Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


19-02-1728 Baecke Pieters weduwe Willem Willemse, ca 74 jaar, verzoek opneming in het nieuw armhuis


(folio 138vs)

Pro deo. Aende Ed. Groot Achtb. Heeren den Presiderende Burgemr: en die van den geregte der Stadt Dordrecht.

Geeft met Schuldige Reverentie te kennen Baecke Pieters wed.e van Willem Willemse, oudt bij de vier en Seventigh Jaren borgeresse deser Stadt, dat de Suppliante nu eenige tijt herwaarts door den broeder diaken van het derde quartier weekelijcx is bedeelt met twaalff Stuijvers en twee brooden waar bij de Supplianten nog eenige onderstandt van dese en geene goede bekende vrienden heeft gehadt dat deselve vrienden haar

(folio 139)

Supplianten hebben voorgehouden omme eenmaals van die onderstant, en gestadige klagte van haar Suppl.ts t wesen bevrijt, wel genegen te zijn ten behoeve van het nieuw Armhuijs binnen dese Stadt te betalen eene Somme van drie hondert guldens, in dien de heeren vaders en Regenten de Suppl.te daar vooren gelieffde in te nemen dat een van haar Supliante goede bekende de gemelde Heeren vaders over t'gunt voorsz. is versoek heeft wesen doen dewelke daar op hebben geleiven te antwoorden, dat het Selve niet en vermag te geschieden Sonder Speciaal appoinctement van UEd:e Groot Achtb: redenen waaromme de Suppliante haar genootsaekt vint te keeren tot welgemelt UEd:e Groot Achtb. gants onderdaniglijck versoekende appointement waar bij de gemelde Heeren vaders van t'neiuw Armhuijs binnen dese Stad werden gelast ofte gequalificeert de Suppliante in het Selve huijs in te nemen voor de voorsz. drie hondert Gul

(folio 139vs)

dens twelk diende &a (was get.) Baeijcke Pieters we:e Willem Willemse.

(In Margine Stond)
De Camere alvorens te disponderen ordonneert dat dese req.te sal werden gestelt in handen van den Heeren Vaders en regenten van het Armhuijs binnen dese Stad omme haar Ed:e Groot Achtb: te dienen van haar Ed:e Consideratie ende advijs. Actum den 5en Feb:r 1728 (was get.) R: Notlhenius.

(Lager Stond)
Ter obediente van het bovenstaande appoinctement van UEd:e groot Achtb: Soo vinden de heeren Vaders en Regenten van het Armhuijs uijt eht request dat de Suppliante vierenseventigh Jaaren Oudt Sijnde wekelijks door de diaconie is bedeelt met 12 st(ver): en 2 brooden en tot verdere Sustentatie door goede vrinden is geholpen, die

(folio 140)

om eenmaals dar van aff te sijn genegen Soude weesen tot harer verdere alimentatie ten behoeven van het Armhuijs der Stadt Dordt. eens te betaalen een Somam van drie hondert guldens dog vermits Heeren vaders en regenten niet vermoogen ignevolge van haar Ed:e ordonnantie imand voor eenig gelt in het voorsz: huijs in te nemen gelijk mede niet dan die twee Jaaren lang van de diaconie getrokken hebben 24 sts: in gelt off broot, Soo Sullen heeren vaders en Regenten voorsz: het overlaten aan de wijse directie en goetvinden van UEd:e Groot Achtb: Actum Dordt 9 Feb. 1728. Ter ordonn: van heeren vader en Regen. (was get.) G.A.v.Hogeveen, rentmr.

(nog Lager Stond)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende t berigt vande heeren vaders en regenten van het Armhuijs

(folio 140vs)

binnen dese Stad mitsgrs: op de presentatie in de voorsz: Requeste gedaan, accordeert de Supplt. haar versoek ordonneert opgemelte Heeren vaders en regenten de Supplte. in het opgemelte huijs intenemen, omme aldaar haar Levenstijt te werden onderhouden ende gealimenteert, des dat bij derselver vrunden (ingevolge der Suppl.te voorgeven) ten behoeve van het voorsz. Armhuijs werdende betaalt eens de Somma van drie hondert guldens waarmede opgemelte Camere vermeent voldaen te Sulle Sijn aan de Ordonnantie in de rescriptie van welgemelte Heeren vaders en regenten vermelt. Actum den 19en Februarij 1728 (was get:) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)