Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


30-01-1727 Ester de Viguier weduwe Delrieux, een jaar in het leprooshuis


(folio 15vs)

Aan de Edele Groot Agtb: Heeren den Praesiderende Borgermr. mitsgaders die van den Geregte, ende Camere Judicieel der Stad Dordrecht

Geeft met alle Eerbied te kennen Pierre La Caze, Coopman te Rotterdam, als bij missives (ten deezen annex) hier toe gequalificeert Sijnde, van Anna Viguier wed.e wijlen Dr: Pierre Bouet, woonende te Nimweegen, Rachel Viguier, woonende in S'Gravenhage, alsmeede van Sijn Supplt.s vader Jean la Caze, resp: Susters mitsgrs: Oom en geweesene Voogt, ende mitsdien naaste Bloedverwanten van Ester de Viguier Wed:e Delrieux, woonende binnen deeze Stad, dat dezelve Ester de Viguier een geruijmen tijd van Jaaren aanden anderen, haar gedragh gansch ongebonden en Verfoeijelijk heeft aangestelt, Sodanig dat haare Voormelde Vrienden, Sig daar over bij Request aande Magistraat van Nimweegen voornt: hebbende moeten addresseren, bij Appt: door haar Ed: en Agtb: Sijn geauthoriseert gewerden om dezelve Ester de Viguier bij Provisie voor een Jaar in een Tugthuijs te mogen doen Confineeren, breeder volgens tzelve Appt: in dato den 15 Junij 1718 meede ten deezen Annex dat dezelve Ester de Viguier (na tscheen) daar vande Lugt

(folio 16)

gekreegen hebebnde, Sig bj tijde hadde geretireert en int vervolgh op haar bidden en Smeecken mitsgaders beloften van beterschap, dat Appt: was gebleeven buijten Executie, dat Zedert die tijd en wel Voornamentlijk Seedert dat dezelve Ester Viguier alhier binnen deeze Stad heeft gewoont (dat omtrent ruijm Ses Jaaren is) haar gedrag Vrij erger is geworden, als verloopende Sig dagelijxs in Sterke dranken en buijtenSpoorige Conversatien, waardoor Sij alles watse inde Werelt had t Soeke gemaakt, en doorgebragt heeft, Sulxs dat dezelve Sig althans in een gansch Armoedigen Staat bevindende, genoegsaam Sonder off met weijnig gescheurde Kleederen dagelijxs als een Schantvlek, en dronke Vuijle Slet langs de Straat loopt. Sijnde meesten tijd van een Confluentie van Jan rap en Sijn Maat, off diergelijke Soort verselt, die haar Somtijts op een kruijwagen escorteeren, t geen al omme in deeze Stad bekent is, en mitsdien (Soo den Supplt: vertrouwt) geen bewijs nodig heeft, ende geconsidereert, uitj Soodanige onbehoorlijke Conduites niet dan Ongelucken en verdere Schandalen voorde Familie te wagten zijn ('t geen de voormelde vrienden geerne Zoude tragten te praevenieeren) Soo keert den Supplt: in qualite voorsz: Sig tot UEd: Gr: Agtb: gansch Ootmoedig versoekende Appt., waar bij de voormelde Vrienden mogen Werden gequalificeert

(folio 16vs)

en geauthoriseert om de voorsz: Ester Viguier, tot haaren kosten te mogen doen Confineeren int Leprooshuijs alhier voor Soodanigen tijd van Jaren als uEd: Gr: Agtb: Sullen Oordeelen te behoren
onderstont twelk doende &a was get. Piere La Case, P. Venlo Prcor. 1727.

In Margine Stont.
De Camere gesien ende geexamineert hebbende deeze neevenstaande Requeste Accordeert den Supplt: in Sijne qualiteijt deszelfs Versoek qualificeert mitsdien denzelven, omme Ester de Viguier wed:e Delrieux bij Provisie voor den tijd van een Jaar te Confineren in het Leprooshuijs binnen deeze Stad, des sal de voorsz: Ester de Viguier uijt haar Confinement niet moge werden ontslagen als bij Speciaal Appoinctement van deeze Ede:e Camer.
Actum den 30 Januarij 1727 was get: P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)