Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


07-01-1727 Jan Frederik Bough, korenmeter


(folio 1)

Aan de Ed. Groot Achtb. heeren, die van den Geregt ende Camer Juditieel der Stadt Dordt

Geeft reverentelijk te kennen Jan Frederik Bough, borger deser Stad dat UEd. Gr. Achtb hem Supp. hebben gelieven te begunstigen met een Coornmetersplaets binnen deser Stad, en alsoo den Supp.t als nogh in dienst Sijnde van Sijnen heer deselve Coornmetersplaets Selfs niet can bedienen Soo Sou den Supp.t wel geern Sien, dat de Coornmetersplaets, voor Een tijt van drie Jaeren, gelijk Sulx meer blijken van sijn, door een bequaem persoon werden waergenomen.
Soo ist dat den Supp.t Sigh addresseert aen UEd. Gr: Achtb: ootmoedelijk versoekende, dat UEd. Gr. Achtb: den Suppt. gelieven toe te staen, dat hij de voorsz: Coornmetersplaets, magh laten bedienen door den persoon van Gijsbert Rosendael, borger en inwoonder, deser Stad, dewelke als ghe daer toe bij dese Sijne onderteijkeningh comt te blijken volkomen berijdwilligh is t Welk doende etc (was get:) J:F: Bough. G. Rosendael.

(In margine stont voor appostille)
De Camere gesien, ende geexamineert hebbende dese nevenstaende req(ues)te accordeert den Supp.t Sijn versoek, authoriseert ende qualificeert mitsdien en selven, omme de Coornmaet breeder ter req.te gemelt te mogen laten bedienen, en waernemen door Gijsbert van Rosendael, mits bij denselven werdende gedaen den behoorlijken Eed in handen van den Ed. heere hooft Officier deser Stad, of bij sijn Edh.ts absentie aen desselfs stadhouder. Actum den 7 Januarij 1727 (was geteekent) P: Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)