Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


21-01-1727 Adriana vande Erve weduwe van Dirk de Pot (overleden Oost-Indië)


(folio 14)

Aan de Ed: Groot Agtb: Heeren van den Geregten ende Camere Juditieel der Stad Dordregt

Geeft met behoorlijcke Eerbiedigheijt te kennen Adriana vande Erve wed:e van Dirk de Pot, dat Maria Zegers oudmoeij van haer Suppl.tes voorn: man bij haer testamentarie dispositie Capn. Arent en mr. Jan de Gelder tot Executeurs van haer testament hadde aengestelt, dat onder de voorsz: Arent en mr. Jan de Gelder in die qualitijt drie obligatien ten lasten van t'gemeenelant te zame in Capl: een duijsent Seven hondert vier en negentig Guldens [f 1.794] nevens een hijpotheecqbrieff in Capl: twee hondert gul: [f 200] waeren berustende en daer over de

(folio 14vs)

administratie hadde, dat de voorsz: Arent en mr. Jan de Gelder Vermits haere hooge jaeren van die administratie seer geern wilde Sijn ontlast, Soo heeft de Suppl.te haer inden Jaere 1723 geaddresseert aen uEd: Groot Agtb: ende bij requeste versogt dat de voorsz: Arent en mr. Jan de Gelder mogte werden geordonneert aand'Suppl.te de voorsz: drie obligatien en hijpotheecq-brieff ter hant te Stellen om de Intressen off revenuen daer van voor haer en haere kinderen te ontfangen, ende ten eijnde de voorsz: obligatien en hijpotheecqbrieff Seeckerlijk onbeswaert en onveralieneert mogte blijve tot haer Supplt.es Mans werderkomste, off off tijdingh van des Selfs overlijden Soude Sijn gecomen, deselve obligatien en hijpotheecqbrieff Soude werden gebrandmerkt, dat aen haer Suppl.te dat versoek sijnde geaccordeert de voorsz: drie obligatien en hijpotheecqbrieff aende Suppl.te door de voorsz: Arent en mr. Jan de Gelder Sijn ter hant gesteld na dat deselve door den heer Secretaris mr. Pieter Eelbo sijn gebrandmerkt, dat deselve niet Soude mogen werden verkoft off veralienert als op nadere dispositie van UEd:e Groot Agtb: volgens het request en appinctement ten desen Annex, 't is nu Sulx dat haer Suppl.te voorsz: Man in oostindien is komen te overlijden, volgens bewijs mede ten desen annex en bij desselfs testament haer Suppl.te heeft geinstitueert tot Sijn eenige Universeele Erffgenaam Sulx de voorsz: Obligatien en Schultbrieff van dat bradnmerk dienen ontslagen te werden; redenen waeromme de Suppl.te haer is addresserende tot UEd: Groot Agtb: ootmoeddelijk versoekende dat welgemelte UEd: Groot Agtb: den gemelten Heer Secretaris mr. Pieter Eelbo gelieven

(folio 15)

te qualificeren ende authoriseren de voorsz: drie Obligatien en hijpotheecq-brieff van 't Brandmerk te voldoen, en 't selve op de obligatien en hijpotheecq-brieff te Noteren ;t welk doende &a: (onderstond) uijtte name vande Suppliante (was get:) B:V:Gelsdorp, Proc.r

(In Margine Stond voor Appostille)
De Camere alvorens te disponeren Committeert de heeren van Blockland en Onderwater Schepenen omme dese nevenstaende req.te Cum anneis te Examineren de geintresserdens daerop te hooren en haer Ed:e Groot Agtb: te dienen van deselver Considereatien ende advis Actum den 21:e Januaruij 1727.
(was get.) P: Eelbo.

(lager Stond)
De Camere gehoort hebbende rapport van heeren Commiss.en dewelke de nevenstaende req.te hadde geexaminert ende geinteresseerdens daer op gehoort, mitsgrs: gesien en(de) geexamineert hebbende deselve req.te ende wijders gelet op al het geene waer op in desen te letten Stonde, authorisert ende qualifcieert den Secretaris mr. Pieter Eelbo omme twee vande drie Obligatien hier nevens ter Requeste gemelt, als een van Vijffhondert ponden en de andere van Vier hondert vier en 't negentig ponden mitsgrs: de hijpotheecq-brieff mede hiernevens ter req.te gemelt Sijnde nog per reste de Somma van twee hondert ponden van het daer op genoteerde brandmerkt te ontdoen en ontslaan en ehtselve te Stellen op de voorsz. twee obligatien en hijpotheecqbrieff blijvende het gestelde brandmerk op de obligatie van Acht hondert guldens in sijn geheel, tot tijt en wijle nader daer ontrent bij haer Ed:e Groot Agtb: Sal Sijn werden gedisponeert. Actum den 30:e Jannuarij 1727 (was get.) J:V:Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)