malaise, die tot gevolg heeft, dat de tentoonstellingen door ons Genootschap gedurende den laatsten tijd gehouden ook de verkoop van kunstwerken uiterst gering is, was ons bestuur van meening, dat een dergelijke tentoonstelling die voor ons Genootschap zeer veel kosten zal meebrengen, welke wij ons thans niet kunnen veroorloven, vrij zeker geen finantieele voordeelen voor Bas Veth zal opleveren.
Ons bestuur is U dankbaar voor Uw schrijven, waardoor het in staat zal zijn Bas Veth met zijn jubileum op 12 Maart a.s. geluk te wenschen en hem een bloemenhulde te doen toekomen.
Met bewijzen van hoogachting, B.v.B. [Bilderbeek] voorzitter.

- (briefkaart 12 feb. 1931)(Plasschaert, Rijswijk (Z-H) Aan de voorzitter van het Schilderkundig genootschap Pictura te Dordrecht
Rijswijk (Z-H), 12 febr. 1931,
Welgeboren Heer, Ik open dus op verzoek van het bestuur van Pictura de tentoonstelling Joep Nicolas etc 14 februari te 3 ure. (Maandag 25 febr) Gaarne (als antwoord op uw andere vraag) meld ik U, dat ik den 25ste febr des avonds te 8 uur zal lezen over "Schilders, Beeldhouwers, glazeniers". We zullen dezen datum dus ook als vastgesteld beschouwen. Hoogachtend, Plasschaert.

- (Groningen, 19 Februari '31)(Kunstlievend Genootschap 'Pictura', Groningen, adres: mej. H.J. Halbertsma, Vischmarkt 39b) Hooggeachte Secretaris,
Het bericht in de N. Rotterdammer Courant, betreffende de Joep Nicolas tentoonstelling, die thans door uwe vereeniging is georganiseerd, is aanleiding tot dezen brief.
Als het niet te veel van uwen tijd gevergd is, zouden wij gaarne eenige inlichtingen omtrent die tentoostenlling van U hebben
1. Is het een collectie, die ook een verdere tournée zal ondernemen of zijn daar bezwaren aan verbonden, doordat b.v. veel uit particulier bezit stamt en die eigenaars dat niet langer zullen willen afstaan?
2. Hebt U het gekleurde glas-in-lood tegen Uw eigen ramen geplaatst of zijn daarvoor stellages gebruikt en zoo ja, behooren die bij de tentoongestelde voorwerpen of hebt U die zelf ervoor laten maken? en was dat kostbaar?
3. Zijn er veel glazen bij en wat is de afmeting van de grootste?
4. Hoeveel wandvlakte beslaat ongeveer de verzameling ontwerpen en tekeneningen van Joep Nicolas
5. Hebt U veel onkosten van vervoer en verzekering gehad en kent ons die opgeven, opdat wij enigzins een begroooting kunnen opmaken voor een eventueele tenoonstelling alhier, zoo daar eenige kans op zou zijn, dat wij die konden krijgen.
6. Is het adres van Nicolas nog: Groet, N. Holland?
bij voorbaat dankende voor uwe moeite en gaarne te zijnen tijd tot wederdienst bereid. Teeken ik mij met den meeste hoogahting, W.J. Halbertsma, secr. Pictura

- (N.V. Glasschilderkunst F. Nicolas & Zonen, ateliers opgericht in 1855, Roermond, telef. 73) Roermond 21 II 31,
Zeer Geachte Heer van Bilderbeek,
Hierbij doe ik u toekomen een numemr van "The Studio" en waar juist toevallig deze maand een artikel over mijn glasramen in staatn van van zeer beroemden Engelsche modernen schrijver Alfons Huxley. Wellicht interesseert het U en andere Dordrechtenaren ook te vernemen hoe in het buitenland over mijn werk geoordeeld wordt. Het is soms voor Hollanders moeilijk te gelooven in het oordeel onzer inheemsche critici, zoo ze dit oordeel niet bevestigd vinden door anderen, die in wijde kring gezag genieten mocht U het artikel willen laten overnemen door één of andere courant, dan hebt U waarschijnlijk in Dordt wel een of andere kennis, die het Engelsch genoegzaam machtig is, om het even te vertalen - Gaarne ontvang ik dit "Studio" nummer na er gebruikt terug. Inmiddels nog ...lijk dankend voor de toezending van de 'Dordtsche Courant' en 'de Rotterdammer' blijf ik met de meeste hoogachting,
Uw ddw. Joep Nicolas.

- TEEKENGENOOTSCHAP "PICTURA".
Het Teekengenootschap "Pictura", alhier, organiseert van
14 deze tot en met 8 Maart e.k. een tentoonstelling van schilderijen,
ontwerpen en reproductie's van glasvensters en eenige gebrand-
schilderde paneelen (o.a. enkele fragmenten uit het Grotius-
raam, bestemd voor het noordelijk transept der Nieuwe Kerk te
Delft), van den Roermondschen glasschilder Joep Nicolaas
en voorts van anekel monumentale wandschilderingen van den
schilder Leo Franssen.
De opening dezer belanghebbende tentoonstelling vindt plaats a.s. Zaterdagmiddag te 15 uur. De bekende kunstcriticus Alb.
Plasschaert zal daarbij een openingswoord ter inleiding van het
werk dezer beide kunstenaars spreken.
+
TEEKENGENOOTSCHAP "PICTURA".
TENTOONSTELLING van schilderen, gebrand-schilderde vensters, decoratieve wandschilderingen enz door JOEP NICOLAS en LEO FRANSSEN van 14 Febr. tot en met 8 Maart e.k.
Opening Zaterdag 14 Febr. 0m 15 uur waarbij de heer A. Plasschaert kunstcriticus een inleidend woord zal spreken. Toegangsbewijs voor niet-Leden 25 cent.

- (21 Februari 1931, Voorstraat no. 152) Mejuffrouw H.J. Halbertsma, Secretaresse Kunstlievend Genootschap PICTURA te Groningen
Hooggeachte Mejuffrouw,
Onze Secretaris de heer Verhoeven is ernstig ziek, zoodat U mij zult willen toestaan te antwoorden op Uw schrijven dd. 19 dezer, met de volgende inlichtingen:
1e. Het is mij niet bekend of de Hr. Nicolas bereid is de thans geexposeerde collectie een vedere tournee te doen maken. Er zijn slechts enkele schilderijen bij uit particulier bezit, zoo als U kunt zien uit den catalogus dezer tentoonstelling, welk ik hierbij insluit.
2e. Het gebrande glas, waarvan U hierbij een maatkrabbel vindt hebben wij gesteld in daarvoor gemaakte houten hulpramen, die wij vrij hebben opgesteld voor bij ons aanwezige vensters en ten deele tusschen onze donkere voorzaal en lichte middelzaal wat zeer goed ging. Het houtwerk is voor onze rekening; de kosten daarvan zijn mij nog niet bekend, kan ik U volgende week wel melden.
3e. Zie boven.
4e. De catalogus zal U daar antwoord op geven. De schilderijen zijn meerendeels van middelbare grootte, een of twee zijn van flinke afmeting. De foto's van uitgevoerd werk zijn meerendeels klein (gebruikelijke maat steen of houtsneden) en alle netjes ingelijst. Zij vullen onze kleine tusschenzaal. Alles bijeen vult zeer ruim gehangen onze drie zalen.
5e. Onkosten vervoer kan ik U niet opgeven. Wij hebben een permanente allriskpolis loopen als verzekering, zodat ik U ook daarop het antwoord schuldig moet blijven. De transportkosten zullen niet overwegend zijn.
6e. Het adres van Joep Nicolas is momenteel: Roermond. Ook Leo Franssen, die ons door Nicolas was aanbevolen, is Roermond.
Hopende U hiermde voldoende te hebben ingelicht en gaarne U ook verder ten dienste, Met de meeste hoogachting, Architect, Voorzitter "Pictura"

- (4 Maart 1931) Den heer Joep Nicolas, Glasschilder, Roermond
Hooggeachte Heer Nicolas, Ik zond U heden het mij toegezonden Studionummer retour, na gezorgd te hebben voor een vertaling en opname van het bedoelde artikel in een van de Dordr. couranten, zoals U uit de bijgevoegde knipsels zult zien. over het bezoek aan Uw tentoonstelling, gezien de weinige belangstelling, die het publiek tegenwoordig algemeen voor kunstzaken heeft, hebben wij niet te klagen.
Het timmerwerk voor de opstelling van Uw ramen (zonder karton en verven) kostte ons f 92,22, waarin f 13,- voor veranderingen wegens wijziging van mallen enz. Aangezien "Pictura" een zeer zuinig finantieel beheer vordert, wij op deze extra uitgave niet hadden gerekend en ons een dergelijks expositie geen baten door verkoop aanbrengt, zouden wij gaarne zien, dat deze kosten door U zouden worden gedragen. Wij betaalden bovendien aan Plasschaert voor de opening uwer tentoonstelling f 15,- aan reiskosten. Mej. Halbertsma, secretaresse van Pictura te Groningen, schreef ons over overname van Uw werk voor een tentoonstelling te Groningen. Komt daar mogelijk iets van en mogen wij dit dan spoedig van U vernemen? Met vriendschappelijke groeten, hoogachtend.

- (Groningen, 5 Maart '31, Kunstlievend Genootschap 'Pictura' Groningen) Zeer geachte Heer Bilderbeek,
Ik dank U zeer voor Uw prompte beantwoording van mijn' brief en voor den catalogus met de diverse aanteekeningen. Wij hebben ons dadelijk in verbinding gesteld met Joep Nicolas, met het goede gevolg, dat wij alhier van 12-26 April zijne tentoonstelling zullen krijgen, die delzefde stukken zal bevatten, als die ten uwent. Alleen is het niet zeker of wij dezelfde glasruiten krijgen - die worden misschien door gelijkwaardige vervangen. Mocht het zijn, dat wij hetzelfde glas-in-lood krijgen, dan zouden wij gaarne de door U daarvoor gemaakte stellages overnemen; die passen en zijn geschikt bevonden en zouden het opstellen alhier makkelijke maken. Mocht U dus geen prijs stellen op het houden ervan, dan zouden zij naar ons gezonden kunnen worden - doch ik verzoek U dan de verschillende stellages apart in te pakken met touw en label, waarop genoteerd staat voor welke der ruiten zij betemd zijn. Krijgen wij echt geheel andere ruiten, dan heeft het geen zin, daar die allicht van andere afmetingen zijn en wij den gemakkelijke hier die dingen kunnen laten maken. U nogmaals dankende voor uwe inlichtingen. Teeken ik mij met de meeste hoogachting, W.J. Halbertsma, secr. Pictura.

