Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


17-02-1728 Cornelis Water, marktschipper van Tiel op Dordrecht sinds 1715, weigering Groot Schippersgilde


(folio 141)

Aan de Ed. Groot Achtb. Heeren der Presideerende Burgemr. en Camere Juditieel der Stad Dordrecht.
Geeft met schuldige respect te kenne Cornelis Water gewesene borger tot Thiel dat desselfs vader Johannis Water in sijn leven markschipper van dese Stad opde Stad Thiel in den Jaare 1715 Sijnde komen te overlijden den Suppliant Sig in denselven Jaere 1715 Sigh bij request hadde geaddresseert aan UEd. Groot Agtb. heeren met brieve van voorschrijvens ofte Retomandatie van de magistraet van de Stad Thiel voorsz. en ook met versoek daar bij gedaan om in plaats van zijn voorn: vader zalr: als markschipper van dese voorsz: Stad op de voorsz: Stad Thiel aan te Stellen, en hem daar van te verleenen acte in forma op welke

(folio 141vs)

gepresenteerde requeste den Supplt. is gepermitteert om van hier met sijn Schip na de voorsz. Stad Thiel varende te mogen innemen ende Laden passagiers ende Goederen lasten alle en een Jgelijke sigh daar na te regileeren, volgens de voorsz. requeste en appt: daar van Zijnde ten desen annex dat den Suppliant Sedert de voorsz. tijt van(de): 27 Julij 1715 tot nu toe, en sulcks den tijt van over de twaalff Jaeren het voorsz: veer heeft bevaren Sonder eenige deminste indragt ofte oppositie dat den Suplliant alhoewel ongehouden egter ten overvloede om nog meer relatie te hebben tot dese Stad en het voorsz: veer te raaden was geworden niet alleen suhb borgerregt binnen dese Stad te versoeken gelijk denselven het onlangs ook heeft versogt en albereijts geobtineert, maar daar en boven ook een nieuw Schip heeft

(folio 142)

aanbesteet bij Willem de Vlugt, Schiptimmerman buijten het Clijn Sluijspoortie deser Stad om binnen den tijt van 8 a 10 maanden gereet en veerdig te moeten sijn om daar mede te konne vaeren hebben den Suppliant tot dien eijnde aan de deeckens van t Groot Schippersgilde alhier hem aangegeven ende versogt om als Guldebroeder in het voors: Gilde aangeschreeven ofte ingeteeckent te werden, dog is het selve aan hem Suppliant geweijgert op een pretext dat de voorsz. deeckens een appointement van UEd: Groot Agtb: hebbe verkrege waar bij te sien is, dat geen Schipper in haar Gild mag werde ingeschreve ten waere denselven twee aan eenvolgende Jaeren als knegt bij eenen baes met een smalschip hadde gevaren dan gemerkt niet Jegenstaande het selve appointement nae die tijt verschijde Schippersgasten op appt: van UEd: Gr: Achtb. sijn ingeschreven als onder anderen eenen Leendert de Haas, Arien Appeltaren op

(folio 142vs)

Gorcum, de Zoon van de Haan op Rotterdam, Arije Opstal op Rotterdam; Item Frans Boesert mede op Rotterdam dat daar en bove een van de voorsz. deeckens op Gisteren aan den wel Ed: Heer President Burgm: deser Stad selfs heeft bekent en daar bij gevoegt dat het wel van de pligt van haar deeckens was om de Geregtigheijd van haar Gild voor te staan maar in Cas sulks bij UEd. Groot achtb: anders mogte werde verstaan en goet gevonden dat Sij haar daar naar moeste en Soude gedragen en geconsidereert den Suppliant als voorsz: is reets bij appt: van UEd: Groot achtb: is gepermitteert en aangestelt in qualiteijt voorsz: te mogen vaeren Sonder dat daar bij van het Schippers Gildt off de geregtigheijt van dien is gesprooken Soo vermeijnt (Soo vermijnt) den Suppliant

(folio 143)

(onder ootmoedige reverentie) dat hij daar van is in een deugdelijke possessie en vervolgens met het voorsz: schippers gilt alhier niet te doen heeft egter omme geene rusie ofte moeijte van het voorsz: schippers Gilt eenige andere Schippers subject te sijn Soo presenteert den Supplt: als borger deser Stede Sijnde gewerden in het voorsz. Schippersgilt hem te laten in Schrijven ende geregtigheijt van 't Selve Gilde te betaelen mitsgrs: met een Schip dat binnen dese Stad off de Jurisdictie van dien Sal werden gemaekt en binnen 9 a 10 maanden vaerdig sal sijn om daar mede te konne vaeren mits dat den Supplt: inmiddels met een andere Schujt het voorsz: veer van dese Stad op Thiel invoege Sij het Selve tot nog toe vrij en vrank bevaaren heeft voor het toecomende Sonder Contradictie van een Jgelijke te moge bevaare (ver)soekende vervolgens doet UEd:

(folio 143vs)

Groot achtb: hem Supplt: bij den appte. van dato den 17 Julij 1715 verleent Goet Gunstelijk gelieven te maintineren
T Welk doende &a. uijt den naam van den Supplt. (was get.) A.v.Nievelt, procur.

(In margine stond)
De Camere alvorens te disponeren Committeert de heeren Mrs. Jacob van de Graaff en Cornelis van den Honert Schepenen omme de nevenstaande req.te te Examineren en haar Ed: Groot Achtb: te dienen van haar Ed. Consideratien ende advijs Actum den 10 Feb: 1728 (was get.) R: Nolthenius.

(Lager Stond)
De Camere gehoort hebbende het rapport van heeren Commiss.en mitsgrs: gesien ende geexamineert hebbende dese neevenstaande req.te verclaart dat in dese niet sal

(folio 144)

werden getreden. Actum de 17 Febr: 1728 (was get.) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)