Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


04-03-1728 Geertruij Caan weduwe Adriaan van Claveren (overleden 1728 door ongeval), behouden van f 1000


(folio 147)

Aan de Ed: Gr. Agtb. Heeren d'hrn Praesiderende Borgermeester ende Regeerders der Stad Drodregt.
Geeft met alle schuldige Eerbiet en onderdanigheijt te kennen Geertruij Caan wed:e Adriaan van Claveren in zijn leeven Coopman binnen deeze Stad dat tusschen haar Suppltes: voorn: Man in qualt: als voogt over Johanna van Kerkhem, gedebatteerde ter eenre ende dezelve Johanna van Kerkhem als Debattante in Cas van Reeck: ten andre Zijde, voor de Camere Juditieel deezer Stad (eenige Jaren geleeden) Proces ontstaan sijnde, die sake eijndelijk door intercessie vande heer Jan de Bruijn, inde Achten deezer Stad ende Adolph vander Linden Janssoon, Coopman alhier was geassopieert en geaccordeert voor de Somma van 1500 gls:, dat vervolgens door haar Supplts: man daar op betaalt zijndee de Somma van 500 gls: nu nog resteerde de Somma van f 1000 boven d'intressen a 4 prct: sedert den 4 Octob: 1725 daar op verlopen. Dat de voorn: Johanna van Kerkhem bij haren Testamente, gepasseert voor den Notaris Willem Pasman en getuijgen binnen deeze Steede geresideert hebbende indato den 10 Meij 1726 haar Supplte: kinderen (naar wegmnakinge van eenige Legaten) tot hare universele Erffgenamen hadde geinstitueert, ende daar bij wijders ter Executeurs van hare Testamente mitsgaders tot Voogt over hare minderjarige Erffgenamen aangestelt Justus de Caesteker, Notaris binnen deeze Stad dat Sij Supplte: het ongeluk gehat hebbende van haar voorn: Man ontrent de 4 weken geleeden door een Subite en seer smertelijk ongeval te verliesen Sij Supplte: des te meer buijten staat is omme (de winsten misschende) hare vijff kinderen, ijder na sijn Jaren te reecken te konnen grootbrengen, ende gemekrt de Ouders naar Regten niet verpligt zijn hare kinderen Selfs goederen hebbende te alimenteeren en onderhouden te meer wijl Sulxs haar Supplte: ten hogosten droevigh swaar zoude vallen; Soo keert de Supplte: haar tot UWED: Gr: Achtb: met vorige eerbiet en onderdanigheijt versoekende dat Sij Supplte: mag werden gequalificeert

(folio 147vs)

omme het voorsz: Capitaal van f 1000:-:- mitsgaders de intressen daar op verlopen onder haar te mogen behouden, mitsgaders dezelve Respectivelijk, alsmede de intressen van Sodanigen Hijpotheekbrieff van f 900:-:- capitaal, als de voorsz: kinderen uithooffde voorsz: Competert, en van Jaar tot Jaar Sullen comen te verscheijnen tot en onderhout van hare voorsz: kinderen te mogen appliceren en gebruijken (onderstont) Twelk doende &a (was geteckent) Geertruij Caan wed:e van Adriaan van Claveren, Andries Cant, Procur.

(In margine stont voor Appostil)
De Camere alvorens te disponeren stelt deeze Requeste in handen van de Heeren Mr: Govert van Slingeland en mattheus Onderwater Schepenen als Commissarissen om dezelve te Examineeren, en te dienen van haar Ed: Consideratien en advijs. Actum den 24 feb: 1728 (was get.) R: Noltgenius.

(Lager Stont)
De Camere gehoort het Rapport van Heeren Commiss.n mitsgaders gesien en geexamineert hebbende de nevenstaande Requeste accordeert de Supplte: haar versoek qualificeert dezelve omme het Capitaal van Een Duisjent guldens inde nevenstaande Requeste gemelt, en Intressen daar op verlopen inder haar te mogen behouden mitsgrs: dezelve Intresse alsmeede de Intressen van Soodanigen Hijpotheecqbrieff van f 900:-:- Capitaal, als de kinderen vande Supplet: uijthoofde aen nevenstaande requeste competert en van Jaar tot Jaar Sullen Comen te verscheijnen Respectievelijk ten behoeve en onderhout van hare voorsz: kinderen te mogen appiceeren en gebruijken Ordonnt: wijders den Notaris Justus de Caasteker Sig deezen conform te gedragen en qualificeert denzelve in sijn nevenstaande qualt: om de Intressen vanden Hijpotheek Brieff vanf 900:-:- van Jaar tot Jaar te verscheijnen aande Supplte: ten fine voorsz: ter hant te stellen. Actuk den 4e Maart 1728 (was get.) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)