- (Teekengenootschap Pictura te Dordrecht, Dordrecht, 10 Maart 1931) Den Weldelgeboren heer Bas Veth, Gouvieux (Oise), Frankrijk.
Hooggeachte Heer Veth,
Van bevriende zijde vernam ons Bestuur dat hij op 12 Maart e.k. Uw 70n geboortedag hoopt te herdenken. U zult willen toestaan, dat Bestuurderen van het Teekengenootschap Pictura te Dordrecht, ter gelegenheid van dit feit U hun meest hartelijke gelukwenschen doen toekomen. Wij gedenken daarbij gaarne met groote waardeering al hetgeen door U in vroeger tijden, in de functie van voorzitter en secretaris, voor den bloei van ons Teekengenootschap is verricht. Wij wenschen U een recht aangename feestdag toe en verblijven gaarne
Namens het Bestuur voornoemd, B. v. Bilderbeek, voorzitter.

- (Roermond, 14 Maart 1931) Zeer geachte heer van Bilderbeek,
Wegens griep, die mij enkele dagen met lamlendigheid sloeg, kom ik eerst thans ertoe u te antwoorden op uw schrijven van 4 dezer, Ik dank u zeer voor al de moeite die u zich ga om hetwelslagen der tentoonstelling en de publiciteit enz enz inderdaad denk ik dat voor een groot deel het welslagen van en de belangstelling voor den tentoonstelling aan uw groote en menselijke ijver te dank zijn - en mocht ik U ooit met iets van dienst kunnen zijn, rekent U dan op mij. Wat de kosten der opstelling - over het algemeen, de kosten der tentoontelling betreft, kan ik helaas niet zoo enthousiast zijn - en daar niet alleen "Pictura", maar wellicht noch meer de "Pictor" die ik ben, een finantieel hopeloos geval is, zou ik u een minder eenzijdige regeling willen voorstellen van deze aangelegenheid.] Ik ontbing nl. 3 nov. 1930 een schrijven van den Heer Verhoeven waaruit ik het volgende citeer:
onze voorwaarden zijn: geen zaalhuur, vrachten voor onze rekening, alsook advertenties in plaatselijke bladen, ...(?) als catalogie en uitnodigingskaarten, porti.
Deze voorwarden deden mij vermoeden met een zeer kleine onkostenrekening eraf te komen, hetgeen thans blijkt tegen te vallen. Ik heb nl. f 50 aan vracht betaald (behalve nog de terugvracht), en f 14 aan uitnodigingskaarten en ik zoude daarover niet reppen, ware het niet dat de opstellingskosten mij zoodanig tegenvielen. U begrijpt het behalve dat alles zeer veel kostbare tijd van mij gevergd werd om alles voor te breiden + de kosten van het uithalen en inzetten der Utrechtsche ramen enz enz Het ongeluk wil dat ik de houten sponningen in Groningen wegens de maten der aldaar bestaande ramen niet gebruiken kan zoodat dit alles dubbel zwaart weegt.
Ik moet dan ik helaas van de tentoonstelling te Groningen afzien, en zal alles uit Dordt laten terug halen, wanneer er een vrachtauto toevallig in de buurt komt, ehtgeen wel binnenkort gebeuren zal - dit zal dan de terugvracht aanmerkelijk verlagen. Vind U goed dat we nu alvast maar de volgende rekening opmaken f 92,22 houtwerk
glassch..rt(?) f 15
vracht f 50
kaarten f 14
= Totaal f 171,22
dat we dan half om half doen, zoodat we dus elk f 85,61 betalen. Indien dit het genootschap schikt zal ik u dus f 107-22 - f 85,61 - fl. 21,61 doen toekomen, en de terugvracht enz enz geheel voor mijn rekening nemen. Garne verneem ik hieromtrent uwe beslissing. Zijn de ramen inmiddels in de kisten verpakt, of moet ik nog extra iemand daarvoor zenden? Inmiddels met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting, nogmaals danken
uw dw, Joep Nicolas.

- (Leerl. en oud-leerl. der Bondv. Dordrecht, opgericht 30 October 1911) (Onderwerp: Bondslokaliteiten) Dordrecht,d en 15en Maart 1930
Aan het Bestuur van het Genootschap "Pictura". Mijne Heeren,
Naar aanleiding van onze laatstgehouden bestuursvergadering hebben wij de eer U 't volgende te doen opmerken: De ouderwetsche W.C. die behoort bij de door ons gehuurde lokaliteiten verkeert doorloopend in een dusdanigen toestand, dat geen der leden er gebruikt van wil of kan maken. Deze toestand is echter niet te wijten aan eventueel slecht onderhoud. Wij geven U de verzekering, dat vooral op drukbezochte avonden bovengenoemd samenstel van planken onmogelijk rein te houden is. Voortss ondervinden wij in den kamer naast deze gelegenheid last van een onaangename atmosfeer vermoedelijk te wijten aan een defect in den afvoerpijp. In verband met een en ander wilden wij U verzoeken de toilette door een meer moderne te laten vervangen. Waar aanleg van waterleiding reeds aanwezig is, zullen de kosten o.i. geen onoverkomelijk bezwaar zijn. Uw desbetreffende antwoord tegemoet ziende, teekent
Hoogachtend. Namens 't Bestuur, H. de Waart, Secretaris

- (Gouvieux (Oise) pres Chantilly, 16 Maart 1931, rue du Sausseus(?))
Den heer Voorzitter van het teekengenootschap Pictura, Dordrecht.
WelEdelgeboren heer, Namens het teekengenootschap Pictura mocht ik op mijn 70sten geboortedag eene zeer mooie collecte van prachtanjelieren ontvangen als hulde aan den kunstbroeder en oud bestuurder. Ik heeft geen idee hoe deze zoo ongedachte toezending, waarvoor ik U zoo oprecht dankbaar ben, mij heeft getroffen. En geheel verleden van veel streven, oprecteh steun van medebestuurders succes en teleurstellingen, verlies van goede vriendenkunstbroeders kwam plots in mijn gedachten herleven en dat het oude Pictura op dien 70sten jaardag aan mij gedacht heeft was mij zoo diep gevoelend aangenaam. De Engelsche Royal Academy en Pictura zijn - oover mij bekend de twee oudste nog bestaande kunstgenootschappen als resp: dateerende van 1768 en 1774. Toen ik jong zijnde tot voorzitter werd gekozen had ik de nooit utigesproken eerzucht van het oudste kunstgenootschap in Holland, het eerste te maken. Daarvoor waren 3 zaken noodig: primo het ernstig en volharden werken der leden met op zonder succes, secundo het verwerven van de sympathie van van hen dit dit volhardend werken op prijs stellen en tethus den finantiele steun van rijke menschen.
Een oud kunstgenootschap kan zoo'n mooie rol vervullen in deze tijden. Een zeer ernstig modernisme dat ook zijn invloed doet gevoelen in tooneel, decoratien, in handelsaffiches en handelskunst, huisversieringen en vooral in de thans zoo veeleischende cinemakunst is daar om het te bewijzen. Het kan ook zijn invloed doen gelden om aan de besluiten van politieke lichamen die gewoonlijk zoo weinig kunstgevoel hebben, een richting aan te wijzen.
Werken, met een bepaald doel voor oogen is inderdaad zoo schoon en dat doel moet zijn, wat ik in mijn jonge jaren zoo eerzuchtig wenschte, van het oude Pictura, het eerste kunstgenootschap van Holland te maken. Voor uwe bloementoezending nogmaals mijn dank. Mijn beste groeten aan uwe medebestuurders en aan de mij bekende leden van Pictura. Uw zeer toegenegen. Bas Veth.

- (H.I. Ambacht 19-10-31) Aan den WelEd. Heer Verhoeven, Secretaris van Pictura te Dordt.
Daar waarschijnlijk de teekenavonden aan Pictura nog wel niet definitief zijn vastgesteld. Ben ik zoo vrij U een vriendelijk verzoek te doen om zoo moogelijk deze te stellen op Maandag en Donderdag of Vrijdag. Daar ik als tidjelijk leeraar benoemde ben aan de Gemeentelijke Nijverheidsschool ten Uwer plaatse, en om die rede Dinsdag en Woensdag tot mijn spijt niet naar Pictura kan. Daar mijn verzoek een niet alledaagsche rede heeft, hoop ik, dat U mijn verzoek als zoodanig in ernstige overweging zal nemen voor al ook zooals ik bove reeds aan gaf de avonden nog wel niet voor goed zijn vast gesteld.
Hoogachtend, U dwd, J. Visser, Kerkstraat 19, H.I. Ambacht.

- (20 Maart 1931) Den heer Joep Nicolas, Glasschilder, Roermond.
Geachte heer Nicolas, Wij ontvingen Uw schrijven dd. 14 dezer, waarop wij U het volgende berichten.
Alles staat gereed ter verzending en is ingepakt, voorzoover dit mogelijk was en het ingepakt door ons werd ontvangen. De glasruiten hebben wij doen inpakken in de kisten door een knecht van glasschilder in Dordt, die hiermede vertrouwd was, zoodat U ons inziens daarvoor geen knecht behoeft te zenden. Wij wachten dus op de vrachtauto, die een en ander zal komen afhalen. Met Uw voorstel inzakde de finantieele regeling gaan onze penningmeester accord. U gelieve dus aan den heer J. van Wageningen, Groote Kerksbuurt 25, alhier, onze penningmeester, het bedrag ad f 21,61 over te maken. Het was allerminst de bedoeling van ons Bestuur U de kosten van vervoer en invitatiekaarten enz. te laten betalen. Wij rekenen voor een dergelijke tentoonstelling altijd op een onkosten van f 80,- a f 100,- waartegenover dan meestal nog eenige inkomsten staan door verkoop. Dit laatste was bij Uw tentoonstelling niet het geval en ook zijn de vervoerkosten tegengevallen. Voor onze rekening komen nog de catalogi, de porto's, de advertentie's, het dichtmaken met carton en verven, wegnemen en inpakken, zoodat wij dem f 100,- wel overschrijden. En U de terugvracht voor uw rekening neemt zijn we dus zeker zoowat quitte.
Wij hopen dat U overtuigd zult zjn van een oculante regeling onzer zijde. Hoogachtend, Namens het Bestuur voornoemd.
Voorzitter.
P.S. Mocht Uw weg U nog eens langs Dordt voeren, komt U dan eens naar de Groote Kerk kijken? Schouten is op het oogeblik bezig met het plaatsen van drie nieuwe ramen in een kapel, die m.i. niet fraai zijn. Ik zou het op prijs stellen Uw oordeel hierover eens te vernemen. Het vriendschappelijke groet, ook aan Mevrouw.

