Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


05-02-1728 Pieter (ca 9 jaar) en Johanna 't Hooft (ca 11 jaar), kleinkinderen van Cornelia van Wageningen weduwe Pieter Gelijnse Cool


(folio 137)

Aande Edele Groot Achtb: Heeren, dien vanden geregten ende Camere Juditieel der Stad Dordrecht.

Geeft met behoorlijke Eerbiedigheijt te kennen Abraham t Hooft, Borger dezer Stadt dat hij Supplt: in Huwelijk heeft gehat Christina Cool, dogter van Cornelia van Wageningen in haar leeven Wed:e wijlen Pieter Gelijnse Cool dat hij Supplt: bij de voorsz: zijne Huijsvrouw Christina Cool heeft geprocureert een Soon genaamt Pieter 't Hooft nu out omtrent Nege Jaren en een Dogter genaamt Johanna 't Hooft nu oud omtrent Elff Jaren, dat de voorsz: Cornelia van Wageningen bij haar Testament gepasseert voor den Notaris Andries Kant ende Sekere getuijgen binnen deeze Stad, in dato den 4 Januarij 1727 hadde geprelegateert aan hare Nigte Johanna 't Hooft

(folio 137vs)

een geheel Huijs ende Erve Staande ende geleegen op de Lindegragt binnen deeze Stad, dat de voorsz. Cornelia van Wageningen naar wegmakinge van nog eenige legaten de voorsz: haare Neeff Pieter 't Hooft en hare Nigte Johanna 't Hooft hadde geinstitueert tot hare eenige Ende Universeele Erffgenamen off bij vooroverlijden van een vande zelve den langstleevende van haar beijden Soo nogtans dat de Jaarlijkxe Rervenues en Inkomsten vandien Souden moeten oplopen, ter tijd en wijle toe dezelve ende ijder van hen Sullen gecomen Zijn tot Mondige dagen off Huwelijken State Stellende de Testatrice tot voogden over de Minderjarige die in haar Testatrices Boedel geregtigt Zoude mogen zijn Sr. Nicolaas Cool, Coopman binnen deeze Stad en Nicolaas Schattelingh dat de testatrice inde Maant Maart des voorleden Jaars 1727 het voors. Testament metter doot heeft geconfirmeert, ende alzoo het int regt, buijten allen kijff is, vastgestelt dat de Ouders off de langstlevende van dezelve niet langer inde alimentatie van hare kinderen gehouden zijn als ter tijd en wijlen de kinderen in Staat zijn van aharselven off door hare functie ofte wel door het incomen van hare Goederen en opgecomen Erffenissen off besterffenissen, t onderhouden ende t'alimenteeren, dat den Supplt: (ver)meijnt

(folio 138)

uijt dien hoofde, geregtigt te zijn tot de voorsz: Revenues Soo keert den Supplt: hem vervolgesn tot UEEd: Gr: Agtb: ootmoedelijk versoekende Appoinctement waar bij de voorsz: Sr. Nicolaas Kool en Nicolaas Schatteling mogen werden geauthoriseert ende gequalificeert, mitsgaders voor Soo veel des notos geordonneert aan den Supplt: uijttekeren ende te laten volgen alle de Jaarlijxse Intressen ende Revenues van alle de goederen en Effecten vander Suppl.ts voorsz: twee kinderen dewelke op haar door doode ende overlijden van ahar voorsz: Grootmoeder maternel, invoegen als voorsz: is Sijn opgecomen en aanbestorven ten eijnde des Supplts: voorsz: twee kinderen daar uijt des te beter en Ordentelijekr Soude konnen gealimenteert en opgevoeijt werden onderston Twelk doende &a. uijtten naam vanden Supplt: vwas geteeckent B:V:Gelsdorp, Proc.r.

In margine Stont.
De Camere alvorens te disponeeren Committeert de Heer Mr: Jacob vande Graaff en Cornelis vanden Honert Schepenen dezer Stadt Omme de Nevenstaande Req.te te Examineeren en ahar Ed: Gr: Achtb: te dienen van haar Ed: Consideratien ende advijs. Actum den 20en Januarij 1728 was get: R: Nolthenius.

Lager Stont
De Camere gehoort hebbende het Rapport van de Heeren Commiss.en voor dewelke Nicolaas Cool, en Nicolaas Schattelingh als voogden over des Supplts. minderjarige

(folio 138vs)

kinderen, waren gecompareert gewerden ende wijders geleth waarop in deezen te letten Stnde verclaart dat in deeze niet zal werden getreeden. Actum den 5en Februarij 1728 (was geteekent) R. Nolthenius

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)