Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


09-03-1728 Sibilla Bax, meerderjarigheidsverklaring


(folio 149vs)

Aande Ed: groot Agtb: Heeren den Heere presiderende Borgerm.s ende Regeerders der Stad Dordt.
Geeft met schuldigheijd te kennen Sibilla Bax, wonende binnen dese Stad oud twintig Jaren en vier maanden, gelijk bij 't nevensghaande Extract comt te blijken naargelatenen dogter van wijle Jan Bax ende Gerrarda Bik dat sij Supplte. nu gekomen sijnde tot de boven gemelte Jaren Sig gaarne Soude Stabileren in Sodanig beroept als Sij tot hare eerlijke maincteniee oordeele sal, haar best met ende voordeelig te wesen waar daar toe en 't gunt tot Supplement van haar behoorlijken ouderdom nog deficieert alsvorens van de Souverijn deser land en nodig hebbende veniam aetatis, sonder twelke de suppliante met nimand eenige handeling, ofte Coopmanschap doen can is deselve te Raden geworden haar bij desen te keere tot ued. Groot Agtb: ootmoedig versoekende, dat UEd: groot Agtb: aande Supplte. vandien eijnde gelieven te verleenen brieven van voorschrijving in ordinare forma in welck versoek den ondergeschr: Hendrik Bax, als oom en voogt werde Supplte (voor soo veel hem aan gaat consideratie van het

(folio 150)

goed, en betamelijk gedrag van deselve Sibilla Bax ende dat sulx tot haar meeste intrest gedaan werd, gaarne wil consenteren refereer ende hem niet te min aande wijle dispositie van UEd. groot Agtb. welk doende etc. (was getijkent) Sibbilla Bax, Hendrik Bax.

(onderstond)
Ed. Groot Agtb. Heeren.
geconsidereert het bovenstaande versoek bij onse suster Sibilla Bax is gedaan met ons voorweten Raad en overleg mitsgaders tot becoging van haar meeste intrest ende dat wij gepersuadeert zijn van erselver betamelijk gedrag Soo verklaare wij mede ondergetijekende Cornelia ende Cornelis Bax Suster en broeder en sulk naaste vrienden aandeselve Sibilla Bax (voor Soo veel ons conserneert) in dat selve gedaan versoek seer geerne te Consenterende ons niettemin referenden aande wijle dispositie van UEd: Groot agtb: Dordergt den 5 Maart 1728 was geteekent Cornelie Bax en Cornelis Bax, B.v. Gelsdorp, procur.

(In margine stond door appostille)
de Camere Alvorens te disponeren

(folio 150vs)

ord. dat deese Requeste zal werdeng estelt in handen vande Heeren Mr. Cornelis vanden honert en Balthazar Repelaar omme dese Req.e te Examineren en haar Ed. Groot Agtb: te dienen van Advijs, Actum den 2 Maart 1728 (was getijkent) P. Eelbo.

(onderstont)
de Camere gehoort het Rapport van Heeren Comm.sen mitsgaders gesien en geexamineert hebbende de nevenstaande Requeste accordeert de Supplte. haar versoek En sal aandezelve ter Secretarie deeser Stad werden gedepescheert brieven van voorschrijven in ordinaria forma. Actum Dordt: den 9 Maart 1728 was getijkent. P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)