- (J.P. Revers, Boek- en muziekhandel, Voorstraat 178) Den Weledelen Heer B. van Bilderbeek, Buitenwalevest Alhier.
Zeer geachte Heer, Voor de orde bevestig ik hierbij ons gesprek van heden morgen, waarbij ik de zaal van Pictura gehuurd heb voor 1 April a.s. a f 25. Met de meeste hoogachting, W.J. de Voogd.

- (Pictura, 18 maart 1932) Afschrift.
Aan den Hoogwelgeboren Heer Baron van Geen s'Gravenhage,
Hoogwelgeboren Heer, Bij het verscheiden van mevrouw Uw echtgenoote zij het mij vergund U namens ons Genootschap onze oprechte deelneming te betuigen. Met de verzekering van onze bijzondere hoogachting, verblijve, Leen Verhoeven, Secr.

- (25 Maart 1931) Den heer Derkzen van Angeren, Grafisch kunstenaar, Rotterdam
Weledelen Heer,
In verband met de door U te houden causerie met demonstratie over het etsen en drukken, ter gelegenheid van de tentoonstelling van Uw werk in Pictura, bericht ik U voor de goede orde aan de datums als volgt zijn vastgesteld:
1. Vrijdagavond 27 Maart, 8 uur, voor de leden van Pictura.
2. Zondagmorgen 29 Maart, half elf, voor het Instituut voor Arbeidersontwikkeling
3e. Dinsdagavond 31 maart, 8 uur, voor de leden der Volksuniversiteit.
Aangezien wij Woensdagavond 1 April weder een lezing in onze zalen hebben, verzoeken wij U beleefd te willen zorg dragen dat Uw drukpers Woensdagmrogen 1 April wordt weggehaald, aangezien wij over de geheele zaalruimte moeten kunnen beschikken.
Zeer tot mijn spijt zal ik persoonlijk a.s. Vrijdagavond niet bij Uw demonstratie tegenwoordig kunnen zijn. Ik hoop echter U a.s. Zondagmorgen te ontmoeten. Met beleefde groet hoogachtend, Voorzitter.

- Breda. 11 April 1931.
Wel Edel Gestrenge Heer,
In antwoord op Uw schrijven van 7 April meld ik U, dat het doel van mijn kunst is met U te bespreken, of het mogelijk zou wezen eens of twee-maal per week met de leden van Pictura model mee te werken. Ik ben n.l. oud-leerlinge van de Rijks Academie van Beeldende Kunsten, woon te Breda, waar geen aansluiting is voor dat doel en het krijgen van model heel moeilijk is. Professor Wolter was zoo goed mij eene introductie mee te geven voor den heer Leen Verhoeven die naar ik vernam, voor herstel van gezondheid buitenlands is, waarop ik naar U verwezen werd. Na Dinsdag a.s. heb ik de geheele week den tijd aan mij zelfe en verwacht dus gaarne van U te hooren welken dag en welk uur U mij te woord zoudt kunnen staan.
Met de meeste hoogachting D. Thomas, Minister Nelissenstraat 48, Breda.

- (16 April 1931) Den heer Voorzitter van Pictura.
WelEdHeer
m te beginnen mijn verontschuldiging dat ik Uw naam in den brief aan den heer Broekhuis niet kan ontcijferen. Verder het volgende wat betreft uw weigering den vervoerkosten der pers te betalen. Met den Heer Adamse heb ik afgesproken alle vervoerkosten voor rekening van Pictura zullen zijn. Bij dit gesprek was Dr. Petri aanwezig.
Met de meeste Hoogachting, A. Derkzen van Angeren.

- 20-4-31 Den Haag.
Zeer geachte heer Van Bilderbeek
Voor de zeer gewaardeerde woorden van deelneming door U, als voorzitter en namens bestuurderen van het Teekengenootschap "Pictura" te Dordrecht, bij mijn groot verlies, betuig ik U mijn welgemeende dank. Tevens verzoek ik U beleefd, deze gevoelens aan gemelde bestuurderen wel te willen overbrengen. Hoogachtend, E.M. Boonen-de Reus,
Surinamestraat 23.

- (27 April 1931) WelEd. Heer
Gaarne zou ik spoedig de afrekening ontvangen van den in maart gehouden tentoonstelling in uw gebouw Pictura. Met meeste Hoogachting, A. Derkzen van Angeren.
Groene Zoom 186 Rotterdam

- (29 april 1931) Den heer Derkzen van Angeren, Groene Zoom 186, Rotterdam
WelEdele Heer,
In antwoord op Uw beide brieven van 16 en 27 dezer bericht ik U, dat onze Penningmeester, de Heer J. van Wageningen, U morgen alvast gedeeltelijk afrekening zal doen onder aftrekt der provisie voor Pictura, groot 15%. De penningmeester is nog twee postjes uit Rotterdam wachtende. Zoodra deze zijn ontvnagen volgt volledige afrekening. Wat de transportkosten van het vervoer uwe pers betreft, moet ik U antwoorden, dat met den Heer Adamse tijdens zijn gesprek met U, in bijzijn van Ds. Petri, over het ransport der pers niet is gesproken. Adamse meende dat het slechts ging over het vervoer der steen en teekeningen en was er volkomen onkundig van, eerstens dat u demonstraties zou houden en tweedens, dat U daarvoor een pers zou laten vervoeren. Het is jammer, dat U ons van te voren niet even hebt ingelicht omtrent de kosten, die daaraan verbonden waren, dan had deze zaak vooraf geregeld kunnen worden. Met de meeste hoogachting, Uw diensw. B. van Bilderdbeek, Voorzitter.

- (30 april 1931) WelEd. Heer, Naar aanleiding van uw brief. Hoe zou ik zonder besprekingen met den Heer Adams(e) in het wilde weg een demonstratie met pers hebben kunnen in elkaar zetten. Uw uitnoodiging aan de leden van Pictura bewijst wel voldoende het Bestuur hiervan op de hoogte was, en drukken kan nu een maak niet gebeuren zonder etspers.
Nu blijft allen nog over of u bereidt bent den vervoerkosten te betalen waarop uw brief geen uitsluitsel geeft.
Met de meeste hoogachting, A. Derkzen van Angeren.

- (12 Mei 1931) Den heer Derkzen van Angeren, Rotterdam
WelEdel Heer Van Angeren,
Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 30 April j.l. heeft ons Bestuur de zaak der vervoerkosten uwer pers nog nader besproken. Wij betreuren het dat dit misverstand is ontstaan en dat der vervoerkosten der pers niet vooraf duidelijk door U met ons zijn besproken, voor het vervoer plaats vond. Hoewel ons Genootschap, mede door de minieme verkoop in deze tijdsomstandigheden, dergelijke extra uitgaven noode kan missen, hebben wij besloten U de kosten te vergoeden. Onze Penningmeester zal U daarvoor een dezer dagen het bedrag van f 45 overmaken. Met hoogachting en groeten, Voozitter.

- (12 Mei 31 ontvangen 13 mei) Den heer Bilderbeek voorzitter Pictura, Mijnheer,
Heden ontving ik uw afrekening f 65,50- waarmede ik niet accoord ga. Wilt u mij berichten (mijn laatste brief liet u onbeantwoord) of gij aan uw verplichtingen der vervoerkosten pers en etsen ten Toonstelling Dordrecht wilt voldoen.
Hoogachtend, A. Derkzen van Angeren.

- Dordr. 13/5 '31 Geachte Heer v. Angeren.
Onze brieven hebben elkaar blijkbaar gekruist, zoodat ik aanneem dat U thans reeds op de hoogte is van ons voornemen, om U de vervoerkosten der pers te vergoeden. Het spijt ons dat U in uw brief van 'verplichtingen' meende te moeten spreken. Wij zijn zoo vrij daaromtrent een andere o...ting(?) te hebben, zooals U zal zijn gebleken. betaling vindt dan ook niet uit dien grond plaats.
Hoogachtend, B.v.B. voorz. Pict.

- (Breda, 18 Mei 1931) Wel Edel geboren Heer,
Naar aanleiding van ons gesprek zou ik gaarne willen toetreden als lid van Pictura en zond daartoe hedenmiddag per boot een kist schilderijen naar Pictura, Voorstraat 152. U zult daarin vonden 2 stillevens, 1 appelstudie en 1 bloemstudie en een schetsboek met enkele vlagge schetsen. Hopende, dat zij zullen voldoen aan de eischen met beleefde groeten,
Hoogachtend, D. Thomas, Min. Nelissenstraat 48, Breda.

- (HOTEL DE L'EMPEREUR, groot familie-hotel eerste rang, bondshotel, Valkenburg (L) 28 Mei 1931) Aan de heer Secretaris van het Genootschap "Pictura" te Dordrecht
Gerachte heer, Hierbij heb ik de eer U mede te deelen dat het lokaal in het gebouw Pictura tot heden gebruikt door wijlen den Heer E. Boonen Ezn., met 1 Juli e.k. ontruimd zal zijn en ik de huur daarvan met dien datum wensch te doen eindigen.
Hoogachtend, E.M. Boonen-de Reus.

- (briefkaart 28 mei 1931) Den heer M. Adamse, p/a Pictura, Dordrecht
Waarde heer A, Ik vind Uw aanbod zeer vriednelijk en neem het gaarne aan. Daar ik geen exempl. meer heb, verzocht ik 't reclame-bureau Remaco (R'dam) er U een te sturen. Veel succes met uw tentoonst.! Met vr. gr. H. Bakels v.W.P., 27-5-'31.

