Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


26-02-1728 wijlen mr. Gerard Franken, advocaat, verkoop tuin Berckepad


(folio 146)

Aande Ed:e Groot Agtbare heeren die vanden geregten ende Camere Juditieel der Stad Dordrecht.
Geven met behoorlijke Eerbiedigheijt te kennen de meerderjarige en Voogden over de minderjarige Erffgenamen van wijlen d'heer mr. Gerrart Franke in sijn leven adt: binnen dese Stad, dat sij Suppl.ten in haere voorsz. qt: publickelijk hebben dien opveijlen seekere thuijn leggende in Berckepat buijten dese Stad den thuijn vand'hr Cornelis Vrolijkhart predikant binnen dese Stad, aend'eene ende den tuijn van Sr. Dirk Marschal Coopman binnen dese Stad aen d'andere Seijde, dat den voorsz. tuijn bij trekgelt heeft konnen halen twaalf hondert gulden, dat nae de veijling en gehoude dag tot de finale vercoopinge de Supplianten den voorsz: tuijn hebben verskogt voor den S.a van een duijsent seven hondert gl: ende doen en boven een halve sts: van jder der gemelte guldens tot Rantsoen ingevolge vande Conditien van vercoopinge ten desen annex ende dewijl die voorsz. vercoopinge niet anders is geschiet als op approbatie van UEd: Groot agtb. Soo keren de Supplt. haer tot UEd: Groot Agtb:

(folio 146vs)

Reverentelijk Versoekende appoinctement in margine deses waer bij uEd: Groot agtb: de voorsz: vercoopinge gelieve te approberen 't welk diende &a (onderstont) Uijtten naam vande Supplt. (was get.) B:V:Gelsdorp, Procu(eu)r.

(In margine Stond voor appostil)
De Camere alvorens te disponeren ordonneert dat dese req.te sal werden gestelt in handen vande heeren mr: Paulus Gevaarts en Ariaan Braats Jacobsz Schepenen omme deese req.te te Examineren en haer Ed:e Groot agtb: te dienen van berigt. Actum den 24e feb: 1728 (was get.) R: Nolthenius.

(lager stondt)
de Camere gehoort (hebbende) het rapport van heeren commiss(ariss)en mitsgrs: gesien en geexamineert hebbende desen nevenstaande requeste accordeert de Supplten. haer versoek approbeert dienvolgende de vercoopinge vanden thuijn breder ter req.te gemelt. Actum Dordt: den 26e: feb. 1728 (was get:) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)