Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


03-02-1728 Roelandt, Jacobus en Jan Tak, Nicolaes Tak en Adriana Tak weduwe Roeland Teerling


(folio 133vs)

Aan de Ed: Groot agtb: Heeren den heere presiderende Borgermr. en Regeerders der Stad Dordrecht.

Geven met Schuldige Eerbiedigheijt te kennen Jacobus van Dijck, ende Jan Kluijt, beijde borgers alhier als voogden over de nog minderkarige kinderen van Cornelis Tak, ofte kints kinderen van Nicolaes Tak

(folio 134)

met naamen Roelandt, Jacobus en Jan Tak Hoe Adriana Tak wed: van Roeland Teerling gewoont hebbende binnen dese Stad Oud Moeije vande voorn. kinderen bij Seeckere Acte van Uijttersten Wille van dato den 15 April 1715 aan de voorsz: drie kinderen (mitsgaders aan Nicolaes Tak haar lieder broeders door houwelijk meerderjarig gewerrde ende die sijn aandeel Albereijts genooten heeft) gelegateerd hadde een Somme van tweeduijsent Gulden te voldoen met obligatien op het Gemeene Land gereekent hondert ten hondert
dat deselve Adriana Tak, de gemelte haare dispostie van Uijttersten wille metterdood hebbende geconfirmeert de voorsz: gelegateerde Somme van twee duijsent gulden dooer Anna Beens Wed:e Isaak Broeders ende Cornelia Beens Wed:e Adriaan T'Hooft als eenige Erffgenamen van de voorn: Adriana Tak aande Suppl.ten in haar lieder voorsz: qualt: als voogden is voldaan gewerde, met twee

(folio 134vs)

Obligatie beijde tot Lasten van t GemeeneLandt van Hollandt, ende West VriesLandt ten Comptoire van de Gemeene middelen binnen dese Stad Dordrecht d'eene Groot in Capitaal f 1700 gl: staande ten naame van Maarten Willemsz Verelst van dato den 16 Junij 1637 Ende d'andere Groot ein Capt. f 280 Guld. Staande ten naeme van d'Erffgenamen Fredrik Geenen Verkaik van dato 25 April 1673 Ende tot Supplement een Somme van twintigh gulde, uitjmakende alsoo gezaamentlijk de voorsz: gelegateerde Somme van twee duijsent gulden dat wanneer de bovengemelde Nicolaes Tak, ten huwelijken Staate getreden was de Suppl.ten Sig hadde geaddresseert aan UEd: Groot Agtb: ten eijnde Sij lieden mogten werden geauthoriseert omme de voorsz: obligatie van f 1700 gl. Capitaal (tot voorkoning van veele oncosten op de publicque vercooping vallende) onderhands te

(folio 135)

mogen vercoopen ten eijnde uijt de Cooppenningen daar van procedeerende aan den gem: Nicolaes Tak eerste te voldoen Sijn portie en aandeel hem in de voorsz: twee duijsent gulde Competerende en voor het overschot van die Cooppenn: ten behoeve vande drie bovengemelte pupillen Roeland, Jacobus en Jan Tak als dan wederom aan te Coopen een ofte meer obligatien op het Gemeenelandt van Hollandt ende WestvriesLandt, welk versoek UEd:e Groot Agtb. aan de Suppl.ten in haare qual.t gunstigh hebbe gelieve te accordeeren, blijkende bij het appointement van UEd:e Groot agtb: deswegens geslagen op de requesten van de Suppl.ten gaande ten desen geannexeert dat vervolgens uijt de voorsz: resterende Cooppenn. geprovenieert vande bovengem: vercogte obligatie naar voldoening van de voorn: Nicolaes Tak, door de Suppl.ten wederom was aangecogt ten behoeve van haare drie pupille

(folio 135vs)

Roelandt, Jacobus en Jan Tak een Obligatie tot lasten van t gemeene lant van Hollandt, ende Westvrieslandt, ten Comptoire van de gemeene middelen binnen dese Stad Dordrecht Staande ten Naame van N:N: inhoudende Capl: een duijsent Gulde van dato den 1 octob. 1676 folio 403 Geaggreert den 4 Februarij 1677 No. 1316 regis.ter folio 105 dat Roelant Tak een der bovengem: drie pupille ten huwelijken Staate oock getreden Zijnde, als nu Sijn portie een aandeel in 't voorsz: Legaat aan hem moet werden voldaen derhalven Soo keeren de Suppl.ten Sig wederom tot uEd: Groot Agtb. ootmoedig versoekende appoinctement in margine deser, waar bij de Suppl.ten in haare voorsz: qual:t werden geauthoriseert, omme benevens, den voorn: Roeland Tak de bovengem: obligatie van f 1000 gl: Capt: oock onder de hand volgens den teegenwoor(di)gen Courts te mogen vercoopen

(folio 136)

aan den Cooper te Transporteeren de bedongen Cooppenn: te Ontfangen en voor de vrijwaring te verbinden de persoonen en goederen van haare voorsz: pupille mitsgaders omme uijt die penn: vervolgens aan den voorn: Roeland Tak te voldoen Soodanige portie als hem int voorsz: Legaat van zijne overledene Oud moeije Adriana Tak is Competererende en voor het Overschot van die Cooppenn: als dan wederom ten behoeve vande twee overige pupille Jacobus en Jan Tak aan te Coopen een Obligatie op het GemeeneLand van Holland en Westvrieslandt gelijk UEd. Groot Agtb: aan de Suppl.te in haare qual:t in t reguard van Nicolaes Tak volgens geannexeert appoinctement hebben gelieven te Accordeeren. TWelk doende &a. (was get.) Jacob Floris van Dijck, Jan Kluijt, B. v. Gelsdorp, procureur.

(In Margine Stond)
De Camere gesien en geexamineert

(folio 136vs)

hebbende de neevenstaande Requeste mitsgaders gelet waar op in Desen te letten Stonde accordeert de Supplianten haar versoek, Authoriseert mitsdien deselve Omme benevens Roeland Tak de Obligatie van Duijsent gulden Capitaal breeder ter requeste gemeldt onder de hand volgens den tegenwoordigen Cours te mogen verkoopen aan den Cooper transporteeren de bedonge Cooppenn: ontfangen en voor de vrijwaringe te verbinden de persoonen en Goederen van haare pupillen mitsgaders omme uijt die penn: vervolgens aan den voorn: Roeland Tak te voldoen Soodanige portie als hem in het Legaat van Zijne overledenene Outmoeije Adriana Tak is competererende en voor het overschot van die Cooppenn: als dan wederom ten behoeve van de twee overige pupille Jacobus en Jan Tak aan te koopen een obligatie op het GemeeneLand van Holland en WestVrieslandt des blijvende

(folio 137)

de Suppl.ten gehouden en verpligt omme van de voorsz: verkoopinge ende weder aankoopinge respective aan Mijn Ed: heeren van den Geregte te geven de behoorlijke kennisse, ende overures. Actum Dordt: den 3 feb:u 1728 (was get:) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)