- (briefkaart) Den WelEd. heer L. Verhoeven, Secr. Teeken Genootschap Pictura, Dordrecht
Afzender: D.J. Koets, Schoolplein 29, Veere
Wel Ed Heer Verhoeven !
Waarschijnlijk wacht U op een bericht van mij. Daarom nu mijn vraag: Heeft de jury in geen sli...(?) zin beslist. Zoo ja, wil U mij dat berichten dan zal ik van de leden(?) bijdrage ad f 12,50 zorg dragen u een postwissel zenden.
Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik u te verzoeken mij naar aanleiding van mijn ingezonden werk, zoo mogelijk eenige mededelingen te willen verstrekken voornamelijk intresseert mij de verkoopkansen bij mijn werk goedgezinde menschen. We zitten wat ver van het centrum van 't land en zijn daarom aangewezen op onze kunstvrienden. U zou mij verplichten in deze richting uw aandacht even te schenken voor 't geval u vindt dat mijn bescheiden vermogen in dat verdiend. Met de meeste Hoogachting, Uw D.J. Koets

- (briefkaart) WelEd. Geb. Heer Adamse, Steegoversloot 66, Dordrecht
Afzender: D.J. Koets [Dirk Jan Koets (1895-1956)], Schoolplein 29, Veere
W.v.a!
Korenveld en schepen zijn dus verzonden. De prijs van het eerste draagt m'n goedkeuring nog weg. De schepen worden hooger aangeslagen. De gemaakte prijs teleurstellend. De lichtkanten zijn dat het me wat geld verschaft en in een andere hoek van het land een paar verdedigers van mijn werk zijn mij zullen ageeren. Ik zal er dus het beste van hopen. h. gr. dank voor de bemoeiingen. Koets
Lucie [=Lucie van Dam van Isselt] meende dat de (beschouwer)(is NRCt) m'n handschrift niet kon lezen. dat is zoo ook waar eenige factore wat expositiegelegenheid betrof tegen me - te donker!? ongeschikte wandbedekking - te weinig ruimte .. een publiek dat absoluut niet op de hooge van mijn instanties. Zij meten met een maatstaf die de mjne niet is. Wat zij mooi vinden is in mijn oog een gepleisterd graf etc etc genoeg. De kons bestaat dat we elkaar leren verstaan. De beide koopers geven daarvan althans blijk. Zij zijn nog altijd in mijn oog de beste beoordeelaars!!

- Wel Edle Heer M. Adamse, Steegoversloot 66 Dordrecht
Afzender: F. Koets, Veere
Veere, 21 Mei. Geachte Heer Adamse,
We hebben eens naar en huisje voor de zomer geinformeerd. Een kennis van ons (Heijboer Ballans, Middelburg) heeft een huisje in de duinen van Vrouwenpolder, wat hij verhuurd nu zou (u zoo u eraf is wil gaan), voor 15 Juni af na 25 Aug. er over kunnen ebschikken. De prijs die u noemde met bijvoeging van werk vond hij goed. Onze andere kennis een kleermaker heeft het al voor eenige tijd verhuurd. t is erg jammer dat wij niet wat grooter huis hebben. We zouden er anders graag bij ons hebben.
met vr. gr. ook aan uw vr. en kinderen
F. Koets v. Eenennaam [=Francina van Eenennaam] ook gr. van m'n man en Pieta;

- (lege envelop) Instituut voor arbeiders-ontwikkeling, afd. Dordrecht, secretariaat Prinsenstrat 17, tel. 1270;

- (aangetekend) Afschrift.
Koudekerke (Walch.), 2 Juni 1931.
Aan het Bestuur van het Teekengenootschap Pictura, Dordrecht
Mijne Heeren,
Hierbij heb ik de er U medetedeelen, dat ik tot mijn spijt voor het lidmaatschap van Pictura moet bedanken. De reden hiervoor is o.a. dat ik in den loop der laatste jaren tot de conclusie ben gekomen, dat de meerderheid der zoogenaamde jury of onbevoegd of kwaadwillig is, of beide eigenschappen in zich vereenigt en de zoogenaamd hangcommissie verregaand willekeurig een eigengerechtigd te werk gaat, hetgeen op elke Pictura-ledententoonstelling te constateeren is geweest. De bepaling in art. 28 van Picturas reglement, nl: Dat voor de beoordeeling der inzendingen een aantal van slechts drie leden reeds voldoende is, werkt dergelijke wantoestanden overmijdelijk in de hand.
Aan de heren Bestuursleden, die hier totnogtoe onwetend of machteloos tegenover stond, ben ik, in het belang van het Genootschap, bereid meer bijzondere inlichtingen te verschaffen, indien zij die mochten wenschen.
Hoogachtend, J. Larij [=Jan/Johannes Larij 1879-1962].

- DORDRECHTSCHE DAMVEERENIGING.
Dordrecht, den 30 juni 1931
Het Bestuur van PICTURA p.a. Buiten Walevest 2 DORDRECHT
M.H., Voor de goede orde heb ik de eer U mede te deelen, dat de Dordrechtsche Damveereniging geen gebruik zal maken van uw aanbod om een der zaken van "Pictura" voor f 150 per jaar te huren. Waanneer ons eerste verzoek om het hurbdrag op f 125 te stellen door U zoude zyn ingewilligd, zou inhuring vry zeker hebben gebeurd. Momenteel zyn wy echter door de inhuring van een ander lokaal geslaagd. U dankend voor de gedane moeite, Hoogachtend, Namens het Bestuur der Dordr. Damv. Lieve, Secretaris.

- (Bond v Leerlingen en oud-leerlingen, Dordrecht) Rotterdam, 8 Aug. 1931
Onderwerp: Nieuw toilet
Aan den heer Secretaris van het Teekengenootschap "Pictura" te Dordrecht
Mijnheer, Refereerende aan ons schrijven van enkele maanden geleden, betreffende het aanbrengen van een nieuw toilet in de door ons gehuurde lokaliteiten in gebouw Pictura, en waarop wij tot op heden geen antwoord mochten ontvangen, verzoeken wij U beleefd ons alsnog mede te deelen of Uw Bestuur omtrent deze aanvrage een beslissing heeft kunnen nemen. Wij maken U nogmaals op attent op de nadeelen - onopgemaakt in ons vorig schrijven vermeld - aan de oude toestand verbonden en hopen dat aan het begin van het volgende Bondsjaar de novisten niet zullen worden afgeschrikt door een vertrek waaraan wij slechts op den duur met moeite aan gewoon geraakt zijn. Hoogachtend, Namens het Bestuur, L. Cats, voorzitter.

- (Aug. 1931) Vereeniging Sint Lucas, Amsterdam, vergadering stemhebbende leden; (Willy Sluiter, W.O.J. Nieuwenkamp)

- (21 augustus 1931) Aan het Bestuur van den Bond van leerlingen en Oud-Leerlingen der Middelb. Techn. School te Dordrecht.
Mijne Heeren,
In antwoord op uw schrijven dd. 8 dezer bericht ik U, dat het Bestuur van Pictura, hoewel erkende, dat een meer moderne toiletinrichting voor het bij U in gebruik zijnde Clublokaal gewenscht zou zijn, bezwaar moet maken, om de kosten daarvan te dragen.
Wij merken U op, dat bij het sluiten van het nieuwe huurcontract, waarbij wij U zijn tegemoet gekomen in een verlaging der huur met f 50,- per jaar, de tegenwoordige toestand van het toilet U bekend was en daaromtrent geen bezwaren door U mijn geopperd. Indien Uw Bestuur echter de kosten van de gewenschte verandering voor hare rekening wilt nemen, is ons Bestuur bereud U hierin een tegemoetkoming van f 40 te verleenen. Dit echter onder voorbehoud, dat de aan te brengen wijziging in overleg en onder ons toezicht wordt uitgevoerd.
Hoogachtend, Voorzitter.

- (kaart; Aug. 1931) restauratie van het ASTORIA-THEATER te Dordrecht, heropeningsvoorstelling op donderdag 27 augustus (M.C. van der Hut, J.C. Mensé);

- (kaart) Teekengenootschap Pictura, algemeene vergadering, dinsdag 16 juni 1931, 's avonds 8 uur;

- (W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V., Rotterdam) Den Heer B. van Bilderbeek, Architect, Dordrecht
Rotterdam, 24 Augustus 1931
Walenburgerweg 72-74
WelEdel Geboren heer, Eenigen tijd geleden zonden wij U een uitnoodiging tot inschrijving op een geillustreerd werk, dat Prof. Huib Luns zich voorstelt over Spaansche Schilders te schrijven, ... etc

- Beste M.A.!
Op m'n besluit niet beneden de vastgestelde prijzen te verkoopen noodgedwongen teruggekomen, zie hier de nieuwe gewijzigde, om tegemoet te komen aan de beiden. Ik hoop dat het geheel te veel moeite kost de onderhadneling opnieuw aan te knoopen
no. 48 De booten waar de Bie naar te prijs van wilde weten f 150 f 125
no. 45 De andere booten die f 125 deden en waar f 75 was geboren is - doet nu f 100 ....
no. 31 De oogstvelden kunnen voor de geboden f 75 van de hand gedaan.
Mag ik in ieder geval een kort berichtje verwachten. (D. Kretz) D.J. Koets.

- Beste M.A.
De Sch. zijn in zeer goede staat aangekomen en daar heb ik nu m'n kamer mee gedecoreerd. De heer Franc uit Arnhem, architect, is zoo even met nog een bestuurslid van het kunstgenootschap aldaar bij me geweest om over een tentoonstelling te praten. De menschen waren met het werk behoorlijk ingenomen. Al zullen zij met mij van oordeel zijn dat ik t nog niet ben o.a. m'n onderwerpen bepalen zich wat veel tot het gewone alledaagsche.
Tot heden heb ik altijd en tentoonstelling zelf geleid. Nu dat niet meer gaat zal ik voor 't vervolg verplicht zijn wel het tentoonstellen in Holland iets meer door een wasse neus zijn aan de gebruiken deel te nemen. Voor 't vervolg, want ik hoop in Dordrecht te blijven met inzenden zal ik een percentage speling toe laten. Hierbij is gesloten een monster jutte, die het besten zou gedaan hebben dan de oranje-goud kleurige. Het lijkt wat wit, maar tegen de wand met een parket(?) tusschenruimte krijgt de kleur diepte. Vr. groet .. D.J. Koets.

- Dadelijk toegegeven dat dit bod geen al te slechts figuur maakt. Zelfs blijft het een open vraag of het stukje wel meer waard is. In ieder geval is het des te aardigen dat dit komt na een drij.. vernietigende kritiek. Toch moet ik mijn eens ingenomen standpunt handhaven. ..om mischien maar 't zij nr! Dordrecht is een stadje, dat een zich vrij willende maken geest is een keurslijf wenschte te stoppen en doet dat op in ieder geval ... manier. Door het werk finantieel minder hoog aan te slaan. en door het geestelijk afbreuk te doen. Tegen beide pogingen is het zaak mij te verzetten. Ik wenschte wel dat het mogelijk was wat meer meegaande te zijn. Vr. groet en dank voor de genome moeite.
als ... i D.J. Koets.

