Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


19-02-1728 schipper Haring Obbens, verlaten schip publiekelijk verkopen


(folio 144vs)

Aande Ed: Gr: Achtb: Heeren die vanden Gerechte ende Camere Juditieel der Stad Dordrecht.
Geeven met behoorlijke Eerbiedigheijt tekennen Jacob Cumsius ende Steven van Dorsten, Schiptimmerluijden in Compagnie wonende even buijten deeze Stad, dat sij Supplten van Haring Obbens, Schipper o(ver) Coop van een Ferrisschip, perreste nog te Competeeren hebben de Somma van Negentien Hondert Guldens en eenige verlopene

(folio 145)

intressen vandien dat den voorsz. Haring Obbens geleden, met een Lading Hout is gevaren van deeze Stad naar Brussel dat den voorsz. Haring Obbens inde te rugh rijs is gecomen tot Willebroek ende aldaar zijn Schip heeft verlaten, laten alleen daar op sijn knegt, dat den voorsz: zijn knegt, zijn Schipper niet verneemende off hoorende waar hij was, het voorsz: Schip heeft gebragt aan deeze Stad alwaar het zelve nog is leggende, Sonder dat men inmiddels heeft gehoort, waar den voorsz: Haring Obbens Sig is onthoudende, ende alzoo de Supplten: Soo een merkelijke Somma moeten hebben, en het voorsz: Schip door Stil leggen dagelijxs omt te verminderen Soo waren de Supplten: te rade gewerden haar bij deezen te addresseren tot UeEd: Groot Achtb: met vorige Reverentie versoekende, dat welgemelte uqwEd: groot Achtb: de Supplten: gelieven te authoriseren ende qualificeren, om het voorsz: Ferrischip met sijn toebehoren Publicquelijk te doen vercopen, aan den Coper daar van Transport te doen, ende Cooppenn: te ontfangen omme daar uijt haar agterweezen te becomen tevreden zijnde, daar van ten allen tijden te doen behoorlijke Reeck: bewijs en Reliqua (onderstont) Twelk doende &a uijttenaam vande Suppltn: (was get.) B.v.Gelsdorp, Procr.

in Margine Stont
De Camere alvorens te disponeren Committeert De Heeren Mrs. Jacob van de Graaf, Cornelis vanden Honert, Balthazar Repelaar Schepenen, omme de nevenstaande Requeste te Examineeren en haar Ed: Gr: Achtb: te dienen vande zelver Consideratien en advijs. Actum den 12 feb: 1728 was get: R: Noltgenius.

(onderstont)
De Camere gehoort hebbende het Rapport van Heeren Commiss.en mitsgrs: gesien ende geexamoneert hebbende deeze nevenstaande Reqte. accordeert de Supplten: haar versoek

(folio 145vs)

Authoriseert ende qualificeert de Supplten. haar versoek mitsdien de zelve, omme het Ferrieschip breeder ter Req.te gemelt Publijcquelijk te doen vercopen met alle deszelfs toebehooren aan de Coper vandien te dien behoorlijk Transport des dat sij Supplten geobligeert blijven vande Cooppenn: vandien ten overstaan van de ogpem: Heeren Commiss.en te doen behoorlijke Reckening bewijs ende Reliqua, ende in Cas van Insolventie de Penn.en ofte Sloth vandien overtebrengen inde Consignatie deezer Stad, omme daar van bij Sententie van Praeferentie en Concurrentie gedisponeert, tewerden Soo als bevonden sal werden te behoren. Actum den 19 febr: 1728 (was geteekent) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)