Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


29-01-1728 wijlen mr. Gerard Franken, advocaat, verkoop pakhuis Kalkhaven etc


(folio 132vs)

Aen d'Edele Groot agtb: Heeren die van den Geregte ende Camere Juditieel der Stad Dordrecht.

Geeft met behoorlijke Eerbiedigheijt te kennen Petrus en Agidius Franken, bedienaars des goddelijken Woorts tot Geertruijdenbergh en Maassluijs ieder voor een derde part mede Erffgenaamen van wijlen Mr. Gerard Franken in Sijn leven advt: binnen dese Stadt mitsgaders Johan de Roo als voogt over Zijn Minderjarige Soon Jan Hendrik de Roo, mede voor een derdepart Erffgenaam van den voorsz: Mr. Gerard Franken dat den voorn. Mr. Gerard Franken onder andere heeft naargelaten de verscheijde Scheepsportien als mede een pakhuijs Staande op de Kalkhaven binnen dese Stad, mitsgaders een thuijn geleegen buijten dese Stad dat Sij Suppl.ten oordeelen, nootsakelijk en best, voort

(folio 133)

Intrest van den minderjarige te Sijn dat de Scheepsportien, packhuijs en thuijn werden vercoft dog dewijle Somtijts de Coopers Swarigheijt Soude maeken de voorsz. Scheepsportien, pakhuijs en thuijn te Coopen in t reguarde van den voorsz: minderjarige daar bij geintresseert en om alle het selve voor te Comen waeren de Suppl.ten te raaden gewerden haar bij desen te addresseren, tot UEd: Groot Agtb: met vorige reverentie versoekende appointement in Margine deses waar bij de Suppl.ten werden geauthoriseert en de gequalificeert alle de Scheepsportien, pakhuijs en thuijn bij den voorsz: Mr: Gerard Franken nagelaten publiquelijk te doen vercoopen daar van aan de Coopers transport te doen, ende Cooppenningen te ontfangen. Twelk doende &a. uijtte namen van de Suppl.ten (was get.) B.v.Gelsdorp, procureur.

(In Margine Stond)
De Camere gesien ende geexamineert

(folio 133vs)

hebbende de neevenstaande requeste Authoriseert en qualificert de Suppl.ten alle de Scheepsportien Pakhuijs en Thuijn nagelaten bij Mr: Gerard Franken en breeder ter req.te gemeld publicquelijk te doen vercoopen mits Sulxs niet anders geschiedende als op nadere Approbatie van Mijn Ed: Heeren vanden Geregte. Actum Dordrecht den 29 Januarij 1728 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)