- Waarde M. Adamse!
Als men ... van het tentoongestelde of zit en geen allen lange artikels verschijnen om het werk in de kranten, dan zou er minder zelfbewust gaan wanhopen aan zichzelf. Zijn al de kranten in verzuim? Dat is opvallend. Als ik een heerscher was met macht, dan zou ik zeggen dat zal ik ze inpeperen. Zij ieder geval stel ik prijs op een openhartig verslag van onze secretaris. Het is niet heel duidelijk dat het persapparaat maar niet zoo maar voor zelf - werking komt. Daar moeten invloedrijken zin aangezocht en ingespannen. L. v. O. is zoo's invloedrijke maar die heeft haar belofte verzaakt - waar ik achter kwam door er naar te vragen. Zonder publiciteit geen verkoop. Ik zal Dordrecht beschouwen als het door jongshuis naar de groote wereld, waar de ervaring heeft het geleerd, meer konsen voor mij zijn. Dat is mij in staat heeft gesteld zonder groote kosten een expo te houden is haar groote verdienste, waar ik dankbaar genoeg voor ben. Hierbij een lijst van werk dat na Paschen verzonden wordt. Bezig met d.. St.. iets van 'gieten' te vinden voor de zomer.
Onze hartelijk groet, D.J. Koets.

- Zeer Geachte Heer A.
Wil U de sch[ilderijen]. terug doen sturen aan mijn adres. Kans bestaat nog altijd dat in mei een tentoonstelling doorgaat in "De Conster Een(?)" maar door recenten in de animo bij mijn verre o..(?) hoogstwaarschijnlijk gedaald onder 0. - anders zou(?) het wel zoo goed zijn geweest wanneer verzending naar N. rechtstreeks ging, maar nu het is zooals 't is en nu gister avond bovendien de Hr. Holleman is komen informeeren naar en keus uit stukken van Veere voor een vriend in Amsterdam, is voor terugzending zelfs spoed gewenscht. - In Dordrecht ben ik derhalve niet begrepen. Ik weet wel veel is ten verontschuldiging van de Dordrechtenaren te zeggen. - Toch lijkt het mij verder geen zin te hebben om na de inzending die thans volgt, de aandacht van dat publiek te blijven vragen; ik zet daar dus een streep onder, de ver. "Pictura" dankend voor de gelegenheid die mij geboden is.
Vr gr. Hoogachtend, D.J. Koets.

- Koudekerke (Walcheren) 19 April '31
den Heer 2e Secretaris van het Teekengenootschap "Pictura', Dordrecht
Mijnheer,
In het bezit van Uw schrjijven van 17 dezer, verzoek ik U beleefd mijn schilderij niet vóór den 3sten April a.s. vanuit Dordt naar hier te doen terugzenden. Daartegen zal wel gen bezwaar bestaan.
Tenslotte nog het verzoek mij te willen opgeven uit welke leden van Pictura tegenwoordig bestaat: Het Bestuur, de Jury en plaatsvervangers en de Hangcommissie en plaatsvervangers.
In Januari 1924 is mij, op mijn verzoek een dergelijke opgave verstrekt, maar die opgave zal wel niet meer voor tegenwoordig toepasselijk zijn. Als werkend lid stel ik belang in die samenstelling en meen ik ook recht te hebben dit te weten. U bij voorbaat dankzeggende,
Hoogachtend, J. Larij.

- (Aangeteekend) Koudekerke (Walcheren) 16 Mei '31
den heer M. Adamse 2e Secretaris van "Pictura" Dordrecht
Mijnheer,
Ongeveer een maand geleden zond ik U een expresse schrijven met het verzoek een opgave te mogen ontvangen van de namen der Bestuursleden van "Pictura" (dag. Bestuur, Jury, Hangcommissie en plaatsvervangende leden). Tot op heden wacht ik nog geen antwoord op dit schrijven ontvangen, om welke reden ik U beleefd doch dringend verzoek bovengestelde en te voren reeds gestelde vraag te willen beantwoorden. Mijn ingezonden schilderij werd nog niet door mij terugontvangen; waarschijnlijk gebeurt dit tegelijk met de anderen terugtezenden schilderijen na sluiting der tentoonstelling.
Hoogachtend, J. Larij.

- (briefkaart B 26/9)(Rijswijk (Z-H) eind Sept. 1931, 72 Regentesselaan)
Zeer geachte Heer Verhoeven,
Ik doe het, en ik doe het inderdaad uit respect voor het werk van Kelder, voor het door U opgegeven bedrag (U wilt dit bedrag wel verder geheim houden daar anders zoo'n openen gehonoreerd wordt met vijftig gld) Maar U moet mij dan ook een genoege doe, en het bedragje mij dadelijk per postwissel toezenden. (verz. 28-8-'31)
Ik behoef dan na de opening niet te wachten etc. U bij voorbaat dankend, Groetend, A. Plasschaert.
P.S. dus 10 Oct. te drie uren!
P.S. II Wees zoo vriendelijk het gevlekte te excuseeren.

- [KUNSTZAAL WILLEM BROK, Hilversum, van Lenneplaan 6, telefoon No. 628]
Hilversum 26.9.31
Aan den WedED: heer Verhoeven, Secr: PICTURA, Dordrecht
Zeer geachte Heer.
Uw schrijven heb ik in goede orde ontvangen en bericht u, dat ik heden aan uw adres zal al afzenden 4 schilderijen door Peter v.d. Braken [1896-1979; petervandenbrakencentrum.nl], ter beoordeelingen, en wel,
no. 1 Reu de Saule-Paris, no. 15. Geraniums, no. 28 Wilgen bij Loosdrecht, no. 23 Monte di Ronco - Suisse.
In het geheel heb ik er 38 stuks, waarbij welke ik u zend, wel de grootse zijn, behalve een ongeveer de dubbele groote. A.s. Maansdag hoop ik persoonlijk bij u tekomen ter verderen bespreking en zal dan ook de recentiën mede brengen. Mogelijk kunt u mij ook helpen aan adressen van bekende Dortschen schilders.
Hoogachtend, W. Brok.

- Nederlandsche Federatie van Beeldende Kunstenaarsvereeningingen
Amsterdam, 11 September 1931
Den Heer Leen Verhoeven, Secretaris v/h Teekengenootschap "Pictura", Dordrecht
Geachte Heer Verhoeven, Hierdoor bericht ik U de goede ontvangst van uw schrijven van j.l. 7 September. In antwoord op bovengenoemde schrijven zend ik U aan hierbij gaarne de statuten der Federatie op welke statuten reeds de Kon. Goedkeuring verkregen zijn. Veder sluit ik ...F. Everbag.

- (Fonds voor Nederlandsche beeldende kunstenaars en hunne weduwen en weezen) boekje jaarverslag 1931.

- (J.H. de Bois - Kruisweg 68 - Haarlem, tableaux, estampes, editions d'art)
(Sept 1931, B 7/9 31)(aan het Secretariss van het Genootschap Pictura te Dordrecht)
Mijnheeren,
Evenals in andere Jaren wordt ook voor het seizoen 1931'32 door ons een keurcollectie moderne prentkunst van in hoofdzaak fransche en hollandsche meesters, beschikbaar gehouden voor kunstbeschouwingen in vereenigingen als de Uw.
Die verzameling omvat ongeveer 150 prenten, waarbij wederom belangrijk werk van [Odilon] Redon, [Henri de Toulouse-] Lautrec, [James] Ensor, [Rodolphe] Bresdin, [Armand] Rassenfosse, [Jules] De Bruycker enz enz gevonden wordt naast werkende der bekendste hollanders. Gaarne houden wij bovendien rekening met Speciale wenschen en dien eventueele aanvraag met door U gewenschte data liefst spoedig tegemoet. Hoogachtend, J.H. de Bois.

- (bestelkaart boekwerken) W.L. & J. Brusse Uitgeversmaatschappij, Walenburgerweg 72-74, Rotterdam.
Huib Luns, Spaansche schilders, El Greco, Velazquez, Goya.
+ uitnodiging tot inschrijving

- (Het Loo, September 1931) Ingevolge de bevelen van Hare Majesteit de Koningin heb ik de eer het Bestuur en de Leden van het Teekengenootschap "Pictura"
Hoogstderzelver dank over te brengen, voor de gelukwenschen aangeboden bij gelegenheid van de herdenking van Hoogstderzelver geboortedag.
De Adjudant van Dienst van H.M. de Koningin, Herm. van ...(?)

- (kaart) Voor Uw vriendelijken gelukwensch bij gelegenheid van mijne benoeming tot Minister van Staat, zeg ik U mijn besten dank
J.Th. de Visser, 's-Gravenhage, J.P. Coenstraat 20.

- (B 24/9)(K.l. lid met teekenavonden f 10 contr.)
Kerkstr. 49 H.I. Ambacht
Aan den Voorzitter van het teekengenootschap Pictura te Dordrecht
Geachte Voorzitter
Ondergeteekende verzoeken U beleefd eenige inlichtingen aangaande het lidmaatschap van Uwe vereeniging. Onze bedoeling is, kunstlievendlid te worden van Pictura, in de eerste palats om Pictura te steunen, en verder om gelegenheid te krijgen om zich verder te bkwamen in het hadnteekenen.
Daar zij reeds de Academie te Rotterdam volledig doorloopen zijn, en zij zich verder willen bekwamen, voor een akte handteekenen, en niet in staat zijn om financiele reden langer in Rotterdam te studeeren Wenschen zij dan lid te worden om in staat gesteld te worden n.m. om op verschillende dagen of in de avonduren te mogen teekenen in het gebouw Pictura en tevens gebruik te maken van de daar aanwezige beelden.
In de hoop op een voor ons gunstig antwoord teekenen wij met de meeste hoogachting
J. Visser en H. Westra.

- (B 24/9) Breda, 2 Sept. 1931, Min. Nelissenstraat 49
Wel Edel Geboren Heer,
Zoudt U zoo goed willen zijn, mij op te geven wanneer de teekenavonden van de Vereeniging Pictura beginnen en mij in te lichten over het storten van de contributie van het lidmaatschap.
U bij voorbaat dankend, Hoogachtend, D. Thomas.

