Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


08-03-1728 Johanna Catel weduwe van Andries Mallan (voorzanger Waalse Kerk), opneming zoon Thomas Mallan (dronkaard) in leprooshuis


(folio 148vs)

(Prodeo) Aande Ed:e Gr: Agtb: heeren, die vanden Geregten ende Camere Juditieel der Stad Dordt.
Geeft reverentelijk te kenne, Johanna Catel wed:e van Andries Mallan, in sijn leven voorsanger inde Wa(a)lsche kerk binnen dese Stad, dat het alomme in dese Stad is bekent en uijt de geannexeerde attestatie nader sal consteeren, dat haer Suppten Soon, Thomas Mallan althans voorsanger, in gemelte Walsche kerk, Sigh sedert eenige Jaeren herwaarts, Sodanigh, in den sterken drank en jenever heeft, te buijten gegaen dat hij meest althoos vol en buijten sporigh dronken was, en sijn levensgedrag aengestelt heeft en hout, niet als een mensch maer als een beest, gebruijkende den dag voor den nagt en den nagt voor den dag, waer door denselven in de uijterste armoede vervallen, en buijten staad geraakt is, om sijn post als voorsanger langer te kunnen waernemen sijnde meest althoos siek, en flaauw (soo hij voor went) als hij geen sterken drank in 't lijff heeft

(folio 149)

En daer en boven te luij om te werken, sulx dat de Supplte. tot wel stand van zijn Ziel, en lichaam (onder reverentie) vermeent, dat het vande uijtterste noorsaakelijcheijt is, dat den voortgank, van sulken buijten sporig en beestagtigh leven, door een confinement wert gestuijt Redenen waeromme de Supplte. sig is keerende tot UEd: Gr: Agtb: agtb: met voorige receren tie versoekende appt: waer bij de Supp.te mag werden geauthoriseert om den voorgemelten haeren soon Thomas Mallan te mogen doen confineren in het leprooshuijs binnen dese Stad, voor sodanigen tijdt van jaeren als UEd: Gr: Agtb: oordeelen Sullen te behooren, twelk doende &a; (was get.) Jeanne Catel wed.e De Mallan, en P: Venlo Procr.

(in margine stond voor appostil)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaande req.te accordeert de Supplte. haer versoek authoriseert ende qualificeert mitsdien, deselve omme haeren Zoon Thomas Mallan bij provisie, ten lasten van de France kerkkenraad binnen dese Stad te Confineren in het Leprooshuijs binnen dese Stad, Sonder den selven daer weder uijt te nemen, als op approbatie van dese Ed:e Camere. Actum den 8e: Maart 1728 (was get:) P: Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)