- (H.I. Ambacht (29-9-31))
Geachte Secr: van het Teekengenootschap Pictura te Dordrecht
Met wa(a)rdering namen wij kennis van het besluit, dat ons verzoek is toegestaan en brengen wij onze beleefde dank voor de bereidwilligheid in de voor ons zoo belangrijke zaak. Gaarne nog nader bricht aangaande het vaststellen der avonden waarop geteekend zal worden. Over de contributie van het lidmaatschap kan UEd. per kwitantie beschikken, of lidmaatschap kaarten die daarvoor ter beschikking zijn?
Als blijk van ons ernstig streven sluit ik hierbij een foto, naar een teekening door mij gemaakt in de hoogste klasse der Academie te Rotterdam. In de hoop van aangenaam werken en dat Uwe vereeniging als zoodanig veel mag bijdragen tot algemeene ontwikkeling, teekenen wij met de meeste
Hoogachting, J. Visser Kerkstraat 49 H.I. Ambacht, H. Westra, Voordijk, Barendrecht.

- Zeer geachte Heer Verhoeven,
In antwoord op Uw schrijven van de 14 Sept. j.l. bericht ik U dat wij gaarne in Pictura een expositie van zwart-wit zullen houden.
Ik kom U niet eerder berichten omdat ik voor alle zekerheid eenige menschen nog eens nader moest schrijven. Tot inzenders zijn nu vastgesteld, hun namen geef ik hierbij op, het zijn: 1. Fokko Mees [1887-1968], Den Haag (de Mesquita), 2 Andre v.d. Vossen [1893-1963], Overveen, 3. Wim Oepts [1904-1988], alle drie houtsnijders en ondergeteekende, lithographieën.
Schikt het U ons begon December te ontvangen met het werk. Ik heb geen vermoeden hoe groot de ruimte is, maar hoop voordien tijd en geld te hebben even te komen kijken om na te gaan hoe groot de collectie ongeveer moet zijn.
Mag ik nog nader van U hooren hoeveel procent van de verkoop berekend wordt, en of het vervoer van het werk geheel of gedeeltelijk voor rekening der inzenders is.
Hoogachtend Aart van Dobbenburgh [1899-1988], 26 Sept. '31 Bentveld.

- 391496 150 Suezkade
Hooggeachte Heer Verhoeven
Schild. in goede orde ontvangen. Weer dank ik U voor de goede zorgen en verzoek U met mijn respecten aan Mevr. Verhoeven over te brengen.
Met Hoogachting, Kelder [Toon Kelder 1894-1973].

- 391496 150 Suezkade
Hooggeachte Heer Verhoeven
Wel mag ik U bedanken voor alle moeite die u zich voor mij gegeven hebt. A.s. Maandag komt Rietveld vroeg aan Pictura om de schilderijen te halen (geeft u ook de 3 stuks die achter staan mee?)
Hebt u nog nieuws? Wilt U aan mevr. Verhoeven mijn hartelijke groeten overbrengen?
Met Hoogachting, Kelder.

- (B 24/10-'31) 391496
Beste Heer Verhoeven
Dank voor brief + uitknipsel (Dord.ct zeer dom). Buitengewoon zou ik 't apprecieren een taak te doen. Laat U even weten of 't nuttig zou zijn zelf even over te komen?
U zond mij ook verplichten mij nog een paar catalogi te zenden (verz. 24.10). Mijn respecten aan mevr. Verhoeven
Handdruk, Kelder.

- (B 22/10-31) Suezkade 150, 391496
Beste Heer Verhoeven
Daar ik beniwues ben doe 't op mijn exp(ositie). gaat zou ik het op prijs stellen, als U - als 't U tenminste mogelijk is - mij in de loop v/d middag mij op zou willen bellen.
is er al iets verschenen? 'k Druk U de hand en verzoek U mijn respecten aan Mev. Verhoeven over te brengen.
Uw, Kelder.

- 391496 Suezkade 150
Beste Heer Verhoeven
Wel dank ik U voor de ontvangst en de inrichting v/d tentoonstelling. Wilt U de andere heeren v/h bestuur uit mijn naam ook bedanken? Zoudt U zoo vriendelijk willen zijn wat er in de bladen over mijn verschijnt aan mij te te willen zenden? Ik dank U hartelijk. Mijn respecte aan mevr. Verhoeven
Stevige handdruk, Kelder.

- Suezkade 150 391496
Beste Heer Verhoeven
Zoud U zoo vriendelijk willen zijn mij eenige catalogi te willen zenden? (verz. 15/10)
Ik dank U bij voorbaat en druk U de hand.
Kelder.
Mocht 't noodig zijn ik naar Dordrecht kom laat u even weten?

- Catalogus T. Kelder.
1. Portert A.P.K. eigendom M.R.B., n.t.k.
2. Portert M.P. eigendom P., n.t.k.
3. Circus f 150
4. Circus f 400
5. Circus f 125
6. Compositie f 600
7. Compositie f 450
8. Naakt, eigendom Madame R., n.t.k.
9. Naakt f 350
10. Naakt, f 4000
11. Naakt f 2000
12. Naakt f 3000
13. Naakt f 1500
14. Naakt f 300
15. Compositie f 350
16. Compositie f 125
17. Naakt f 125
18. Naakt f 125
19. Naakt f 125
20. Kop f 150
21. Naakt f 125
22. Naakt f 150
23. Naakt f 75
24. Naakt f 150
25. Naakt f 125
26. Naakt f 75
27. Naakt f 100
28. Naakt f 100
29. Naakt f 125
30. Naakt f 100
31. Naakt f 75
32. Naakt f 75
33. Naakt f 75
34. Naakt f 75
35. Naakt f 35
* Geachte Heer Verhoeven, hierbij de cat. van mijn expositie. Graaf had ik p.o. 30 kaarten voor de exp. Geeft U het even aan de bladen op? Donderdag morgen ca 1 uur komt Rietveld. Kelder.
en als U dan een timmerman tot mijn beschikking hebt werk ik meens af. Hart. gr., Kelder
* Prijzen en inrichting bij het bestuur of den bediende - De met x gemerkt werken zijn niet te koop. Alle onderhandelingen over den verkoop der werken moeten geschieden door het bestuur vann "Pictura".
200 catalogi Vrijdag a.s. sv.p. aan Pictura bezorgen en 10 ex. bij mij thuis;

- Suezkade 150 391496
Geachte Heer Verhoeven,
Geen clichés uit Parijs gekomen. Dus laat U hiervan cliché maken. Dat kost haast niets (ca f 4) Graag had ik foto retour. Ik verheug me U te zien.
Kelder.

- (verz. 4/10) Suezkade 150 391496
Geachte Vriend,
Donderdag 8 Oct. arriveert Rietveld met de werken. Donderdag 8 Oct. arriveert Kelder om te hangen. Wilt U mij het genoegen doen 30 kaarten voor de opening te zenden en 't aan de Bladen op te geven.
Ik verheuf mij er op U weer te zien.
Kelder
Zoo juist komt uw brief. Cliché tracht ik te krijgen. Opgaven cat. zal ik zenden (1 foto voldoende) [ontv]

- 391496 Suezkade 150
Zeer geachte Heer Verhoeven,
Wel dank ik U voor Uw brief. We openen dus 10 oct. (s'middags 3 uur met inleiding door Plasschaert)
Rietveld heeft het transport aangenomen (f 50 heen en terug) (hij rijst altijd voor mij)
8 Oct. komen de schilderijen. 8 Oct. kom ik langer.
Ik druk U de hand en verzoek U mijn respecten aan Mevr. Verhoeven over te brengen.
Met Hoogachting, Kelder.

- (B 24/9-'31) 391496 Suezkade 150 [Den Haag]
Geachte Heer Verhoeven,
Krijg ik even p.o. [per ommegaande] antwoord - uw ja of een - 't zal me een genoegen zijn U en Uw vrouw terug te zien.
Met Hoogachting, Kelder.

- (B 27/9-'31)(f 50 mac. vracht)
Suezkade 150 391496 Haag 16-9-'31
Zeer geachte Heer Verhoeven,
Ik dank voor Uw brief
Als U accoord gaat met het volgens open ik graag 10 Oct. a.s. en blijf tot eind Oct. open
1. U (d.w.z. Uw genootschap) betaalt heen en terug Rietveld in plaats van de scheepsvrachten in uw brief genoemd.
2. Plasschaert wordt uitgenoodigd mij te openen door Uw genootschap (want dit is vertrouwelijk (of U beste heer Verhoeven, het is allemaal nieuw werk, en het meerendeel zal er anders niets van begrijpen) v.g.l. Nicolas dit is vertrouwelijk)
Mocht U met deze 2 conditien accoord gaan, dan kom ik graag.
Beste Heer Verhoeven 't zal mij een genoegen zijn Mevrouw en U weer te zien.
Met de meeste Hoogachting, T. Kelder.

- (B 14/9) Suezkade 150 391496 Haag 10 Sept '31
Geachte Heer Verhoeven,
Gaarne zal ik bij U exposeeren, echter wanneer. Condities??
Graag had ik dat Plasschaert mij opende maar wanneer? 'k Verzoek U mijne groeten aan Mevrouw Verhoeven te doen.
Met stevige handdruk, Kelder.

- (B. 24/10-'31; f 50 data)(Dr. J.M.C. van Overbeek) Rotterdam, 15 October 1931
Den Weled. Heer L. Verhoeven, Secretaris "Pictura" Dordrecht
Weled. Heer,
Collega Verdoes deelde mij mede, dat U gaarne van mij wilde weten, of ik bereid zou zijn, voor uw leden een voordracht te houden over een of ander kunsthistorisch onderwerp.
Hij sprak daarbij over een voordracht over den schilder monnik Hugo van der Goes.
Ik kan niet anders antwoorden, dan dat ik gaarne bereid ben, een met lichtbeelden geillustreerde lezing over dezen interessanten vijftiend-eeuwer te kennen houden, over wiens leven en werk ik indertijd mijn proefschrift geschreven heb.
Indien U liever een ander onderwerp zoudt hebben, zou ik voor mij een Nederlandsch of Italiaansch kunstenaar prefereren uit de 14e of 15e eeuw. Van deze laatsen liefst Florentijnsche of Sieneesche school. Ik zou U tevens mededeelen, welk honorarium ik meestal vraag. Dit varieert tusschen 35 en 50 gulden. Bij het laatste alles ook lichtbeelden (projectielantaarn uitgezonderd) inbegrepen. Ik laat dit aan uw discretie overl. Inmiddels met de meeste hoogachting, Uw dw., v. Overbeek.

- (Voorl. beantw. 14/10, definit. beantw. 3/1'32) Laren 7 October 1931
WelEd. Heer Secretaris van "Pictura"
Gaarne had ik opgaaf van de maanden die nog vrij zijn voor eene door mij te houden tentoonstelling van mijn werk in Pictura. Na beleefde groeten,
Hoogachtend Anth. P. Schotel
P.S. tevens had ik gaarne opgave van de tegenwoordige condities.
"Carelshoeve' Noordscheweg 9 Laren (N.H.) (1x vr voor ons 15 % 31 Jan-21 Febr. drukv. enz voor ons)

- (KUNSTZAAL WILLEM BROK, Hilversum, van Lenneplaan 6, Telefoon No. 628)
Hilversum, 17.10.31.
Aan het Bestuur "Pictura" Dordrecht
Mijne Heeren,
Ik mocht van den Heer M. Ridders uw adres verkrijgen voor inlichtingen omtrend een tentoonstelling van schilderijen door Peter v.d. Braken, welke ik gaarne in uwe zaal zou willen houden.
Momenteel heb ik van genoemde een pracht tentoonstelling van zijn werken, en wij zagen ook gaarne ten uwend geexposeerd, wij hebben er veel succes mede ook van de pers, en zoo gewenscht kunt u zijn werk bezichtigen. Nu is onze vraag kan dat bij u, en wat zijn de conditien, ik kom gaarne ten uwend, om te zien de gelegenheid en verder alles te bespreken.
In wachting van uw antwoord.
Hoogachtend, W. Brok.

- (H. WIEGERSMA, arts, Deurne) Weledheer, deze maal kan ik niet tot een tweede expositie besluiten. Het geeft me onrust.
Een andere keer over een paar jaren als ik nieuw werk hoop te hebben. En dank ik U voor uw uitnoodiging.
Hoogachtend, Uweddw: H. Wiegersma, arts.

- (B. 24/10-'31)(D.G.) Rotterdam, 23 Oct. 1931
Waarde heer Verhoeven
Met het oog op de korte voortijd (van nu tot 4 Nov.) wilde ik U vragen kan de tentoonstelling niet eenige weken verschoven worden, of is de kalender daarna reeds verdeeld zoodat U in moeilijkheden met andere tentoonstellingen zoud komen? Het valt mij wel wat op m'n dak. Maar als 's niet anders kan zal ik toch gaarne van de gelegenheid onder de door U genoemde conditie 's gebruik maken en hoop dan tijdig gereed te zijn. Ofschoon ik om nog wat werk af te maken gaarne wat eerder van het geval geweten had.
Indien het verschuiven mogelijk is hoor ik dat wel van U.
Met beleefde groet, Hoogachtend Lod. Sengers, Schiebroekschelaan 16, Rot.dam.

- (B 2/11, 24 novbr. gekozen)(Dr. J.M.C. van Overbeek) Rotterdam, 29 October 1931 Mathenesserplein 24b
Den Weled. Heer L. Verhoeven, Secretaris "Pictura", Dordrecht.
Zeer geachte Heer,
Met genoegen aanvaard ik uw geëerde uitnodiging, voor "Pictura" een lezing (over Hugo v.d. Goes) te komen houden en verklaar ik mij met uw voorwaarden accoord. Het is voor mij altijd eenigszins precair om een vasten datum te bepalen, maar wanneer u uit een dezer hier aangegeven dagen een keuze zoudt kunnen doen, is het zoo goed als zeker, dat ik vrij zal zijn.
Voor dit jaar: 13 16, 24, 26, 27, en 30 November 3, 4, 7, 10, 14, 21, 28, 29 December.
Ik hoop dat een dezer data U zal conveniseren, ik zal dan alles doen om ten uwent te kunnen komen. Gaarne had ik een tijdje te voren bericht, omdat ik nog eenige plaatsjes zal moeten laten maken.
Intusschen met besten dank en alle hoogachting, v. Overbeek.

- (Dr. J.M.C. van Overbeek) Rotterdam, 6 November '31 Mathenesserplein 24b
Zeer geachte Heer
Gaarne zal ik op 24 dezer in Pictura de lezing over H. v.d. Goes komen houden. Ik zal trachten ook vroegtijdig aanwezig te zijn, om de projectie te probeeren. Zorg U dan voor 'n leeslampje bij de leveraar(?) ? Met alle hoogachting en beste groet, Uw dw. van Overbeek;

- Rotterdam 11 Nov. '31
Geachte Heer Verhoeven
Tot mijn spijt kan ik Vrijdagavond niet aanwezig zijn bij de bespreking over de teekenavonden. Is het veel van U gevergd, dat ik U vraag om mij de ingevulde kaart terug te zenden?
Bij voorbaat dankend, beleefd groetend, G...wis(?)

- Gent, 18 November 1931
Amice,
Hierbij zend ik je mijn inzendingsbiljet voor de tentoonstelling en wil je vragen te noteeren dat de boot van Braeckman en Co te Dordt aabnlegt den 26e dezer.
Of Braeckman & Co het bezorgt weet ik niet, dat maakt hij wel in orde niet? Met ingang het nieuwe jaar gaan we een paar dagen te Alblasserdam bij vrienden logeeren en ik zorg er dan voor dat ik mijne belofte jegens jou vervul. Je wil het mij zeker wel niet euvel nemen dat ik zoo lang gewacht heb?
Intuschen 't beste van ons aan jullie, Je Maurice Sijs.

- (Dr. J.M.C. van Overbeek) Rotterdam, 20 November '31, Mathenesserplein 24b
Den Weled. heer L. Verhoeven, Secretaris "Pictura" Dordrecht
Zeer geachte Heer,
Voor de goede regeling van Dinsdag avond ben ik zoo vrij U mede te deelen dat het formaat van de projectieplaatjes is 8x8, het normale formaat. De concierge zal wel voor een leeslampje willen zorgen; wellicht heb ik 't niet noodig, maar het is secuurder als 't er is.
Ik zal zorgen intijds in Pictura aanwezig te zijn om zoo noodig den man die projecteert de aanwijzingen te geven, die hij wenschen mocht. Inmiddels met beleefden groet en alle hoogachting
Uw dw., v. Overbeek

- (Doorn, 22 November '31) Amice, Ik ben niet heel zeker of ik no. 2 van mijn verzending met ..(?) op 'n vorige tentoonstelling had. Mocht je het je herinneren houd het dan maar achter. Gegroet, H. Vos
(P.S. van v. M. weer f 50 terug ontvangen)

- (briefkaart Veere 1932) Den WelEd. heer L. Verhoeven, Secr: Tekengenootschap Pictura, Dordrecht
Afzender: D.J. Koets, 29 Schoolplein Veere Z
WelEd. Heer ! Dank u hartelijk voor het bericht, het is een waardig sluitstuk van 't oude j. 1931. Hoogachtend, D.J. Koets.

- Den Haag 23 Nov. 1931
Den WelEdelHeer Leen Verhoeven, secr. "Pictura" Dordrecht
Amice
Even kwam ik met een verzoek, en wel of het soms mogelijk is dat ik eenige dagen later instuur. Op 't oogeblik heb ik een tentoonstelling te Nijmegen die 26 Nov. eindigd. Ik zou mijn werk daar 27 Nov. kunnen verzenden, en zal dan uiterlijk 26 Nov. in Dordrecht kunnen zijn. Gaarne ontvang ik daarover even bericht, want ik ga 26 Nov. naar Nijmegen en kan dan voor de zaak zorgen. Gaarne een gunstig antwoord tegemoet ziende. Met vriendelijk Coll. groeten, Willem Witjens.

- München, den 24 Nov. 31
Sehr geerter Secr. Verhoeven!
Beifolgens die .. fur die ... der Pictura De 7 Jan. Ich have im Okt 31 Marinus Adamse eine zeichnung "Baumstudie auf Telser" zu seinen 40 Geburtstag geschenkt und .. ihm gebeten dieselbe .. auf der Ko... Austellung auszestellen.
Wie gelet .... Fritz Wimmer, .. jegenwördig in Berlin ... Kriegsbeschadigter Kunstler ausgestelt.

- De Weledelen Heer Leen Verhoeven Kunstschilder, Dordrecht
Afzender Edisonstraat 135 Den Haag
Den Haag 1 Dec. 1931
Zeer geachte heer Verhoeven,
Heden middag uw schrijven ontvangen. Ik verstuurde Zaterdag avond mijn ingevulde inzendingsbiljet. Vermoedelijk bij de Post zoek geraakt. Hierbij de opgaaf
1. Haventje aan de Kaag (o) f 400
2. Herfst in de duinen (o) f 200
3. 't Sluisje (o) f 150,-
4. Oude schuur te Markelo (A) f 80
Met collegiale groten, Hoogachtend, Willem Witjens.

- (B 12/12) Alkmaar, 3 Dec. 1931
Geachte Heer Verhoeven,
Met groote verwondering bemerk ik uit uw kaart van gisteren, dat mijn schilderij niet is aangekomen. Het is Zaterdag 21 November per boot van de Mij. E.S.O.N.A. v/h Zurmüller verzonden. Ik heb natuurlijk onmiddellijk een onderzoek doen instellen. Mocht het inmiddels nog aankomen, verzoek ik U, mij dit even te willen melden.
Met beleefde groeten, Hoogachtend J.H. de Groot (aangekomen 10/12)

- (B 26/12) Santpoort 24 Dec. '31.
Waarde Collega
tot mijn verwondering verneem ik uit Dordrecht dat het door mij ingezonden schilderij 'meisjes portret' niet op de tentoonstelling van "Pictura" opgehangen is. Temeer verwondert het mij daar ik hiervan door het Genootschap in het geheel geen bericht ontvangen heb. Persoonlijk ben ik door deze incorrecte behandeling in een minder aangename situatie gekomen, daar het bedoelde schilderij niet meer mijn persoonlijk ebzit is en ik slechts met moeite het schilderij voor tentoonstelling in bruikleen heb kunnen krijgen daar de bezitster het ongaarne gedurende een geheele maand missen wilde. Nu het schilderij niet gehanden is, ik hiervan niet tijdig op de hoogte gesteld ben en mij het schilderij evenmin p.o. teruggezonden werd kan ik alle moeite als tevergeefs beschouwen en verzoekt de eigenaresse van het schilderij mij zeer terecht om een verklaring van dit alles.
Daar ik deze verklaring echter niet geven kan verzoek ik U beleefd mij even te willen melden hoe de vork in de steel zit. Waarom het schilderij niet gehangen werd; waarom ik hier van geen bericht ontving, waarom het schilderen niet p.o. geretourneerd kom worden!
U prettige kerstdagen en een voorspoedig 1932 toewenschen verblijf ik hoogachtend van
Otto B. de Kat 222 Hoofdstraat Santpoort (Dorp)
P.S. mocht het bericht dat de schilderij niet opgehangen is, hetgeen ik door derden gekregen heb, onjuist zijn dan wilt u dit schrijven natuurlijk wel, als zijnde een misverstand, ter zijde leggen (uitgezonderd mijn wenschen voor 't komende haar althans!!) de Kat.

- (ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN te 's-Gravenhage) programma voor den wedstrijd 1932, legaar vrouwe Vigelius

- (BRIEFKAART) Aan den heer L. Verhoeven Secretaris Pictura, alhier.
Dordrecht 14 December 1931
Waarde Secretaris in de catalogus der loopende tentoonstelling komt als exposant voor D.J.C. van Herwijnen, die echter niet op mijn ledenlijst voorkomt. Het mij op eens dienaangaaande inlichtten Is hij werkend lid of bezoekers der teekenavonden. In afwachting. Groeten, G. van Wageningen

- (BRIEFKAART) Aan den heer L. Verhoeven Secretaris Pictura, alhier.
Dordrecht 9 December 1931
Waarde Secretaris
De heer H. de Joncheere komt niet voor op mijn lijst kunstlievende leden. H...(?) op eens berichten of de Heer G.D. Labots (Rotterdam) al dan niet als werkend lid bedankt heeft (neen, bij mij niet!). Groetend, G. van Wageningen

- Jessurun de Mesquita
Houtsneden. Prijzen inclusief lijst
1. Ananas f 60
2. Ara f 50
3. Blesbok f 30
4. Buffel f 120
5. Castus 80
6. Duiven f 50
7. Jan van Gent f 25
8. Joodsche bruidje f 55
9. Jongenskop f 35
10. Kameel f 50
11. Kop (fantasie) f 35
12. Man en vrouw f 35
13. Moeder f 45
14. Pauwies f 35
15. Ringuil f 35
16. Sabelantiloop f 30
17. Sedum f 45
18. Waterbok f 70
19. Witnekkraanvogel f 30
20. Zandkar f 60
21. Zang f 120
Etsen
1. Bloemen f 35
2. Jonglama f 25
3. Zebu f 35
Jessurun de Mesquita [Samuel Jessurun de Mesquita 1868-1944], 24 Linnaeuskade Amsterdam Tel. 50657, Postgiro 155676;

- W. Oepts
(Inzendingsbiljet van W. Oepts)
1. standbeeld
2. stadspleintje
3. poppenkast
4. kermis
5. markt
6. Parijs
7. speeltuin
8. vechtpartij
9. wachtende menschen
10. draaiorgel
11. cafetje
12. buurtstation
13. buurpraatje
14. schrobbende vrouw
15. de stoep
16. boulevard
17. veemarkt
18. muziektent
19. zomerdijkje
20. IJkade
21. nachtboot
Litho's
1. krintje
2. hoedje
3. het IJ
(Amsterdam 30 dec. 1930 Nieuwe Heerengracht 19 I (centrum))
P.S. Het was mij te kostbaar alle houtsneden voor deze tentoonsetlling in te lijsten, ik hoop, hoewel ik voel dat het niet zoo mooi is dat deze collectie zoo aanvaardt wordt, is het toch maar de prijzen van al het werk ingelijst er ook bij geschreven, wanneer men dan een houtsnede ingelijst wenscht maak ik hem er wel bij
vervolg
22. fabriekje bij Monschen f 25
23. veldbloempjes f 17,50
24. veldbloempjes f 17,50
25. Stileven moskers f 50
26. Kalkovens f 40
27. herfstlandschap f 40
28. gestorven Zonnebloem, niet te koop
Zeer geachte Heer Verhoeven,
Hierboven ontvangt U de inzendinglijst van eenige zijner lithos. Deze tentoonstellings exemplaren zijn niet te koop, maar kunnen nabesteld worden.
Ik hoop 5 Januari op tijd met het werk aanwezig te zijn. De Heer Fokko Mees zal gelijktijdig verschijnen.
Met beleefde groet, Hoogachtend Aart van Dobbenburg.

- (28 Dec 1931 Bentveld) Inzendlijst Tentoonstelling Pictura Dordrecht van lithographieën door Aart van Dobbenburgh van 10 t. en met 24 Januari 1932
Litho's
1. Hoogovens f 40
2. Stilleven met aardappelen f 40
3. Schuiten bij Amsterdam f 25
4. Speelgoed f 30
5. Tuin f 25
6. Gestorven straathond f 35
7. Boomstronk I f 25
8. Boomstronk II f 25
9. Vogelnest I f 30
10. Vogelnest II f 40
11. Stilleven met uien f 25
12. Gestorven kraai f 40
13. Tuintje in sneeuw, niet te koop uit een portefeuille
14. Boomschors, niet te koop uit een portefeuille
15. Slapend aapje, f 30
16. Veldbloemen, f 45
17. Zuiderzeewerken I f 65
18. Zuiderzeewerken II f 65
19. Stilleven met bieten, f 40
20. Stilleven met bokkingen, f 40
21. Landschap Eifel, f 40

- Inzending André van der Vossen
Houtgravures
105. Maaiers f 20
106. Reclame f 20
107. Carnaval f 20
108. Reizigers f 15
109. Mannequin f 20
110. Terras f 15
111. Voor de spiegel f 15
112. Wielrenners f 15
113. Veedrijvers f 15
114. Bij Tante Leen f 10
115. Vrouw met viool (Binnenhuis) f 15
116. Hengelaars f 12,50
117. Wielrenners (klein) f 10
118. haven IJmuiden f 10
119. Havendijk Volendam, van deze drie houtgravurens zijn van alle 300 exemplaren gedrukt, niet genummerd, f 4 per stuk in lijst f 7,50
129. Marken, van deze drie houtgravurens zijn van alle 300 exemplaren gedrukt, niet genummerd, f 4 per stuk in lijst f 7,50
121. Draaipad Volendam, van deze drie houtgravurens zijn van alle 300 exemplaren gedrukt, niet genummerd, f 4 per stuk in lijst f 7,50
122. Jodenmarkt, f 10
123. Dierentuin f 10
124. Beestenmarkt f 15
125. Paardjes f 10
126. Vrouw met kat f 15
127. Kade f 15
Behalve de drie houtgravures "Havendijk", "Marken" en "Draaipad" zijn ook enkele andere houtgravures abuis niet genummerd zulks geschiedt bij e.v. verkoop. De prijzen zijn verrekend zonder lijst, de lijsten zijn niet te koop.
Hoogachtend, André van der Vossen, Oranje Nassaulaan 21, Overveen

- Amsterdam, Dec. 1931
Geachte heeren,
Bij deze sluit ik lijst in, met opgave van titels en prijzen van de door mij in te zenden grafische werken.
Met achting Jessurun de Mesquita
Aan Schilderijgenootschap "Pictura" Dordrecht

- (B. 30/12) Santpoort 29 Dec. 31,
Waarde Collega
Mijn vriendelijke dank voor uw schrijven en wil ik U natuurlijk gaarne verontschuldigen dat U mij geen bericht zond, dat het schilderij niet het vereischte aantal stemmen van de jury had verkregen. Thans weet ik tenminsten welke de rede is waarom het werk niet gehangen werd, al blijft het natuurlijk een teleurstelling. het zal waarschijnlijk niet van de jury verlangt kunnen worden te verklaren op welke gronden men een stuk meent te moeten weigeren. Mocht ik U echter met mijn geschrijf niet al te veel lastig vallen, dan zou het mij toch aangenaam zijn, uw persoonlijk oordeel over het schilderij (n.l. als collega dus geheel buiten Pictura om) bij gelegenheid eens te vernemen.
Het was ook mogenlijk geweest dat de jury de combinatie van het schilderij en de 4 teekeningen minder gunstig achtte, misschien kunt U me ook omtrent de bezwaren van de jurij nog één en ander meedeelen (het is mij niet bekend of U zelf in de jurij zitting neemt).
Wat de terugzending betreft had ik liefst alle stukken gezamelijk teruggzonden. Ik heb niet tegen de concierge gezegd dat ik de stukken zelf terug kom halen maar met hem afgesproken dat hij ze oningepakt per schipper terug zenden zou, en verwacht ik ze dus zoo na afloop der tentoonstelling gezamelijk terug!
Verder wilde ik U nog verzoeken of U zoo vriendelijk zoudt willen zijn mij een exemplaar van de catalogus te willen zenden. Tot mijn spijt kon ik ditmaal niet persoonlijk de tentoonstelling bezoeken. Wel was ik nog in de gelegenheid de tentoonstelling van Lood Sengers te zien. Vooral voor zijn lithos en teekeningen voel ik zeer veel en was het geheel een interessante expositie. Ik hoop dat U in 1832 met Uw vereniging nog veel belangrijks ana het Dordrechtsche publiek zult mogen vertoonen en dat ook ik daaraan mijn bescheiden deel zal mogen bijdragen.
Met vriendelijke groeten ook aan uwe vrouw, Hoogachtend, Otto B. de Kat [1907-1995].

- ('s-Gravenhage, 20 Mei 1931) Aan de leden van het Comité tot oprichting van een monument voor Jan Toorop
Zeer geachte heeren,
Naar aanleiding van een gesprekt door ons Comité-lid van Royen en ondergeteekende gevoerd met den nieuwen burgemeester van 's-Gravenhage, werd een schrijven van zijn HoogEdelAchtbare ontvangen met de mededeeling, dat, na ingewonnen adviezen van Dr. Berlage en van Dr. van Gelder gebleken is, dat indien het al mogelijk mocht wezen om, voordat het gebouw zelf geheel opgetrokken is, de juiste plaats aan te wijzen, ... etc.

- (vertrouwelijk) Den Haag, 24 Januari 1931.
Aan Comité tot oprichting van een monument voor Jan Toorop
Mijne Heeren,
Ter vermijding eener vergadering zij U het volgende medegedeeld
Zooals U zich herinneren zult wilt door de vergadering van 15 Juni 1930 besloten: 1. ... etc.

Laatst gewijzigd: mei 2010, juni 2015, januari en december 2017.